Lisäaikaa opinnoille

Pandemian takia tehdyistä opetusjärjestelyistä kevätlukukaudella 2020 on voinut koitua viivästyksiä opiskelijoiden opintojen etenemiseen. Valtioneuvoston väliaikaisia rajoituksia koskevien asetusten (VnA 126/2020 ja VnA 191/2020) mukaisesti tämä huomioidaan lisäaikaa koskevissa päätöksissä.

Lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi myönnetään hakemuksesta syyslukukaudeksi 2020 kaikille niille kevätlukukaudelle 2020 läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille, joiden tutkinnonsuorittamisaika tai sille aiemmin myönnetty lisäaika päättyy 31.7.2020.

Lisäaikahakemukseen tulee liittää valmistumissuunnitelma eli tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma tutkinnon loppuun saattamiseksi. Et tarvitse muita liitteitä. Tarvittaessa ohjelmasi suunnittelija tai koordinaattori auttaa valmistumissuunnitelman laatimisessa: yhteystiedot löydät ohjelmasi Into-sivuilta, into.aalto.fi.

Mikäli tarvitset valmistuaksesi lisäaikaa enemmän kuin syyslukukauden 2020, hae valmistumissuunnitelmasi mukaan tarvittavan pituista lisäaikaa. Saat lisäaikaa syyslukukaudelle 2020 samoin edellytyksin kuin muutkin. Mikäli haet kerrallaan pidempää lisäaikakautta kuin syyslukukausi 2020, sinulta voidaan edellyttää myös muita liitteitä kuin valmistumissuunnitelmaa. Lisäaikaa myönnetään kerralla enintään neljä (4) lukukautta.

Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opintoaikaan myönnettävälle lisäajalle

Tilläggstid för studier

De ändringar som har gjorts i undervisningsarrangemangen under vårterminen 2020 på grund av pandemin kan leda till att studierna drar ut på tiden. I enlighet med statsrådets förordningar om temporära begränsningar (SRf 126/2020 och SRf 191/2020) beaktas detta i beslut som rör tilläggstid.

Tilläggstid för att slutföra studierna beviljas på ansökan för höstterminen 2020 till alla studerande som har anmält sig som närvarande eller frånvarande för vårterminen 2020 och vars studietid eller tidigare beviljade tilläggstid tar slut 31.7.2020. En målinriktad och genomförbar studieplan för hur studierna ska slutföras, det vill säga en utexamineringsplan, ska bifogas till ansökan om tilläggstid. Övriga bilagor behövs inte. Vid behov hjälper planeraren eller koordinatorn vid ditt program till med att göra upp en utexamineringsplan: deras kontaktuppgifter finns på ditt programs sidor i Into, into.aalto.fi.

Om du behöver mer tilläggstid än höstterminen 2020 för att utexamineras ska du ansöka om den mängd tilläggstid du behöver enligt din utexamineringsplan. Du får tilläggstid till och med höstterminen 2020 enligt samma förutsättningar som alla andra. Om du samtidigt ansöker om längre tilläggstid än höstterminen 2020 kan det krävas fler bilagor utöver utexamineringsplanen. Tilläggstid beviljas för högst fyra (4) terminer på en gång.

Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid

Extension to your study right

Study arrangements made due to the pandemic in spring term 2020 may have caused delays in studies. These are taken into account in decisions on extensions, in accordance with the government decrees (126/2020, 191/2020) on temporary restrictions.

An extension to autumn term 2020 will be granted on application to every student who was enrolled as attending or non-attending during spring term 2020 and whose right to study or previously granted extension is set to expire on 31 July 2020. A goal-oriented and feasible graduation plan is the only appendix needed for the application: you do not need to include any other appendices. If needed, the planning officer or coordinator of your programme will help you in planning your studies towards graduation. You can find the contact information for them on the Into pages for your programme: into.aalto.fi.

Should you need an extension of time to graduate later than autumn term 2020, apply for the extension that corresponds to your graduation plan. The extension for autumn term 2020 applies to everyone according to the same guidelines. If you are applying for an extension beyond autumn term 2020, you might need to include appendices in addition to your graduation plan. The maximum extension that may be granted by submitting one application is four (4) terms.

Aalto University policy on extension to duration of studies