Suomeksi | In English

Närvaroanmälan

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Endast de som har anmält sig som närvarande kan genomföra studier och utexamineras.

 Anvisningar för nya kandidatstuderande

Efter att du har tagit emot din studieplats ska du varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande.

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Om du inte kan ta emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo och/eller anmäla dig som närvarande i OILI kan du ta kontakt med din högskola eller skicka e-post till adressen studerandeservice@aalto.fi.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 29.7.2020, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast på grund av militär- eller civiltjänst, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du till följd av sjukdom eller skada inte kan inleda dina studier.

Om du har fått en studieplats redan år 2019 men varit frånvarande under det första läsåret ska du göra läsårsanmälan i WebOodi.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

 Anvisningar för nya magisterstuderande

Efter att du har tagit emot din studieplats ska du varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande.

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Anmälningstiden börjar 4.5.2020, och det är möjligt att anmäla sig elektroniskt fram till 29.7.2020. Om du inte kan anmäla dig elektroniskt ska du lämna in ett kvitto på att du har betalat studentkårens (AUS) medlemsavgift till högskolan. Den studerandens namn ska framgå av kvittot antingen som betalare eller i meddelandefältet, och dessutom ska betalningens arkiveringskod synas på kvittot. Ett kvitto utan namn eller kod godkänns inte.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 29.7.2020, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast på grund av militär- eller civiltjänst, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du till följd av sjukdom eller skada inte kan inleda dina studier.

Om du har fått en studieplats redan år 2019 men varit frånvarande under det första läsåret ska du göra läsårsanmälan i WebOodi.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

 Anvisningar för redan inskrivna studerande

Dessa anvisningar berör dig om du

 • är andra årets studerande eller längre hunnen,
 • har fått en studieplats år 2019 och varit frånvarande under det första läsåret eller
 • har kommit till Aalto-universitetet som överflyttande studerande.

Om du har studerat vid Aalto-universitetet tidigare, men genom studentantagningen fått en ny studieplats i en utbildning som inleds 1.8.2020, ska du anmäla dig enligt de anvisningar som gäller för nya kandidatstuderande eller magisterstuderande.

Anmäl dig som närvarande i WebOodi 4.5.–4.9.2020. Betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS) och den frivilliga studentföreningsavgiften genom att använda nätbankskoder eller ett credit/debit-kort som stöds av tjänsten. Då registreras betalningen och anmälan direkt i studieregistret.

Observera att avgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster inte längre hör till studentkårens (AUS) medlemsavgift från och med den 1 januari 2021. Från och med den 1 januari 2021 ska närvarande grundexamensstuderande utöver studentkårens medlemsavgift betala en separat hälsovårdsavgift till Fpa.

Om du är tvungen att vara frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, lönar det sig att anmäla dig som frånvarande. Frånvaro som beror på ovannämnda orsaker förbrukar inte din studietid om du har anmält dig som frånvarande. För närmare information, se Tillåten studietid.

Du kan utexamineras endast om du är närvaroanmäld. Du kan inte utexamineras om du är frånvaroanmäld eller har låtit bli att göra läsårsanmälan. Detta gäller även om du redan tidigare har genomfört de studier som krävs för examen.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

Hur gör jag anmälan om jag saknar nätbankskoder?

Om du saknar nätbankskoder eller ett sådant kort som behövs kan du sköta betalningen via en personlig giroblankett som du kan skriva ut från WebOodi. Lämna in kvittot på betalningen till studerandeservicen innan anmälningstiden går ut. Annars träder din anmälan inte i kraft.

Arkiveringskoden ska framgå av kvittot. Du kan lämna in kvittot per e-post, post eller genom att besöka studerandeservicen. Om du sänder kvittot per e-post eller post ska du komma ihåg att uppge ditt namn och studentnummer.

Hur gör jag anmälan om jag saknar användarnamn till WebOodi?

Om du inte kan logga in i WebOodi, se anvisningar för betalningen på studentkårens webbsida. Lämna in kvittot på betalningen till studerandeservicen innan anmälningstiden går ut. Annars träder din anmälan inte i kraft.

