På svenska | In English

Opintojen hyväksilukukäytännöt muuttuvat 

Opintojen hyväksilukua haetaan Sisussa opintosuunnitelman yhteydessä. Muutos aiheuttaa viivästyksiä hyväksilukujen käsittelyyn kesän aikana, koska hakemuksia Sisussa voidaan käsitellä ja suorituksia kirjata vasta 9.8.2021 alkaen eli opintotietojärjestelmän vaihdon jälkeen.

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan muualla kuin Aalto-yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, joko korvaamalla tietty kurssi tai opintokokonaisuus tai sisällyttämällä opinnot esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin.

Voit hyväksilukea esim. aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja, ulkomaanvaihdossa suoritettuja opintoja tai toisessa korkeakoulussa/yliopistossa suoritettuja JOO-opintoja. Myös muuten kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voidaan ottaa osaksi tutkintoa (ks. Opinnollistaminen). 

Pääsääntöisesti rekisterissä jo olevia opintoja EI käsitellä hyväksilukuina, ainoa poikkeus ovat opinnot, joita opiskelija käyttää useampaan kuin yhteen Aallon tutkintoon.


Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet

Halutessasi voit tutustua Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeisiin. Alla on kuitenkin kuvattu opiskelijan kannalta hyväksiluvun kannalta oleelliset asiat.

Hyväksilukujen pääperiaatteet

 • Muualla suoritettuja opintoja hyväksiluetaan vain opiskelijan hakemuksesta. Opiskelija ehdottaa siis itse, mitä Aallon opintojaksoja hänen aiemmin suorittamansa opintosisällöt voisivat korvata tai millaista osaamista hän voisi sijoittaa osaksi tutkintoa sisällyttämällä taiopinnollistamalla.
 • Aallossa hyväksiluetaan vain tutkintoon tulevia suorituksia - ylimääräisiä, tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja ei hyväksilueta. 
 • Jos suoritat Aalto-yliopistossa opintoja, jotka aiot käyttää useampaan kuin yhteen Aallon tutkintoon, sinun tulee hakea hyväksilukua. Katso ohjeet. 
 • Tutkinnoista vähintään puolet on suoritettava Aalto-yliopistossa.
  • jatkotutkinnoissa opinnäyte on suoritettava Aallossa, muut opinnot voivat olla hyväksiluettuja.
 • Kaikki hyväksiluettavat opinnot merkitään Aallon rekisteriin hyväksytty-merkinnällä pois lukien toisen kotimaisen kielen nk. virkamieskielisuoritukset.
 • Hakemuksia käsitellään jatkuvasti, ja ne pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Huomaa, että ajoittain saattaa olla ruuhkia, jotka pidentävät käsittelyaikaa. Kesän aikana Sisussa tehtyjä hakemuksia ei vielä käsitellä.
 • Opiskelija saa tiedon hyväksilukupäätöksestä sähköpostitse. Hyväksiluetut opinnot näkyvät opiskelijan opintosuoritusotteella.

Hyväksilukuhakemus ja hakemukseen tarvittavat liitteet

Ennen hakemuksen toimittamista, tutustuthan tarkoin tällä sivulla kuvattuihin hyväksilukuperiaatteisiin!

Hyväksiluvut haetaan opintotietojärjestelmä Sisussa. Tekniset ohjeet: linkki 

Liitä  hyväksilukuhakemukseesi (ks. kohta hakemuksen toimittaminen) seuraavat liitteet.

