Kulunhallinta muuttuu Otaniemen kampuksella 

Aalto-yliopiston lukitus- ja kulunhallinnan muutoksen myötä myös opiskelijoiden liikkuminen yliopiston rakennuksissa muuttuu. Kandidaattikeskuksen (Otakaari1)  lukitusasennukset ovat jo käynnistyneet, ja osaan tiloista vaaditaan kulkutunnistetta heti helmikuun lopussa (alustava aikataulu löytyy aalto.fi/accesscontrol –sivuilta). 

HSL:n matkakortti, sekä vihreä että sininen, toimii rekisteröimisen jälkeen kampuksella opiskelijoiden kulkutunnisteena. Uusi HSL-kortti (sininen) toimii HSL:n matkalippuna ja kulkutunnisteena kampuksella, vanha vihreä HSL-kortti toimii ainoastaan kulkutunnisteena (eli ei julkisissa kulkuvälineissä).  

Mikäli sinulla ei ole HSL-korttia, hae matkakortti HSL:n toimipisteestä. Tarvittaessa vanhan vihreän HSL-kortin voit noutaa myös IT-palvelupisteeltä sen aukioloaikoina, palvelupiste sijaitsee Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) 1. kerroksessa.Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi virallisella henkilöllisyystodistuksella, eli passilla, suomalaisella ID-kortilla tai suomalaisella ajokortilla. Jatkossa Aalto-yliopiston rakennuksissa liikkumiseen tarvitaan entistä enemmän HSL-korttia, joten käy rekisteröimässä kortti, jollei sinulla ole vielä korttia käytössä.  

HSL-kortin rekisteröiminen 

https://idcard.aalto.fi  -sivustolla voit itsepalveluna rekisteröidä HSL-kortin. Palveluun kirjaudutaan Aalto-tunnuksella ja salasanalla. Sivulla kysytään puhelinnumero kansainvälisessä muodossa ja HSL-kortin numero. Mikäli sinulla on ongelmia kortin aktivoimisessa, ole yhteydessä IT Servicedeskiin servicedesk@aalto.fi 

Mihin tiloihin Otakaari 1:ssä opiskelija pääsee ilman HSL-korttia? 

 • Aulatiloihin ja isompiin luentosaleihin (talon ollessa auki) 

Aukioloaikojen ulkopuolella opiskelija tarvitsee HSL-kortin 

 • Hub-tiloihin ja kiltahuoneisiin (24/7) 
 • A-siiven piirustussalit (24/7) 

Mihin tiloihin opiskelija tarvitsee HSL-korttia rakennuksen ollessa auki? 

 • 2-5krs. ryhmätyötiloihin ja opetustiloihin 

Jos minulla on jo HSL-kortti, mitä teen?

 • Käy rekisteröimässä korttisi osoitteessa https://idcard.aalto.fi . Uutta erillistä korttia et kampuksella kulkemiseen tarvitse jos sinulla matkakortti jo on.

Nouda ja rekisteröi HSL-korttisi mahdollisimman pian! 

Passerkontrollen på campusområdet i Otnäs förändras 

I och med förändringen av Aalto-universitetets lås- och passerkontroller förändras tillträdet till universitetsbyggnaderna också för studerande. Installeringen av låsanordningarna i Kandidatcentret (Otsvängen 1) har redan börjat och till en del av utrymmena krävs ett passerkort redan i slutet av februari (en preliminär tidtabell finns på aalto.fi/accesscontrol). 

HRT:s resekort, både det gröna och det blåa, fungerar efter registrering som passerkort för studerande på campusområdet. Det nya HRT-kortet (blått) fungerar som en HRT-resebiljett och som passerkort på campusområdet. Det gamla gröna HRT-kortet fungerar endast som passerkort (dvs. inte i kollektivtrafiken).  

Om du inte har ett HRT-kort kan du skaffa ett resekort från HRT:s serviceställen. Vid behov kan du även hämta ett gammalt grönt HRT-kort från IT-servicepunkten under dess öppettider. Servicepunkten finns på 1:a våningen i Kandidatcentrum (Otsvängen 1).Du behöver kunna styrka din identitet med ett officiellt identitetsbevis, dvs. ett pass, finländskt ID-kort eller finländskt körkort. I fortsättningen kommer HRT-kortet att behövas allt mer för tillträdet till Aalto-universitetets byggnader, så gå och registrera ditt kort om du ännu inte har skaffat ett.  

Registrering av HRT-kort 

På sidan https://idcard.aalto.fi  kan du själv registrera HRT-kortet. Du loggar in på tjänsten med ditt Aalto-användarnamn och lösenord. På sidan efterfrågas ett telefonnummer i internationellt format och HRT-kortets nummer. Kontakta IT Servicedesk på servicedesk@aalto.fi om du stöter på problem vid aktiveringen av kortet. 

Till vilka utrymmen på Otsvängen 1 har de studerande tillträde utan HRT-kort? 

 • Till aulan och de större föreläsningssalarna (under husets öppethållningstider) 

Utanför öppethållningstiderna behöver de studerande ett HRT-kort 

 • Till Hub-utrymmena och gillestugorna (24/7) 
 • Till teckningssalarna (24/7) i A-flygeln 

Till vilka utrymmen behöver de studerande ett HRT-kort under byggnadernas öppethållningstider? 

 • Till grupparbets- och undervisningsutrymmena på 2–5:e våningen 

Ifall jag redan har ett HRT-kort, vad skall ja göra?

 • Du kan registrera ditt kort på sidan https://idcard.aalto.fi. Ett nytt HRT-kort är inte nödvändigt ifall du redan har tillträde till universitetsbyggnaderna.

Hämta och registrera ditt HRT-kort så snart som möjligt! 

Access control changing on the Otaniemi campus 

Due to the changes in the locking and access control system at Aalto University, mobility in the university buildings is changing also to students. The fitting of new locks in the Undergraduate Centre (Otakaari 1) is already underway, and access to some of the areas will require an access key from the end of February (a provisional timetable is available at aalto.fi/accesscontrol). 

The HSL cards–both the green and the blue card–will function as access keys for students on the campus after registration. The new HSL card (blue) functions as both a  HSL travel card and an access key on the campus, whereas the old green HSL card functions only as an access key (i.e. it cannot be used on public transport).  

If you do not have a HSL card, you can obtain a card from the HSL office. If necessary, you can also pick up an old green HSL card from the IT service desk during opening hours. The service point is on the first floor of the Undergraduate Centre (Otakaari 1).Be prepared to show proof of identity with an official identity card, i.e. a passport, Finnish ID card or Finnish driving licence. In the future, HSL cards will be increasingly used for getting around in the Aalto University buildings, so please register your card if you are not using it yet.  

Registering a new HSL card 

On the https://idcard.aalto.fi page you can register your HSL card yourself. Use your Aalto University login details to sign in. The page requires you to enter your phone number in international format and your HSL card number. If you have difficulty in activating your card, contact the IT service desk servicedesk@aalto.fi 

What areas in Otakaari 1 can students access without a HSL card? 

 • Lobby areas and larger  lecture halls (when the building is open) 

Outside of opening hours, students need a HSL card 

 • for the Hub areas and guild rooms (24/7) 
 • Drawing rooms in the A block (24/7) 

What areas do students need a HSL card for when the building is open? 

 • The group work rooms and teaching areas on floors 2 to 5 

If I already have a HSL card, what do I do?

 • You can register your HSL card at https://idcard.aalto.fi . You do not need a new card to access the buildings if you already have a HSL card in use.

Collect and register your HSL card as soon as possible!