Suomeksi | In English

Läsårsanmälan för redan inskrivna studerande i OILI anmälningstjänsten: https://oili.csc.fi/

Närvaroanmälan

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Som närvaroanmäld kan du genomföra studier, få handledning och utexamineras.

Anmälningstiden för läsåret 2021–2022 är 3.5–10.9.2021. Anmälningstiden för vårterminen 2022 är 29.11.2021–7.1.2022.

Det är inte möjligt att anmäla sig under studieregistersystemens serviceavbrott 31.7–8.8.2021! Anmäl dig senast 30.7.2021 om du behöver status som närvarande studerande genast från början av läsåret 1.8.

Anvisningar för nya kandidat- och magisterstuderande

När du har tagit emot din studieplats ska du anmäla dig som närvarande i Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en organisation för studerande inom ditt eget område (ett gille eller en ämnesförening) ska du betala föreningsavgiften samtidigt, om en sådan uppbärs.

Anmälningstiden börjar 3.5.2021, och det är möjligt att anmäla sig elektroniskt fram till 28.7.2021. Om du inte kan ta emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo och/eller anmäla dig som närvarande i OILI kan du ta kontakt med studerandeservice (studerandeservice@aalto.fi).

Det lönar sig att anmäla sig så snart som möjligt, senast 28.7.2021. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast på grund av militär- eller civiltjänst, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du till följd av sjukdom eller skada inte kan inleda dina studier.

Om du har fått en studieplats redan år 2020 men varit frånvarande under det första läsåret ska du anmäla dig i WebOodi (fram till 30.7.2021) eller i OILI (från och med augusti 2021 efter att studieregistersystemens serviceavbrott upphört)

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 10.9.2021) går du miste om din studierätt.


 Anvisningar för nya kandidatstuderande som börjar 1.1.2022

När du har tagit emot din studieplats ska du anmäla dig som närvarande i Studieinfo från och med 29.11.2021 och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en organisation för studerande inom ditt eget område (ett gille eller en ämnesförening) ska du betala föreningsavgiften samtidigt, om en sådan uppbärs.

Om du inte kan ta emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo och/eller anmäla dig som närvarande i OILI kan du ta kontakt med studerandeservice (studerandeservice@aalto.fi).

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 31.12.2021. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast på grund av militär- eller civiltjänst, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du till följd av sjukdom eller skada inte kan inleda dina studier.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 7.1.2022) går du miste om din studierätt.

Anvisningar för redan inskrivna studerande

Dessa anvisningar berör dig om du

 • är andra årets studerande eller längre hunnen
 • har fått en studieplats år 2020 och varit frånvarande under det första läsåret
 • har kommit till Aalto-universitetet som överflyttande studerande.

Om du har studerat vid Aalto-universitetet tidigare, men genom studentantagningen fått en ny studieplats i en utbildning som inleds 1.8.2021, ska du anmäla dig enligt de anvisningar som gäller för nya kandidat- eller magisterstuderande.

Studieregistersystemen är ur bruk veckan före ibruktagningen av Sisu 31.7–8.8.2021. Det är inte möjligt att anmäla sig under serviceavbrottet! Om du behöver status som närvarande studerande genast från början av läsåret (1.8.2021) ska du anmäla dig senast på fredag 30.7.2021 så att din terminsanmälan registreras i Aalto-universitetets datasystem innan serviceavbrottet inleds. Efter serviceavbrottet kan du anmäla dig i Oili.

Anmäl dig som närvarande i WebOodi 3.5–30.7.2021 eller i OILI efter att serviceavbrottet i studieregistersystemen upphört i augusti 2021. Betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS) och den frivilliga studentföreningsavgiften genom att använda nätbankskoder eller ett credit/debit-kort som stöds av tjänsten. Då registreras betalningen och anmälan direkt i studieregistret.

Observera att avgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster inte hör till studentkårens (AUS) medlemsavgift. Närvarande grundexamensstuderande ska utöver studentkårens medlemsavgift betala en separat hälsovårdsavgift till FPA.

Om du är tvungen att vara frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, lönar det sig att anmäla sig som frånvarande. Frånvaro som beror på ovannämnda orsaker förbrukar inte din studietid om du har anmält dig som frånvarande för ifrågavarande termin. För närmare information, se Tillåten studietid.

