Ansökningstid

Ansökan till biämnena ordnas två gånger per år:

  • 16.–31.5.2022
  • 17.10.–1.11.2022

Till några få biämnen som presenteras kan studierätt ansökas endast under den andra ansökningstiden om året: endast på hösten eller endast på våren. I så fall finns detta omnämnt i beskrivningen av biämnet. Om du beviljas studierätt till biämnet kan du inleda studierna i början av den följande terminen.

I en del av biämnena iakttas ansökningstider som avviker från de ovanstående och även tidpunkten för inledandet av studierna kan variera; kolla alltid beskrivning av biämnen.

1. Bekanta dig med biämnen

Beskrivningen av varje biämne ingår uppgifter om till vem biämnet är riktat och om man måste ansöka till det.

2. Läs igenom kraven på förkunskaper

Sökanden måste fylla de krav som eventuellt ställs i fråga om förkunskaper inför biämnen eller andra eventuella krav på prestationer.

3. Välj biämnet i din ISP

En individuell studieplan (ISP) ska bifogas till ansökan. Biämnet du söker till måste vara i planen som en del av examen. Planen är en obligatorisk bilaga.

Att du fått studierätt till ARTS biämnet innebär inte att studierna godkänns för innefattande i examen. Studeranden ska själv på förhand försäkra sig om att saken är klar i sitt eget utbildningsprogram.

Diskutera biämnet i din ISP redan i god tid innan ansökningstiden börjar!

Om du ansöker studierätt till flera biämnen, det räcker att ha bara en ISP, som har det prefererat biämnet som en del av examen.

4. Fyll i ansökan

  1. Gå till ansökningssystemet eAge: https://eage.aalto.fi/
  2. Logga in med Aalto användarnamn och lösenord.
  3. Fyll i ansökan:  (ansökan aktiveras när ansökningtiden börjar). Kontrollera att uppgifterna om de kurser du ansöker till är korrekta i din ansökan.
  4. Kom ihåg att foga din ISP och studieutdrag (obligatoriska bilagor) och andra eventuella behövliga bilagor till din ansökan (separat flik).
  5. Spara ansökan och kom därefter ihåg att även skicka ansökan så att systemet kan behandla den.
  6. Om du ansöker studierätt till flera biämnen, fyll i separat ansökan till alla biämnena.

Beslut om studierätt görs en månad efter att ansökningstiden utgått. Ifall antalet sökande är stort kan behandlingstiden vara något längre. Besluten finns till påseende i eAge-systemet. Du kan se beslutet i eAge-systemet genom att logga in i systemet. Ifall du inte beviljats studierätt denna gång kan du alltid ansöka på nytt i nästa ansökningsomgång, ifall ifrågavarande studier fortfarande erbjuds.

Gallring av sökande

Ifall en biämne har fler sökande än vad den enligt sin kvot kan motta, måste en del sökande gallras bort. I gallringen beaktas bl.a. studieframgången vid den egna högskolan (i regel prioriteras studerande som är längre hunna i sina studier), hur förkunskapskraven uppfylls o.s.v. Ifall gallring inte går att genomföra med objektiva kriterier lottas studierätterna ut bland de sökande.

Att anmäla sig till kurser och tentamina

Studierätten registreras i studieregistret vanligtvis inom en månad efter att beslutet fattats. Ett personligt meddelande om studierätten sänds till dig per e-post. Studierätten gäller enbart det biämne som du beviljats studierätt till.

När studierätten registrerats kan du anmäla dig till kurser och tentamina i Sisu med ditt Aalto-användarnamn. Observera att anmälningstider- och förfaranden kan avvika något från de som används vid din högskola. Arrangemangen vid den andra högskolan även i övrigt kan skilja sig från din högskola. I problemsituationer kan du kontakta den studieansvarige vid institutionen som ansvarar för kursen eller kontakta högskolans studerandeservice.

Begränsningar för kursdeltagande

Beviljad studierätt garanterar inte tillträde till kursen ifall kursen har till exempel kvoter eller prioritetsordning för kursdeltagare.

Studierättens längd

Studierätten är alltid tidsbegränsad. Studierätten är giltig för biämnen vanligtvis i två år. Tentamina och eventuella omtentamina ska avläggas medan studierätten är i kraft.

För studier som inte avlagts inom beviljad tid för studierätten ska du ansöka om ny studierätt ifall du önskar slutföra studierna. Ifall du utexamineras från din högskola upphör samtidigt din studierätt för studier vid en annan högskola.

Högskolan för konst, design och arkitektur

Planerare Virva Sointu
studentservices@aalto.fi
tel. 050 470 8580