Palauta liikaa maksettu opintotuki huhtikuun aikana

Jos vuoden 2019 opintotukea haluaa palauttaa vapaaehtoisesti, se on maksettava huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Palautusten määräaika on aikaistunut yhdellä kuukaudella. Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2019, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja opintotuen asumislisät . Vuositulorajat ja tuen vapaaehtoinen palauttaminen eivät koske yleistä asumistukea . Opintotuki pitää maksaa takaisin viimeistään torstaina 30.4.2020.

Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi tai www.fpa.fi/etjanst) opintotuen saaja voi tarkistaa ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.Studiestöd > Stödmånader > Inkomstkontroll > Årsinkomst.

Tuki on helppo palauttaa verkossa

Opintotukea voi palauttaa verkossa. Kelan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa. Vaihtoehtoisesti voi tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16. Paperilomake on toimitettava Kelaan viimeistään 9.4.2020. Paperilomakkeen palauttaneille opiskelijoille lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Tulorajan voi tarkistaa verkossa

Jos opiskelijalle on maksettu opintotukea 9 kuukaudelta, muiden tulojen vuosituloraja on 11 973 euroa. 10 opintotukikuukaudella vuosituloraja on 10 650 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa asiointipalvelusta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 9–16.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä. Lisäksi tuloina huomioidaan ulkomailta saadut tulot. Opiskelijan on itse laskettava, kuinka paljon hänellä on opintotukeen vaikuttavia muita tuloja.

Jos opiskelija on saanut joltakin kuukaudelta vähemmän opintotukea kuin muina kuukausina, hän voi valita palautettavaksi tällaisen kuukauden. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin. Tällaisessa tilanteessa takaisin maksettava määrä on 7,5 % suurempi kuin vapaaehtoisesti palautettaessa.

Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 28 500 opiskelijalta yhteensä 20,2 milj. euroa. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle

Verohallinto lähettää verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä palautetut opintorahat. Kela ilmoittaa maalis–huhtikuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti. Opiskelijan ei siis tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Lisätiedot  (www.epressi.com)

Betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd inom april månad

Den som frivilligt vill betala tillbaka studiestöd för år 2019 ska göra det före utgången av april 2020. Tidsfristen för återbetalning har tidigarelagts med en månad.Om det felaktigt utbetalda beloppet inte återbetalas i tid, kommer det att återkrävas med en 7,5 procents  förhöjning.

Studerande vars inkomst översteg årsinkomstgränsen 2019 kan frivilligt betala tillbaka den del av studiepenningen och studiestödets bostadstillägg som de inte är berättigade till. Årsinkomstgränserna och den frivilliga återbetalningen av stöd gäller inte det allmänna bostadsbidraget . Återbetalningen ska göras senast torsdagen 30.4.2020.

Den som får studiestöd kan i FPA:s e-tjänst ( www.fpa.fi/etjanst eller www.kela.fi/asiointi) kontrollera de preliminära uppgifterna om den årsinkomst som beaktas för honom eller henne i samband med studiestödet. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. Funktionen finns under Studiestöd > Stödmånader > Inkomstkontroll > Årsinkomst.

Enkelt att betala tillbaka på nätet

Studiestöd kan betalas tillbaka på nätet. I FPA:s e-tjänst ges anvisningar om för vilka månader stödet kan betalas tillbaka och hur återbetalningen höjer årsinkomstgränsen. Återbetalningen kan göras direkt i nätbanken. Alternativt kan man skriva ut de uppgifter som behövs för betalningen eller beställa en betalningsblankett per post från FPA.

Anmälan om återbetalning kan också göras med blankett OT 16r. Pappersblanketten ska lämnas in till FPA senast 9.4.2020. Till studerande som har lämnat in pappersblanketten skickar FPA en färdigt ifylld betalningsblankett.

Inkomstgränsen kan kontrolleras i FPA:s e-tjänst

Om en studerande har fått studiestöd för 9 månader är inkomstgränsen 11 973 euro för övriga inkomster. Årsinkomstgränsen för 10 studiestödsmånader är 10 650 euro. Man kan kontrollera sin inkomstgräns i e-tjänsten eller genom att ringa servicenumret 020 692 229 mån–fre kl. 9-16.