Du kan utexamineras endast om du är närvaroanmäld. Du kan inte utexamineras om du är frånvaroanmäld eller har låtit bli att göra läsårsanmälan. Detta gäller även om du redan tidigare har genomfört de studier som krävs för examen.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 10.9.2021) går du miste om din studierätt.

Anvisningar för doktorander

Nya doktorander ska följa doktorandprogrammens anvisningar.

Studieregistersystemen är ur bruk veckan före ibruktagningen av Sisu 31.7–8.8.2021. Det är inte möjligt att anmäla sig under serviceavbrottet! Om du behöver status som närvarande studerande genast från början av läsåret (1.8.2021) ska du anmäla dig senast på fredag 30.7.2021 så att din terminsanmälan registreras i Aalto-universitetets datasystem innan serviceavbrottet inleds. Efter serviceavbrottet kan du anmäla dig i Oili.

Redan inskrivna doktorander anmäler sig som närvarande i WebOodi 3.5–30.7.2021 eller i Oili efter att serviceavbrottet i studieregistersystemen upphört i augusti 2021. Om du inte kan anmäla dig via WebOodi eller OILI kan du kontakta studerandeservice (studerandeservice@aalto.fi).

Från och med läsåret 2019-2020 överförs uppgifter om närvaroanmälda doktorander till forskningsportalen ACRIS.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 10.9.2021) går du miste om din studierätt.

Som doktorand kan du bli medlem i studentkåren om du så önskar. Du ansluter dig som medlem i studentkåren genom att betala den frivilliga studentkårsavgiften i samband med anmälan, via WebOodi fram till 30.7 eller i OILI från och med augusti 2021.

Frånvaroanmälan

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Endast de som har anmält sig som närvarande kan genomföra studier, få handledning och utexamineras. Om du anmäler dig som frånvarande kan du inte genomföra studier, få handledning eller utexamineras.

Det lönar sig att anmäla sig som frånvarande om du inte har för avsikt att genomföra studier. Kom dock ihåg att studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron. För närmare information, se Tillåten studietid.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 10.9.2021) går du miste om din studierätt.

Frånvaroanmälan under det första läsåret

Under det första läsåret kan du anmäla dig som frånvarande endast på sådana grunder som anges i universitetslagen (39 §), d.v.s. om du

 • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
 • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
 • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Anmäl dig som frånvarande i OILI och lämna in ett intyg över den lagenliga motiveringen till frånvaron till universitetet. Intyget kan utgöras av något av följande:

 • förordnande att träda i tjänst eller tjänstgöringsintyg
 • intyg från FPA över moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller läkarintyg över graviditet
 • jakande beslut om sjukdagpenning från FPA
 • läkarintyg av vilket det framgår att du är oförmögen att inleda dina studier.

Om du har för avsikt att fullgöra militär- eller civiltjänst, skicka förordnandet att träda i tjänst eller tjänstgöringsintyget till studerandeservice (studerandeservice@aalto.fi). Rubricera ditt meddelande tydligt: Ny studerandes frånvaroanmälan, intyg / [ditt namn], [ditt ansökningsalternativ].

Om du är frånvarande på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller en egen sjukdom eller skada, skicka ditt intyg som skyddad e-post till confidential@aalto.fi. Rubricera ditt meddelande tydligt: Ny studerandes frånvaroanmälan, intyg / [ditt namn], [ditt ansökningsalternativ]. Här kan du läsa närmare anvisningar om hur du skickar skyddad e-post.

Lämna in intyget så snart som möjligt, senast 28.7.2021, så att din motivering till frånvaron hinner kontrolleras innan anmälningstiden går ut.

Om du inte har en lagenlig orsak att anmäla dig som frånvarande ska du anmäla dig som närvarande.

Om du har en lagenlig orsak att anmäla dig som frånvarande under det första läsåret och denna orsak infaller under tiden 1.8.2021–31.7.2022 kan du, om du så önskar, anmäla dig som frånvarande för hela läsåret. Kom dock ihåg att frånvaron kan inverka på den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen:

 • Om du är frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, och orsaken infaller under både höst- och vårterminen, inverkar frånvaron inte på den studietid som du har till ditt förfogande.
 • Om du är frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, och orsaken infaller under enbart höst- eller vårterminen, förbrukas en av de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande.
 • Om du är frånvarande på grund av sjukdom eller skada börjar frånvaron genast förbruka de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande. Det har ingen betydelse om du är frånvarande endast en termin eller hela läsåret.

