På svenska | In English

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan muualla kuin Aalto-yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, joko korvaamalla tietty kurssi tai opintokokonaisuus tai sisällyttämällä opinnot esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin.

Voit hyväksilukea esim. aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja, ulkomaanvaihdossa suoritettuja opintoja tai toisessa korkeakoulussa/yliopistossa suoritettuja JOO-opintoja. Myös muuten kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voidaan ottaa osaksi tutkintoa. 

Uudet hyväksilukuohjeet astuivat voimaan 1.8.2018. Ennen 1.8.2018 toimitetut hakemukset käsitellään aiemmin voimassaolleita hyväksilukuohjeita noudattaen. 31.7.2018 saakka voimassa olevat ohjeet löytyvät alta.

Hakulomakkeet

 Hakulomakkeet

HUOM. Kauppakorkeakoulun ja Perustieteiden korkeakoulun perustutkinto-opiskelijat voivat hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista sähköisellä lomakkeella 2.1.2019 alkaen. Pilottiin voivat osallistua BIZin ja SCIn omien ohjelmien opiskelijat, eivät yhteisohjelmien eivätkä jatkotutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Pilottiin osallistuminen on opiskelijoille vapaaehtoista, ja paperilomakkeita voi yhä käyttää. Pilottikäytön aikana hakemuslomake ja päätös ovat tarjolla vain englanniksi, ja kieliversiot lisätään mukaan pilotin jälkeen.

Pilottikäytöstä kerättyjen kokemusten perusteella lomakkeen käyttöä on tarkoitus laajentaa kaikkiin Aallon kouluihin ja ohjelmiin kevään aikana.

Palautetta hyväksilukuprosessista ja sähköisistä lomakkeista on hyvin tervetullutta osoitteeseen opit-esupport@aalto.fi.

Sähköinen lomake (vain BIZ:in ja SCI:in opiskelijoille): https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx


Huom. koulukohtaiset hakulomakkeet kun haet hyväksilukua, käytä oikeaa hakulomaketta!

Huomaa, että lomakkeiden sanamuodosta poiketen, 1.8.2018 alkaen ei ole mahdollista valita, haluatko hyväksiluettavan opintosuorituksesi kirjattavan arvosanalla vai hyväksytty-merkinnällä. 1.8.2018 alkaen kaikki hyväksiluettavat opinnot kirjataan hyväksytty-merkinnällä.

Huom. Pdf-lomakkeiden täyttäminen ei ole mahdollista Firefox tai Safari -selaimessa. Avaa lomake toisessa selaimessa (esim. Chrome tai Internet Explorer).

Lomake Kauppakorkeakoulun, Kemian tekniikan korkeakoulun, Sähkötekniikan korkeakoulun ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoille:

Lomakkeet Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille.

Lomakkeet Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille

Lomakkeet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoille

Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet 1.8.2018 alkaen

Halutessasi voit tutustua Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeisiin (voimassa 1.8.2018 alkaen). Alla on kuitenkin kuvattu opiskelijan kannalta hyväksiluvun kannalta oleelliset asiat.

Hyväksilukujen pääperiaatteet

 • Muualla suoritettuja opintoja hyväksiluetaan vain opiskelijan hakemuksesta. Opiskelija ehdottaa siis itse, mitä Aallon opintojaksoja hänen aiemmin suorittamansa opintosisällöt voisivat korvata.
 • Hyväksilukeminen koskee vain opiskelijan tutkintoon sisällytettäviä opintoja - ylimääräisiä, tutkinnon opintopisteet ylittäviä opintoja ei hyväksilueta. 
 • Tutkinnoista vähintään puolet on suoritettava Aalto-yliopistossa.
 • Kaikki hyväksiluettavat opinnot merkitään Aallon rekisteriin hyväksytty-merkinnällä.
 • Hakemuksia käsitellään jatkuvasti, ja ne pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, mutta ajoittain saattaa olla ruuhkia, jotka pidentävät käsittelyaikaa.
 • Opiskelijalle tiedotetaan hyväksilukupäätöksestä sähköpostilla. Hyväksiluetut opinnot näkyvät opiskelijan opintosuoritusotteella.

Hyväksilukuhakemus ja hakemukseen tarvittavat liitteet

Ennen hakemuksen toimittamista, tutustuthan tarkoin tällä sivulla kuvattuihin hyväksilukuperiaatteisiin!

Liitä  hyväksilukuhakemukseesi (ks. kohta hakulomakkeet) seuraavat liitteet.

 • Alkuperäinen, yliopiston/oppilaitoksen leimalla varustettu suoritusote/todistus tai oikeaksi todistettu kopio* muualla suoritetuista opinnoista.
 • Mahdollisimman yksityiskohtainen selvitys muualla suoritettujen opintojen sisällöstä opintojen suoritusajankohtana (esim. opinto-oppaasta). Jos opinnot suoritettu esim. vuonna 2010, liitä vuoden 2010 opintojen kuvaus. Linkki pelkkään ao. vuoden opinto-oppaaseen ei riitä: opiskelijan tulee toimittaa kurssin sisältökuvaus suoraan osana pdf-tiedostoaan. Älä liitä hakemukseesi koko opinto-opasta, vaan ainoastaan ne sivut, joilla on kuvattu hakemuksesi kannalta oleelliset sisällöt.
 • Muualla suoritetun opintokokonaisuuden hyväksilukua varten opiskelijan tulee toimittaa yliopiston todistus tai selvitys siitä, että suoritettu opintokokonaisuus on tutkinnon kokonaisuus ao. yliopistossa. Esimerkiksi opinto-oppaan kuvaus siitä, mistä opintojaksoista opintokokonaisuuden voi koostaa, on riittävä selvitys.
 • Selvitys kurssin laajuudesta (ellei arvio tapahtunut Suomessa käytössä olevilla ECTS-opintopisteillä)
 • Kauppakorkeakoulun opiskelija: huomioi, että hyväksilukuhakemusta ei käsitellä, ellei hyväksiluettavaa opintojaksoa ole merkitty hyväksyttyyn HOPSiisi.

*Huom! Suoritusotteen tulee olla joko alkuperäinen, tai kahden aikuisen (1) allekirjoituksellaan, (2) nimenselvennyksellään, (3) kotiosoitteellaan sekä (4) syntymäajallaan oikeaksi todistama kopio. Et voi itse todistaa kopiotasi oikeaksi. Hyväksilukua ei voida tehdä opiskelijan itse tulostamien suoritusotteiden, tai oikeaksi todistamattomien kopioiden perusteella. Virallinen sähköinen suoritusote kelpaa ainoastaan sähköisesti toimitettuna, ei tulostettuna. Skannattua opintosuoritusotetta ei voida tulkita alkuperäiseksi, ellei se saavu suoraan oppilaitoksen (jossa opinnot suoritettu) edustajalta.

Hakemuksen toimittaminen

 Kauppakorkeakoulun opiskelija
 • Sähköpostitse: credit-transfer-biz@aalto.fi. Huomioithan, että hakemus ja kaikki siihen liitettävät liitteet tulee toimittaa pdf-muodossa, yhtenä pdf-tiedostona (hakemus ja hakemuksen kaikki liitteet samassa tiedostossa).
 • Postitse: osoitteeseen Opintojen hyväksilukuasiat, U249, PL 11110, 00076 AALTO.
 Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelija

Palauta hakemus oman koulutusohjelmasi tai pääaineesi suunnittelijalle tai opiskelijapalveluihin.

 Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija

Palauta hakemus opiskelijapalveluihin.

 Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija

Palauta hakemus oman koulutusohjelmasi tai pääaineesi suunnittelijalle tai opiskelijapalveluihin.

 Perustieteiden korkeakoulun opiskelija

Palauta hakemus oman koulutusohjelmasi tai pääaineesi suunnittelijalle.

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelija

Palauta hakemus oman koulutusohjelmasi tai pääaineesi opintokoordinaattorille tai suunnittelijalle.

Hyväksilukupäätöksen oikaiseminen

Oikaisun hakeminen opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen

Opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisun hakeminen päätökseen, joka on annettu hyväksilukemispäätöksen oikaisuasiassa

Päätökseen tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä.

Ohje oikaisun hakemiseen

Hyväksilukeminen: korvaamista tai sisällyttämistä

Hyväksiluvulla tarkoitetaan (a) tutkintoon sisältyvän kurssin korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla (yksittäinen kurssi) tai (b) muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä osaksi tutkintoa (yksittäinen kurssi tai opintokokonaisuus).

(a) Korvaaminen tarkoittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että muut opinnot tai osaaminen ovat samantasoisia kuin korvattavat opinnot. Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintoja korvattaessa edellytetään, että muualla suoritetut opinnot tai muu osaaminen vastaavat laajuudeltaan korvattavia opintoja.

Esimerkki: Olen suorittanut Helsingin yliopistossa kurssin, joka mielestäni vastaa opintojaksoa, joka on merkitty hopsiini osaksi tutkintoani. Voin hakea tämän opintojakson korvaamista aiemmin suorittamani kurssin perusteella.

(b) Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan tutkintovaatimusten mukaisia.

Esimerkki 1: Olen suorittanut yhteiskuntapolitiikan kurssin Helsingin yliopistossa. Haluaisin sisällyttää kurssin osaksi tutkintoani, vaikkei se sisällöllisesti vastaa mitään tutkintooni kuuluvaa opintojaksoa. Voin hakea kurssin sisällyttämistä osaksi tutkintoni vapaavalintaisia opintoja.

Esimerkki 2: Olen suorittanut yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Helsingin yliopistossa. Mietin, voisiko niistä muodostaa sivuaineen tutkintooni. Voin hakea kokonaisuuden sisällyttämistä osaksi tutkintoani sen sivuaineeksi.

Yksittäisen kurssin korvaaminen  

 • Kurssin tulee täyttää korvattavan kurssin osaamistavoitteet ja pääsääntöisesti olla laajuudeltaan vastaava tai laajempi kuin korvattava kurssi. Yhden opintopisteen suppeampaa aiemmin suoritettua kurssia voidaan kuitenkin käyttää korvaamaan Aallon kurssia, mikäli osaamistavoitteet täyttyvät. Opintotietorekisteriin kirjataan Aallon korvattava kurssi, tutkintovaatimuksissa määritetyn laajuisena, merkinnällä hyväksiluettu. Yhden kurssin korvaamista voi hakea myös useammalla muualla suoritetulla kurssilla. Tässäkin tapauksessa korvattava kurssi kirjataan tutkintovaatimuksissa määritetyn laajuisena.

