Suomeksi | In English

Tillgodoräknande av studier innebär att studier som genomförts någon annanstans än vid Aalto-universitetet räknas till godo i en examen som avläggs vid Aalto-universitetet, antingen genom att ersätta en enskild kurs eller studiehelhet eller genom att inkludera studierna i exempelvis de fritt valbara studierna.

Du kan räkna till godo exempelvis tidigare högskolestudier,  utbytesstudier eller  JOO-studier som du genomfört vid en annan högskola eller ett annat universitet. Även kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom högskoleutbildning kan ingå i examen. 

Nya anvisningar för tillgodoräknande trädde i kraft 1.8.2018. Ansökningar som lämnats in före 1.8.2018 behandlas i enlighet med tidigare anvisningar för tillgodoräknande. De anvisningar som är i kraft fram till 31.7.2018 hittar du nedan.

Ansökningsblanketter

 Ansökningsblanketter

Ansökan om tillgodoräknande förnyas under hösten 2018 då en elektronisk ansökningsblankett tas i bruk. Fram till att den elektroniska ansökningsblanketten tas i bruk görs ansökan om tillgodoräknande med hjälp av de blanketter som finns på denna sida. (Obs. Högskolorna har egna ansökningsblanketter. Kontrollera att du väljer rätt blankett!)

Observera att du från och med 1.8.2018 inte kan välja om du vill att en tillgodoräknad prestation registreras med ett vitsord eller med anteckningen Godkänd, oavsett vad som anges i ansökningsblanketten. Från och med 1.8.2018 registreras alla tillgodoräknade studier med anteckningen Godkänd.

Obs. Det går inte att fylla i pdf-blanketterna i Firefox eller Safari. Öppna blanketten i en annan webbläsare (t.ex. Chrome eller Internet Explorer).

Blankett för studerande vid Handelshögskolan, Högskolan för elektroteknik, Högskolan för kemiteknik och Högskolan för konst, design och arkitektur:

Blanketter för studerande vid Högskolan för teknikvetenskaper (SCI):

Blanketter för studerande vid Högskolan för ingenjörjsvetenskaper (ENG):

Blanketter for studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS):

Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande från och med 1.8.2018

Om du vill kan du bekanta dig med Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande  (i kraft från och med 1.8.2018). Nedan hittar du dock den information som är väsentlig för dig som studerande.

Viktig information gällande tillgodoräknande

 • Studier som genomförts på annat håll tillgodoräknas endast på basis av ansökan som lämnas in av den studerande. Den studerande ska alltså själv föreslå vilka kurser vid Aalto som kunde ersättas med studier som hen har genomfört tidigare.
 • Tillgodoräknande gäller endast sådana studier som ingår i den studerandes examen. Studier som faller utanför examen räknas inte till godo. 
 • Minst hälften av examen ska genomföras vid Aalto-universitetet.
 • Alla tillgodoräknade studieprestationer registreras med vitsordet godkänt i universitetets register.

 • Ansökningar behandlas fortlöpande och så snabbt som möjligt, men tillfälliga anhopningar av ansökningar kan leda till att behandlingstiden förlängs.

 • Den studerande informeras om beslutet per e-post. Tillgodoräknade studier framgår av den studerandes studieprestationsutdrag.

Ansökan om tillgodoräknande och nödvändiga bilagor

Bekanta dig noggrant med de principer för tillgodoräknande som beskrivs på denna sida innan du lämnar in ansökan!

Bifoga följande bilagor till din ansökan om tillgodoräknande (se Ansökningsblanketter):

 • Studieprestationsutdrag/betyg i original som försetts med universitetets/läroanstaltens stämpel eller bestyrkt kopia* över studier som genomförts på annat håll.
 • En så detaljerad beskrivning som möjligt av innehållet i de studier som genomförts på annat håll vid den tidpunkt då studierna genomförts (t.ex. ur studieguiden). Om studierna t.ex. har genomförts år 2010 ska beskrivningen gälla innehållet i studierna år 2010. Det räcker inte med att ange en länk till studieguiden för det aktuella året, utan du ska lämna in en beskrivning av innehållet i studierna i pdf-format. Bifoga inte hela studieguiden, utan enbart de sidor där det innehåll som är väsentligt för din ansökan beskrivs.
 • För tillgodoräknande av en studiehelhet som genomförts på annat håll behövs ett betyg eller en redogörelse som intygar att den genomförda studiehelheten utgör en helhet i en examen vid universitetet i fråga. Exempelvis en beskrivning i en studieguide av vilka kurser som kan ingå i studiehelheten räcker som redogörelse.
 • Redogörelse över kursens omfattning (såvida bedömningen inte gjorts med hjälp av ECTS-poäng, som används i Finland)
 • Studerande vid Handelshögskolan: observera att ansökan om tillgodoräknande behandlas enbart om den kurs som ska räknas till godo ingår i en godkänd ISP.