 • Sähköisesti allekirjoitettu tai yliopiston/oppilaitoksen leimalla varustettu suoritusote/todistus. Mikäli olet suorittanut opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, voit jakaa suoritustietojasi myös Oma opintopolku-palvelun kautta (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/). Tee palvelussa jakolinkki, tallenna linkki tiedostoon ja lisää se hyväksilukuhakemukseesi. Mikäli olet suorittanut JOO-opintoja ja kohdeyliopisto käyttää Puro-palvelua, voit pyytää opintosuoritusten siirtoa myös tämän palvelun kautta (https://puro.joopas.fi). Huomaa, että tässäkin tapauksessa sinun tulee tehdä myös erikseen hyväksilukuhakemus. Mainitse hakemuksessasi, että olet pyytänyt opintosuoritusten siirtoa Puro-palvelun kautta. Huom. kuvakaappaus Oma opintopolku- tai Puro-palvelusta ei kelpaa opintosuoritusotteeksi.
 • Mahdollisimman yksityiskohtainen selvitys muualla suoritettujen opintojen sisällöstä opintojen suoritusajankohtana (esim. opinto-oppaasta). Jos opinnot suoritettu esim. vuonna 2018, liitä vuoden 2018 opintojen kuvaus. Linkki pelkkään ao. vuoden opinto-oppaaseen ei riitä: opiskelijan tulee toimittaa kurssin sisältökuvaus suoraan osana pdf-tiedostoaan. Älä liitä hakemukseesi koko opinto-opasta, vaan ainoastaan ne sivut, joilla on kuvattu hakemuksesi kannalta oleelliset sisällöt.
 • Muualla suoritetun opintokokonaisuuden hyväksilukua varten opiskelijan tulee toimittaa yliopiston todistus tai selvitys siitä, että suoritettu opintokokonaisuus on tutkinnon kokonaisuus ao. yliopistossa. Esimerkiksi opinto-oppaan kuvaus siitä, mistä opintojaksoista opintokokonaisuuden voi koostaa, on riittävä selvitys.
 • Selvitys kurssin laajuudesta (ellei arvio tapahtunut Suomessa käytössä olevilla ECTS-opintopisteillä)Hyväksilukeminen: korvaamista tai sisällyttämistä

Hyväksiluvulla tarkoitetaan (a) tutkintoon sisältyvän kurssin korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla (yksittäinen kurssi) tai (b) muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä osaksi tutkintoa (yksittäinen kurssi tai opintokokonaisuus) tai c) muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen opinnollistamista osaksi tutkintoa.

(a) Korvaaminen tarkoittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että muut opinnot tai osaaminen ovat samantasoisia kuin korvattavat opinnot. Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintoja korvattaessa edellytetään, että muualla suoritetut opinnot tai muu osaaminen vastaavat laajuudeltaan korvattavia opintoja. 

Sisussa korvaamista haetaan opintojaksoesitteen kautta, tekninen ohje: linkki 

Esimerkki: Olen suorittanut Helsingin yliopistossa kurssin, joka mielestäni vastaa opintojaksoa, joka on merkitty hopsiini osaksi tutkintoani. Voin hakea tämän opintojakson korvaamista aiemmin suorittamani kurssin perusteella.

(b) Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan tutkintovaatimusten mukaisia.

Sisussa sisällytystä on suositeltavinta hakea opintoluonnoksen kautta, tekninen ohje: linkki

Esimerkki 1: Olen suorittanut yhteiskuntapolitiikan kurssin Helsingin yliopistossa. Haluaisin sisällyttää kurssin osaksi tutkintoani, vaikkei se sisällöllisesti vastaa mitään tutkintooni kuuluvaa opintojaksoa. Voin hakea kurssin sisällyttämistä osaksi tutkintoni vapaavalintaisia opintoja.

Esimerkki 2: Olen suorittanut yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Helsingin yliopistossa. Mietin, voisiko niistä muodostaa sivuaineen tutkintooni. Voin hakea kokonaisuuden sisällyttämistä osaksi tutkintoani sen sivuaineeksi.

(c) Opinnollistaminen tarkoittaa muualla, kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksymistä osaksi tutkintoa. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta osaamisen on oltava tasoltaan tutkintovaatimusten mukaisia. 

Sisussa Opinnollistamista voi hakea Henkilökohtaisena suorituksena tai sisällytyksenä. 

Yksittäisen kurssin korvaaminen  

 • Kurssin tulee täyttää korvattavan kurssin osaamistavoitteet ja pääsääntöisesti olla laajuudeltaan vastaava tai laajempi kuin korvattava kurssi. Yhden opintopisteen suppeampaa aiemmin suoritettua kurssia voidaan kuitenkin käyttää korvaamaan Aallon kurssia, mikäli osaamistavoitteet täyttyvät. Opintotietorekisteriin kirjataan Aallon korvattava kurssi, tutkintovaatimuksissa määritetyn laajuisena, merkinnällä hyväksiluettu. Yhden kurssin korvaamista voi hakea myös useammalla muualla suoritetulla kurssilla. Tässäkin tapauksessa korvattava kurssi kirjataan tutkintovaatimuksissa määritetyn laajuisena.

Yksittäisen kurssin sisällyttäminen

 • Sisällytettävä kurssi ei saa sisältää liiaksi päällekkäistä sisältöä muiden tutkintoosi/tutkintoihisi sisältyvien opintojaksojen kanssa.

