Suomeksi | In English


Tillgodoräknande av studier innebär att studier som genomförts någon annanstans än vid Aalto-universitetet räknas till godo i en examen som avläggs vid Aalto-universitetet, antingen genom att ersätta en enskild kurs eller studiehelhet eller genom att inkludera studierna i exempelvis de fritt valbara studierna eller genom att godkänna kunskaper som visats på annat sätt än via formell utbildning som en del av examen.

Du kan räkna till godo exempelvis tidigare högskolestudier,  utbytesstudier eller  JOO-studier som du genomfört vid en annan högskola eller ett annat universitet. Även kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom högskoleutbildning kan ingå i examen (se Godkännande av kunskaper som visats på annat sätt)

Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande

Om du vill kan du bekanta dig med Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande. Nedan hittar du dock den information som är väsentlig för dig som studerande.

Huvudprinciperna för tillgodoräknande

 • Studier som genomförts på annat håll tillgodoräknas endast på basis av ansökan som lämnas in av den studerande. Den studerande ska alltså själv föreslå vilka kurser vid Aalto som kunde ersättas med studier som hen har genomfört tidigare eller hurdana kunskaper hen kan inkludera eller godkänna som en del av sin examen.
 • Vid Aalto tillgodoräknas endast prestationer som läggs till examen - överflödiga studier som överskrider examens omfattning tillgodoräknas inte. 
 • Minst hälften av examen ska genomföras vid Aalto-universitetet.
  • i forskarexamina ska lärdomsprovet genomföras vid Aalto, övriga studer kan vara tillgodoräknade
 • Alla tillgodoräknade studieprestationer registreras med vitsordet godkänt i universitetets register exklusive prestationer inom det andra inhemska språket som härrör sig till språkkrav för offentligt anställda.
 • Ansökningar behandlas fortlöpande och så snabbt som möjligt. Observera att tillfälliga anhopningar av ansökningar kan leda till att behandlingstiden förlängs. Ansökningar som görs i Sisu sommaren 2021 behandlas inte ännu.
 • Den studerande får beslutet om tillgodoräknande i Sisu eller per post om hen så önskar. Tillgodoräknade studier framgår av den studerandes studieprestationsutdrag.

Ansökan om tillgodoräknande och nödvändiga bilagor

Bekanta dig noggrant med de principer för tillgodoräknande som beskrivs på denna sida innan du lämnar in ansökan!

Ansökan om tillgodoräkning görs i Sisu. Tekniska anvisningar: länk 

Bifoga följande bilagor till din ansökan om tillgodoräknande (se punkten om att lämna in bilagor).

 • Studieprestationsutdrag/betyg som är elektroniskt signerat eller försett med universitetets/läroanstaltens stämpel. Om du har genomfört studier vid ett annat finskt universitet eller en annan yrkeshögskola kan du även dela information om dina studieprestationer via tjänsten Min Studieinfo (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/). Skapa en delningslänk i tjänsten, spara länken i en fil och lägg till den i din ansökan om tillgodoräknande. Om du har genomfört JOO-studier och ditt måluniversitet använder tjänsten Puro kan du be om att studieprestationerna även överflyttas via denna tjänst (https://puro.joopas.fi). Observera att du även i detta fall separat ska göra en ansökan om tillgodoräknande. Nämn i din ansökan att du har bett om att dina studieprestationer flyttas över via Puro. Observera att en skärmdump av Min Studieinfo eller av Puro inte duger som studieprestationsutdrag.
 • En så detaljerad beskrivning som möjligt av innehållet i de studier som genomförts på annat håll vid den tidpunkt då studierna genomförts (t.ex. ur studieguiden). Om studierna t.ex. har genomförts år 2018 ska beskrivningen gälla innehållet i studierna år 2018. Det räcker inte med att ange en länk till studieguiden för det aktuella året, utan du ska lämna in en beskrivning av innehållet i studierna i pdf-format. Bifoga inte hela studieguiden, utan enbart de sidor där det innehåll som är väsentligt för din ansökan beskrivs.
 • För tillgodoräknande av en studiehelhet som genomförts på annat håll behövs ett betyg eller en redogörelse som intygar att den genomförda studiehelheten utgör en helhet i en examen vid universitetet i fråga. Exempelvis en beskrivning i en studieguide av vilka kurser som kan ingå i studiehelheten räcker som redogörelse.
 • Redogörelse över kursens omfattning (såvida bedömningen inte gjorts med hjälp av ECTS-poäng, som används i Finland)

Tillgodoräknande: ersättande eller inkluderande

Tillgodoräknande innebär (a) att en kurs som ingår i examen ersätts med studier som genomförts på annat håll (enskild kurs) eller (b) att studier som genomförts på annat håll inkluderas som en del av examen (enskild kurs eller studiehelhet) eller c) godkännande av kunskaper som visats på annat sätt än formell utbildning som en del av examen.