Yksittäisen kurssin sisällyttäminen

 • Sisällytettävä kurssi ei saa sisältää liiaksi päällekkäistä sisältöä muiden tutkintoosi/tutkintoihisi sisältyvien opintojaksojen kanssa.

Mitä koodia käytän merkitessäni sisällytettävän opintojakson hopsiini?

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelija

ABR-ARTS Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-ARTS Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-ARTS Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

JOI-ARTS Yhteisohjelmassa suoritetut opinnot

 Kauppakorkeakoulun opiskelija

ABR-BIZ Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-BIZ Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-BIZ Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

 Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelija

ABR-CHEM Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-CHEM Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-CHEM Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

 Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija

ABR-ELEC Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-ELEC Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-ELEC Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

 Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija

ABR-ENG Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-ENG Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-ENG Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

 Perustieteiden korkeakoulun opiskelija

ABR-SCI Ulkomailla suoritetut opinnot

FINU-SCI Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot

FINP-SCI Ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot

Muualla suoritetun sivuopintokokonaisuuden sisällyttäminen tutkintoon

Muualla suoritetun opintokokonaisuuden tulee soveltua osaksi tutkintoasi. Sen tulee olla laajuudeltaan tutkintovaatimusten mukainen.

Voit hakea muualla suorittamansa opintokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintosi sivuopintokokonaisuudeksi vain, mikäli ko. opintokokonaisuus tulee osaksi tutkintosi minimilaajuutta. Hyväksiluettu sivuopintokokonaisuus on aina tutkinnon sivuopintokokonaisuus, sitä ei voi siis jälkikäteen poistaa tutkinnostasi.

Mitä koodia käytän merkitessäni sisällytettävän sivuaineen hopsiini?

 Kauppakorkeakoulu

M1FINU-BIZ Sivuopintokokonaisuus kotimaisesta yliopistosta

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla FINU-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.

M1ABR-BIZ Sivuopintokokonaisuus ulkomaisesta yliopistosta

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla ABR-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.

Toisessa Aalto-yliopiston koulussa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Toisessa Aalto-yliopiston koulutusohjelmassa suoritettuja opintoja voidaan pääsääntöisesti ottaa osaksi suoritettavaa tutkintoa ilman hyväksilukumenettelyä.

Opinnot hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa ilman hyväksilukumenettelyä vahvistetun HOPSin mukaisesti tilanteissa, joissa opiskelija:

 • suorittaa yksittäisiä kursseja tai sivuaineen Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa tai yksikössä (esimerkiksi sisäisen liikkuvuuden opinto-oikeudella, Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kurssit);
 • vaihtaa hakukohdetta/koulutusohjelmaa tekniikan alan sisällä kesken kandidaattiopintojen
 • vaihtaa kesken kandidaattiopintojen hakukohdetta tekniikan alan sisällä pääsykokeiden kautta

Opinnot hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa hyväksilukumenettelyä käyttäen tilanteissa, joissa opiskelija:

 • on valittu siirto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston sisältä eri koulutusalalle (kyseessä on hyväksilukuasia, koska tavoitetutkinto vaihtuu)
 • on suorittanut jo yhden tutkinnon Aalto-yliopistossa ja suorittaa toista tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi kauppatieteen kandidaatin tutkinto -> tekniikan kandidaatin tutkinto; tekniikan kandidaatin tutkinto -> tekniikan kandidaatin tutkinto).
 • suorittaa samanaikaisesti kahta tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi DI ja KTM).

Hyväksiluettaessa Aalto-yliopiston opintotietorekisterissä jo olevia kursseja opintotietorekisteriin ei merkitä samaa kurssia toiseen kertaan hyväksiluettuna, vaan hyväksiluettu suoritus otetaan osaksi tutkintoa sellaisenaan.

Avoimen yliopiston opinnot

Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot näkyvät Aallon yhteisellä opintosuoritusotteella. Kyseiset opinnot tulevat automaattisesti osaksi opiskelijan tutkintoa, jos ne näkyvät tämän hyväksytyssä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, hopsissa. 

Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet 31.7.2018 asti

Koulukohtaiset ohjeet

Uudet opintojen hyväksilukua koskevat ohjeet tulevat voimaan 1.8.2018 ja ne korvaavat koulujen omat ohjeet. Mikäli opiskelija on hakenut hyväksilukemista ennen 1.8.2018, sovelletaan hakemishetkellä voimassa olleita hyväksilukemista koskevia ohjeita.


 Insinööritieteiden korkeakoulu

Ohjeet Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille 

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Jos olet suorittanut korkeakoulutasoisia opintoja muualla kuin Aalto-yliopistossa, voit hakea kurssien hyväksilukemista tutkintoosi. Päätös hyväksilukemisesta tehdään koulutusohjelmassa. Vain sellaisia opintoja voidaan hyväksilukea, jotka tulevat osaksi suoritettavaa tutkintoa.

 1. Jos opinnot vastaavat tutkinnossasi vaadittuja kursseja, niillä voi korvata Aallon järjestämiä opintoja.
 2. Jos suoraa vastaavuutta ei ole, opinnot voi olla mahdollista hyväksilukea tutkintoon sellaisenaan.

Hae hyväksilukua

 • Jos olet epävarma, ole ensin yhteydessä koulutusohjelmasi oppimispalveluiden henkilökuntaan.
 • Täytä hyväksiluvun hakulomake. Vaihto-opintojen hyväksilukuun käytetään ensisijaisesti opintojen sisällyttämislomaketta. Korvaavuuslomaketta voidaan käyttää ainoastaan, jos muualla suoritettu opinto vastaa sisällöllisesti, opintopiste-laajuudeltaan ja tasoltaan Aalto-yliopiston kurssia.
 • Päivitä HOPSisi ja välitä se hyväksilukujen käsittelijälle (joko Oodissa tai muu versio - HUOM: Hyväksiluettavia kursseja ei voi etukäteen viedä Oodi-HOPSiin, jätä HOPS niiden osalta tyhjäksi)
 • Liitä hakemukseen pakolliset liitteet
  • alkuperäinen tai oikeaksi todistettu opintosuoritusote muualla suoritetuista opinnoista
  • kurssikuvaukset esim. oppilaitoksen opinto-oppaasta tai internet-sivuilta (hakemusta ei voida käsitellä ilman kuvauksia)
 • Päätökset hyväksilukemisesta tehdään omassa koulutusohjelmassa. Palauta hakemus suunnittelijalle tai kansliaan.

Kieliopintojen hyväksilukukeminen

Jos haluat korvata muualla suoritetuilla kursseilla tutkinnon pakollisia kieliopintoja, käytä korvaavuuslomaketta.

Lisätietoja ja ohjeita

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa (pdf)

Todistuksen myöntäminen Insinööritieteiden korkeakoulusta edellyttää, että vähintään puolet tutkinnon opinnoista, mukaan lukien opinnäytetyö on suoritettu opiskelijan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena ovat erikseen sovitut kaksoistutkinto-ohjelmat. Pääsääntöisesti tutkinnon keskeiset syventävät opinnot on suoritettava korkeakoulun vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti.

Ulkomailla suoritetuista opinnoista opiskelijalla on aina oikeus saada arvosanamerkinnäksi ”hyväksytty”. Samassa yliopistossa suoritetut opinnot merkitään opiskelijalle aina samalla tavalla joko kaikkien suoritusten osalta alkuperäiset arvosanat tai kaikki suoritukset käyttäen merkintää ”hyväksytty”.


 Kauppakorkeakoulu

Ohjeet Kauppakorkeakoulun opiskelijoille 

Ennen hakemuksen toimittamista, tutustuthan tarkoin tällä sivulla kuvattuihin hyväksilukuperiaatteisiin!

 Hyväksiluku ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijana voit hakea ainoastaan ensimmäisen lukuvuoden opintojen (=Liiketoimintaosaamisen perusteet) sekä tutkintoon kuuluvien pakollisten kieliopintojen hyväksilukemista.

Hyväksilukeminen?

Jos arvelet suorittaneesi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa sellaisia kursseja, joita vaaditaan myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintoon, voit hakea näiden opintojen hyväksilukemista.

Tiedot Kauppakorkeakoulun kurssien sisällöstä löydät WebOodista (oodi.aalto.fi).

Muualla suoritettujen opintojen tulee

 • vastata sisällöltään kauppakorkeakoulun kurssia
 • vastata laajuudeltaan kauppakorkeakoulun kurssia (vähintään 6 op, kielten opinnoissa vähintään 3 op)
 • vastata tasoltaan (perusopinnot/aineopinnot/syventävät opinnot) kauppakorkeakoulun kurssia.

Hyväksiluetun opintojakson arvosana

Hyväksiluettujen opintojen alkuperäinen arvosana muunnetaan opiskelijan koulutusohjelmassa sovellettavaan, hyväksiluetussa kurssissa tai opintokokonaisuudessa käytettyyn arvosteluasteikkoon, jos vastaavuus on selkeästi osoitettavissa. Arvosanaksi merkitään ”hyväksytty”, jos vastaavuus ei ole yksiselitteisesti osoitettavissa.

Opiskelijalla on aina oikeus saada hyväksiluetusta opintojaksosta arvosanamerkinnäksi ”hyväksytty”. Opiskelijan tulee oma-aloitteisesti ilmaista hyväksilukuhakemuksessaan, mikäli hän toivoo hyväksiluettavan opintojakson merkittävän kauppakorkean suoritusrekisteriin vain suoritettuna (hyväksytty-merkintä) numeerisen arvosanan sijaan.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijana voit hakea ainoastaan ensimmäisen vuoden opintojen hyväksilukua

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijana voit hakea ainoastaan ensimmäisen lukuvuoden opintojen (Liiketoimintaosaamisen perusteet) sekä pakollisten kieliopintojen (LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 ja 61A00200 Business Communication Skills) hyväksilukemista. Vasta toisena opiskeluvuotenasi voit hakea erikoistumisalueen, sivuopintojen, vapaasti valittavien kieliopintojen tai vapaasti valittavien opintojen hyväksilukemista.

