Suomeksi | In English

Tillgodoräknande av studier innebär att studier som genomförts någon annanstans än vid Aalto-universitetet räknas till godo i en examen som avläggs vid Aalto-universitetet, antingen genom att ersätta en enskild kurs eller studiehelhet eller genom att inkludera studierna i exempelvis de fritt valbara studierna.

Du kan räkna till godo exempelvis tidigare högskolestudier,  utbytesstudier eller  JOO-studier som du genomfört vid en annan högskola eller ett annat universitet. Även kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom högskoleutbildning kan ingå i examen. 

Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande

Om du vill kan du bekanta dig med Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande. Nedan hittar du dock den information som är väsentlig för dig som studerande.

Viktig information gällande tillgodoräknande

 • Studier som genomförts på annat håll tillgodoräknas endast på basis av ansökan som lämnas in av den studerande. Den studerande ska alltså själv föreslå vilka kurser vid Aalto som kunde ersättas med studier som hen har genomfört tidigare.
 • Tillgodoräknande gäller endast sådana studier som ingår i den studerandes examen. Studier som faller utanför examen räknas inte till godo. 
 • Minst hälften av examen ska genomföras vid Aalto-universitetet.
 • Alla tillgodoräknade studieprestationer registreras med vitsordet godkänt i universitetets register.

 • Ansökningar behandlas fortlöpande och så snabbt som möjligt, men tillfälliga anhopningar av ansökningar kan leda till att behandlingstiden förlängs.

 • Den studerande informeras om beslutet per e-post. Tillgodoräknade studier framgår av den studerandes studieprestationsutdrag.

Ansökan om tillgodoräknande och nödvändiga bilagor

Bekanta dig noggrant med de principer för tillgodoräknande som beskrivs på denna sida innan du lämnar in ansökan!

Bifoga följande bilagor till din ansökan om tillgodoräknande (se inlämning av ansökan):

 • ISP inklusive förslag på kurser som ska tillgodoräknas

  • Studerande vid Handelshögskolan: observera att din ansökan om tillgodoräknande inte behandlas om din ISP inte är godkänd.

 • Med elektronisk underskrift eller universitetets/läroanstaltens stämpel försett studieprestationsutdrag/betyg

 • En så detaljerad beskrivning som möjligt av innehållet i de studier som genomförts på annat håll vid dentidpunkt då studierna genomförts (t.ex. ur studieguiden). Om studierna t.ex. har genomförts år 2018 ska beskrivningen gälla innehållet i studierna år 2018. Det räcker inte med att ange en länk till studieguiden för det aktuella året, utan du ska lämna in en beskrivning av innehållet i studierna i pdf-format. Bifoga inte hela studieguiden, utan enbart de sidor där det innehåll som är väsentligt för din ansökan beskrivs.
 • För tillgodoräknande av en studiehelhet som genomförts på annat håll behövs ett betyg eller en redogörelse som intygar att den genomförda studiehelheten utgör en helhet i en examen vid universitetet i fråga. Exempelvis en beskrivning i en studieguide av vilka kurser som kan ingå i studiehelheten räcker som redogörelse.
 • Redogörelse över kursens omfattning (såvida bedömningen inte gjorts med hjälp av ECTS-poäng, som används i Finland)

Inlämning av ansökan: kandidat - och magisterstuderande

Använda elektronisk blankett:

https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx

Inlämning av ansökan: doktorander

Doktoranderna ska fortsättningsvis fylla i PDF blanketten för tillgodoräknande.

Obs. Högskolorna har egna ansökningsblanketter. Kontrollera att du väljer rätt blankett!

Observera att du från och med 1.8.2018 inte kan välja om du vill att en tillgodoräknad prestation registreras med ett vitsord eller med anteckningen Godkänd, oavsett vad som anges i ansökningsblanketten. Från och med 1.8.2018 registreras alla tillgodoräknade studier med anteckningen Godkänd.

Obs. Det går inte att fylla i pdf-blanketterna i Firefox eller Safari. Öppna blanketten i en annan webbläsare (t.ex. Chrome eller Internet Explorer).

 Doktorander vid Handelshögskolan
Blankett för ansökan om tillgodoräknande av studier (pdf)
 • Per e-post: hyvaksiluku-biz@aalto.fi. Observera att ansökan med tillhörande bilagor lämnas in i form av en pdf-fil (ansökan och alla bilagor i samma fil).
 • Per post: Opintojen hyväksilukuasiat, U249, PB 11110, 00076 AALTO.
 Doktorander vid Högskolan för kemiteknik

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av studier (pdf)

Lämna in ansökan till planeraren vid ditt utbildningsprogram eller huvudämne eller till studerandeservicen.