Som inkomst beaktas alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster till bruttobelopp utan avdrag. Studiepenningen beaktas inte här. Som inkomster beaktas också inkomster från utlandet. Den studerande ska själv beräkna hur mycket han eller hon har i övriga inkomster som påverkar studiestödet.

Om den studerande för någon månad fått mindre stöd än för de andra kan han eller hon välja att betala tillbaka stödet för en sådan månad. Högskolestuderande kan använda en stödmånad på nytt om stödet för månaden i fråga betalats tillbaka.

Om inkomsterna överskrider årsinkomstgränsen för den studerande och han eller hon inte betalar tillbaka sitt stöd, återkräver FPA den del av stödet som den studerande inte är berättigad till. I sådana situationer är det belopp som återkrävs 7,5 procent högre än om beloppet betalas tillbaka frivilligt.

I fjol betalade 28 500 studerande frivilligt tillbaka studiestöd till ett sammanlagt belopp på 20,2 miljoner euro. Största delen av de studerande betalar tillbaka studiestödet via nätet.

FPA informerar skattemyndigheten om återbetalningarna

Skattemyndigheten skickar de skattskyldiga en förhandsifylld skattedeklaration där man har beaktat de studiepenningsbelopp som betalats tillbaka före slutet av februari. FPA meddelar automatiskt skattemyndigheten de återbetalningar som gjorts i mars–april. Den studerande behöver inte ändra uppgifterna i skattedeklarationen. Skattemyndigheten beaktar alla återbetalningar när den slutliga beskattningen fastställs.

Närmare information (www.epressi.com)

Return overpaid financial aid by the end of April

If you want to voluntarily repay student financial aid for 2019, you must do this before the end of April 2020. This is one month earlier than in previous years.If overpaid financial aid is not returned in time, it is collected back at 7.5% interest.

Students whose income for 2019 exceeds a specified annual limit can voluntarily return overpaid study grant and student housing supplement payments. The annual income limit and the voluntary repayment provision do not apply to the general housing allowance . Overpaid financial aid must be paid back by Thursday, 30 April 2020.

Recipients of student financial aid can access Kela’s e-service at www.kela.fi/asiointi (Finnish) or www.fpa.fi/etjanst (Swedish) to check preliminary information about their annual income and how it affects financial aid. An online bank user ID and password or a mobile ID are needed to log in to the service. The annual income details can be looked up by going to Opintotuki (Financial aid) > Tukikuukaudet (Months of financial aid) > Tulovalvonta (Income monitoring) > Vuositulot (Annual income).

Financial aid payments can be returned conveniently online

Financial aid payments can be returned online. Students can access Kela’s online customer service to see for which months they can return financial aid and how much their annual income limit will go up if they voluntarily return aid for those months. The voluntary repayment can be made right away as an online payment through the student’s bank. Alternatively, students can print out the information needed for the payment or ask Kela to send a payment form to their home address.

Students can also use the paper form OT 16e to notify Kela of their intention to return financial aid voluntarily. The form must be submitted to Kela by 9 April 2020. Students who submit the form will be sent a pre-completed payment form.

Income limits can be checked online

Students who have received financial aid for nine months can have up to 11,973 euros in other income. For students with 10 months of financial aid the limit is 10,650 euros. They can check their personal income limit via Kela’s online customer service or call 020 634 2550 between 9:00 and 15:00, Monday to Friday.

With the exception of study grant payments, all taxable earnings and investment income count as income at their gross value (before any deductions). Income from abroad is also taken into account as income. Students must check for themselves how much other income they have that counts against financial aid.

Students who received less financial aid for a particular month may choose to return that month’s financial aid payment. For higher education students, eligibility for financial aid is restored for each month for which they return financial aid.

Students whose income exceeds the annual limit and who do not return excess aid will be required to pay back the aid to Kela. In that case, the amount that must be paid back is 7.5% higher than if the aid had been returned voluntarily.

Last year, 28,500 students returned a total of 20.2 million euros voluntarily. Most of the voluntary repayments are made online.

Kela notifies the tax office of the amounts of financial aid repaid

The tax office will send taxpayers a pre-completed tax return form. Repayments of financial aid received by the end of February are taken into account in the tax return. Kela will notify the tax office of the amounts of financial aid returned voluntarily between March and April. This means that students need not revise their tax return on that account. The tax office will take into account all repayments when calculating students' final tax liability.

Additional information (www.epressi.com)