Aallon avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot

Mikäli olet suorittanut tai suoritat opintoja Aallon avoimessa yliopistossa, ei sinun tarvitse hakea niiden hyväksilukua. Aallon avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot näkyvät automaattisesti Aalto-yliopiston yhteisellä opintosuoritusotteella.

Ennen tutkinto-oikeuden alkamista suoritettuja opintoja ei oteta huomioon erikoistumisalueen valinnassa!

Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä valittavan erikoistumisalueen haussa ei oteta huomioon hyväksiluettuja tai ennen tutkinto-oikeutesi alkamista avoimessa yliopistossa suorittamiasi opintoja. Tämän vuoksi, mikäli sinulle voidaan hyväksilukea ensimmäisen opiskeluvuoden opintoja, lukujärjestykseen tyhjäksi jääneet paikat - ne kurssit, jotka sait hyväksiluettua jo aiemmin suorittamillasi opinnoilla - kannattaa täyttää kieliopinnoilla ja/tai sen sivuopintokokonaisuuden tai erikoistumisalueen kursseilla, jonka haluaisit tutkintoosi valita.

Hyväksiluvuista annetaan arvio vasta jätetyn hyväksilukuhakemuksen perusteella

Mikäli haluat tietää, ovatko jotkin aiemmin suorittamasi kurssit hyväksiluettavissa, ystävällisesti jätäthän hyväksilukuhakemuksen. Arvio siitä onnistuuko aiemmin suorittamiesi kurssien hyväksilukeminen voidaan valitettavasti antaa ainoastaan jättämäsi hyväksilukuhakemuksen sekä siihen liitettyjen liitteiden perusteella.

Hae hyväksilukua 22.8.2017 mennessä

Opintojesi aloittamisen ja suunnittelun kannalta on tärkeää, että haet syksyllä 2017 opetettavien Liiketoimintaosaamisen perusteiden (pakolliset perusopinnot) hyväksilukua mahdollisimman pian. Palauta hakemuksesi syksyllä 2017 opetettavien Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssien hyväksiluvuista viimeistään 22.8.2017.

Hyväksilukuhakemus

Pdf-lomakkeiden täyttäminen ei ole mahdollista Firefox-selaimessa. Avaa lomake toisessa selaimessa (esim. Chrome tai Internet Explorer).

Kun haet hyväksilukua Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseille, jotka luennoidaan syksyllä 2017 (siis periodeissa I ja II), käytä tätä hyväksilukuhakemusta, joka sivun alussa.

Kun haet hyväksilukua pakollisille kieliopinnoille, käytä tavallista hyväksilukulomaketta, joka löytyy tämän sivun alusta. Käytä tätä lomaketta myös silloin, kun haet hyväksilukua keväällä 2018 (siis periodeissa III, IV ja V) luennoitaville Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseille. Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:

 1. Alkuperäinen, yliopiston/oppilaitoksen leimalla varustettu suoritusote/todistus tai oikeaksi todistettu kopio* muualla suoritetuista opinnoista. Hyväksilukua ei voida tehdä opiskelijan itse tulostamien suoritusotteiden, tai oikeaksi todistamattomien kopioiden perusteella.
 2. Selvitys muualla suoritettujen opintojen sisällöstä opintojen suoritusajankohtana (esim. opinto-oppaasta). Jos opinnot suoritettu esim. vuonna 2010, liitä vuoden 2010 opintojen kuvaus. Linkki pelkkään ao. vuoden opinto-oppaaseen ei riitä: opiskelijan tulee toimittaa kurssin sisältökuvaus suoraan osana pdf-tiedostoaan.
 3. Selvitys kurssin laajuudesta (ellei arvio tapahtunut Suomessa käytössä olevilla ECTS-opintopisteillä)
 4. Selvitys käytetystä arviointiskaalasta (ellei arvio tapahtunut Suomessa käytössä olevalla 1-5 tai hyväksytty/hylätty -asteikolla)
 5. Mikäli toivot hyväksiluettavan opintojakson merkittävän Kauppakorkeakoulun suoritusrekisteriin hyväksiluetuksi hyväksytty-merkinnällä arvosanan 1-5 sijaan, kirjaa tieto tästä selvästi hakemukseen.

*Huom! Suoritusotteen tulee olla joko alkuperäinen, tai kahden aikuisen (1) allekirjoituksellaan, (2) nimenselvennyksellään, (3) kotiosoitteellaan sekä (4) syntymäajallaan oikeaksi todistama kopio. Et voi itse todistaa kopiotasi oikeaksi.

Hakemuksen toimittaminen

 • Sähköpostitse: credit-transfer-biz@aalto.fi. Huomioithan, että hakemus ja kaikki siihen liitettävät liitteet tulee toimittaa pdf-muodossa, yhtenä pdf-tiedostona (hakemus ja hakemuksen kaikki liitteet samassa tiedostossa).
 • Postitse: osoitteeseen Opintojen hyväksilukuasiat, U249, PL 11110, 00076 AALTO.

Hyväksilukuhakemus ja hakemukseen tarvittavat liitteet

Pdf-lomakkeiden täyttäminen ei ole mahdollista Firefox-selaimessa. Avaa lomake toisessa selaimessa (esim. Chrome tai Internet Explorer).

Liitä  hyväksilukuhakemukseesi (.pdf) seuraavat liitteet.

 • Huomioi, että hyväksilukuhakemusta ei käsitellä, ellei hyväksiluettavaa opintojaksoa ole merkitty hyväksyttyyn HOPSiisi.
 • Alkuperäinen, yliopiston/oppilaitoksen leimalla varustettu suoritusote/todistus tai oikeaksi todistettu kopio* muualla suoritetuista opinnoista.
 • Mahdollisimman yksityiskohtainen selvitys muualla suoritettujen opintojen sisällöstä opintojen suoritusajankohtana (esim. opinto-oppaasta). Jos opinnot suoritettu esim. vuonna 2010, liitä vuoden 2010 opintojen kuvaus. Linkki pelkkään ao. vuoden opinto-oppaaseen ei riitä: opiskelijan tulee toimittaa kurssin sisältökuvaus suoraan osana pdf-tiedostoaan. Älä liitä hakemukseesi koko opinto-opasta, vaan ainoastaan ne sivut, joilla on kuvattu hakemuksesi kannalta oleelliset sisällöt.
 • Muualla suoritetun opintokokonaisuuden hyväksilukua varten opiskelijan tulee toimittaa yliopiston todistus tai selvitys siitä, että suoritettu opintokokonaisuus on tutkinnon kokonaisuus ao. yliopistossa. Esimerkiksi opinto-oppaan kuvaus siitä, mistä opintojaksoista opintokokonaisuuden voi koostaa, on riittävä selvitys.
 • Selvitys kurssin laajuudesta (ellei arvio tapahtunut Suomessa käytössä olevilla ECTS-opintopisteillä)
 • Selvitys käytetystä arviointiskaalasta (ellei arvio tapahtunut Suomessa käytössä olevalla 1-5 tai hyväksytty/hylätty -asteikolla)
 • Mikäli haet opintojen sisällyttämistä osaksi tutkintosi vapaasti valittavia opintoja, perustele hakemuksessasi, miten nämä opinnot mielestäsi sopisivat osaksi tutkintoasi Kauppakorkeakoulussa.

Kaikki hyväksilukulomakkeeseen liitetty tieto tulee olla tarjolla joko suomeksi tai englanniksi.

*Huom! Suoritusotteen tulee olla joko alkuperäinen, tai kahden aikuisen (1) allekirjoituksellaan, (2) nimenselvennyksellään, (3) kotiosoitteellaan sekä (4) syntymäajallaan oikeaksi todistama kopio. Et voi itse todistaa kopiotasi oikeaksi. Hyväksilukua ei voida tehdä opiskelijan itse tulostamien suoritusotteiden, tai oikeaksi todistamattomien kopioiden perusteella. Skannattua opintosuoritusotetta ei voida tulkita alkuperäiseksi, ellei se saavu suoraan oppilaitoksen (jossa opinnot suoritettu) edustajalta.

Hyväksilukuun liittyvissä asioissa ota yhteyttä: hyvaksiluku-biz@aalto.fi

Hakemuksen toimittaminen

 • Sähköpostitse: hyvaksiluku-biz@aalto.fi. Huomioithan, että hakemus ja kaikki siihen liitettävät liitteet tulee toimittaa pdf-muodossa, yhtenä pdf-tiedostona (hakemus ja hakemuksen kaikki liitteet samassa tiedostossa).
 • Postitse: osoitteeseen Opintojen hyväksilukuasiat, U249, PL 11110, 00076 AALTO.

Arvosanan määrittäminen hyväksiluettavalle opintojaksolle

 • 1.8.2018 lähtien saapuneiden hakemusten osalta kaikki hyväksiluettavat kurssit merkitään Aallon rekisteriin hyväksytty-merkinnällä.
 • Muualla suoritettujen opintojen alkuperäinen arvosana muunnetaan hyväksiluettavalle Kauppakorkeakoulun opintojaksolle määritetylle arvosteluasteikolle (opintojaksosta tai -kokonaisuudesta riippuen arvosteluasteikoksi on määritelty hyväksytty/hylätty, tai arvosana asteikolla 1 - 5). Arvosanaksi merkitään ”hyväksytty”, jos vastaavuus ei ole yksiselitteisesti osoitettavissa, vaikka Kauppakorkeakoulun opintojaksolle olisikin määritelty arvosteluasteikoksi arvosana. Tilanteeksi, jossa vastaavuus ei ole yksiselitteisesti osoitettavissa, tulkitaan tilanne, jossa hyväksiluku myönnetään lukuisien, eri arvosanoilla arvosteltujen suoritusten perusteella.
 • Muualla suoritetusta sivuopintokokonaisuudesta ei anneta arvosanaa vaan se merkitään opintorekisteriin hyväksiluetuksi hyväksytty -merkinnällä ja opintorekisteriin merkitään sivuopintojen aihe (esim. Cultural Management).

Hakemuksen käsittelyaika

Hakemuksia käsitellään jatkuvasti, ja ne pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, mutta ajoittain saattaa olla ruuhkia, jotka pidentävät käsittelyaikaa.

Päätöksestä tiedottaminen

Opiskelijalle tiedotetaan hyväksilukupäätöksestä sähköpostilla. Hyväksiluetut opinnot näkyvät opiskelijan opintosuoritusotteella.

