På svenska | In English

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan muualla kuin Aalto-yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, joko korvaamalla tietty kurssi tai opintokokonaisuus tai sisällyttämällä opinnot esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin.

Voit hyväksilukea esim. aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja, ulkomaanvaihdossa suoritettuja opintoja tai toisessa korkeakoulussa/yliopistossa suoritettuja JOO-opintoja. Myös muuten kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voidaan ottaa osaksi tutkintoa (ks. Opinnollistaminen). 


Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet

Halutessasi voit tutustua Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeisiin. Alla on kuitenkin kuvattu opiskelijan kannalta hyväksiluvun kannalta oleelliset asiat.

Hyväksilukujen pääperiaatteet

 • Muualla suoritettuja opintoja hyväksiluetaan vain opiskelijan hakemuksesta. Opiskelija ehdottaa siis itse, mitä Aallon opintojaksoja hänen aiemmin suorittamansa opintosisällöt voisivat korvata.
 • Hyväksilukeminen koskee vain opiskelijan tutkintoon sisällytettäviä opintoja - ylimääräisiä, tutkinnon opintopisteet ylittäviä opintoja ei hyväksilueta. 
 • Tutkinnoista vähintään puolet on suoritettava Aalto-yliopistossa.
 • Kaikki hyväksiluettavat opinnot merkitään Aallon rekisteriin hyväksytty-merkinnällä.
 • Hakemuksia käsitellään jatkuvasti, ja ne pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, mutta ajoittain saattaa olla ruuhkia, jotka pidentävät käsittelyaikaa.
 • Opiskelija saa tiedon hyväksilukupäätöksestä sähköpostitse. Hyväksiluetut opinnot näkyvät opiskelijan opintosuoritusotteella.

Hyväksilukuhakemus ja hakemukseen tarvittavat liitteet

Ennen hakemuksen toimittamista, tutustuthan tarkoin tällä sivulla kuvattuihin hyväksilukuperiaatteisiin!

Liitä  hyväksilukuhakemukseesi (ks. kohta hakemuksen toimittaminen) seuraavat liitteet.

 • HOPS sisältäen ehdotuksen hyväksiluettavista kursseista.
  • Kauppakorkeakoulun opiskelija: huomioi, että hyväksilukuhakemusta ei käsitellä, ellei HOPSisi ole hyväksytty.
 • Sähköisesti allekirjoitettu tai yliopiston/oppilaitoksen leimalla varustettu suoritusote/todistus.
 • Mahdollisimman yksityiskohtainen selvitys muualla suoritettujen opintojen sisällöstä opintojen suoritusajankohtana (esim. opinto-oppaasta). Jos opinnot suoritettu esim. vuonna 2018, liitä vuoden 2018 opintojen kuvaus. Linkki pelkkään ao. vuoden opinto-oppaaseen ei riitä: opiskelijan tulee toimittaa kurssin sisältökuvaus suoraan osana pdf-tiedostoaan. Älä liitä hakemukseesi koko opinto-opasta, vaan ainoastaan ne sivut, joilla on kuvattu hakemuksesi kannalta oleelliset sisällöt.
 • Muualla suoritetun opintokokonaisuuden hyväksilukua varten opiskelijan tulee toimittaa yliopiston todistus tai selvitys siitä, että suoritettu opintokokonaisuus on tutkinnon kokonaisuus ao. yliopistossa. Esimerkiksi opinto-oppaan kuvaus siitä, mistä opintojaksoista opintokokonaisuuden voi koostaa, on riittävä selvitys.
 • Selvitys kurssin laajuudesta (ellei arvio tapahtunut Suomessa käytössä olevilla ECTS-opintopisteillä)

Hakemuksen toimittaminen: Kandidaatti- ja maisteriopiskelijat

Hae hyväksilukua sähköisellä lomakkeella:

https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx

Huom. kesälomista johtuen hakemusten käsittelyssä on viivettä heinä-elokuussa.

Otamme mielellämme vastaan palautetta sähköisestä lomakkeesta osoitteeseen nintex-les@aalto.fi

Hakemuksen toimittaminen: Tohtoriopiskelijat

Kauppakorkeakoulun ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtoriopiskelijat: hae hyväksilukua sähköisellä lomakkeella:

https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx

Huom. kesälomista johtuen hakemusten käsittelyssä on viivettä heinä-elokuussa.

Muiden korkeakoulujen tohtoriopiskelijat hakevat hyväksilukua pdf-lomakkeella.

Huomaa koulukohtaiset hakulomakkeet kun haet hyväksilukua, käytä oikeaa hakulomaketta! Huomaa, että lomakkeiden sanamuodosta poiketen, 1.8.2018 alkaen ei ole mahdollista valita, haluatko hyväksiluettavan opintosuorituksesi kirjattavan arvosanalla vai hyväksytty-merkinnällä. 1.8.2018 alkaen kaikki hyväksiluettavat opinnot kirjataan hyväksytty-merkinnällä.

