Perustiedot

Koodit: ARTS3065 (taiteen alan tutkinnot) ja ARTS3067 (tekniikan alan tutkinnot)

Laajuus: 15–25 op

Vastuuopettaja: Kandidaattiohjelmassa pääainevastaava, maisteriohjelmassa ohjelman johtaja tai pääainevastaava

Kohderyhmä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat

Haku: Opiskelija hakee henkilökohtaista sivuainetta hakemuksella, jossa hän perustelee, miksi sivuaine on tarpeellinen hänen tutkintonsa ja tulevan osaamisensa kannalta. Hakemukseen liitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelijan tulee hakemuksessa nimetä sivuaine ja kuvata sivuaineeseen liittyvät oppimistavoitteensa. Kandidaatin tutkintoon sivuaineen hyväksyy pääainevastaava ja ylempiin korkeakoulututkintoihin maisteriohjelman johtaja tai pääainevastaava.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Henkilökohtainen sivuaine on opintokokonaisuus, joka opiskelijalle vahvistetaan silloin, kun opiskelija tarvitsee pääaineen tai ohjelman opintojen rinnalle osaamista, jota ei ole mahdollista saavuttaa Aalto-yliopiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja sivuaineita tai muissa yliopistoissa järjestettäviä sivuaineita opiskelemalla. Henkilökohtaisen sivuaineen tulee olla aina tavoitteellinen ja nimettävissä oleva kokonaisuus. Sivuainetta ei voi käyttää satunnaisten kurssien koostamiseen sivuaineeksi. Sivuaine ei voi olla nimeltään sama kuin opiskelijan pääaine.Basuppgifter:

Kod: ARTS3065 (konstexamina) och ARTS3067 (teknologie examina)

Omfattning:15–25 sp

Ansvarslärare:  I kandidatprogrammet den ansvariga för huvudämnet, i magisterprogrammet ledaren för utbildningsprogrammet eller den ansvariga för huvudämnet

Målgrupp: Studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan: Den studerande ansöker om ett personligt biämne med en ansökan där hen motiverar varför biämnet är nödvändigt för hens examen och för hens kommande kompetens. En individuell studieplan (ISP, på finska HOPS) bifogas till ansökan. Den studerande ska namnge biämnet i ansökan och beskriva sina lärandemål kopplade till biämnet. Den ansvariga för huvudämnet godkänner biämnet för kandidatexamen och för högre högskoleexamen godkänns biämnet av ledaren för magisterprogrammet eller av den ansvariga för huvudämnet.

Biämnets innehåll och struktur

Ett personligt biämne är en studiehelhet som fastställs för den studerande när hen är i behov av kunnande vid sidan av studierna i huvudämnet eller programmet och som inte är möjligt att erhålla genom fastställda biämnen i Aalto-universitetets undervisningsplan eller genom biämnen vid andra universitet. Det personliga biämnet ska utgöra en målinriktad och identifierbar helhet. Biämnet kan inte användas för att sammanställa slumpmässiga kurser till ett biämne. Biämnet kan inte ha samma namn som den studerandes huvudämne.


Basic information

Codes: ARTS3065 (degree in art) and ARTS3067 (degree in technology)

Credits: 15–25 ECTS

Teachers in charge: In Bachelor’s Programme: teacher in charge of the major, in master’s programme programme director or teacher in charge of the major

Target group: Students of Aalto ARTS

Application process: Students apply for a minor subject using an application that justifies why the minor subject is necessary in terms of his/her degree and future competence. The student's personal study plan is attached to the application. The student must name the minor subject in the application and describe his/her learning outcomes related to the minor. The teacher in charge of the major approves minor subjects for bachelor's degrees and the programme director or teacher in charge of the major for master's degrees.

Content and structure of the minor

An individual minor subject is a study module that is confirmed for a student when the student needs competence to complement the major subject or programme studies that cannot be obtained by studying the minor subjects confirmed in the Aalto University curriculum or in minor subjects arranged at other universities. An individual minor subject must always be a target-oriented module that can be named. The minor subject cannot be used to compile a group of random courses into a minor. The minor subject may not have the same name as the student's major subject.