Hyväksilukupäätöksen oikaiseminen

Oikaisun hakeminen opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen

Opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisun hakeminen päätökseen, joka on annettu hyväksilukemispäätöksen oikaisuasiassa

Päätökseen tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä.

Ohje oikaisun hakemiseen

Huomioitavia asioita hyväksiluvuissa

 • Muualla suoritettuja opintoja hyväksiluetaan vain opiskelijan hakemuksesta. Opiskelija ehdottaa siis itse, mitä Kauppakorkeakoulun opintojaksoja hänen aiemmin suorittamansa opintosisällöt voisivat korvata.
 • Hyväksilukuihin otetaan kantaa vasta siinä vaiheessa, kun opiskelija on jo todennetusti suorittanut ne opinnot, joiden hyväksilukemista osaksi tutkintoaan hän haluaisi hakea.
 • Hyväksilukuihin otetaan kantaa vain Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kirjoilla olevien tutkinto-opiskelijoiden kohdalla.
 • Vain yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksilukea osaksi Kauppakorkeakoulun tutkintoja. Tästä poikkeuksena myös Aalto University Executive Education -täydennyskoulutuskeskuksessa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi Kauppakorkeakoulun tutkintoja.
 • Hyväksilukeminen koskee vain opiskelijan tutkintoon sisällytettäviä opintoja - ylimääräisiä, tutkinnon opintopisteet ylittäviä (KTK 180 op, KTM 120 op) opintoja ei hyväksilueta. Opiskelijan tutkintoon kuuluvat opinnot todetaan vahvistetusta hopsista (eHOPS).
 • Tutkinnoista vähintään puolet on suoritettava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa - opintoja voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon enintään 90 op ja maisterin tutkintoon enintään 60 op.
 • Tutkielmatyö (seminaari, tutkielma, kypsyyskoe) suoritetaan aina Kauppakorkeakoulussa.
 • Opiskelijalle mahdollisesti määrätyt tutkintoa täydentävät opinnot (esimerkiksi kansainvälistä sivuopintokokonaisuutta täydentävät opintojaksot, tai KTM-tutkintoa suorittamaan valitulle opiskelijalle määrätyt täydentävät opinnot) on aina suoritettava Kauppakorkeakoulussa. Niitä ei siis missään tapauksessa voida hyväksilukea muualla suoritetuilla opinnoilla.
 • Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä valittavan erikoistumisalueen haussa ei oteta huomioon hyväksiluettuja opintoja.

Hyväksilukeminen: korvaamista tai sisällyttämistä

Hyväksiluvulla tarkoitetaan (a) tutkintoon sisältyvän kurssin korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla (yksittäinen kurssi) tai (b) muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä osaksi tutkintoa (yksittäinen kurssi tai opintokokonaisuus).

(a) Korvaaminen tarkoittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että muut opinnot tai osaaminen ovat samantasoisia kuin korvattavat opinnot. Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintoja korvattaessa edellytetään, että muualla suoritetut opinnot tai muu osaaminen vastaavat laajuudeltaan korvattavia opintoja.

Esimerkki: Olen suorittanut Helsingin yliopistossa kurssin, joka mielestäni vastaa opintojaksoa, joka on merkitty hopsiini osaksi tutkintoani. Voin hakea tämän Kauppakorkeakoulun opintojakson korvaamista aiemmin suorittamani kurssin perusteella.

(b) Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan tutkintovaatimusten mukaisia.

Esimerkki 1: Olen suorittanut yhteiskuntapolitiikan kurssin Helsingin yliopistossa. Haluaisin sisällyttää kurssin osaksi tutkintoani, vaikkei se sisällöllisesti vastaa mitään Kauppakorkeakoulun opintojaksoa. Voin hakea kurssin sisällyttämistä osaksi tutkintoni vapaavalintaisia opintoja.

Esimerkki 2: Olen suorittanut tasoltaan syventävän taloustieteen kurssin Helsingin yliopistossa. Haluaisin sisällyttää kurssin osaksi taloustieteen koulutusohjelmani opintoja, vaikkei se sisällöllisesti vastaa mitään Kauppakorkeakoulun taloustieteen opintojaksoa. Voin hakea suorittamani kurssin sisällyttämistä osaksi tutkintoani koodin 31E09000 Economics studies at University of Helsinki alle.

Esimerkki 3: Olen suorittanut yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Helsingin yliopistossa. Mietin, voisiko niistä muodostaa sivuaineen Kauppakorkeakoulun tutkintooni. Voin hakea kokonaisuuden sisällyttämistä osaksi tutkintoani sen sivuaineeksi.

Yksittäisen kurssin korvaaminen  

Muualla suoritettujen opintojen tulee:      

 • vastata sisällöltään korvattavaa opintojaksoa    
 • vastata laajuudeltaan korvattavaa opintojaksoa  
 • vastata tasoltaan (perusopinnot/aineopinnot/syventävät opinnot) korvattavaa opintojaksoa   

Huomaathan, että

 • Yhden kauppakorkeakoulun kurssin korvaamista voi hakea kahdella tai useammalla muualla suoritetulla kurssilla.
 • Opintojakso joko korvataan kokonaan tai ei lainkaan. Opintojakson osittainen korvaaminen ei siis ole mahdollista.
 • Voit hakea yksittäisen Kauppakorkeakoulun kurssin korvaamista muualla suorittamillasi opinnoilla vain, mikäli ko. Kauppakorkeakoulun kurssi on vahvistettu viralliseen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi (HOPS).  

Yksittäisen kurssin sisällyttäminen

Yksittäisiä kursseja voit sisällyttää osaksi

 • tutkintosi vapaasti valittavia opintoja
 • osaksi erikoistumisalueen/koulutusohjelman opintoja osassa erikoistumisalueista/koulutusohjelmista (johtaminen, Accounting, Economics, Finance)
 • osaksi sivuaineen opintoja osassa sivuaineista (Quantitative Methods, Entrepreneurship, laskentatoimi)

Huomaathan, että

 • Sisällytettävän kurssin tulee vastata laajuudeltaan vähintään sitä opiskelijan opintosuunnitelmaan merkittyä opintojaksoa (koodia), jonka alle kurssin sisällyttämistä haetaan. Neljän opintopisteen laajuista kurssia ei voida sisällyttää kuuden opintopisteen laajuisen opintojakson (koodin) alle. Kuuden opintopisteen laajuinen kurssin voidaan sisällyttää neljän opintopisteen laajuisen opintojakson (koodin) alle.
 • Sisällytettävän kurssin tulee vastata tasoltaan sitä opiskelijan opintosuunnitelmaan merkittyä opintojaksoa (koodia), jonka alle kurssin sisällyttämistä haetaan. Tasoltaan syventävää kurssia ei voida sisällyttää aineopintotasoisia opintoja kuvaavan opintojakson alle, aineopinto- tai perusopintotasoista kurssia ei voida sisällyttää syventäviä opintoja kuvaavan opintojakson alle.
 • Mikäli haet useamman kurssin sisällyttämistä, huolehdithan että hopsiisi on merkitty erillinen opintojakso (koodi) jokaista sisällytettävää kurssia varten. Kahta tai useampaa kurssia ei voida sisällyttää yhden opintojakson (koodi) alle.
 • Sisällytettävän kurssin tulee olla yliopistotasoinen (ei ammattikorkeakoulussa suoritettu kurssi).
 • Voit hakea muualla suorittamasi kurssin sisällyttämistä osaksi Kauppakorkeakoulun tutkintoasi vain mikäli sisällytettävälle kurssille tarkoitettu kurssikoodi on vahvistettu osaksi hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi (HOPS). 
 • Sisällytettävä kurssi ei saa sisältää liiaksi päällekkäistä sisältöä muiden (Kauppakorkeakoulun) tutkintoosi/tutkintoihisi sisältyvien opintojaksojen kanssa.

Mitä koodia käytän merkitessäni sisällytettävän opintojakson hopsiini?

 Vapaasti valittavat opinnot
 • FINU-BIZ Toisessa yliopistossa suoritetut opinnot
 • ABR-BIZ Ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettuja ylimääräisiä opintoja (Kauppakorkeakoulun vaihto-opiskeluohjelman kautta vaihtoyliopistossa suorittamasi ylimääräiset opintopisteet)
 Osaksi erikoistumisalueen/koulutusohjelman tai sivuaineen opintoja sisällytettävät opinnot
 • Katso erikoistumisalue- tai koulutusohjelmakohtainen koodi erikoistumisalueen tai koulutusohjelman kuvauksen kohdalta (“X studies at another university” tai ”X yliopistossa suoritettu X kurssi”)
 • Katso sivuopintokohtainen koodi sivuaineen kuvauksen kohdalta (“X studies at another university” tai ”X yliopistossa suoritettu X kurssi”) 
 • Huomaa, ettei osaksi kaikkien erikoistumisalueiden/koulutusohjelmien tai sivuaineiden opintoja ole mahdollista sisällyttää muualla suoritettuja opintoja.

Muualla suoritetun sivuopintokokonaisuuden sisällyttäminen tutkintoon

Voit hakea muualla suorittamansa opintokokonaisuuden sisällyttämistä KTK- tai KTM-tutkintonsa sivuopintokokonaisuudeksi vain, mikäli ko. opintokokonaisuus tulee osaksi tutkintosi minimilaajuutta. Sivuaineen tulee siis olla osa virallista, hyväksyttyä HOPSiasi. Hyväksiluettu sivuopintokokonaisuus on aina tutkinnon sivuopintokokonaisuus, sitä ei voi siis jälkikäteen poistaa tutkinnostasi.

Muualla suoritetun opintokokonaisuuden tulee:

 • tukea opiskelijan tutkinnon ohjelmaa ja soveltua kauppatieteelliseen tutkintoon
 • olla yliopistotasoinen (ei ammattikorkeakoulussa suoritettu) opintokokonaisuus
 • olla opintopistemäärältään vähintään yhtä laaja kuin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan merkitty sivuopintokokonaisuuden laajuus

Kandidaattitason sivuopintokokonaisuuden hyväksilukua voi hakea vasta kun opiskelija on valittu kandidaattiohjelmaan, yleensä siis opintojen toisena vuonna.

