Att studera på svenska

 • Aalto-universitet är enligt lag tvåspråkigt
 • Universitetet ansvarar för att ett tillräckligt antal diplomingenjörer och konstmagistrar med kunskaper i svenska utbildas för landets behov
 • Undervisning ges på svenska främst på kandidatnivå
 • en svenskspråkig professur inom kvalitetsstyrning
 • ett tiotal lärare undervisar på svenska
 • Det finns ca 1 000 svenskspråkiga studenter vid Aalto varav majoriteten studerar vid de tekniska högskolorna
 • Teknologföreningen (TF) är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet
 • De Nordiska utbytesprogrammen ger dig goda möjligheter att avlägga en del av dina studier i ett annat nordiskt land

Kontaktpersoner i svenska ärenden

På universitetsnivå arbetar studieplaneraren Pia Rydestedt med information för sökande, studie- och yrkesvägledning samt nordiskt samarbete, En del högskolor har kontaktpersoner för svenska studieärenden samt deltidsanställda rådgivare. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Studievägledning och information

I Starting Point Otsvängen 1, rum Y199a

Pia Rydestedt 
Allmän studieinformation, studie- och yrkesvägledning samt hjälp med studieplaneringen  Anträffbar under tjänstetid eller enligt överenskommelse
tfn +358 50 5608378  e-post: fornamn.efternamn@aalto.fi  Du hittar mig också på facebook, whatsApp och telegram @piarydestedt

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

Ansvarslärare universitetslektor Markku Kuuva, Studierådgivare N.N. och Planerare Börje Helenius (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för elektroteknik ELEC

Ansvarslärare professor Patric Östergård, Planerare Annika Salama och koordinator Piia Ylitalo (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för teknikvetenskaper SCI
Ansvarslärare professor Paul Lillrank, Studiesekreterare Nina Ramberg och Studierådgivare N.N. (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för kemiteknik CHEM
Ansvarslärare professor Mari Lundström, Studierådgivare Lauri Huitula och Planerare N.N. (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS
Ansvarslärare professor Rasmus Vuori, opiskelu-arts@aalto.fi

Handelshögskolan BIZ
opinnot-biz@aalto.fi Att studera på svenska

Undervisning på svenska

Svenskspråkig undervisning erbjuds främst inom det teknisk-vetenskapliga området vid Aalto-universitetet. Kurserna är främst grundkurser och språkkurser för svenskspråkiga. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för teknologie kandidatexamen.

Nedan hittar du information om kurser där undervisningsspråket är helt eller delvis svenska. Kurserna är länkade till studieportalerna WebOodi där det finns tilläggsinformation om bl.a. kursinnehåll, målsättningar och kurstidtabell. Anmälan till kurserna görs via WebOodi.

Grundkurser

Introduktion till studierna

I början av studierna erbjuds studerande vid Aalto-universitetets högskolor en introduktion till studierna. Under introduktionen presenteras de praktiska arrangemangen kring studierna och studielivet samt olika tjänster och service för studerande. En del av introduktionen erbjuds på svenska och ett separat informatioinstillfälle på svenska arrangeras enligt följande:

På svenska
tisdag 4.9.2018 kl. 14.15-16,
 campus Otnäs, sal U1 (Otsvängen 1M). 
Innehåll: Att studera på svenska vid Aalto-universitetet, studiemöjligheter, informationskanaler och studieportaler, tjänster och service för studerande.

Närmare information och tidtabeller för introduktion till studierna finns att läsa på din högskolas Into-sida:
Högskolan för konst, design och arkitektur
Högskolan för elektroteknik
Högskolan ingenjörsvetenskaper
Högskolan för kemiteknik
Högskolan för teknikvetenskaper

Användbar information om inledandet av studierna erbjuds även av Teknologföreningen som årligen gör en så kallad Phuxblaska för alla nya studerande med svenska som modersmål.

Matematik

Grundkurserna i matematik ersätter de motsvarande finska grundkurserna i matematik. Förutom föreläsningar ingår det räkneövningar i kurserna.:

Fysik

Grundkurserna i fysik ersätter de motsvarande finska grundkurserna i fysik. Förutom föreläsningar ingår det övningar i kurserna.:

Datateknik


Produktionsekonomi

Grundkursen i produktionsekonomi ersätter de motsvarande finska grundkurserna.

Marknadsföring

 • TU-EV Nordiska skolan inom marknadsföring (3 sp)

Affärsjuridik

Kursen behandlar valda delar av den juridik som berör affärsverksamhet. Målsättningen är att den studerande efter avklarad kurs ska känna till relevant lagstiftning inom olika områden samt kunna identifiera och lösa problem med hjälp av gällande lagstiftning. Undervisningsspråket är svenska.

Språkstudier

I examen ingår studier i inhemska och främmande språk. Undervisning i språk och kommunikation erbjuds av Språkcentret vid Aalto-universitetet. Information om språk och kommunikationsstudier i grundexamen finns på Språkcentrets webbplats. Notera även av Språkcentret erbjuder skrivstöd för dig med skolbildningsspråk svenska.