*Obs! Studieprestationsutdraget lämnas in i original eller i form av en bestyrkt kopia som försetts med två vuxna personers (1) underskrifter, (2) namnförtydliganden, (3) hemadresser och (4) födelsetider. Du kan inte bestyrka din kopia själv. Tillgodoräknande kan inte göras på basis av studieprestationsutdrag som den studerande själv skrivit ut eller kopior som inte bestyrkts. Det elektroniska studieprestationsutdraget  är officiellt endast i elektronisk form, inte t.ex. som papperskopia. Ett skannat studieprestationsutdrag kan inte tolkas som original, såvida det inte lämnas in direkt av en anställd vid den läroanstalt där studierna genomförts.

Inlämning av ansökan

Inlämning av ansökan

 Studerande vid Handelshögskolan
 • Per e-post: hyvaksiluku-biz@aalto.fi. Observera att ansökan med tillhörande bilagor lämnas in i form av en pdf-fil (ansökan och alla bilagor i samma fil).
 • Per post: Opintojen hyväksilukuasiat, U249, PB 11110, 00076 AALTO.
 Studerande vid Högskolan för kemiteknik

Lämna in ansökan till planeraren vid ditt utbildningsprogram eller huvudämne eller till studerandeservicen.

 Studerande vid Högskolan för elektroteknik

Lämna in ansökan till studerandeservicen.

 Studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Lämna in ansökan till planeraren vid ditt utbildningsprogram eller huvudämne eller till studerandeservicen.

 Studerande vid Högskolan för teknikvetenskaper

Lämna in ansökan till planeraren vid ditt utbildningsprogram eller huvudämne.

 Studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Lämna in ansökan till planeraren eller studiekoordinatorn vid ditt utbildningsprogram.

Rättelse av beslut om tillgodoräknande

Begäran om rättelse av beslut gällande tillgodoräknande av studier

En studerande som är missnöjd med ett beslut om tillgodoräknande av studier kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Yrkan på rättelse av beslut som fattats med anledning av en rättelsebegäran gällande tillgodoräknande av studier

En studerande som är missnöjd med beslutet kan skriftligen begära rättelse hos Aalto-universitetets examensnämnd inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet. Begäran om rättelse lämnas in till registratorskontoret senast på utsatt dag före stängningsdags (klockan 15).

Begäran om rättelse i studieärenden

Tillgodoräknande: ersättande eller inkluderande

Tillgodoräknande innebär (a) att en kurs som ingår i examen ersätts med studier som genomförts på annat håll (enskild kurs) eller (b) att studier som genomförts på annat håll inkluderas som en del av examen (enskild kurs eller studiehelhet).

(a) Ersättande innebär att studier som ingår i examensfordringarna ersätts med studier som genomförts på annat håll eller med kunskaper som visats på annat sätt. Ersättande förutsätter att studierna eller de på annat sätt förvärvade kunskaperna innehållsligt och nivåmässigt motsvarar de studier de ersätter. Vid ersättande av studier som ingår i examensfordringarna krävs dessutom att studier som genomförts på annat håll eller kunskaper som visats på annat sätt även till sin omfattning motsvarar de studier som de ska ersätta.

Exempel: Jag har genomfört en kurs vid Helsingfors universitet som jag upplever att motsvarar en kurs som enligt min studieplan ingår i min examen. Jag kan ansöka om att få ersätta denna kurs med den kurs jag redan genomfört.

(b) Inkluderande innebär att studier som genomförts på annat håll eller kunskaper som visats på annat sätt inkluderas som en del av examen, till exempel i de fritt valbara studierna. Då behöver studierna inte motsvara varandra innehållsligt men de måste till sin nivå stämma överens med examensfordringarna.

Exempel 1: Jag har genomfört en kurs i samhällspolitik vid Helsingfors universitet. Jag skulle vilja inkludera kursen i min examen, även om den till sitt innehåll inte motsvarar någon kurs som ingår i min examen. Jag kan ansöka om att få inkludera kursen i de fritt valbara studierna i min examen.

Exempel 2: Jag har genomfört grundstudierna i samhällspolitik vid Helsingfors universitet. Jag undrar om dessa kunde utgöra ett biämne i min examen. Jag kan ansöka om att få inkludera studiehelheten i form av ett biämne i min examen.