Frånvaroanmälan efter det första läsåret

Anmäl dig som frånvarande i WebOodi 3.5–30.7.2021 eller i OILI efter att serviceavbrottet i studieregistersystemen upphört i augusti 2021. Om du inte kan anmäla dig via WebOodi eller OILI kan du kontakta studerandeservice (studerandeservice@aalto.fi).

Ändring av anmälan under läsårets gång

Anmälningstiden för läsåret 2021–2022 är 3.5–10.9.2021. Under den ordinarie anmälningstiden ska du anmäla dig för hela läsåret, alltså både höst- och vårterminen. För vårterminen finns det en separat anmälningstid, och då kan du vid behov ändra anmälningsuppgifterna för vårterminen 2022.

Anmälningstiden för vårterminen 2022 är 29.11.2021–7.1.2022.

Utanför anmälningstiderna kan du ändra din anmälan från frånvarande till närvarande, men inte från närvarande till frånvarande. Anmälan utanför anmälningstiderna eller ändring av anmälan görs alltid genom att kontakta studerandeservicen.

Ändring av anmälan under det första studieåret

Om du har anmält dig som frånvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande endast under höstterminen 2021, ska du ändra din anmälan för vårterminen 2022 till närvaro innan anmälningstiden för vårterminen går ut. Detta gör du genom att kontakta studerandeservicen vid din högskola.

Om du har anmält dig som närvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande under vårterminen 2022, ska du ändra din anmälan för vårterminen till frånvaro under anmälningstiden för vårterminen 29.11.2021–7.1.2022. Detta gör du genom att lämna in ansökan om att anmäla dig som frånvarande till studerandeservicen, antingen till adressen studerandeservice@aalto.fi (militär- eller civiltjänst) eller confidential@aalto.fi (moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller en egen sjukdom eller skada). Rubricera ditt meddelande tydligt: ”Namn, ansökningsalternativ, frånvaroanmälan för det första studieåret”. Om du har godtagbara grunder att anmäla dig som frånvarande registreras frånvaroanmälan och du kan ansöka om återbetalning av studentkårsavgiften för vårterminens del.

Ändring av anmälan efter det första studieåret

Du kan ändra en frånvaroanmälan till närvaro via WebOodi eller OILI inom anmälningstiden. 

Du kan ändra en närvaroanmälan till frånvaro inom anmälningstiden genom att kontakta studerandeservice (studerandeservice@aalto.fi). Du kan ansöka om återbetalning av studentkårsavgiften när din frånvaroanmälan registrerats.

Hur gör jag anmälan om jag inte kan anmälan mig i OILI-anmälantjänsten?

Läsårsanmälan för redan inskrivna studerande i OILI anmälningstjänsten: https://oili.csc.fi/

Om du inte använder de betalningssätt som används i OILI (betalningstjänsten är Paytrail som stöder finska nätbanker och de vanligaste credit/debit-korten, bland andra Visa eller Mastercard, och MobilePay) ska du kontakta studerandeservice (studerandeservice@aalto.fi).

Om anmälan och betalning av studentkårsavgiften inte är möjligt i e-tjänsterna ska du lämna in kvitto på betalning av studentkårsavgiften till studerandeservicen innan anmälningstiden går ut. Annars träder din anmälan inte i kraft. Arkiveringskoden ska framgå av kvittot. Om du sänder kvittot per e-post eller post ska du komma ihåg att uppge ditt namn och studentnummer.

Hur gör jag anmälan om jag saknar Aalto-användarnamn?

Nya studerande behöver inte Aalto-användarnamn för att göra läsårsanmälan. Kontrollera att du använder anmälningstjänsten för nya studerande i Studieinfo.                                               

Om du redan är inskriven men inte har ett giltigt Aalto-användarnamn kan du inte logga in i WebOodi eller OILI.