Muualla suoritetun sivuopintokokonaisuuden sisällyttäminen tutkintoon

Muualla suoritetun opintokokonaisuuden tulee soveltua osaksi tutkintoasi. Sen tulee olla laajuudeltaan tutkintovaatimusten mukainen.

Voit hakea muualla suorittamansa opintokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintosi sivuopintokokonaisuudeksi vain, mikäli ko. opintokokonaisuus tulee osaksi tutkintosi minimilaajuutta. Hyväksiluettu sivuopintokokonaisuus on aina tutkinnon sivuopintokokonaisuus, sitä ei voi siis jälkikäteen poistaa tutkinnostasi.

Mitä koodia käytän merkitessäni sisällytettävän sivuaineen hopsiini?


 Insinööritieteiden korkeakoulu

M1FINU-ENG Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1ABR-ENG Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

M1FINP-ENG Sivuaine ammattikorkeakoulusta

 Kauppakorkeakoulu

M2FINU-BIZ Sivuopintokokonaisuus kotimaisesta yliopistosta

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla FINU-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.

INTM-BIZ Kansainvälinen sivuaine kandidaatin tutkinnossa (tätä koodia käytetään vaihto-opinnoille)

INTM2-BIZ Kansainvälinen sivuaine maisterin tutkinnossa (tätä koodia käytetään vaihto-opinnoille)

M2ABR-BIZ Sivuopintokokonaisuus ulkomaisesta yliopistosta

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla ABR-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.

M2FINP-BIZ Sivuaine ammattikorkeakoulusta, Minor Completed at a University of Applied Sciences

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla FINP-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.
 Kemian tekniikan korkeakoulu

M1FINU-CHEM Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1ABR-CHEM Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

M1FINP-CHEM Sivuaine ammattikorkeakoulusta


 Perustieteiden korkeakoulu

M1FINU-SCI Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1FINP-SCI Sivuaine ammattikorkeakoulusta

 Sähkötekniikan korkeakoulu

M1FINU-ELEC Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1ABR-ELEC Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

M1FINP-ELEC Sivuaine ammattikorkeakoulusta

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

M1FINU-ARTS Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

M1ABR-ARTS Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

M1FINP-ARTS Sivuaine ammattikorkeakoulusta

Aallossa toisessa koulutusohjelmassa suoritettujen opintojen hyväksiluku 

Samojen opintojen hyödyntäminen kahdessa eri Aalto-yliopiston tutkinnossa edellyttää hyväksilukua. Hyväksilukumenettelyä käytetään tilanteissa, jossa opiskelija 

 • on valittu siirto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston sisältä eri koulutusalalle (kyseessä on hyväksilukuasia, koska tavoitetutkinto vaihtuu). 
 • on suorittanut jo yhden tutkinnon Aalto-yliopistossa ja suorittaa toista tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi kauppatieteen kandidaatin tutkinto -> tekniikan kandidaatin tutkinto; tekniikan kandidaatin tutkinto -> tekniikan kandidaatin tutkinto). 
 • Toiseen tutkintoon jo sisältyvät opinnot suunnitellaan ja niiden hyväksymistä haetaan opintoluonnoksen pohjalta.
 • suorittaa samanaikaisesti kahta tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi DI ja KTM). 

Opintojaksot sijoitetaan alkuperäisinä siihen tutkintoon, johon ne ensisijaisesti kuuluvat. Esimerkiksi kauppatieteen tutkintoon kuuluvia pääaineopintoja voi suunnitella tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin opintoluonnoksina, joiden pohjalta hyväksilukua haetaan. Suunnittelu ja hyväksiluku tapahtuu opintoluonnoksen kautta, vaikka tekniikan kandidaatin tutkinto valmistuisi aiemmin.  

 • Mikäli opiskelijan suorittaman sivuaine käy kumpaankin tutkintoon, sen voi sisällyttää ensisijaisesti siihen tutkintoon, joka valmistuu aikaisemmin, ja opintoluonnoksena siihen tutkintoon, joka valmistuu myöhemmin.  

Avoimen yliopiston opinnot

Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot näkyvät Aallon yhteisellä opintosuoritusotteella. Kyseiset opinnot tulevat automaattisesti osaksi opiskelijan tutkintoa, kun ne hyväksytään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Erillistä hyväksilukua ei tarvita. 

Hyväksilukupäätöksen oikaiseminen 

Oikaisun hakeminen opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen 

Opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisun hakeminen päätökseen, joka on annettu hyväksilukemispäätöksen oikaisuasiassa 

Päätökseen tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä. 

Ohje oikaisun hakemiseen