(a) Ersättande innebär att studier som ingår i examensfordringarna ersätts med studier som genomförts på annat håll eller med kunskaper som visats på annat sätt. Ersättande förutsätter att studierna eller de på annat sätt förvärvade kunskaperna innehållsligt och nivåmässigt motsvarar de studier de ersätter. Vid ersättande av studier som ingår i examensfordringarna krävs dessutom att studier som genomförts på annat håll eller kunskaper som visats på annat sätt även till sin omfattning motsvarar de studier som de ska ersätta. 

I Sisu ansöker du om tillgodoräkning via kursinformationen, tekniska anvisningar: länk 

Exempel: Jag har genomfört en kurs vid Helsingfors universitet som jag upplever att motsvarar en kurs som enligt min studieplan ingår i min examen. Jag kan ansöka om att få ersätta denna kurs med den kurs jag redan genomfört.

(b) Inkluderande innebär att studier som genomförts på annat håll eller kunskaper som visats på annat sätt inkluderas som en del av examen, till exempel i de fritt valbara studierna. Då behöver studierna inte motsvara varandra innehållsligt men de måste till sin nivå stämma överens med examensfordringarna.

I Sisu rekommenderas att ansöka om inkluderande via studieutkastet, tekniska anvisningar: länk

Exempel 1: Jag har genomfört en kurs i samhällspolitik vid Helsingfors universitet. Jag skulle vilja inkludera kursen i min examen, även om den till sitt innehåll inte motsvarar någon kurs som ingår i min examen. Jag kan ansöka om att få inkludera kursen i de fritt valbara studierna i min examen.

Exempel 2: Jag har genomfört grundstudierna i samhällspolitik vid Helsingfors universitet. Jag undrar om dessa kunde utgöra ett biämne i min examen. Jag kan ansöka om att få inkludera studiehelheten i form av ett biämne i min examen.

(c) Godkännande av kunskaper som visats på annat sätt innebär godkännande av kunskaper som visats på annat sätt än genom formell utbildning som en del av examen. Då behöver kunskaperna inte motsvara varandra innehållsligt men de måste till sin nivå stämma överens med examensfordringarna. 

I Sisu kan godkännande av kunskaper som visats på annat sätt sökas inom ramen för personliga prestationer eller genom inkluderande.

Ersättande av en enskild kurs  

 • Kursen ska uppfylla lärandemålen för den kurs som den ersätter och i regel vara lika omfattande som, eller mer omfattande än, den kurs som den ersätter. Den ersättande kursen kan omfatta ett  högst 20 % lägre antal studiepoäng, om lärandemålen uppfylls. Om kursen är värd under 5 studiepoäng kan den ersättande kursen vara värd högst ett (1) studiepoäng mindre. I studieregistret antecknas då den kurs som ersätts vid Aalto, med den omfattning som fastställs i examensfordringarna och med en anteckning om att den är tillgodoräknad. En enskild kurs kan även ersättas med flera kurser som genomförts på annat håll. Även i detta fall registreras kursen med den omfattning som fastställs i examensfordringarna.

Inkluderande av en enskild kurs

 • En kurs som ska inkluderas i examen får inte i för stor utsträckning överlappa innehållet i någon annan kurs som ingår i examen.

Inkluderande av biämneshelhet som genomförts på annat håll i examen

En studiehelhet som genomförs på annat håll ska passa in i din examen. Den ska till sin omfattning motsvara kraven i examensfordringarna.

Du kan ansöka om att få inkludera en studiehelhet som du genomfört på annat håll i form av en biämneshelhet i din examen enbart om studiehelheten i fråga är avsedd att ingå i minimiomfattningen för din examen. En biämneshelhet som räknas till godo ingår alltid som biämneshelhet i examen och kan inte uteslutas ur examen vid ett senare tillfälle.