Mitä koodia käytän merkitessäni muualla suoritetun sivuopintokokonaisuuden hopsiin

 Valitse koodi FINU-BIZ tai ABR-BIZ riippuen missä olet suorittanut kokonaisuuden

M1FINU-BIZ Sivuopintokokonaisuus kotimaisesta yliopistosta

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla FINU-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.

M1ABR-BIZ Sivuopintokokonaisuus ulkomaisesta yliopistosta

 • Tämän sivuainekoodin alle, merkitse jokainen yksittäinen tämän sivuaineen sisällytettävä kurssi koodilla ABR-BIZ sen laajuisena, kuin alkuperäinen suorittamasi kurssi on ollut.

Vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Vaihto-opinnot hyväksiluetaan KTK- tai KTM-tutkintoon mahdollisimman pian vaihto-opintojen jälkeen. Hyväksiluku suoritetaan aikaisemmin hyväksytetyn opintosopimuksen, hyväksilukuhakemuksen ja vaihtoyliopiston virallisen opintosuoritusotteen perusteella. Opintojen hyväksilukemisesta osaksi tutkintoa annetaan aina päätös, ja opinnot viedään opintorekisteriin. Lisää vaihto-opintojen hyväksilukuprosessista: katso kv-toimiston ohjeet vaihdosta palaavalle.

Muistathan, että KELAn opintojen edistymisen seurannassa otetaan huomioon vain opintosuoritusrekisterissämme näkyvät (hyväksiluetut) opinnot. 

Toisessa Aalto-yliopiston koulussa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Mikäli tarkoituksenasi on sisällyttää toisessa Aalto-yliopiston koulussa suorittamiasi opintoja Kauppakorkeakoulun tutkintoosi, ei näiden opintojen tuomista osaksi tutkintoasi hoideta hyväksilukuprosessin kautta, vaan hopsin hyväksymisen yhteydessä. Toisessa Aalto-yliopiston koulussa suoritetut opinnot hyväksytään siis käytännössä osaksi tutkintoa siinä vaiheessa, kun henkilökohtainen opintosuunnitelma, hops, johon nämä opintojaksot on merkitty (niillä nimillä ja koodeilla, jotka niillä on käytössä siinä Aallon korkeakoulussa, jossa olet opintojaksot suorittanut), hyväksytään.

Mikäli tarkoituksesi on korvata joitakin Kauppakorkeakoulun opintojaksoja Aallon toisissa kouluissa suorittamillasi kursseilla, on kyseessä hyväksilukuasia, ja tällöin tulee hyväksilukua erikseen hakea. Katso ohjeet tähän kohdasta Yksittäisen kurssin korvaaminen.

JOO-opintojen hyväksilukeminen

JOO-oikeuden perusteella toisessa yliopistossa suoritetut opinnot tulee hakea hyväksiluettavaksi tutkintoon mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on suoritettu. Hyväksilukemista haetaan normaalilla hyväksilukuhakemuksella. Lisääthän lomakkeeseen merkinnän siitä, että haet hyväksilukua JOO-opinnoille.

Avoimen yliopiston opinnot

Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettuja kauppatieteellisiä opintoja ei tarvitse hyväksilukea, kun ne halutaan osaksi KTK- tai KTM-tutkintoa. Kyseiset opinnot tulevat automaattisesti osaksi opiskelijan tutkintoa, jos ne näkyvät tämän hyväksytyssä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, hopsissa. Poikkeuksena ovat avoimessa suoritetut tasoltaan syventävät opinnot, joiden hyväksilukua tulee hakea normaalilla hyväksilukulomakkeella.

Kaksoistutkinto-opiskelijat

Kaksoistutkinto-opiskelijana voit hakea hyväksilukua sivuaineellesi (”50D00100 Ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettuja opintoja”, 24 op) sekä vapaasti valittaville opinnoille (”50D00200 Ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettuja ylimääräisiä opintoja”, X opintopistettä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi riippuen).

Noudatathan normaalia hyväksilukuprosessia.

Capstone-kurssin korvaaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. vaihto-opiskelu tai vakava sairaus - työssäkäynti ei tällainen perusteltu syy) korvata kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueensa tai maisteriohjelmansa capstone-kurssin tai tämän kurssin sijaan sisällyttää tutkintoonsa toisen Aallon korkeakoulun kurssin, kun hän on jättänyt normaalista hyväksilukukäytännöstä poiketen jo ennen korvaavan kurssin suorittamista perustellun korvaamishakemuksen hyväksilukuprosessin mukaisesti. Tässä yhteydessä pyydetään ao. tutkinnon osan vastuuopettajan tai ohjelmajohtajan lausunto siitä toteutuvatko capstone-kurssin tavoitteet opiskelijan korvaamaksi ehdottamassa kurssissa.

 Kemian tekniikan korkeakoulu

Ohjeet Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoille 

Opintojen hyväksiluku

Jos olet suorittanut korkeakoulutasoisia opintoja muualla kuin Aalto-yliopistossa tai sinulla on muuta osaamista mitä haluat liittää osaksi tutkintoa, voit hakea opintojen hyväksilukemista tutkintoosi. Vain sellaisia opintoja ja sellaista osaamista voidaan hyväksilukea, jotka tulevat osaksi suoritettavaa tutkintoa ja täyttävät tutkinto-ja koulutusohjelmakohtaiset osaamistavoitteet. Hyväksilukeminen voidaan tehdä kahdella tavalla:

 1. Korvaamisesta on kyse jos opinnot vastaavat tutkinnossasi vaadittuja kursseja. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta. Opinnot pitää olla samantasoisia ja laajuudeltaan samat kuin korvattavat opinnot.
 2. Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan tutkintovaatimusten mukaisia ja on täytettävä suoritettavan tutkinnon osaamistavoitteet.

Opintojen hyväksilukeminen

Hyväksiluettavat opinnot on voitu suorittaa joko ennen meneillään olevia opintoja tai niiden aikana. Pääsääntöisesti yli 7 vuotta vanhat opinnot ei voida hyväksilukea ja tätä uudempien kurssien osaamistavoitteiden täyttymistä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Yliopistossa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea sekä alempaan että ylempään perustutkintoon. Ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja voidaan lähtökohtaisesti hyväksilukea vain alempaan perustutkintoon. Hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta ei kuitenkaan voi lukea hyväksi opintoja.

Koulutusohjelman keskeiset syventävät opinnot ei pääsääntöisesti voida hyväksilukea.

Kieliopintojen hyväksilukukeminen

Tutkinnon pakollisia kieliopintoja voi olla mahdollista korvata muun tutkinnon vaadittavilla kieliopinnoilla. Mikäli suoritat Kemian tekniikan korkeakoulussa ainoastaan ylemmän korkeakoulututkinnon, eikä kieliopintoja ole sisältynyt aiempaan korkeakoulututkintoosi, kieliopinnot on suoritettava.

Ulkomaanvaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijavaihtoon lähtiessäsi teet etukäteen suunnitelman siitä, mitä opintoja aiot suorittaa ja miten ne voidaan hyväksyä (nk. Learning Agreemen tai Study Plan). Suunnitelmaa voidaan täsmentää ja muokata. Suunnitelma ei välttämättä tarkoita päätöstä tai sopimusta hyväksilukemisesta.

Ulkomailla suoritetuista opinnoista opiskelijalla on aina oikeus saada arvosanamerkinnäksi ”hyväksytty”. Samassa yliopistossa suoritetut opinnot merkitään aina samalla tavalla, joko kaikkien suoritusten osalta alkuperäiset arvosanat tai kaikki suoritukset käyttäen merkintää ”hyväksytty”.

Muuten osoitetun osaamisen hyväksilukeminen

Tutkintoon soveltuvaa osaamista voi syntyä eri tavoin myös opintojen ulkopuolella, esimerkiksi harjoittelussa, työssä tai luottamustoimissa.

Voit hakea opintoihisi hyväksilukua myös sellaisen työkokemuksen perusteella, joka on hankittu ennen opiskeluoikeuden alkua. Yli 7 vuotta vanha työkokemus ei kuitenkaan kelpaa hyväksiluvun perusteeksi, eikä samoista työtehtävistä voida myöntää sekä harjoittelu- että kurssipisteitä.

Luottamustoimesta, joka on kestänyt vähintään vuoden, voidaan hyväksilukea suorituksia tutkintoon. Luottamustoimet, jotka oikeuttavat tähän ovat yliopiston tai dekaanin asettamissa toimielimissä (yliopiston tai korkeakoulun akateeminen komitea tai koulutusneuvosta) tai Aalto-yliopiston edustajistossa tai hallituksessa. Hyväksyminen edellyttää, että opiskelija on osallistunut aktiivisesti toimielimen kokouksiin ja pitänyt toiminnastaan oppimispäiväkirjaa, josta käy ilmi mitä osaamista hän on saanut ja miten se vastaa suoritettavan tutkinnon osaamistavoitetta.

Näin haet hyväksilukua

Hyväksilukemista suositellaan haettavaksi mahdollisimman pian tutkinto-opintojen alkuvaiheessa HOPS:n laatimisen yhteydessä opintojen sujuvan etenemisen varmistamiseksi. Jos osaaminen on hankittu tutkinto-opintojen aikana tulisi hyväksilukemista tällöinkin hakea mahdollisimman pian.

