Tutkintosääntöuudistuksen aikalisä ja tutkintorakenteet keskustelussa AAKissa

Tutkintorakenteita koskeva valmistelu etenee kuluvan kevään aikana, muilta osin uuden tutkintosäännön valmistelua jatketaan ensi syksylle.

Akateemisten asiain komitealle (AAK) esiteltiin suunnitelma tutkintosääntövalmistelun aikalisästä poikkeustilanteen vuoksi. Akateemisten asiain komitean jäsenet suhtautuivat asiaan ymmärtäväisesti ja valmistelua jatketaan tähtäimessä päätöksenteko syksyllä 2020.

Kaksivuotiset opetussuunnitelmat ovat olleet valmistelussa kuluvan lukuvuoden aikana. Niitä on valmisteltu etupainotteisesti eli on pyritty huomioimaan ne tutkintojen rakenteelliset muutokset, jotka tulevat sisältymään päivitettyihin tutkintosääntöihin. Lisäksi on valmisteltu sääntöehdotus koskien uuden yliopistolain (Yliopistolaki 558/2009) mahdollistamia lyhyitä (= yhden lukuvuoden kestäviä) maisteritutkintoja kansainvälisenä yhteistyönä toteutettuna.

Tutkintorakenteita koskevat muutokset päätetään nopeutetussa aikataulussa, huomioiden opetussuunnitelmien vahvistamista koskevat vaatimukset. Akateemisten asiain komitea kiinnitti saatekeskustelussa huomioita perustutkintojen vapaasti valittavien opintojen määrissä tehtyyn jouston mahdollisuuteen. Lisäksi esille nousivat lyhyiden maisteritutkintojen tutkintonimikkeet ja jatko-opintokelpoisuus. Työryhmä otti palautteet vastaan ja pyrkii avaamaan niitä varsinaisen päätösesityksen esittelyssä.

Lisätietoja antavat johtaja Eija Zitting ja lakimies Anna Johansson

Förlängd tidtabell för arbetet med den nya examensstadgan samt examensstrukturer under diskussion i AAK

Beredningen som rör examensstrukturerna fortskrider under våren, i övrigt fortsätter arbetet med den nya examensstadgan nästa höst.

En plan för att skjuta fram arbetet med den nya examensstadgan på grund av undantagstillståndet lades fram för kommittén för akademiska ärenden (AAK). Medlemmarna i kommittén för akademiska ärenden var förstående för situationen och beredningen fortsätter med sikte på beslutsfattande hösten 2020.

Tvååriga undervisningsplaner har varit under beredning under läsårets gång. Beredningen har varit framtung såtillvida att man har strävat till att beakta de strukturella förändringar som kommer att vara en del av den  uppdaterade examensstadgan. Dessutom har ett stadgeförslag som rör korta (=ett läsår långa) magisterexamina, genomförda som internationella samarbeten, varit under beredning. Dylika magisterexamina möjliggörs i den nya universitetslagen (Universitetslagen 558/2009).

Beslut om ändringar i examensstrukturerna fattas med påskyndad tidtabell, med kraven som rör fastställningen av undervisningsplanerna i beaktande. Kommittén för akademiska ärenden fäste under den åtföljande diskussionen vikt vid möjligheten till flexibilitet vad gäller mängden fritt valbara studier i grundexamen. Även examensbenämningarna och behörigheten för forskarstudier i de korta magisterexamina togs upp. Arbetsgruppen tog emot respons och strävar till att redogöra för den i samband med presentationen av förslaget till beslut.

Mer information ges av chef Eija Zitting och jurist Anna Johansson.

Postponement of degree regulations reform and degree structures discussed at AAC meeting

The changes to be made in degree structures will proceed this spring, but all other preparations for the new degree regulations will continue until next autumn.

The University Academic Affairs Committee was presented with a plan for a postponement of the degree regulations reform due to the current emergency conditions. The members of the committee understood the need for the delay; it was agreed that the preparations will continue until decisions are to be made on the issue in autumn 2020.

The two-year curricula have been prepared during the current academic year with a view to taking into account the upcoming changes in the degree regulations. In addition, a proposal was put forth at the meeting for regulations governing the new ‘short master’s degrees’ (length one year) taught through international cooperation, a novel type of degree allowed by the new Universities Act (Yliopistolaki 558/2009).

The changes to the degree structures are to be decided on an faster schedule than usual, while also taking into account the requirements set for the approval of curricula. During the discussion, the University Academic Affairs Committee focussed attention on the added flexibility in the electives of bachelor’s and master’s degrees. Other matters discussed included master’s degree titles and eligibility for doctoral studies. The working group took heed of this feedback and will attempt to clarify the issues pointed out when presenting the actual proposal for decision.

More information will be available from Eija Zitting, head of LES, and Anna Johansson, legal counsel, LES