Vad ska jag använda för kod i min isp för ett biämne som jag vill inkludera i min examen?

M1FINU-ENG Biämne utfört vid ett inhemskt universitet

M1ABR-ENG Biämne vid ett utländskt universitet

M1FINP-ENG Biämne utfört vid en yrkeshögskola

M2FINU-BIZ Biämneshelhet utfört vid ett inhemskt universitet

 • Lägg under den här biämneskoden in varje enskild kurs som ska inkluderas i det här biämnet med koden FINU-BIZ, med det antal studiepoäng som den ursprungliga kursen hade.

INTM-BIZ Internationellt biämne inom kandidatexamen (denna kod används för utbytesstudier)

INTM-BIZ Internationellt biämne inom magisterexamen (denna kod används för utbytesstudier)

M2ABR-BIZ Biämneshelhet vid ett utländskt universitet

 • Lägg under den här biämneskoden in varje enskild kurs som ska inkluderas i det här biämnet med koden ABR-BIZ, med det antal studiepoäng som den ursprungliga kursen hade.

M2FINP-BIZ Biämne utfört vid en yrkeshögskola, Minor Completed at a University of Applied Sciences

 • Lägg under den här biämneskoden in varje enskild kurs som ska inkluderas i det här biämnet med koden FINP-BIZ, med det antal studiepoäng som den ursprungliga kursen hade.

M1FINU-CHEM Biämne utfört vid ett inhemskt universitet

M1ABR-CHEM Biämne vid ett utländskt universitet

M1FINP-CHEM Biämne utfört vid en yrkeshögskola

M1FINU-SCI Biämne utfört vid ett inhemskt universitet

M1FINP-SCI Biämne utfört vid en yrkeshögskola

M1FINU-ELEC Biämne utfört vid ett inhemskt universitet

M1ABR-ELEC Biämne vid ett utländskt universitet

M1FINP-ELEC Biämne utfört vid en yrkeshögskola

M1FINU-ARTS Biämne utfört vid ett inhemskt universitet

M1ABR-ARTS Biämne vid ett utländskt universitet

M1FINP-ARTS Biämne utfört vid en yrkeshögskola

Inkludera samma studier i flera examina vid Aalto-universitetet

Att inkludera samma studier i två olika examina vid Aalto-universitetet förutsätter tillgodoräknande. Tillgodoräknande tillämpas i situationer där du 

 • har antagits som överflyttande studerande till ett annat utbildningsområde inom Aalto-universitetet (det är fråga om tillgodoräknande, eftersom den studerandes målexamen ändras) 
 • redan har avlagt en examen vid Aalto-universitetet och avlägger ytterligare en examen vid Aalto-universitetet (till exempel ekonomie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen; teknologie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen) 
  • Planera in studierna från din gamla examen med ett studieutkast och använd det för att ansöka om godkännande.
 • avlägger två examina vid Aalto-universitetet samtidigt (till exempel DI och EM) 
  • Placera studieavsnitten i original i den examen som de i första hand tillhör. Sedan kan du placera dem i din andra examen via ett studieutkast (till exempel huvudämnesstudier i ekonomi kan placeras i de fritt valbara studierna för en kandidatexamen i teknik.  Planering och tillgodoräkning sker via studieutkastet, fastän teknologie kandidatexamen skulle slutföras tidigare.  
  • Om du genomför ett biämne som kan placeras i båda examina ska du i första hand inkludera den i den examen som slutförs först, och som ett studieutkast i den examen som blir klar senare.  

Studier vid Öppna universitetet

Studier som genomförts vid Aalto-universitetets öppna universitet framgår av studieprestationsutdraget vid Aalto. Dessa studier blir automatiskt en del av den studerandes examen när de godkänns i den individuella studieplanen. Separat tillgodoräkning behövs inte. 

Rättelse av beslut om tillgodoräknande 

Begäran om rättelse av beslut gällande tillgodoräknande av studier 

En studerande som är missnöjd med ett beslut om tillgodoräknande av studier kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet. 

Yrkan på rättelse av beslut som fattats med anledning av en rättelsebegäran gällande tillgodoräknande av studier 

En studerande som är missnöjd med beslutet kan skriftligen begära rättelse hos Aalto-universitetets examensnämnd inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet. Begäran om rättelse lämnas in till registratorskontoret senast på utsatt dag före stängningsdags (klockan 15). 

Begäran om rättelse i studieärenden