 1. Käynnistä prosessi korkeakoulun Oppimispalveluissa oman koulutusohjelman opintojen suunnittelijan konsultaatiolla.
  Täytä hyväksiluvun hakulomake (löytyy Itämän sivun alusta), joko opintojen sisällyttäminen tai opintojen korvaaminen. Vaihto-opintojen hyväksilukuun käytetään ensisijaisesti opintojen sisällyttämislomaketta. Korvaavuuslomaketta voidaan käyttää ainoastaan, jos muualla suoritettu opinto vastaa sisällöllisesti, opintopiste-laajuudeltaan ja tasoltaan Aalto-yliopiston kurssia.
 2. Päivitä HOPSisi ja välitä se hyväksilukujen käsittelijälle (joko Oodissa tai muu versio - HUOM: Hyväksiluettavia kursseja ei voi etukäteen viedä Oodi-HOPSiin, jätä HOPS niiden osalta tyhjäksi)
 3. Liitä hakemukseen pakolliset liitteet:
   • alkuperäinen tai oikeaksi todistettu opintosuoritusote (tarvittaessa arvosteluasteikkoineen ja ECTS-vastaavuuksiin, mikäli opinnot on suoritettu ulkomaanvaihdon aikana)
   • kurssikuvaukset esim. oppilaitoksen opinto-oppaasta tai internet-sivuilta (hakemusta ei voida käsitellä ilman kurssikuvauksia), ja tarvittaessa muuta aineistoa (esim. oppimateriaalit, laaditut työselostukset, tms.)
 4. Hakemus tarkistetaan opintokansliassa suunnittelijalla ja sitä täydennetään tarvittaessa
 5. Hanki tarvittavat moduulipuoltolausunnot opettajilta
 6. Palauta hakemus liitteineen opintokansliaan

Päätös hyväksilukemisesta tehdään koulutusohjelmassa, joko koulutusohjelmajohtaja, pääaineesta vastaava professori tai opintoasiainpäällikön määrämä opintojen suunnittelija hyväksyttävästä opintokokonaisuudesta riippuen. Saat tiedon päätöksestä ja oikaisumenettelystä kirjallisena postitse.

Korvaava opintokokonaisuus merkitään opintorekisteriin siten, että siitä on näkyvissä alkuperäisen suorituksen paikka ja suoritusaika. Rekisteriin merkitään lisäksi, mikä oman korkeakoulun suoritus on korvattu. Sisällytettävä opintokokonaisuus rekisteröidään muualla suoritettuina opintoina. Hyväksiluettujen opintojen alkuperäinen arvosana muunnetaan opiskelijan koulutusohjelmassa käytettyyn arvosteluasteikkoon jos vastaavuus on selkeästi osoitettavissa, eli viisiportaista numeerista tai kirjallista asteikkoa. Jos vastaavuus ei ole yksiselitteisesti osoitettavissa arvosanaksi merkitään ”hyväksytty”. On hyvä huomioida, että moduulin tai opintokokonaisuuden kokonaisarvosanaksi merkitään ”hyväksytty” mikäli yli puolet moduulin kursseista on arvosanalla ”hyväksytty”. Jo tehtyä arvosteluasteikkopäätöstä ei voi muuttaa jälkikäteen

Lisätietoja ja ohjeita

Todistuksen myöntäminen Kemian tekniikan korkeakoulusta edellyttää, että vähintään puolet tutkinnon opinnoista, mukaan lukien opinnäytetyö ja kypsyysnäyte, on suoritettu opiskelijan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena ovat erikseen sovitut kaksoistutkinto-ohjelmat ja jatkokoulutus, joissa hyväksiluettavien opintojen määrä voi olla laajempi. 

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Kemian tekniikan korkeakoulussa (CHEMin sovellusohje). Aalto-yliopiston yleisiä ohjeita opintojen hyväksilukemisesta on täsmennetty Kemian tekniikan korkeakoulun sovellusohjeella.

 Perustieteiden korkeakoulu

Ohjeet Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille 

1 Tausta

Ohjeita opintojen hyväksilukemiseen annetaan

 • Yliopistolain 44 § 3 momentti  koskien opintojen hyväksilukemista,

 • Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt 36 § koskien opintosuorituksen hyväksilukemista,

 • Perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 46 § koskien opintojen hyväksilukemista sekä

 • Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta.

Aalto-yliopiston yleisten ohjeiden opintojen hyväksilukemisesta (kohta 2.4.4) mukaan Aalto-yliopiston korkeakoulut antavat opintojen hyväksilukemisesta tarvittaessa tarkempia määräyksiä. Lisäksi Perustieteiden korkeakoulun tutkintosäännön 46 § mukaan korkeakoulu antaa tarkempia määräyksiä opintojen hyväksilukemisesta.

Nämä ohjeet koskevat perustutkintoihin kuuluvien opintojen hyväksilukemista Perustieteiden korkeakoulussa. Jatko-opintojen osalta hyväksiluku tehdään tutkintovaatimusten kautta.

Näissä ohjeissa käsitellään vain Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa opiskelevien tutkinto-opiskelijoiden opintojen hyväksilukemista. Ohjeistus koskee vain muodollisessa koulutuksessa suoritettujen opintojen tunnustamista eli opintojen hyväksilukemista. Ohjeiden ulkopuolelle on rajattu ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen huomioon ottaminen.

2 Käsitteet

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan sekä tutkintoon kuuluvien kurssien korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla että muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä (liittämistä) osaksi tutkintoa.

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan tutkintovaatimusten mukaisia.

Korvaaminen tarkoittaa tutkintovaatimuksiin kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että muut opinnot tai osaaminen ovat samantasoisia kuin korvattavat opinnot. Tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintoja korvattaessa edellytetään, että muualla suoritetut opinnot tai muu osaaminen vastaa laajuudeltaan korvattavia opintoja.

Opintojen hyväksilukemista koskevan päätöksen tekeminen edellyttää, että opiskelija on vahvistuttanut kyseisen tutkinnon HOPSinsa tai että hän jättää sen vahvistettavaksi samanaikaisesti hyväksiluvun yhteydessä. HOPSin vahvistamista ei kuitenkaan edellytetä, mikäli opiskelija on opintojensa alkuvaiheessa ja opintojen kohdistuu perusopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Näissä tapauksissa HOPS vahvistetaan annetun aikataulun mukaisesti.

3 Hyväksilukemisen periaatteet Perustieteiden korkeakoulussa

Keskeiset hyväksiluvun periaatteet löytyvät Aalto-yliopiston yleisistä ohjeista opintojen hyväksilukemiseksi (tämän sivun alussa).

Lisäksi Perustieteiden korkeakoulussa noudatetaan seuraavia yleisistä ohjeista johdettuja periaatteita.

Opintojen hyväksilukemista koskevan päätöksen tekeminen edellyttää, että opiskelija on vahvistuttanut kyseisen tutkinnon HOPSinsa tai että hän jättää sen vahvistettavaksi samanaikaisesti opintojen sisällyttämishakemuksensa kanssa.

Hyväksilukemisen muoto on korvaaminen, kun hyväksilukeminen koskee koulutusohjelman kaikille opiskelijoille pakollisia opintoja. Pääsääntöisesti myös moduulin pakollisia kursseja (esim. opiskelijan valitsemassa pääaineessa) on mahdollista vain korvata muualla suoritetuilla opinnoilla. Muissa tapauksissa on kyse opintojen sisällyttämisestä tutkintoon, joko osaksi kokonaisuutta tai kokonaan muualla suoritetuista opinnoista koostuvana valmiina moduulina.

Ammattikorkeakoulussa ja alempaa korkeakoulututkintoa varten suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea vain tekniikan kandidaatin tutkintoon.

Muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea enintään puolet koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisista opinnoista. Kandidaatintyötä, diplomityötä ja kypsyysnäytettä ei voi hyväksilukea.

Muualla suoritettujen opintojen suorittamisajankohdan merkitys osaamistavoitteiden täyttymisen kannalta arvioidaan tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti yli 7 vuotta vanhat opinnot eivät kelpaa opintojen hyväksiluvun perusteeksi. Tapauskohtaisesti arvioidaan myös yliopistotasoiset kurssit, jotka ovat lähempänä harrasteaineita.

Tutkintoon voi hyväksilukea toiseen samantasoiseen tutkintoon kuuluvia opintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka ovat pakollinen osa opiskelijan tutkintoa ja joiden sisällä ei ole valinnaisuutta (esim. perusopinnot). Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. kokonaisuus tukee suoritettavaa tutkintoa) myös hyväksilukea tutkintoonsa sellaisen sivuainekokonaisuuden, jonka opinnot kuuluvat jo toiseen tutkintoon. Lisäksi vapaasti valittaviin voi hyväksilukea suoritettavan tutkinnon osaamistavoitteet täyttäviä kursseja, jotka kuuluvat jo toiseen tutkintoon. Pääaineen kurssit valitaan niin, että opiskelijalle muodostuu uutta osaamista.

Luottamustoimesta, joka on kestänyt vähintään vuoden, voidaan hyväksilukea suorituksia tutkintoon korkeakoulun päätöksen mukaan. Opiskelijat voivat hakea opintojen hyväksilukua työskentelystä yliopiston tai dekaanin asettamassa toimielimessä (yliopiston tai korkeakoulun akateeminen komitea tai koulutusneuvosto) tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan elimissä (edustajisto, hallitus). Hyväksilukua ei voi hakea poliittisen toiminnan, ammattiainekerhotoiminnan tai kiltatoiminnan perusteella. Tietyssä toimielimessä työskentelyn perusteella voi saada opintopisteitä vain kerran ja enintään 1 op toimikaudelta siten, että luottamistoimista tutkintoon voidaan sisällyttää enintään 2 op. Hyväksilukeminen edellyttää, että opiskelija on osallistunut aktiivisesti toimielimen kokouksiin (aktiivinen osanotto ja osallistuminen kokouksiin).

Tarkentavia ohjeita hyväksilukemiseen

Kieliopintojen hyväksilukeminen

Kaikki kieliopintoja koskevat hyväksilukupäätökset tehdään Perustieteiden korkeakoulun opiskelijapalveluissa (pakolliset vieraan kielen opinnot, tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin sijoitettavat kurssit). Kandidaattitutkintoon sisältyvän pakollisen vieraan kielen hyväksilukemisessa huomioidaan seuraavat asiat:
 • Kandidaattitutkintoon kuuluvan pakollisen vieraan kielen laajuus on 3 opintopistettä, ja siihen tulee sisältyä sekä kirjallinen että suullinen osuus samasta kielestä.
 • Vieraan kielen opintojen taitotason on oltava eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen tasolla B1-B2. Lisätietoja CEFR (Common European Framework for Languages) -viitekehyksestä on Kielikeskuksen sivulla
 • Hyväksiluettavien opintojen on oltava oman alan kannalta tarpeellisia, eli niiden tulee mahdollistaa oman alan kehityksen seuraaminen ja kansainvälisessä ympäristössä toimiminen.  

Toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Mikäli opiskelijalla on kaksi tutkinnon suorittamisoikeutta Aalto-yliopiston sisällä, mutta eri koulutusaloilla (tavoitetutkintoina esimerkiksi DI ja KTM), ja opiskelija haluaa hyödyntää samoja opintoja kahdessa eri tutkinnossa, hänen tulee hakea opintojen hyväksilukemista. Hakemukset käsitellään Aalto-yliopiston ja Perustieteiden korkeakoulun hyväksilukemista koskevien periaatteiden mukaisesti. Hyväksiluettavien kurssien arvosana määräytyy kuitenkin näissä tapauksissa alkuperäisen suorituksen mukaan. Yksittäisten kurssien tai sivuaineen suorittaminen Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa (esimerkiksi sisäisen liikkuvuuden opinto-oikeudella, Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kurssit) ei edellytä hyväksilukemista, vaan opinnot hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa vahvistetun HOPSin mukaisesti.  

Muualla suoritetun sivuainekokonaisuuden sisällyttäminen tutkintoon

Koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettu sivuaine on tietyin edellytyksin mahdollista sisällyttää tutkintoon. Lisätietoja löytyy Aalto-yliopiston oppaasta Opiskelijaliikkuvuus Aallossa: kurssit ja sivuaineet 2017-2018, kohdasta "Sivuaineet vain SCIn opiskelijoille".

4 Hyväksiluettujen opintojen merkitseminen opintorekisteriin

 • Kurssin tai moduulin hyväksilukeminen merkitään opintorekisteriin siten, että alkuperä on näkyvissä.

 • Suomessa suoritetut opinnot merkitään opintorekisteriin arvosanalla 1-5 tai opiskelijan pyynnöstä arvosanalla hyväksytty. Samassa yliopistossa suoritetut opinnot merkitäänyhteneväisesti.

 • Ulkomailla suoritetut opinnot merkitään opintorekisteriin aina arvosanalla hyväksytty, ellei erikseen ole muuta päätetty (esim. kaksoistutkinto-ohjelmat, kansainväliset  pääaineet).

 • Kurssikorvaavuus kirjataan opintorekisteriin Aalto-yliopiston kurssikoodilla ja korvattavan kurssin laajuisena.

 • Muualla suoritetun opinnon suorituspäivämääräksi merkitään opintorekisteriin kyseisen opinnon alkuperäinen suorituspäivämäärä, jos se näkyy opiskelijan toimittamassa alkuperäisessä opintosuoritusotteessa. Jos suorituspäivää ei ole merkitty alkuperäiseen opintosuoritusotteeseen, suorituspäiväksi merkitään hyväksilukupäätöksen päivämäärä.

 • Hyväksiluettujen suoritusten kirjaamisessa opintorekisteriin voidaan soveltaa sitä periaatetta, jonka mukaan ennen opinto-oikeuden saamista suoritetut opinnot kirjataan päivämäärälle 1.9. sille vuodelle, jolloin opinto-oikeus on saatu.

5 Hakeminen ja liitteet

 • Täytä hakemus tai hakemukset kurssin korvaamisesta tai muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon.

 • Toimita hakemus tai hakemukset oman pääaineesi tai ohjelmasi suunnittelijalle liitteineen:

  • Virallinen opintosuoritusote.

  • Kurssikuvaukset hyväksiluettavista kursseista (esim. kurssin verkkosivulta, opettajan sähköposti) siltä vuodelta, jolloin kurssi on suoritettu.

  • Kurssitasoinen HOPS, sisältäen ehdotuksen siitä, mihin kohtaan tutkintoa hyväksiluettavat opinnot sijoittuvat.

  • Mikäli opiskelija hakee hyväksilukua luottamustoimen perusteella, hakemuksen liitteenätoimitetaan oppimispäiväkirja, jonka tulee sisältää kuvaus seuraavista asioista: mitä osaamista toiminnalla on hankittu, miten opiskelija on osoittanut aktiivisuutta toimielimessä, miten opiskelija voi tulevaisuudessa hyödyntää hankkimaansa osaamista (työelämäyhteyksien havaitseminen), miten hankittu osaaminen vastaa tutkinnon osaamistavoitteita. Mikäli hyväksilukua haetaan ylioppilaskunnassa toimimisen perusteella, liitetään mukaan lausunto aktiivisesta osallistumisesta ylioppilaskunnan puheenjohtajalta.

Opiskelijan velvollisuutena on toimittaa kaikki hyväksilukupäätöksen tueksi tarvittavat dokumentit.

6 Päätöksenteko ja tiedotus

Päätös hyväksilukemisesta tehdään esittelystä. Esittely järjestetään korkeakoulun opinto- ja opiskelijapalveluista.

Päätösprosessi 

 • Päaineesi tai ohjelmasi  opiskelijapalveluissa tarkistetaan, että yleiset edellytykset opintojen hyväksilukemiselle täyttyvät (esim. että tutkinnossa on tilaa hyväksiluettavaksi ehdotetuille opinnoille tai hyväksiluettavien opintojen määrä ei ylitä sallittua). Lisäksi kurssien laajuudet skaalataan ECTS-järjestelmään. Tämän jälkeen hakemukset lähetetään vastuuopettajalle tai professorille hyväksyttäväksi. 

 • Opiskelijapalvelut tiedottaa opiskelijalle päätöksestä.  

Kokonaisuus, johon hyväksiluetaan

Hyväksiluvun   muoto

Päätöksentekijä

Perusopintojen kaikille pakolliset kurssit

  Korvaavuus

Kurssin vastuuopettaja

Pääaineen pakolliset kurssit

    
 • Pääsääntöisesti korvaavuus

 •   
 • Sisällyttäminen, jos opiskelijan pääaineen opinnot kokonaisuutena täyttävät sille asetetut osaamistavoitteet ja mahdolliset myöhempien kurssien esitiedot täyttyvät.

Pääaineesta vastaava professori

Pääaineen valinnaiset kurssit

 • Sisällyttäminen

Pääaineesta vastaava professori

Sivuaineen pakolliset ja valinnaiset kurssit

 • Pakollisissa kursseissa ensisijaisesti korvaavuus

 • Sisällyttäminen, jos opiskelijan sivuaineen opinnot kokonaisuutena täyttävät sille asetetut osaamistavoitteet ja mahdolliset myöhempien kurssien esitiedot täyttyvät.

Sivuaineesta vastaava professori 
Poikkeuksena ne moduulit, joiden alana on joku muu kuin tekniikka (ei ole omistajaa tai valmis kokonaisuus muualta) koulutusohjelman johtaja.

Vapaasti valittavat

 • Sisällyttäminen

Kandidaatin tutkinto: pääaineesta vastaava professori
Diplomi-insinöörin tutkinto: koulutusohjelman johtaja

Tutkinnon pakolliset vieraan kielen opinnot

 • Sisällyttäminen

Koulutusohjelman johtaja

Toinen kotimainen kieli

    
 • Korvaavuus

Koulutusohjelman opintopalvelut

Luottamustoimet

 • Sisällyttäminen

Koulutusohjelman johtaja

Aalto-yliopiston yleisten ohjeiden opintojen hyväksilukemisesta mukaan (kohta 2.4.2): ”Hyväksilukemista koskeva päätös annetaan kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi päätöksen perustelut. Päätökseen haetaan muutosta siten kuin Aalto-yliopiston OOS 37 §:ssä määrätään. Opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tekijältä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista."

 Sähkötekniikan korkeakoulu

Ohjeet Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoille 

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Sähkötekniikan akateeminen komitea on hyväksynyt kokouksessaan  18.6.2012 Sähkötekniikan korkeakoulun opintojen  hyväksilukuohjeen. Ohje tarkentaa Aalto-yliopiston yleisiä ohjeita opintojen hyväksilukemisesta.

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Ohjeet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoille 

Hyväksilukemisella tarkoitetaan muualla kuin omassa yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, joko korvaamalla tietty kurssi tai opintokokonaisuus tai sisällyttämällä opinnot esimerkiksi valinnaisiin opintoihin.

Tutkinnon pakolliset kieliopinnot

Huomioithan, että muualla suoritettujen kieliopintojen hyväksilukemista haetaan erillisellä lomakkeella, joka palautetaan korkeakoulun opiskelijapalvelupisteeseen. Tarkempaa tietoa kieliopintojen hyväksilukemisen periaatteista saat ARTSin Yhteisten opintojen yksiköltä, yhteyssähköposti kieliopinnot-arts@aalto.fi

Hyväksilukemisen hakeminen

Hyväksilukemista haetaan täyttämällä hakemus ja palauttamalla se tarvittavine liitteineen oman koulutusohjelman opintokoordinaattorille tai suunnittelijalle. Selvitä lomakkeella pyydetyt tiedot suoritetuista opinnoista ja esitä arvio kursseista, jotka haluat niillä korvata tai nimeä opintokokonaisuus, johon haluat ne sisällyttää.

Hakemukseen tulee liittää:

 • Oikeaksi todistetut* jäljennökset todistuksista tai opintosuoritusotteista.
 • Selvitys opintojen laajuudesta ja sisällöstä, esimerkiksi kurssikuvaus opinto-oppaasta siltä vuodelta, jona opinnot on suoritettu. Virallisen selvityksen puuttuessa voidaan harkinnan mukaan käyttää myös opiskelijan omaa kirjallista selvitystä opintosuorituksen sisällöstä.
 • HOPS. Opiskelijan on henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan esitettävä, miten aikoo hyväksyttää tutkintoonsa kyseessä olevat muualla suoritetut opintonsa. 1.8.2014 alkaen kandidaattivaiheen opiskelijat tekevät HOPSin WebOodissa, maisterivaiheen opiskelijat laativat HOPSin laitoksen ohjeiden mukaisesti
 • Mahdollinen opinnäytetyö tai lyhennelmä siitä. Huomaathan, että opinnäytettä ei voi korvata hyväksilukemalla. Aiemmalla opinnäytteellä voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti korvata muita vaadittuja opintosuorituksia, sovi asiasta ensin opintosuorituksesta vastaavan tahon kanssa.
 • Mahdollinen työnäytekansio, sovi asiasta ensin opintosuorituksesta vastaavan tahon kanssa.
 • Hyväksiluettavien opintojen arvosteluasteikko (mikäli se ei käy ilmi todistuksesta)

*Dokumenttien oikeellisuuden todistaminen:

1)    kahden henkilön (muun kuin asianosainen) allekirjoituksillaan dokumentin jokaisen sivun etupuolelle oikeaksi todistama kopio
TAI
2)    alkuperäisten dokumenttien esittäminen hakemusta palauttaessasi


 Mitä kursseja valitsen HOPSiin, kun sisällytän opintoja
 • FINU-ARTS Toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja
 • FINP-ARTS Suomalaisessa ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja
 • JOI-ARTS Yhteisohjelmayliopistossa suoritettuja opintoja, esim. kaksoistutkinto-ohjelmat, yhteistyösivuaineet
 • ABR-ARTS Ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja, lähinnä vaihto-opinnot

Hyväksilukemisen periaatteet

Korkeakoulun päätöksellä opiskelija voi lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja tutkintoonsa sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opintoja voidaan hyväksilukea myös muuten osoitetulla osaamisella. Opinnäytettä ei voi hyväksi lukea.
Kurssin tai opintokokonaisuuden hyväksilukeminen merkitään opiskelijatietorekisteriin siten, että alkuperä on näkyvissä. Hyväksiluettujen opintojen alkuperäinen arvosana muunnetaan opiskelijan koulutusohjelmassa sovellettavaan arvosteluasteikkoon, jos vastaavuus on selkeästi osoitettavissa. Muussa tapauksessa hyväksiluetut opinnot merkitään arvosanalla hyväksytty.