Arkiveringskoden ska framgå av kvittot. Du kan lämna in kvittot per e-post, post eller genom att besöka studerandeservicen. Om du sänder kvittot per e-post eller post ska du komma ihåg att uppge ditt namn och studentnummer.

 Anvisningar för forskarstuderande

Nya forskarstuderande ska följa instruktioner från deras doktorandprogram.

Redan inskrivna forskarstuderande anmäler sig som närvarande i WebOodi 4.5.–4.9.2020. Om du inte kan anmäla dig via WebOodi kan du skicka e-post till studerandeservicen vid din högskola.

Från och med läsåret 2019-2020 överförs uppgifter om närvaroanmälda forskarstuderande till forskningsportalen ACRIS.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

Som forskarstuderande kan du bli medlem i studentkåren om du så önskar. Du ansluter dig som medlem i studentkåren genom att betala den frivilliga studentkårsavgiften i samband med anmälan, i första hand via WebOodi eller genom att följa anvisningar på studentkårens webbsida.

Frånvaroanmälan

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Endast de som har anmält sig som närvarande kan genomföra studier. Om du anmäler dig som frånvarande kan du inte genomföra studier.

 Anvisningar för frånvaroanmälan

Det lönar sig att anmäla sig som frånvarande om du inte har för avsikt att genomföra studier. Kom dock ihåg att studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron. För närmare information, se Tillåten studietid.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

 Frånvaroanmälan under det första läsåret

Under det första läsåret kan du anmäla dig som frånvarande endast på sådana grunder som anges i universitetslagen (39 §), d.v.s. om du:

 • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),
 • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller
 • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Lämna in ansökan om att anmäla dig som frånvarande till studerandeservicen vid din högskola. Bifoga ett intyg över orsaken till frånvaron:

 • förordnande att träda i tjänst eller tjänstgöringsintyg,
 • intyg från FPA över moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller läkarintyg över graviditet,
 • jakande beslut om sjukdagpenning från FPA eller
 • läkarintyg av vilket det framgår att du är oförmögen att inleda dina studier.

Du kan lämna in ansökan per post eller personligen. Om du har för avsikt att fullgöra militär- eller civiltjänst kan du lämna in ansökan med tillhörande bilagor även per e-post.

Lämna in ansökan med tillhörande bilagor så snart som möjligt, senast 29.7.2020, så att din ansökan hinner behandlas innan anmälningstiden går ut. Om din ansökan om att anmäla dig som frånvarande inte kan godkännas får du ett meddelande om saken och anvisningar om att anmäla dig som närvarande.

Om du har en lagenlig orsak att anmäla dig som frånvarande under det första läsåret och denna orsak infaller under tiden 1.8.2020–31.7.2021 kan du, om du så önskar, anmäla dig som frånvarande för hela läsåret. Kom dock ihåg att frånvaron kan inverka på den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen:

 • Om du är frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, och orsaken infaller under både höst- och vårterminen, inverkar frånvaron inte på den studietid som du har till ditt förfogande.
 • Om du är frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, och orsaken infaller under enbart höst- eller vårterminen, förbrukas en av de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande.
 • Om du är frånvarande på grund av sjukdom eller skada börjar frånvaron genast förbruka de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande. Det har ingen betydelse om du är frånvarande endast en termin eller hela läsåret.

Frånvaroanmälan efter det första läsåret

 Anmäl dig som frånvarande i WebOodi 4.5.–4.9.2020. Om du inte har ett användarkonto vid Aalto kan du anmäla dig som frånvarande genom att sända e-post till studerandeservicen.

Tillåten studietid

Studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron.

 Hur studietiden fastställs

Enligt 40 § i universitetslagen är den målsatta tiden för kandidatexamen 3 läsår och för magisterexamen 2 läsår. Enligt 41 § i universitetslagen har en studerande rätt att avlägga examina inom en tid som med högst två år överskrider den sammanlagda målsatta tiden för examina (totalt 7 läsår). En studerande som har antagits för att studera endast för magisterexamen har rätt att avlägga examen inom en tid som med högst två år överskrider den målsatta tiden för examen (totalt 4 läsår).