 Doktorander vid Högskolan för elektroteknik

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av studier (pdf)

Lämna in ansökan till studerandeservicen.

 Doktorander vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av studier (pdf)

Lämna in ansökan till planeraren vid ditt utbildningsprogram eller huvudämne eller till studerandeservicen.

 Doktorander vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av studier (pdf)

Lämna in ansökan till planeraren eller studiekoordinatorn vid ditt utbildningsprogram.

Rättelse av beslut om tillgodoräknande

Begäran om rättelse av beslut gällande tillgodoräknande av studier

En studerande som är missnöjd med ett beslut om tillgodoräknande av studier kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Yrkan på rättelse av beslut som fattats med anledning av en rättelsebegäran gällande tillgodoräknande av studier

En studerande som är missnöjd med beslutet kan skriftligen begära rättelse hos Aalto-universitetets examensnämnd inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet. Begäran om rättelse lämnas in till registratorskontoret senast på utsatt dag före stängningsdags (klockan 15).

Begäran om rättelse i studieärenden

Tillgodoräknande: ersättande eller inkluderande

Tillgodoräknande innebär (a) att en kurs som ingår i examen ersätts med studier som genomförts på annat håll (enskild kurs) eller (b) att studier som genomförts på annat håll inkluderas som en del av examen (enskild kurs eller studiehelhet).

(a) Ersättande innebär att studier som ingår i examensfordringarna ersätts med studier som genomförts på annat håll eller med kunskaper som visats på annat sätt. Ersättande förutsätter att studierna eller de på annat sätt förvärvade kunskaperna innehållsligt och nivåmässigt motsvarar de studier de ersätter. Vid ersättande av studier som ingår i examensfordringarna krävs dessutom att studier som genomförts på annat håll eller kunskaper som visats på annat sätt även till sin omfattning motsvarar de studier som de ska ersätta.

Exempel: Jag har genomfört en kurs vid Helsingfors universitet som jag upplever att motsvarar en kurs som enligt min studieplan ingår i min examen. Jag kan ansöka om att få ersätta denna kurs med den kurs jag redan genomfört.

(b) Inkluderande innebär att studier som genomförts på annat håll eller kunskaper som visats på annat sätt inkluderas som en del av examen, till exempel i de fritt valbara studierna. Då behöver studierna inte motsvara varandra innehållsligt men de måste till sin nivå stämma överens med examensfordringarna.

Exempel 1: Jag har genomfört en kurs i samhällspolitik vid Helsingfors universitet. Jag skulle vilja inkludera kursen i min examen, även om den till sitt innehåll inte motsvarar någon kurs som ingår i min examen. Jag kan ansöka om att få inkludera kursen i de fritt valbara studierna i min examen.

Exempel 2: Jag har genomfört grundstudierna i samhällspolitik vid Helsingfors universitet. Jag undrar om dessa kunde utgöra ett biämne i min examen. Jag kan ansöka om att få inkludera studiehelheten i form av ett biämne i min examen.

Ersättande av en enskild kurs  

 • Kursen ska uppfylla lärandemålen för den kurs som den ersätter och i regel vara lika omfattande som, eller mer omfattande än, den kurs som den ersätter. En tidigare genomförd kurs som omfattar mindre än en studiepoäng kan dock ersätta en kurs vid Aalto, såvida lärandemålen uppfylls. I studieregistret antecknas då den kurs som ersätts vid Aalto, med den omfattning som fastställs i examensfordringarna och med en anteckning om att den är tillgodoräknad. En enskild kurs kan även ersättas med flera kurser som genomförts på annat håll. Även i detta fall registreras kursen med den omfattning som fastställs i examensfordringarna.

Inkluderande av en enskild kurs

 • En kurs som ska inkluderas i examen får inte i för stor utsträckning överlappa innehållet i någon annan kurs som ingår i examen.

Vad ska jag använda för kod i min isp för en kurs som jag vill inkludera i min examen?

 Studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur

ABR-ARTS Studier utförda utomlands

FINU-ARTS Studier utförda vid annat universitet

FINP-ARTS Studier utförda vied en yrkeshögskola

LC-PV Språkstudier med varierande innehåll som lämpar sig som obligatoriska språkstudier (angående tillgodoräknande av obligatoriska studier i främmande språk)

 Studerande vid Handelshögskolan

ABR-BIZ Studier utförda utomlands

FINU-BIZ Studier utförda vid annat universitet

FINP-BIZ Studier utförda vied en yrkeshögskola

LC-PV Språkstudier med varierande innehåll som lämpar sig som obligatoriska språkstudier (angående tillgodoräknande av obligatoriska studier i främmande språk)

 Studerande vid Högskolan för kemiteknik

ABR-CHEM Studier utförda utomlands

FINU-CHEM Studier utförda vid annat universitet

FINP-CHEM Studier utförda vied en yrkeshögskola

LC-PV Språkstudier med varierande innehåll som lämpar sig som obligatoriska språkstudier (angående tillgodoräknande av obligatoriska studier i främmande språk)

 Studerande vid Högskolan för elektroteknik

ABR-ELEC Studier utförda utomlands

FINU-ELEC Studier utförda vid annat universitet

FINP-ELEC Studier utförda vied en yrkeshögskola

LC-PV Språkstudier med varierande innehåll som lämpar sig som obligatoriska språkstudier (angående tillgodoräknande av obligatoriska studier i främmande språk)

 Studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

ABR-ENG Studier utförda utomlands

FINU-ENG Studier utförda vid annat universitet

FINP-ENG Studier utförda vied en yrkeshögskola

LC-PV Språkstudier med varierande innehåll som lämpar sig som obligatoriska språkstudier (angående tillgodoräknande av obligatoriska studier i främmande språk)

 Studerande vid Högskolan för teknikvetenskaper

ABR-SCI Studier utförda utomlands

FINU-SCI Studier utförda vid annat universitet

FINP-SCI Studier utförda vied en yrkeshögskola

LC-PV Språkstudier med varierande innehåll som lämpar sig som obligatoriska språkstudier (angående tillgodoräknande av obligatoriska studier i främmande språk)

Inkluderande av biämneshelhet som genomförts på annat håll i examen

En studiehelhet som genomförs på annat håll ska passa in i din examen. Den ska till sin omfattning motsvara kraven i examensfordringarna.

Du kan ansöka om att få inkludera en studiehelhet som du genomfört på annat håll i form av en biämneshelhet i din examen enbart om studiehelheten i fråga är avsedd att ingå i minimiomfattningen för din examen. En biämneshelhet som räknas till godo ingår alltid som biämneshelhet i examen och kan inte uteslutas ur examen vid ett senare tillfälle.

Tillgodoräknande av studier som genomförts vid en annan högskola vid Aalto-universitetet

Studier som genomförts inom ett annat utbildningsprogram vid Aalto-universitetet kan i regel ingå som en del av examen utan tillgodoräknande.

Studierna godkänns som en del av examen utan tillgodoräknande i enlighet med en fastställd ISP om den studerande:

 • genomför enskilda kurser eller ett biämne vid en annan högskola eller enhet vid Aalto-universitetet (till exempel via intern rörlighet, kurser vid Aalto-universitetets öppna universitet)
 • under kandidatstudiernas gång byter ansökningsalternativ/utbildningsprogram inom det tekniska området
 • under kandidatstudiernas gång byter ansökningsalternativ inom det tekniska området genom att delta i urvalsprov

Studierna godkänns som en del av examen genom tillgodoräknande om den studerande:

 • har antagits som överflyttande studerande till ett annat utbildningsområde inom Aalto-universitetet (det är fråga om tillgodoräknande, eftersom den studerandes målexamen ändras)
 • redan har avlagt en examen vid Aalto-universitetet och avlägger ytterligare en examen vid Aalto-universitetet (till exempel ekonomie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen; teknologie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen)
 • avlägger två examina vid Aalto-universitetet samtidigt (till exempel DI och EM)

Vid tillgodoräknande av en kurs som redan finns i Aalto-universitetets studieregister registreras kursen inte en andra gång som tillgodoräknad, utan den tillgodoräknade prestationen inkluderas som sådan i examen.

Studier vid Öppna universitetet

Studier som genomförts vid Aalto-universitetets öppna universitet framgår av studieprestationsutdraget vid Aalto. Dessa studier blir automatiskt en del av den studerandes examen om de ingår i en godkänd isp (individuell studieplan).