Huom. Pdf-lomakkeiden täyttäminen ei ole mahdollista Firefox tai Safari -selaimessa. Avaa lomake toisessa selaimessa (esim. Chrome tai Internet Explorer).


 Insinööritieteiden korkeakoulun tohtoriopiskelija

Palauta hakemus oman koulutusohjelmasi tai pääaineesi suunnittelijalle tai opiskelijapalveluihin.

 Kemian tekniikan korkeakoulun tohtoriopiskelija
Opintojen hyväksilukemisen lomake (pdf)
Palauta hakemus oman koulutusohjelmasi tai pääaineesi suunnittelijalle tai opiskelijapalveluihin.
 Sähkötekniikan korkeakoulun tohtoriopiskelija
Opintojen hyväksilukemisen lomake (pdf)
Palauta hakemus opiskelijapalveluihin.

Hyväksilukupäätöksen oikaiseminen

Oikaisun hakeminen opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen

Opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisun hakeminen päätökseen, joka on annettu hyväksilukemispäätöksen oikaisuasiassa

Päätökseen tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä.

Ohje oikaisun hakemiseen

Hyväksilukeminen: korvaamista tai sisällyttämistä

Hyväksiluvulla tarkoitetaan (a) tutkintoon sisältyvän kurssin korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla (yksittäinen kurssi) tai (b) muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä osaksi tutkintoa (yksittäinen kurssi tai opintokokonaisuus).

(a) Korvaaminen tarkoittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että muut opinnot tai osaaminen ovat samantasoisia kuin korvattavat opinnot. Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintoja korvattaessa edellytetään, että muualla suoritetut opinnot tai muu osaaminen vastaavat laajuudeltaan korvattavia opintoja.

Esimerkki: Olen suorittanut Helsingin yliopistossa kurssin, joka mielestäni vastaa opintojaksoa, joka on merkitty hopsiini osaksi tutkintoani. Voin hakea tämän opintojakson korvaamista aiemmin suorittamani kurssin perusteella.

(b) Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan tutkintovaatimusten mukaisia.

Esimerkki 1: Olen suorittanut yhteiskuntapolitiikan kurssin Helsingin yliopistossa. Haluaisin sisällyttää kurssin osaksi tutkintoani, vaikkei se sisällöllisesti vastaa mitään tutkintooni kuuluvaa opintojaksoa. Voin hakea kurssin sisällyttämistä osaksi tutkintoni vapaavalintaisia opintoja.

Esimerkki 2: Olen suorittanut yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Helsingin yliopistossa. Mietin, voisiko niistä muodostaa sivuaineen tutkintooni. Voin hakea kokonaisuuden sisällyttämistä osaksi tutkintoani sen sivuaineeksi.

Yksittäisen kurssin korvaaminen  

 • Kurssin tulee täyttää korvattavan kurssin osaamistavoitteet ja pääsääntöisesti olla laajuudeltaan vastaava tai laajempi kuin korvattava kurssi. Yhden opintopisteen suppeampaa aiemmin suoritettua kurssia voidaan kuitenkin käyttää korvaamaan Aallon kurssia, mikäli osaamistavoitteet täyttyvät. Opintotietorekisteriin kirjataan Aallon korvattava kurssi, tutkintovaatimuksissa määritetyn laajuisena, merkinnällä hyväksiluettu. Yhden kurssin korvaamista voi hakea myös useammalla muualla suoritetulla kurssilla. Tässäkin tapauksessa korvattava kurssi kirjataan tutkintovaatimuksissa määritetyn laajuisena.

Yksittäisen kurssin sisällyttäminen

 • Sisällytettävä kurssi ei saa sisältää liiaksi päällekkäistä sisältöä muiden tutkintoosi/tutkintoihisi sisältyvien opintojaksojen kanssa.

Mitä koodia käytän merkitessäni sisällytettävän opintojakson hopsiini?


 Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija

ABR-ENG Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-ENG Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-ENG Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

LC-PV Pakolliseksi kieliopinnoksi kelpaava vaihtuvasisältöinen kieliopinto (hyväksilukiessasi pakollisia vieraan kielen opintoja)

 Kauppakorkeakoulun opiskelija

ABR-BIZ Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-BIZ Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-BIZ Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

LC-PV Pakolliseksi kieliopinnoksi kelpaava vaihtuvasisältöinen kieliopinto (hyväksilukiessasi pakollisia vieraan kielen opintoja)

BIZ-C-AHOT Muutoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

BIZ-E-AHOT Muutoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (maisteritutkinnon koulutusohjelman opintoihin sisällytettävät opinnot)

 Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelija

ABR-CHEM Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-CHEM Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-CHEM Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

LC-PV Pakolliseksi kieliopinnoksi kelpaava vaihtuvasisältöinen kieliopinto (hyväksilukiessasi pakollisia vieraan kielen opintoja)