Hyväksilukemista koskevan päätöksen oikaisu

Opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tekijältä. Oikaisupyynnön käsittelyssä noudatetaan opintosuorituksen oikaisua koskevia määräyksiä.
Opintojen hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


 Arkkitehtuurin laitoksen tarkentavia ohjeita

Ulkopuoliset suoritukset, korvaaminen ja hyväksiluku

Opiskelija voi liittää oman koulutusohjelmansa ulkopuolella suorittamiaan opintoja tutkintoonsa. Ulkopuolinen suoritus voidaan hyväksyä tutkintoon joko korvaavana tai sisällytettävänä suorituksena.

Korvaavia tai sisällytettäviä suorituksia voivat olla esimerkiksi ulkomaisissa arkkitehtikouluissa suoritetut arkkitehtuuriopinnot (vaihto-opiskelu, erillisopinnot jne.), JOO-opinnot kotimaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa, aikaisemmat alan opinnot Tampereen tai Oulun arkkitehtuurin osastoilla sekä tapauskohtaisesti myös ammattikorkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot.

Korvaava suoritus

Korvaavalla suorituksella tarkoitetaan oman koulutusohjelman ulkopuolella suoritettuja opintoja tai työtä, jotka vastaavat sisällöllisesti jotakin koulutusohjelman opintojaksoa niin, että siitä voidaan antaa ko. opintojakson suoritus.
Korvaava suoritus voi olla erillinen toimeksiantotehtävä tai sen selvästi rajattu osa. Toimistossa tai virastossa tehtyä ansiotyötä tai harjoitteluna tehtyä toimeksiantoa ei hyväksytä korvaavaksi suoritukseksi.  

 • Muista suomalaisista korkea- tai ammattikorkeakouluista saatavat korvaavuudet sekä ulkomaisista arkkitehtikouluista siirtyvien opiskelijoiden saamat korvaavuudet määräytyvät tapauskohtaisesti. Korvaavuudesta päättää se professori, jonka alaan suoritetut opinnot lähinnä kuuluvat. Arkkitehtuurin laitoksen vaihto-ohjelmien kautta suoritetut ulkomaiset arkkitehtuurin opinnot luetaan aina hyväksi opiskelijan tutkintoon joko korvaavana tai sisällytettävänä suorituksena.  
 • Yleisen arkkitehtikilpailun ohjelman perusteella laadittu kilpailuehdotus tai sen selvästi rajattu osa voidaan hyväksyä korvaavaksi suoritukseksi. Useimmiten tämänkaltainen itsenäinen työskentely korvataan oppiaineen erikoistyönä.  
 • Korvaava suoritus voi olla myös esimerkiksi alaan välittömästi liittyvä radio- tai TV-ohjelma, näyttely, lehtiartikkeli tai artikkelisarja. Myös tässä tapauksessa korvaavuus annetaan useimmiten oppiaineen erikoistyönä. 
 • Harjoitustyösuorituksesta esitetään työohjelma, jonka perusteella opintopistemäärä mitoitetaan. Mikäli suoritus korvaa opetusohjelmaan kuuluvan kurssin tai harjoitustyön, annetaan siitä tätä työtä vastaava opintopistemäärä. Ellei työtä ole ohjattu, on opettajalla oikeus hylätä valmistunut suoritus, mikäli se ei vastaa hyväksyttyä työohjelmaa tai ao. opiskelijaa ei uskota sen tekijäksi. Tämän välttämiseksi laitos suosittaa, että erikoistöistä tms. erillisprojekteista keskusteltaisiin ao. professorin kanssa etukäteen ennen työn tekemistä.   Korvaava suoritus arvostellaan kuten normaali opintosuoritus. Mikäli kyseessä on muussa oppilaitoksessa suoritettu kurssi, arvosana ja opintopistemäärä suhteutetaan professorin harkinnan mukaan. 

Tutkintoon sisällytettävä ulkopuolinen suoritus

Tutkintoon sisällytettävällä ulkopuolisella suorituksella tarkoitetaan arkkitehti- tai maisema-arkkitehtitutkinnon osasuoritukseksi hyväksyttävää yliopistossa tai korkeakoulussa tehtyä suoritusta, jolle ei löydy vastinetta omasta koulutusohjelmasta. Sisällytettäviä ulkopuolisia suorituksia koskevat seuraavat ohjeet:

 • Tutkintoon sisällytettäväksi ulkopuoliseksi suoritukseksi voidaan hyväksyä arkkitehdin/maisema-arkkitehdin tutkintoon liittyvä opintosuoritus, joka on suoritettu jossakin kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa. Muissa kotimaisissa oppilaitoksissa tehdyt suoritukset voidaan hyväksyä, mikäli ko. laitoksen katsotaan antavan alan korkeinta opetusta ja suoritus liittyy arkkitehdin/ maisema-arkkitehdin tutkintoon, ja niistä voidaan luoda mielekäs, tutkintoa tukeva opintokokonaisuus. Sisällytettävinä ulkopuolisina suorituksina voi suorittaa mm. sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja sekä joissakin tapauksissa myös pääaineopintoja. Kuitenkin, jos haluaa tehdä pääaineopintoja ulkopuolisina suorituksina, ne on yleensä syytä tehdä korvaavina suorituksina, ja tällöin mieluiten hyväksyttää ne jo etukäteen ao. professorilla.

Ulkopuolisten suoritusten hakeminen henkilökohtaiseksi sivuaineeksi

Opiskelija voi hakea henkilökohtaiseksi sivuaineeksi oman koulutusohjelmansa ulkopuolisia opintosuorituksia, jotka on tehty jossakin suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa.

Henkilökohtaisen sivuaineen laajuus on 15 - 25 opintopistettä. Sen sisällöstä kannattaa keskustella jo hyvissä ajoin ennen opintojen suorittamista.

Hakemus henkilökohtaisen sivuaineen hyväksyttämiseksi edellyttää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemistä. Jos opinnot on suoritettu/suoritetaan Aalto-yliopistossa, henkilökohtainen sivuaine haetaan OodiHOPSin kautta.

Henkilökohtaisen sivuaineen

 • tulee liittyä aihepiiriltään arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tehtäväkenttään
 • ei tule olla aihepiiriltään päällekkäisiä pääaineen opintojen kanssa (vähäinen päällekkäisyys voidaan sallia, mutta tällöin sivuaineesta on hankittava pääaineen professorin puolto)
 • tulee olla tasoltaan arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnon kannalta syventäviä opintoja
 • tulee muodostaa mielekäs kokonaisuus.

Arkkitehtuuri- tai maisema-arkkitehtuurikilpailu opintosuorituksena 

Opiskelija voi hakea tekemästään kilpailuehdotuksesta opintosuoritusta. Opintosuoritus merkitään useimmiten Arkkitehtuurikilpailu -kurssina. Edellytyksenä on hyväksyttävästi, itsenäisesti tai työryhmässä tehty kilpailuehdotus julkisessa tai ohjatussa kotimaisessa tai kansainvälisessä arkkitehtuuri-, maisema-arkkitehtuuri- tai oppilaskilpailussa.

Opetusohjelman ulkopuolisen kilpailun tekemisestä opintosuorituksena koskevat arkkitehtuurin laitoksella seuraavat säännöt:

 1. Kilpailuaihe on hyväksytettävä ohjaavalla, suorituksen myöntävällä opettajalla (professori, lehtori/yliopisto-opettaja) ennen työhön ryhtymistä.
 2. Työ esitellään em. opettajalle tai opettajille vasta kilpailun ratkeamisen jälkeen, jolloin kilpailun tulos ja mahdollinen kilpailutuomariston arvostelu on käytettävissä työn arvioinnissa. Esittelyssä opiskelijan on analysoitava kilpailuarvioinnissa saamansa palaute ja verrattava sitä menestyneimpiin töihin. Tarvittaessa voidaan vaatia ns. oppimispäiväkirja.
 3. Suorituspistemäärä arvioidaan etukäteen kilpailutehtävän laajuuden mukaan (ei esim. tekijän tuntipäiväkirjan mukaan). Jos tekijöitä on useampia, pistemäärä jaetaan tekijöille tasan, elleivät tekijät yhteisestä sopimuksesta muuta ilmoita.
 4. Menestys kilpailussa huomioidaan mahdollista arvosanaa annettaessa.
 5. Opetusohjelman ulkopuolisilla kilpailuilla voi suorittaa enintään 12 op (kandidaatti- ja maisterivaihe yhteensä).

Oheisen linkin avulla sekä opettajat että opiskelijat voivat tarkistaa, onko kilpailu järjestetty asiallisesti: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=59704304

Ulkopuoliset suoritukset maisema-arkkitehdin tutkinnossa

Maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa noudatetaan em. periaatteita seuraavin täydennyksin: vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää maisema-arkkitehtuurin professorien hyväksyminä maisema-arkkitehdin tutkintoa tukevia yksittäisiä, suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja kursseja.

HUOM! Mikäli maisema-arkkitehtuurin opiskelijan diplomityön aihealueena on Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, on vapaasti valittavat opinnot tehtävä maisema-arkkitehtuuriin.