Ersättande av en enskild kurs  

 • Kursen ska uppfylla lärandemålen för den kurs som den ersätter och i regel vara lika omfattande som, eller mer omfattande än, den kurs som den ersätter. En tidigare genomförd kurs som omfattar mindre än en studiepoäng kan dock ersätta en kurs vid Aalto, såvida lärandemålen uppfylls. I studieregistret antecknas då den kurs som ersätts vid Aalto, med den omfattning som fastställs i examensfordringarna och med en anteckning om att den är tillgodoräknad. En enskild kurs kan även ersättas med flera kurser som genomförts på annat håll. Även i detta fall registreras kursen med den omfattning som fastställs i examensfordringarna.

Inkluderande av en enskild kurs

 • En kurs som ska inkluderas i examen får inte i för stor utsträckning överlappa innehållet i någon annan kurs som ingår i examen.

Vad ska jag använda för kod i min isp för en kurs som jag vill inkludera i min examen?

 Studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur

ABR-ARTS Studier utförda utomlands

FINU-ARTS Studier utförda vid annat universitet

FINP-ARTS Studier utförda vied en yrkeshögskola

 Studerande vid Handelshögskolan

ABR-BIZ Studier utförda utomlands

FINU-BIZ Studier utförda vid annat universitet

FINP-BIZ Studier utförda vied en yrkeshögskola

 Studerande vid Högskolan för kemiteknik

ABR-CHEM Studier utförda utomlands

FINU-CHEM Studier utförda vid annat universitet

FINP-CHEM Studier utförda vied en yrkeshögskola

 Studerande vid Högskolan för elektroteknik

ABR-ELEC Studier utförda utomlands

FINU-ELEC Studier utförda vid annat universitet

FINP-ELEC Studier utförda vied en yrkeshögskola

 Studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

ABR-ENG Studier utförda utomlands

FINU-ENG Studier utförda vid annat universitet

FINP-ENG Studier utförda vied en yrkeshögskola

 Studerande vid Högskolan för teknikvetenskaper

ABR-SCI Studier utförda utomlands

FINU-SCI Studier utförda vid annat universitet

FINP-SCI Studier utförda vied en yrkeshögskola

Inkluderande av biämneshelhet som genomförts på annat håll i examen

En studiehelhet som genomförs på annat håll ska passa in i din examen. Den ska till sin omfattning motsvara kraven i examensfordringarna.

Du kan ansöka om att få inkludera en studiehelhet som du genomfört på annat håll i form av en biämneshelhet i din examen enbart om studiehelheten i fråga är avsedd att ingå i minimiomfattningen för din examen. En biämneshelhet som räknas till godo ingår alltid som biämneshelhet i examen och kan inte uteslutas ur examen vid ett senare tillfälle.

Tillgodoräknande av studier som genomförts vid en annan högskola vid Aalto-universitetet

Studier som genomförts inom ett annat utbildningsprogram vid Aalto-universitetet kan i regel ingå som en del av examen utan tillgodoräknande.

Studierna godkänns som en del av examen utan tillgodoräknande i enlighet med en fastställd ISP om den studerande:

 • genomför enskilda kurser eller ett biämne vid en annan högskola eller enhet vid Aalto-universitetet (till exempel via intern rörlighet, kurser vid Aalto-universitetets öppna universitet)
 • under kandidatstudiernas gång byter ansökningsalternativ/utbildningsprogram inom det tekniska området
 • under kandidatstudiernas gång byter ansökningsalternativ inom det tekniska området genom att delta i urvalsprov

Studierna godkänns som en del av examen genom tillgodoräknande om den studerande:

 • har antagits som överflyttande studerande till ett annat utbildningsområde inom Aalto-universitetet (det är fråga om tillgodoräknande, eftersom den studerandes målexamen ändras)
 • redan har avlagt en examen vid Aalto-universitetet och avlägger ytterligare en examen vid Aalto-universitetet (till exempel ekonomie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen; teknologie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen)
 • avlägger två examina vid Aalto-universitetet samtidigt (till exempel DI och EM)

Vid tillgodoräknande av en kurs som redan finns i Aalto-universitetets studieregister registreras kursen inte en andra gång som tillgodoräknad, utan den tillgodoräknade prestationen inkluderas som sådan i examen.

Studier vid Öppna universitetet

Studier som genomförts vid Aalto-universitetets öppna universitet framgår av studieprestationsutdraget vid Aalto. Dessa studier blir automatiskt en del av den studerandes examen om de ingår i en godkänd isp (individuell studieplan).

Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande fram till 31.7.2018

Högskolornas egna anvisningar

De nya anvisningarna för tillgodoräknande av studier träder i kraft 1.8.2018 och ersätter högskolornas egna anvisningar. För en studerande som har ansökt om tillgodoräknande före 1.8.2018 tillämpas de anvisningar för tillgodoräknande som gällde vid tiden för ansökan.


 Högskolan för elektroteknik

Anvisningar för studerande vid Högskolan för elektroteknik

Tillgodoräknande av studier avlagda på annat håll

Utöver de ovan nämnda allmänna anvisningarna för tillgodoräknande av studier tillämpas högskolans egna anvisningar för tillgodoräknande, som godkännts av den akademiska kommittén vid högskolan för elektroteknik 18.6.2012. Anvisningarna finns på finska i pdf-format.

 Handelshögskolan

Anvisningarna för studerande vid Handelshögskolan finns tillgängliga på finska och engelska.

 Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Anvisningar för studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Tillgodoräknande av studier avlagda på annat håll

Ifall du har avlagt studier på högskolenivå på annat håll än Aalto-universitetet, kan du ansöka om tillgodoräknande av kurserna till din examen. Beslutet om tillgodoräknande görs i studieprogrammet. Endast sådana studier kan tillgodoräknas, som sedan blir en del av examen.

 1. Ifall studierna motsvarar kurser som krävs i din examen, kan du ersätta Aaltos studier med dem.
 2. Ifall det inte finns en direkt motsvarighet, finns det möjlighet att godkänna studierna som sådana.

Ansök om tillgodoräknande

 • Ta i första hand kontakt med lärandetjänsternas personal vid ditt utbildningsprogram om du är osäker.
 • Fyll i blanketten för tillgodoräknande. För tillgodoräknande av utbytesstudier används i första hand blanketten för inkludering av studier. Blanketten för ersättande av kurser kan användas endast om studierna som avlagts på annat håll motsvarar Aalto-universitetets kurs enligt innehåll, nivå och antal studiepoäng.
 • Uppdatera din ISP (HOPS) och förmedla den till den som behandlar tillgodoräknandet (antingen i Oodi eller i annat format - OBS: Tillgodoräknade kurser kan inte på förhand tilläggas i en Oodi-ISP, så lämna tomt vis dessa ställen).
 • Bifoga obligatoriska bilagor till ansökan
  • originalet eller ett vidimerat studieregisterutdrag
  • kursbeskrivningar, t.ex. från skolans studieguide eller internet-sidor (ansökan kan inte behandlas utan beskrivningar)
 • Beslutet om tillgodoräknande görs i det egna utbildningsprogrammet. Returnera ansökan till studieplaneraren eller till kansliet.

Tillgodoräknande av språkstudier

Använd ersättningsblanketten ifall du vill ersätta programmets obligatoriska språkstudier med studier som avlagts på annat håll.

Mer information och anvisningar

Anvisningar om tillgodoräknande av studier vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (pdf)

Beviljande av betyg från Högskolan för ingenjörsvetenskaper förutsätter att åtminstone hälften av examensstudier, inklusive examensarbetet, är avlagt enligt den studerandes studieprograms läroplan. Undantag är förutbestämda dubbelexamens-program. Huvudsakligen ska programmets väsentliga fördjupande studier avläggas enligt studieplan fastställd av högskolan.

Av studier avlagda utomlands har den studerande alltid rättighet att få vitsordet ”godkänd”. Studier avlagda i samma universitet kommer att märkas på samma sätt, endera alla studier med ursprungliga vitsord eller alla vitsord endast märkta ”godkänd”.

 Högskolan för kemiteknik

Anvisningar för studerande vid Högskolan för kemiteknik

Tillgodoräknande av studier avlagda på annat håll

Ifall du har avlagt studier på högskolenivå på annat håll än Aalto-universitetet, kan du ansöka om tillgodoräknande av kurserna till din examen. Beslutet om tillgodoräknande görs i studieprogrammet. Endast sådana studier kan tillgodoräknas, som sedan blir en del av examen.

 1. Ifall studierna motsvarar kurser som krävs i din examen, kan du ersätta Aaltos studier med dem.
 2. Ifall det inte finns en direkt motsvarighet, finns det möjlighet att godkänna studierna som sådana.