 Perustieteiden korkeakoulun opiskelija

ABR-SCI Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-SCI Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-SCI Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

LC-PV Pakolliseksi kieliopinnoksi kelpaava vaihtuvasisältöinen kieliopinto (hyväksilukiessasi pakollisia vieraan kielen opintoja)

 Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija

ABR-ELEC Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-ELEC Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-ELEC Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

LC-PV Pakolliseksi kieliopinnoksi kelpaava vaihtuvasisältöinen kieliopinto (hyväksilukiessasi pakollisia vieraan kielen opintoja)

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelija

ABR-ARTS Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-ARTS Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-ARTS Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

JOI-ARTS Yhteisohjelmassa suoritetut opinnot

LC-PV Pakolliseksi kieliopinnoksi kelpaava vaihtuvasisältöinen kieliopinto (hyväksilukiessasi pakollisia vieraan kielen opintoja)

Muualla suoritetun sivuopintokokonaisuuden sisällyttäminen tutkintoon

Muualla suoritetun opintokokonaisuuden tulee soveltua osaksi tutkintoasi. Sen tulee olla laajuudeltaan tutkintovaatimusten mukainen.

Voit hakea muualla suorittamansa opintokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintosi sivuopintokokonaisuudeksi vain, mikäli ko. opintokokonaisuus tulee osaksi tutkintosi minimilaajuutta. Hyväksiluettu sivuopintokokonaisuus on aina tutkinnon sivuopintokokonaisuus, sitä ei voi siis jälkikäteen poistaa tutkinnostasi.

Mitä koodia käytän merkitessäni sisällytettävän sivuaineen hopsiini?


 Insinööritieteiden korkeakoulu

M1FINU-ENG Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1ABR-ENG Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

M1FINP-ENG Sivuaine ammattikorkeakoulusta

 Kauppakorkeakoulu

M1FINU-BIZ Sivuopintokokonaisuus kotimaisesta yliopistosta

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla FINU-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.

M1ABR-BIZ Sivuopintokokonaisuus ulkomaisesta yliopistosta

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla ABR-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.

M1FINP-BIZ Sivuaine ammattikorkeakoulusta, Minor Completed at a University of Applied Sciences

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla FINP-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.
 Kemian tekniikan korkeakoulu

M1FINU-CHEM Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1ABR-CHEM Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

M1FINP-CHEM Sivuaine ammattikorkeakoulusta


 Perustieteiden korkeakoulu

M1FINU-SCI Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1FINP-SCI Sivuaine ammattikorkeakoulusta

 Sähkötekniikan korkeakoulu

M1FINU-ELEC Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1ABR-ELEC Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

M1FINP-ELEC Sivuaine ammattikorkeakoulusta

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

M1FINU-ARTS Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1ABR-ARTS Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

M1FINP-ARTS Sivuaine ammattikorkeakoulusta

Toisessa Aalto-yliopiston koulussa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Toisessa Aalto-yliopiston koulutusohjelmassa suoritettuja opintoja voidaan pääsääntöisesti ottaa osaksi suoritettavaa tutkintoa ilman hyväksilukumenettelyä.

Opinnot hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa ilman hyväksilukumenettelyä vahvistetun HOPSin mukaisesti tilanteissa, joissa opiskelija:

 • suorittaa yksittäisiä kursseja tai sivuaineen Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa tai yksikössä (esimerkiksi sisäisen liikkuvuuden opinto-oikeudella, Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kurssit);
 • vaihtaa hakukohdetta/koulutusohjelmaa tekniikan alan sisällä kesken kandidaattiopintojen
 • vaihtaa kesken kandidaattiopintojen hakukohdetta tekniikan alan sisällä pääsykokeiden kautta

Opinnot hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa hyväksilukumenettelyä käyttäen tilanteissa, joissa opiskelija:

 • on valittu siirto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston sisältä eri koulutusalalle (kyseessä on hyväksilukuasia, koska tavoitetutkinto vaihtuu)
 • on suorittanut jo yhden tutkinnon Aalto-yliopistossa ja suorittaa toista tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi kauppatieteen kandidaatin tutkinto -> tekniikan kandidaatin tutkinto; tekniikan kandidaatin tutkinto -> tekniikan kandidaatin tutkinto).
 • suorittaa samanaikaisesti kahta tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi DI ja KTM).

Hyväksiluettaessa Aalto-yliopiston opintotietorekisterissä jo olevia kursseja opintotietorekisteriin ei merkitä samaa kurssia toiseen kertaan hyväksiluettuna, vaan hyväksiluettu suoritus otetaan osaksi tutkintoa sellaisenaan.

Avoimen yliopiston opinnot

Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot näkyvät Aallon yhteisellä opintosuoritusotteella. Kyseiset opinnot tulevat automaattisesti osaksi opiskelijan tutkintoa, jos ne näkyvät tämän hyväksytyssä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, hopsissa.