You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Uusi kriisinhallintatyökalu mahdollistaa tekstiviestin kriisitilanteessa

Opiskelija – rekisteröithän HSL-matkakortin kulkuavaimeksi


Aalto-yliopisto on ottanut käyttöön uuden työkalun kriisinhallintaan. Työkalu mahdollistaa tehokkaamman ja tasavertaisen viestinnän kriisitilanteissa, sillä sen avulla voidaan lähettää nopeasti tietoa ja ohjeita tekstiviestillä vakavissa kriisi- ja poikkeustilanteissa.  

Voit siis Aallon opiskelijana saada tekstiviestin poikkeustilanteessa lähettäjältä Aalto ja hätätilanteessa lähettäjältä Aalto SOS. Viesti lähetetään vain englanniksi, jotta viesti mahtuu yhteen tekstiviestiin (160 merkkiä) ja se saadaan lähetettyä suurelle käyttäjämäärälle nopeasti.

Lisäksi järjestelmä mahdollistaa ryhmäpuhelut kriisiä hoitavien henkilöiden välillä sekä turvapainikkeet mm. aulahenkilökunnalle.

Yhteystiedot saadaan Aallon taustajärjestelmistä

Aallon työntekijöiden osalta järjestelmään tuodaan työpuhelin ja -sähköposti siten kuin ne on merkitty työntekijän perustietoihin. Työntekijöiden ei tarvitse tehdä mitään, sillä työpuhelinnumero on työsuhteen rekisteröinnin yhteydessä kirjattava perustieto.

Opiskelijoiden osalta järjestelmään synkronoidaan puhelinnumero, jonka opiskelija on ilmoittanut rekisteröidessään kampuksella HSL:n matkakortin, joka toimii kulkuoikeiden kampuksen tiloihin antavana kulkukorttina.

Opiskelijoita pyydetään rekisteröimään HSL-matkakortti kulkuavaimeksi

Opiskelija, rekisteröithän HSL-matkakortin kulkukortiksi, jotta pääset liikkumaan kampuksen tiloissa ja samalla myös puhelinnumerosi saadaan päivitettyä kriisinhallintajärjestelmään.

Lisätietoa kortin rekisteröinnistä löytyy tästä uutisesta Aalto-yliopiston verkkosivustolla.

Lisätietoja:
Turvallisuuspäällikkö Seija Piiponniemi-Lahti
seija.piiponniemi-lahti@aalto.fi

Ett nytt verktyg för krishantering tas i bruk – möjliggör sms i krissituationer

De studerande ombes registrera sina HRT-resekort som passernyckel


Aalto-universitetet har tagit i bruk ett nytt verktyg för krishantering. Verktyget möjliggör effektivare och jämlik kommunikation i fall av kriser, eftersom det kan användas i kris- och undantagssituationer för att snabbt skicka information och anvisningar per sms.

Du kan alltså som studerande vid Aalto-universitetet i undantagssituationer få ett sms från avsändaren Aalto. I nödsituationer har sms-meddelandet Aalto SOS som avsändare. Meddelandet sänds endast på engelska för att få plats i ett sms-meddelande (160 tecken) och för att snabbt kunna sändas ut till ett stort antal mottagare.

Verktyget möjliggör även gruppsamtal och larmkontakt för de personer emellan som hanterar krisen, till exempel vaktmästare.

Kontaktuppgifterna synkroniseras i Aaltos bakgrundssystem

För Aaltos personal synkroniseras arbetstelefon och e-postadress i systemet enligt det som angetts bland den anställdas basuppgifter. De anställda behöver inte göra något, eftersom arbetstelefonnumret ska anges i basinformationen när anställningsförhållandet registreras.

För de studerande synkroniserar systemet det telefonnummer som den studerande uppgett när hen registrerat ett HRT-resekort som passerkort till campus.

De studerande ombes registrera sina HRT-resekort som passernyckel

De studerande ombes registrera sina HRT-resekort som passerkort för att kunna röra sig i campusområdet. Samtidigt uppdateras telefonnumret i krishanteringssystemet. Mer information om att registrera ett kort.


Mer information:

Säkerhetschef Seija Piiponniemi-Lahti, Aalto-universitetet
seija.piiponniemi-lahti@aalto.fi

New crisis management tool enables SMS for students in crisis situations

Students, please register the HSL travel card as an access card

A new crisis management tool has been put into use at Aalto University. The tool enables more efficient and equal communication during  crisis situations and other exceptional circumstances as it can be used to transmit information and instructions rapidly via SMS.

Therefore you can receive SMS messages when necessary. In an exceptional situation, the text message will come from the sender Aalto, and in an emergency the sender name will be Aalto SOS. The SMS is sent only in English, so it can be fit in one message (160 characters), allowing fast delivery to a large amount of recipients at the same time.

The tool also allows group calls between persons dealing with the crisis situation and safety buttons for lobby personnel.

Contact information will be synchronised using Aalto's background systems

Aalto employees’ work phone number and email will be aligned with the system as recorded in the employees’ basic data. The employees will not have to do anything as their work phone number is part of the basic information recorded during the registration of an employment relationship.

For Aalto students, the telephone number to be synchronised with the system is the number that the student has entered in the registration of the HSL travel card on campus, which provides access to the campus premises.

Students are asked to register their HSL travel card as an access key

Students are also asked to register the HSL travel card as an access card so that they can move around the campus and, at the same time, their phone numbers can be updated in the crisis management system. Learn more about the card registration in this news article.


Further information:

Head of Security and Risk Management Seija Piiponniemi-Lahti
seija.piiponniemi-lahti@aalto.fi