Ansök om tillgodoräknande

 • Ta i första hand kontakt med lärandetjänsternas personal vid ditt utbildningsprogram om du är osäker.
 • Fyll i blanketten för tillgodoräknande. För tillgodoräknande av utbytesstudier används i första hand blanketten för inkludering av studier. Blanketten för ersättande av kurser kan användas endast om studierna som avlagts på annat håll motsvarar Aalto-universitetets kurs enligt innehåll, nivå och antal studiepoäng.
 • Uppdatera din ISP (HOPS) och förmedla den till den som behandlar tillgodoräknandet (antingen i Oodi eller i annat format - OBS: Tillgodoräknade kurser kan inte på förhand tilläggas i en Oodi-ISP, så lämna tomt vis dessa ställen).
 • Bifoga obligatoriska bilagor till ansökan
 • originalet eller ett vidimerat studieregisterutdrag
 • kursbeskrivningar, t.ex. från skolans studieguide eller internet-sidor (ansökan kan inte behandlas utan beskrivningar)
 • Beslutet om tillgodoräknande görs i det egna utbildningsprogrammet. Returnera ansökan till studieplaneraren eller till kansliet.

Tillgodoräknande av språkstudier

Använd ersättningsblanketten ifall du vill ersätta programmets obligatoriska språkstudier med studier som avlagts på annat håll.

Mer information och anvisningar

Beviljande av betyg från Högskolan för ingenjörsvetenskaper förutsätter att åtminstone hälften av examensstudier, inklusive examensarbetet, är avlagt enligt den studerandes studieprograms läroplan. Undantag är förutbestämda dubbelexamens-program. Huvudsakligen ska programmets väsentliga fördjupande studier avläggas enligt studieplan fastställd av högskolan.

Av studier avlagda utomlands har den studerande alltid rättighet att få vitsordet ”godkänd”. Studier avlagda i samma universitet kommer att märkas på samma sätt, endera alla studier med ursprungliga vitsord eller alla vitsord endast märkta ”godkänd”.

De allmänna anvisningarna för tillgodoräknande av studier har med de här tillämpningsanvisningarna preciserats för Högskolan i kemiteknik.

 Högskolan för konst, design och arkitektur

Anvisningar för studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Med tillgodoräknande av studier avses att studier som fullgjorts på annat håll kan räknas till godo i examen som avläggs vid Aalto-universitetet. Tillgodoräknandet kan göras antingen genom att ersätta en enskild kurs eller studiehelhet eller genom att inkludera studierna i de valfria studierna.

Om tillgodoräknandet av studier avlagda annanstans regleras i Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier samt i Stadgarna för högskolan för konst, design och arkitektur.

Språkstudier

Notera att ansökan om tillgodoräknande av studier fullgjorda på annat håll görs med en skild ansökningsblankett som inlämnas till studerandeservicepunkten (OOP). Närmare information om principerna gällande tillgodoräknandet av språkstudier kan du få genom att kontakta enheten för gemensamma studier: email kieliopinnot-arts@aalto.fi

Ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av studier görs med skild ansökan (obs: det finns en skild blankett för ansökan om tillgodoräknande av språkstudier). Fyll i ansökan och inlämna den med nödvändiga bilagor till utbildningsprogrammets studiekoordinator eller planerare. Redogör för de avlagda studierna på blanketten och gör en uträkning av de kurser du önskar ersätta eller namnge en studiehelhet du önskar inkludera kurserna i.

Bifoga ansökan med:

 • Bestyrkta kopior* av intygen eller studieprestationsutdragen.
 • En utredning av studiernas omfattning och innehåll, t.ex. kursbeskrivningen från en studieguide från det år kursen avlagts. Ifall en officiell utredning saknas kan man enligt omdöme även använda en beskrivning av kursinnehållet som den studerande själv skrivit.   
 • En individuell studieplan (ISP). I den individuella studieplanen ska den studerande presentera hur studierna, som fullgjorts på annat håll, kan tillgodoräknas i examen.
 • Eventuellt lärdomsprov eller sammandrag av lärdomsprovet. Notera att lärdomsprov inte kan ersättas med tillgodoräknade prestationer. Övriga krävda studieprestationer kan från fall till fall ersättas med studier fullgjorda annanstans. Kom först överens om ärendet med den instans som ansvarar för studieprestationen.
 • Eventuell portfolie, kom först överens om ärendet med den instans som ansvarar för studieprestationen.
 • Bedömningsskala för de studier som ska tillgodoräknas (ifall det inte framkommer från intyget).

