Opiskeluhyvinvointikysely AllWell? mittaa asioita, jotka liittyvät opiskelijoiden omiin voimavaroihin, opiskelukykyyn, vertaistukeen ja opetukseen. Kysely oli auki 5.-19.2.2020 kaikille Aallon 1. vuoden maisteri- ja 2. vuoden kandiopiskelijoille. Aalto-tason vastausprosentti oli 48. 

AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyn tulokset on nyt lähetetty laitosjohtajille, ohjelmajohtajille, pääainevastaaville ja oppimispalveluiden edustajille niihin ohjelmiin tai pääaineisiin, joissa sekä opiskelijamäärä että vastausprosentti mahdollistivat tulosten raportoinnin.

Keväällä 2020 opiskeluhyvinvointikyselyn tuloksia käydään läpi laitostasolla AllWell-asiantuntijoiden kanssa etäyhteyden avulla. Näissä tapaamisissa tuloksia käsitellään opetushenkilökunnan, oppimispalveluiden edustajien ja opiskelijoiden kanssa osana opetuksen ja palveluiden kehittämistyötä.

Kysymykset: allwell@aalto.fi

Lue lisää täältä:

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/allwell-opiskeluhyvinvointikysely

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/opiskeluhyvinvointikysely-allwell-ja-opetuksen-kehittaminen-aallossa

***

AllWell? -enkäten om välbefinnande under studierna mäter sådant som anknyter till studerandes egna resurser, studieförmåga, studiemiljö och undervisning. Enkäten var öppen 5-19.2.2020 för alla första årets magisterstuderande och andra årets kandidatstuderande på Aalto. Den totala svarsprocenten på Aalto var 48 %.

Resultaten från AllWell? -enkäten har nu skickats till institutionernas chefer, ledarna för utbildningsprogrammen, huvudämnesansvariga och lärandetjänsternas representanter. Resultaten skickades till alla de program och huvudämnen där både antalet studerande och svarsprocenten gjorde det möjligt att rapportera resultat.

Under våren 2020 gås AllWell? -enkätens resultat igenom på institutionsnivå tillsammans med AllWell? -experterna. Under de här distansträffarna behandlas resultaten tillsammans med undervisningspersonalen, lärandetjänsternas representanter och studerande, som en del av undervisningens och tjänsternas utvecklingsarbete.

Frågor: allwell@aalto.fi

Läs mera:

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=7145462

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/allwell-opiskeluhyvinvointikysely (på finska)

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/opiskeluhyvinvointikysely-allwell-ja-opetuksen-kehittaminen-aallossa (på finska)

***

Study wellbeing questionnaire AllWell? measures issues related to students’ own resources, study skills, peer support and teaching. The questionnaire was open from 5 to 19 February 2020 to all Aalto's 1st year master's and 2nd year bachelor's students. The response rate was 48%.

The results of the AllWell? Study well-being questionnaire have now been sent to heads of department, heads of programme and learning service staff. Results were delivered to those programmes or majors where both the number of students and the response rate allowed the results to be reported.

In the spring of 2020, the results of the study well-being questionnaire will be reviewed at the departmental level with AllWell experts remotely. In these meetings, the results are discussed with teaching staff, representatives of learning services and students as part of the development of teaching and services.

Questions: allwell@aalto.fi

Please read more here:

https://www.aalto.fi/en/services/allwell-questionnaire

https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/study-well-being-questionnaire-allwell-and-the-development-of-teaching-at-aalto