Om din studierätt är i kraft och du har anmält dig för läsåret 2020–2021, aktivera Aalto-användarnamnet. Efter aktiveringen kan du anmäla dig i WebOodi eller OILI.

Om din studierätt inte är i kraft ska du kontakta din högskolas studerandeservice för att få anvisningar om hur du betalar studentkårens medlemsavgift.

Om anmälan och betalning av studentkårsavgiften inte är möjligt i e-tjänsterna ska du lämna in kvitto på betalning av studentkårsavgiften till studerandeservicen innan anmälningstiden går ut. Annars träder din anmälan inte i kraft. Arkiveringskoden ska framgå av kvittot. Om du sänder kvittot per e-post eller post ska du komma ihåg att uppge ditt namn och studentnummer.

Tillåten studietid

Studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron.

Hur studietiden fastställs

Enligt 40 § i universitetslagen är den målsatta tiden för kandidatexamen 3 läsår och för magisterexamen 2 läsår. Enligt 41 § i universitetslagen har en studerande rätt att avlägga examina inom en tid som med högst två år överskrider den sammanlagda målsatta tiden för examina (totalt 7 läsår). En studerande som har antagits för att studera endast för magisterexamen har rätt att avlägga examen inom en tid som med högst två år överskrider den målsatta tiden för examen (totalt 4 läsår).

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro som beror på

 • fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor eller på
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Förlängd tid för att avlägga examen av orsaker nämnda ovan förutsätter att du har anmält dig som frånvarande för ifrågavarande termin.

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte heller annan frånvaro på högst två terminer under vilka den studerande har anmält sig som frånvarande och där frånvaroanmälan har godkänts (för studerande som har inlett sina studier före 1.8.2015 högst 4 terminer). Därefter kommer även den tid som du är frånvaroanmäld att förbruka den återstående studietiden.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada förlänger inte studietiden utan förbrukar de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande. Detta gäller trots att det är möjligt att på grund av sjukdom eller skada anmäla sig som frånvarande under det första läsåret. Om du inte kan inleda eller genomföra dina studier på grund av sjukdom eller skada kan du anmäla dig som frånvarande för högst två terminer utan att den studietid som du har till ditt förfogande börjar förbrukas. Du kan dock hänvisa till den inverkan som sjukdomen eller skadan har på studierna om du blir tvungen att ansöka om tilläggstid för dina studier.

Du kan ansöka om tilläggstid om du inte hinner avlägga examen inom utsatt tid.

Förlust av studierätt till följd av försummelse av läsårsanmälan

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 10.9.2021) går du miste om din studierätt (39 § och 43 § i universitetslagen). Om du har försummat läsårsanmälan har du inte rätt att genomföra några studier.

Ansökan om återställande av studierätt

Betala hälsovårdsavgift för högskolestuderande till Fpa

Universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betalar från och med januari 2021 en hälsovårdsavgift per termin till FPA. Rätt att anlita SHVS:s tjänster har studerande som har anmält sig som närvarande under terminen och som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen.

Du måste alltid betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande om du har rätt att anlita SHSV:s tjänster. Du kan inte bli befriad från att betala avgiften t.ex. för att du i stället för SHVS:s tjänster anlitar företagshälsovårdens tjänster eller för att du inte får studiestöd.

 • Om du blir utexaminerad med en högre högskoleexamen (magister/diplomingenjör) 31.12 och inte är grundexamensstuderande under vårterminen är du inte skyldig att betala avgiften och har inte heller rätt att använda SHVS tjänster fast du har anmält dig som närvarande för hela läsåret.

FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan den ska betalas i MittFPA på eget initiativ. Läs anvisningen om hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig:

TerminAnmälningsdag

Hälsovårdsavgiftens förfallodag

Vår: de flesta situationer vid Aalto-universitetet (vårens terminsanmälan tar slut i början av januari)

31.1. eller tidigare31.1.
Vår: undantagssituationer (återinskrivning, tilläggstid för studierätten)1.2.eller senare31.7.

Höst: de flesta situationer vid Aalto-universitetet (läsårsanmälan tar slut i början av september)

30.9. eller tidigare30.9.

Höst: undantagssituationer (återinskrivning, tilläggstid för studierätten)

1.10. eller senare31.12.