*Att bestyrka dokument:

 1. två personers (annan än saksäganden) underskrift på varje dokuments framsida som intygar att kopian av dokumenten är äkta
  ELLER
 2. uppvisande av ursprungsdokumenten

Principerna för tillgodoräknande

En studerande kan på högskolans beslut till sin examen tillgodoräkna motsvarande studier som fullgjorts på ett annat inhemskt eller utländskt universitet eller annan läroanstalt och ersätta studier som ingår i examen med andra studier på samma nivå. Studier kan även tillgodoräknas med kunskaper som visas på annat sätt. Lärdomsprov kan inte tillgodoräknas.
Tillgodoräknande av en kurs eller en studiehelhet anges i studeranderegistret på ett sådant sätt att källan är synlig. Det ursprungliga vitsordet för de tillgodoräknade studierna omvandlas till den bedömningsskala som tillämpas i den studerandes utbildningsprogram, om en korrelation klart kan fastställas. I övriga fall märks de tillgodoräknade studierna med vitsordet godkänd.

Rättelse av beslut om tillgodoräknande

En studerande som är missnöjd med tillgodoräknandet av studier kan muntligt eller skriftligt yrka rättelse hos beslutsfattaren. Vid behandlingen av ärendet följs de instruktioner som gäller yrkan om rättelse för studieprestationer.
Rättelseyrkande ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En studerande som är missnöjd med ett beslut fattat med anledning av ett rättelseyrkande kan söka rättelse hos examensnämnden vid Aalto-universitetet inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

 Högskolan för teknikvetenskaper

Anvisningar för studerande vid Högskolan för teknikvetenskaper

Högskolans egna anvisningar för tillgodoräknande av studier avlagda på annat håll

1 Bakgrund

Anvisningar för tillgodoräknande av studier ges enligt

 • Studentlagen 44 § 3 moment berörande tillgodoräknande av studier
 • Aalto-Universitetets allmänna regler om undervisning och studerande 36 § berörande tillgodoräknande av studier.
 • Examensregel 46 § i högskolan för teknikvetenskaper angående tillgodoläsning av studier samt
 • Aalto-universitetets allmänna regler för kursers tillgodoräkning.

2 Begrepp

Med tillgodoräkning av kurser menas ersättning av kurser med kurser, som är utförda annanstans samt inkludering av kurser, som har utförts annanstans, i sitt studieprogram.

Inkludering innebär att kurser, utförda annanstans, eller kunnande bifogas som en del av studieprogrammet i t.ex. valfria studier. Härmed förutsätts inte innehållsmässig motsvarighet men studierna bör stämma överens med examensfordringarna.

Ersättning innebär ersättning av studier, som hör till examensfordringarna, med kurser, som är utförda annanstans, eller övrigt kunnande. Ersättning förutsätter innehållsmässig motsvarighet och att studier eller övrigt kunnande är av samma nivå som de ersättliga kurserna. För att ersätta studier, som ingår i examensfordringarna, förutsätts att de annanstans utförda kurserna svarar till omfattningen de ersättliga studierna.

Beslutet om tillgodoläsning av studier förutsätter att den studerande har beseglat examen i fråga sin ISP (HOPS) eller att denne låter den bestyrkas i samband med tillgodoräkningen. Godkännande av ISP:n förutsätts däremot inte ifall att den studerande är i början av sina studier och tillgodoräkningsärendet riktar sig till grundstudier och valfria studier. I dessa fall bekräftas ISP:n enligt angiven tidtabell.

3 Tillgodoläsningens principer i högskolan för teknikvetenskaper

Centrala principer för tillgodoräkning kan finnas i Aalto universitetets allmänna regler för tillgodoräkning.

Dessutom följe de följande principerna utgående från de allmänna anvisningarna i Högskolan för teknikvetenskaper.

För att göra ett beslut för tillgodoräkning förutsätts att den studerande har godkänt eller skickat in sin ISP (HOPS) för godkännande i samband med ansökan för tillgodoräkning av studier.

Formen av tillgodoräkning är ersättning, då tillgodoräkningen berör för alla obligatoriska kurser i studieprogrammet. I regel är även modulens obligatoriska kurser (t.ex. i huvudämnet) möjliga att ersätta med kurser utförda på annat håll. I andra fall är det fråga om inkludering av kurser i examen, antingen som en del av helheten eller som en hel modul utförd annanstans.

I yrkeshögskolor och för studier utförda för lägre högskoleexamen kan utförda kurser endast tillgodoräknas i teknologie kandidatexamen.

Studier utförda på annat håll kan endast tillgodoräknas till hälften av de planerade kurserna för studieprogrammet. Kandidatarbetet, diplomarbete och mognadsprovet kan inte tillgodoräknas.

