Uudet ”Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet” tulevat voimaan 1.8.2020

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea hyväksyi 4.2.2020 Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet tulemaan voimaan 1.8.2020.

Säännöillä edistetään Aallon tapa toimia –toimintaperiaatteiden toteutumista sekä yliopiston järjestyksen ylläpitoa. Säännöt ohjaavat opiskelijoihin liittyvän epäasiallisen käytöksen määrittelyä, käsittelyä ja sovittelua.

”Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet”  korvaavat voimaan tullessaan 19.5.2015 annetut Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä. Sääntöuudistuksen keskeisin tarkoitus oli poistaa vastuullisten käyttäytymisen periaatteiden päällekkäisyydet Aalto-yliopiston tapa toimia -toimintaperiaatteiden (2017) kanssa viestinnän selkiyttämiseksi opiskelijoille ja muulle Aalto-yhteisölle. Samalla selkiytettiin epäasiallista käytöstä selvittävien toimijoiden rooleja.

Säännöt julkaistaan suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Sääntöjä valmistellut työryhmä jatkaa tarkempien ohjeiden valmistelua. Lisätietoja työryhmän sihteeri, lakimies Anna Johansson Anna.Johansson@aalto.fi

Nya ”Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter” träder i kraft 1.8.2020

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden godkände 4.2.2020 Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter. Reglerna träder i kraft 1.8.2020.

Reglerna främjar implementeringen av Aalto-universitetets sätt att agera och upprätthållandet av ordningen vid universitetet. Reglerna styr fastställandet, behandlingen och medlingen av osakligt uppförande som rör de studerande.

”Regler för ansvarsfullt uppförande – de studerandes rättigheter och skyldigheter” ersätter när de träder i kraft Principer för ansvarsfullt uppförande i universitetsmiljön som gavs 19.5.2015. Den centrala avsikten med förnyandet av reglerna var att eliminera överlappningen mellan principerna för ansvarsfullt uppförande och Aalto-universitetets sätt att agera (2017) för att förtydliga kommunikationen till studerande och andra i Aalto-gemenskapen. Samtidigt förtydligades rollerna för de aktörer som ska reda ut osakligt uppförande.

Reglerna publiceras på finska, engelska och svenska.

Arbetsgruppen som förberedde reglerna fortsätter förbereda närmare anvisningar. Mera information fås av arbetsgruppens sekreterare, jurist Anna Johansson Anna.Johansson@aalto.fi

New Rules of Conduct - Students´ Rights and Responsibilities shall come into force on 1 August 2020

The Aalto University Academic Affairs Committee has approved, at its meeting of 4 February 2020, the Rules of Conduct - Students´ Rights and Responsibilities to come into force on 1 August 2020.

The Rules of Conduct promote the implementation of the Aalto Code of Conduct and the maintenance of order at the university. They also guide the definition, processing and resolution of cases of misconduct related to students.

Upon their entry into force the Rules of Conduct shall replace the Code of Conduct in the University Environment issued on 19 May 2015. The main goal of the revision was to remove content overlapping with the Aalto University Code of Conduct (2017) and make the rules easier to communicate and understand for students and other members of the Aalto community. Another goal was to clarify the roles of those involved in processing cases of misconduct.

The Rules of Conduct will be published in Finnish, Swedish and English.

The working group will continue preparing further provisions for applying the rules. More information from the secretary of the working group, Legal Counsel Anna Johansson anna.johansson@aalto.fi.