Studerande som avlägger en konstkandidatexamen vid Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS) har en obligatorisk modersmålskurs (LCA-5705). Undervisning i vetenskapligt skrivande och talkommunikation på svenska ingår även i kandidatseminariet för studenter inom arkitektur och de teknisk-vetenskapliga utbildningsprogrammen.

Nedan exempel på språkundervisning och stöd som erbjuds av universitetets Språkcentrum på svenska eller för svenskspråkiga:

Närmare information finns på Språkcentrets webbplats i Into och på sidan Undervisning för svenskspråkiga.

Språkalliansen är ett språksamarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingforsregionen som erbjuder skräddarsydda kurser bl.a. i muntlig framställning på modersmålet och i finska för svenskspråkiga. Språkalliansen erbjuder även kostnadsfri språkgranskning av t.ex. kandidat- och pro gradu-/diplomarbeten eller övriga skolarbeten samt skrivkliniker.

Genom att ansöka om flexibel studierätt kan du även studera språkkurser vid andra högskolor- och universitet.

Kandidatseminarium

Ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid alla utbildningsprogram inom teknik och arkitektur ordnas varje höst- och vårtermin. Anmälan till kandidatseminariet görs via WebOodi och där anmäler sig studenten till undergruppen ”Kandidatseminarium och kandidatarbete på svenska”. Det svenska seminarieundervisningen fungerar som en undergrupp till utbildningsprogrammens finska seminarier. Närmare information om seminariets målsättning, innehåll och tidtabell finns att läsa på kandidatseminariets webplats.

Studenter med skolbildningsspråk svenska (=modersmål i studentexamen, sve/fi) skriver kandidatarbetet och det tillhörande mognadsprovet på svenska. Tilläggsinformation fås av koordinatorn för seminariet: universitetetslärare Henrik Wallén, henrik.wallen at aalto.fi eller av Pia Rydestedt, pia.rydestedt at aalto.fi 050-560 8378

Studiesamarbete

Aalto-universitetet har ett aktivt samarbete med andra svensk- och tvåspråkiga högskolor och universitetet i Helsingforsregionen. Läs mera på Studera i Helsingfors.

Det är möjligt att avlägga enskilda kurser eller en del av sin examen vid något av samarbetsuniversiteten t.ex. med hjälp av flexibel studierätt. Samarbetsavtalet med Spåkalliansen gör det även lätt att delta i de språkkurser som Språkalliansen erbjuder.

Det finns även lång erfarenhet av samarbete med övriga universitet och högskolor i Norden via nätverk som NordtekNordplus och Nordic Five Tech. De tekniska högskolorna inom Aalto har lång erfarenhet av det populära och högklassiga programmet Framtidens industriföretag, som erbjuds i samarbete med andra tekniska universitet i Sverige, Norge och Danmark.


 Språkliga riktlinjer

Språkliga riktlinjer

Rektorn har godkänt Aalto-universitetets språkiga riktlinjer 17.12.2010 där de språkliga principerna är:

 • Vid Aalto-universitetet finns det tre arbetsspråk: finska, svenska och engelska
 • Alla tas med i diskussioner
 • Flerspråkighet är en resurs
 • Goda kommunikationsfärdigheter uppskattas

Riktlinjerna kan läsas på aalto.fi. Högskolorna ansvarar för att göra egna verksamhetsplaner för hur principerna ska realiseras.

Examens- och undervisningsspråk

Inom det tekniska och konstnärliga utbildningsområdet är examens- och undervisningsspråket finska, svenska och engelska och inom det ekonomiska utbildningsområdet finska och engelska.
Undervisningsutbudet på kandidatnivå är huvudsakligen på de inhemska språken och på magisternivå huvudsakligen på engelska.
Oberoende av examensspråket kan det vid alla utbildningsprogram finnas kurser eller studiehelheter där undervisningen och studieprestationerna ges på engelska.

Tilläggsinformation: Riktlinjer för examens- och undervisningsspråket, beslut från Aalto-universitetets akademiska kommitté 2015 (inside.aalto.fi, kräver Aalto login)

Språkliga rättigheter i studierna

Enligt beslut från universitetets akademiska kommitté ges studieprestationerna huvudsakligen på undervisningsspråket. När undervisningsspråket inom de tekniska och konstnärliga området är finska har du dock rätt att enligt eget val använda svenska i studieprestationerna (t.ex. skriftligen och muntligen i tentamina, seminarier, övningsarbeten, rapporter, presentationer, avhandlingar m.m.).

I tentamina ges studieprestationerna på undervisningsspråket, ifall inte annat meddelas. Detta kan vara fallet med kurser som undervisas på engelska. Den studerande har rätt att vid behov få tentamensfrågorna på finska och svenska samt ge sina tentamenssvar på finska eller svenska ifall kursens undervisningsspråk är finska eller svenska. I praktiken innebär detta att när du önskar få tentamensuppgifterna på svenska ska du kontakta den ansvariga läraren minst två veckor före tentamen för att försäkra dig om denna möjlighet.

Ämbetsspråket vid universitetet är finska. Information, service och studievägledning fås också på svenska.