Betydelsen för tidpunkten av utförandet av studier på annat håll bedöms enligt uppfyllelse av lärandemålsättningar i respektive fall. I regel duger inte sju år gamla studier som grund för tillgodoräkning. Enligt fall bedöms även kurser på universitetsnivå, vilka är närmare hobbyämnen.

I examen kan endast kurser av samma nivå tillgodoräknas i helheter, som är obligatoriska i den studerandes examensprogram och som inte har valbarhet (t.ex. grundstudier). Den studerande kan även av motiverade skäl (t.ex. att helheten stöder den examen som utförs) även tillgodoräkna i sin examen en sådan biämneshelhet, vars studier redan tillhör en annan examen. Dessutom kan du i valfria studier tillgodoräkna kurser, som redan ingår i en annan men uppfyller den pågående examens kunnandemålsättningar. Huvudämnets kurser väljs så att det skapar nytt kunnande för den studerande.

För ett förtroendeuppdrag, som har tagit minst ett år, kan prestationen enligt högskolans beslut tillgodoräknas i examen. Studeranden kan ansöka om tillgodoräkning av studier för arbete i universitetets eller dekanens institution (universitetets eller högskolans akademiska kommitté eller utbildningsråd) eller i Aalto universitetets studentkår (fullmäktige, styrelse). Tillgodoräkning kan inte ansökas enligt politisk verksamhet, ämnesförenings- eller gillets verksamhet. För arbete i vissa institutioner kan man endast en gång få max 1 sp per mandatperiod. Från förtroendeuppdrag kan härmed maximalt inkluderas 2 sp i examen. Tillgodoräkning förutsätter att den studerande aktivt har deltagit i institutionens möten.

Specificerade instruktioner for tillgodoräkning

Tillgodoräkning av språkstudier

Alla beslut om tillgodoräkning av språkstudier fattas vid studieservicen i Högskolan för Teknikvetenskaper (obligatoriska studier i det främmande språket, kurser placerade i valfria studier). Vid tillgodoräkning av kurser som inkluderas i kandidatexamen uppmärksammas följande:

 • Omfattningen av studier i det obligatoriska främmande språket bör vara 3 studiepoäng. Dessutom ska både en muntlig och skriftlig del av det samma språket ingå.
 • Studierna i det främmande språket ska vara inom den europeiska referensramens nivå B1-B2. Övrig information finns på. Tilläggsinformation om CEFR (Common European Framework for Languages) -referensramen finns på språkcentrets sida https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1197259
 • De tillgodoräkneliga kurserna ska vara nyttiga med avseende på den egna branschen, d.v.s. de bör möjliggöra uppföljning av utvecklingen inom den egna branschen och handling i internationella omgivningar.

Tillgodoräkning av studier avlagda i en annan högskola inom Aalto universitetet.

Ifall den studerande har två studierättigheter inom Aalto men på olika studienivåer (t.ex. DI eller EM som målsättningsexamen) och vill utnyttja de samma studierna i två olika examen, bör man ansöka om tillgodoräkning av studier. Ansökningarna behandlas enligt tillgodoläsningsprinciperna för Aalto universitetets högskola för teknikvetenskaper. Vitsordet för de tillgodoräkneliga kurserna besluts enligt den ursprungliga prestationen. Avläggandet av enskilda kurser eller ett biämne i en annan högskola i Aalto universitetet (t.ex. inre rörlighet, öppna universitetet) förutsätter inte tillgodoläsning, utan studierna godkänns som en del av den pågående examen enligt den godkända ISP:n (HOPS).

Inkludering av studier på annat håll i examen

Ett biämne, som är avlagt i ett universitet i hem- eller utlandet, kan med vissa förutsättningar inkluderas i examen. Tilläggsinformation finns i Aalto universitetets guide, Studentrörlighet i Aalto: kurser och biämnen 2017-2018, https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328334

4 Inteckning av tillgodoräknade kurser i studieregistret

 • Kursens eller modulens tillgodoräkning antecknas i studieregistret så att ursprunget är synligt.
 • Studier, som har avlagts i Finland antecknas i studieregistret med vitsorden 1-5 eller med ”godkänd” av den studerandes begäran. Studier utförda i samma universitet intecknas sammanfallande.
 • Kurser utförda utomlands intecknas alltid i studieregistret med vitsordet ”godkänd” ifall inte annat beslutits. (t.ex. dubbelexamensprogram, internationella huvudämnen).
 • Den ersättande kursen intecknas i studieregistret med Aalto universitetets kurs kod och med samma omfattning som den ersatta kursen.
 • Datumet för avläggning av studier avlagda på annat håll antecknas i studieregistret med det ursprungliga avläggningsdatumet, förutsatt att den syns i det ursprungliga studieprestationsuttaget. Ifall datumet inte är antecknat i det ursprungliga studieprestationsuttaget, antecknas tillgodoräkningsdatumet som datum för avläggning. 
 • Vid anteckning av tillgodoräknade kurser i studieregistret, tillämpas den principen att kurser som avlagts innan inledandet av studierätten, dateras till den 1.9. det år man fått studierätt.