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro som beror på

 • fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor eller på
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Observera att studietiden kan förlängas på grund av ovannämnda orsaker endast om du har anmält dig som frånvarande för terminer i fråga.

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte heller annan frånvaro på högst två terminer under vilka den studerande har anmält sig som frånvarande och där frånvaroanmälan har godkänts (för studerande som har inlett sina studier före 1.8.2015 högst 4 terminer). Därefter kommer även den tid som du är frånvaroanmäld att förbruka den återstående studietiden.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada förlänger inte studietiden utan förbrukar de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande. Detta gäller trots att det är möjligt att på grund av sjukdom eller skada anmäla sig som frånvarande under det första läsåret. Om du inte kan inleda eller genomföra dina studier på grund av sjukdom eller skada kan du anmäla dig som frånvarande för högst två terminer utan att den studietid som du har till ditt förfogande börjar förbrukas. Du kan dock hänvisa till den inverkan som sjukdomen eller skadan har på studierna om du blir tvungen att ansöka om tilläggstid för dina studier.

Du kan ansöka om tilläggstid om du inte hinner avlägga examen inom utsatt tid.

Ändring av anmälan under läsårets gång

Anmälningstiden för läsåret 2020–2021 är 4.5.–4.9.2020. Det lönar sig att anmäla sig som närvarande eller frånvarande för hela läsåret. För vårterminen finns det dock en separat anmälningstid, och då kan du vid behov ändra din anmälan.

Anmälningstiden för vårterminen 2021 är 30.11.2020–8.1.2021.

 Anvisningar för att ändra anmälan

Utanför anmälningstiderna kan du ändra din anmälan från frånvarande till närvarande, men inte från närvarande till frånvarande. Utanför anmälningstiderna görs anmälan eller ändring av anmälan alltid vid högskolans studerandeservice.

Ändring av anmälan under det första studieåret

Om du har anmält dig som frånvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande endast under höstterminen 2020, ska du ändra din anmälan för vårterminen 2021 till närvaro innan anmälningstiden för vårterminen går ut. Detta gör du vid studerandeservicen vid din högskola. För detta behöver du ett kvitto på att du har betalat studentkårens (AUS) medlemsavgift för vårterminen. Från och med den 1 januari 2021 ska du utöver studentkårens medlemsavgift betala en separat hälsovårdsavgift när du anmäler dig närvarande.

Om du har anmält dig som närvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande under vårterminen 2021, ska du ändra din anmälan för vårterminen till frånvaro innan anmälningstiden för vårterminen går ut. Detta gör du genom att lämna in ansökan om att anmäla dig som frånvarande med tillhörande bilagor till studerandeservicen vid din högskola. Du kan ansöka om återbetalning av studentkårsavgiften för vårterminens del.

Ändring av anmälan efter det första studieåret

Du kan ändra en frånvaroanmälan till närvaro via WebOodi inom anmälningstiden. Observera att avgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster inte längre hör till studentkårens (AUS) medlemsavgift från och med den 1 januari 2021. Från och med den 1 januari 2021 ska närvarande grundexamensstuderande utöver studentkårens medlemsavgift betala en separat hälsovårdsavgift till Fpa.

Du kan ändra en närvaroanmälan till frånvaro inom anmälningstiden vid studerandeservicen vid din högskola. Du kan ansöka om återbetalning av studentkårsavgiften.

Förlust av studierätt till följd av försummelse av läsårsanmälan

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt (39 § och 43 § i universitetslagen). Om du har försummat läsårsanmälan har du inte rätt att genomföra några studier.

Ansökan om återställande av studierätt

Hälsovårdsavgift för högskolestuderande fr.o.m. 1.1.2021

Grundexamensstuderande betalar för närvarande en avgift för Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster som en del av studentkårens (AUS) medlemsavgift. Från och med den 1 januari 2021 hör avgiften för SHVS tjänster inte längre till studentkårens medlemsavgift. Närvarande grundexamensstuderande ska i stället betala en separat hälsovårdsavgift till Fpa.