5 Ansökning och bilagor

 • Fyll i ansökan för ersättning av kursen eller inkludering av kurser avlagda på annat håll.
 • Leverera ansökan till din egen huvudämnes- eller programplanerare med bilagor.

o    Officiellt studieprestationsuttag.

o    Kursbeskrivning över de tillgodoräkneliga kurserna (t.ex. kursens nätsida, lärarens mail) från det året då kursen har avlagts.

o    ISP (HOPS) på rätt kursnivå, där det framkommer vart de tillgodoräkneliga kurserna placeras.

o  Ifall den studerande ansöker tillgodoräkning enligt ett förtroendeuppdrag, bör med ansökan bifogas en lärandedagbok. Den ska innehålla en beskrivning om följande: vilket kunnande man har anskaffat sig, hur den studerande har påvisat aktivitet i institutionen, hur den studerande kan utnyttja det skaffade kunnandet (iaktta arbetslivsband), hur det förvärvade kunnandet motsvarar kompetenskraven i examen. Ifall tillgodoräknandet ansöks på grund av aktivitet i studentkåren, bifogas i ansökan ett uttalande om aktivt deltagande av studentkårens ordförande.

Det är den studerandes ansvar att förrätta alla nödvändiga dokument för att stöda tillgodoräkningsbeslutet.

6 Beslutsfattande och informering

Beslut om tillgodoräkning görs föredragning, som ordnas av högskolans studerandeservice.

Beslutsprocess 

 • I studerandeservicen för ditt huvudämne eller program kontrolleras att förutsättningarna för tillgodoräkning uppfylls (t.ex. att det finns utrymme för tillgodoläsning av de föreslagna kurserna eller att mängden tillgodoräkneliga studier inte överskrids). Dessutom skalas kursernas omfattning i ECTS-systemet. Efter detta skickas ansökningarna till ansvarsläraren eller professorn för att godkännas.
 • Studerandeservicen informerar den studerande om beslutet.

Helhet, dit tillgodoräkningen riktas

For av tillgodoräkning

Beslutsfattare

Grundstudiernas obligatoriska kurser

Ersättning

Kursens ansvarslärare

Obligatoriska kurser i huvudämnet

  

 • I huvudsak ersättning

  

 • Inkludering, ifall den studerandes huvudämneskurser i sin helhet uppfyller de uppsatta kunnandekraven och möjliga förkunskaper för senare kurser.

Ansvarande professor i huvudämnet

Valbara kurser i huvudämnet

 • Inkludering

Ansvarande professor i huvudämnet

Valfria och obligatoriska kurser i biämnet

 • I de obligatoriska kurserna framför allt ersättning
 • Inkludering, ifall den studerandes huvudämneskurser i sin helhet uppfyller de uppsatta kunnandekraven och möjliga förkunskaper för senare kurser.

Ansvarande professor för biämnet.
Undantagsfall utgör de moduler, som inte ingår i teknikbranschen (ingen ägare eller färdig helhet från annat håll). I dessa fall kontaktas studieprogrammets ledare.

Fritt valbara

 • Inkludering

Kandidatexamen: Ansvarande professor för huvudämnet
Diplom-ingenjörsexamen: studieprogrammets ledare

Obligatoriska studier i det främmande språket

 • Inkludering

Studieprogrammets ledare

Det andra inhemska språket

  

 • ersättning

Studieprogrammets lärandetjänster

Förtroendeuppdrag

 • Inkludering

Studieprogrammets ledare

Enligt de allmänna reglerna för tillgodoräkning i Aalto universitetet (punkt 2.4.2), bör beslutet om tillgodoräkning ges skriftligt och där måste beslutets grunder komma fram.

Förändring av beslutet ansöks enligt bestämmelserna i Aalto universitetet OOS 37 §. En studerande, som är missnöjd med beslutet, kan antingen muntligt eller skriftligt yrka om rättelse av beslutsfattaren. Rättelseyrkandet bör utföras inom 14 dagar efter att beslutet tillkännagivits.  Vidare kan den missnöjda över beslutet ansöka om rättelse från Aalto universitetets examensnämnd inom 14 dagar efter att beslutet tillkännagivits.