Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3072

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi, englanti

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Anne Lakanen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Ensisijaisesti ELOn ja Aalto ARTSin opiskelijat, osa kursseista avoimia kaikille Aallon ja Taideyliopiston opiskelijoille.

Haku:

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja.

Sivuaineen hakuajat ja hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille:

  • kevään haku: 15.5.-31.5.2017
  • syksyn haku: Huom. Sivuaineeseen ei oteta uusia opiskelijoita syksyn 2017 hauissa eli ei hakua syksyllä 2017.
  • Hakuohjeet 2017-2018

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä motivaatiokirje ja alustava suunnitelma sivuaineopinnoista.

Kiintiöt ja rajoitukset:

Osa kursseista kaikille avoimia, tuotantoihin rajattu osallistujamäärä max. 12 opiskelijaa lukuvuodessa. Sivuaineeseen on haku vain keväällä. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan elokuvataiteen ja lavastustaiteen pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Animerad film, Animation

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää animaatioelokuvan erityispiirteet, keinot ja käyttömahdollisuudet. Hän tuntee animaatioalan monimuotoisuuden ja työnkuvat. Sivuaineopintojen myötä hän kehittää ja täydentää teknisiä valmiuksiaan animaatioelokuvan tekemiseen. Opiskelija omaksuu animaatiotuotannon eri vaiheiden ammattimaiset käytännöt.

Sivuaineen sisältö

Opinnot sisältävät hahmoanimaation metodien syventämistä harjoitustöiden, analyysin ja animaatiohistorian kautta. Animaation lajeista käsitellään mm. nukkeanimaatiota, pala-animaatiota, esineanimaatiota ja piirrosanimaatiota, digitaalista 2D- ja 3D-animaatiota sekä eri lajien yhdistelmiä. Tutustutaan animaation käyttömahdollisuuksiin eri ilmaisumuodoissa, elokuvan eri lajeissa (fiktiivisissä ja dokumentaarisissa elokuvissa), peleissä ja internetissä; perehdytään virtuaalihahmojen ja -lavasteiden sekä erikoistehosteiden käyttöön. Kurssi sisältää käsikirjoituksen, lavastuksen, kuvauksen, äänisuunnittelun ja leikkauksen opintoja sovellettuna animaatioon.

Sivuaineen sisältö räätälöidään opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Muille kuin ELOn opiskelijoille suositellaan taustoittaviksi kursseiksi ELO-C3013 Avid 1 ja ELO-C3038 Adobe Premiere.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Tutkimuksellinen ajattelu

ELO-C3039

Animaatioilmaisun perusteet

1-3

Animaatioharjoitukset

ELO-C3040

Hahmon elävöittäminen

2-4

ELO-C3041

Ideasta käsikirjoitukseen

2-4

ELO-C3042

Suunnitelmasta storyboardiksi

1-2

ELO-CXXX

Animaation lukupiiri: Richard Williams

1-5

Animaatiotuotannon perusteet

ELO-C3043

Animatic ja tuotantoesittely

1-2

Animaatiolavastus ja hahmojen rakentaminen

ELO-C3044

Workshop, lavastus, rekvisiitta

1-6

Animaation kuvaaminen

ELO-C3045

Animaatiokuvaus ja valaisu sekä animointi

 4-14

Jälkituotanto

ELO-C2510

Leikkaus

1-2

ELO-C3047

Äänisuunnittelu

1-6

ELO-C3048

Digitaalinen kuvankäsittely

1-6

Tekniikka (suositeltava)

ELO-C3013AVID 11
ELO-C3038Adobe Premiere1

 


Basic information of the minor

Code: ARTS3072

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish or English

Organizing department: Department of Film, Television and Scenography

Professor in charge: Anne Lakanen

Administrative contact: Study Coordinator Ilona Virtanen

Target group: Primarily students of ELO and Aalto ARTS; some courses are available for all students of Aalto University and of the University of the Arts Helsinki.

Application procedure:

The normal application periods for internal mobility and JOO (flexible right to study) apply.

Application period and instructions for Aalto University students:

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system https://haku.joopas.fi

Along with the application, students are required to submit a motivation letter and a preliminary plan on minor studies.

Number of available places and restrictions: Some courses are open for all, while for productions, no more than 12 students are admitted per academic year. The only application period for the minor is in Spring. If there are more eligible students than places are available, ARTS students majoring in Film and Television and Scenography will be given preference.

Prerequisities: see Number of available places and restrictions

Name of the minor in other languages: Animaatio (fi), Animerad film (swe)

Content and structure of the minor

Learning outcomes

Students will gain insight into the particular characteristics, methods and possibilities of animation, and learn about the variety and job descriptions of the field. The minor develops and complements the students’ technical skills in making an animated film. Students acquire professional practices of making an animated production.

Content of the minor

The studies allow students to deepen their knowledge of methods of character animation through exercises, analysis and animation history. Animation techniques include puppet animation, cutout animation, object animation and hand-drawn animation, digital 2D or 3D animation and combinations of the different animation techniques. Students familiarise themselves with the possibilities offered by animation in different expression forms, different film genres (fiction and documentaries), in games and on the internet, as well as the use of virtual characters and sets as well as special effects. The minor includes courses in screenwriting, production design, sound design and editing, all adapted to animation.

The contents of the minor are tailored for each student as agreed with the teacher-in-charge of the minor. Students choose an entity suitable for their learning objectives (15–25 cr) from the course selection of the minor. Other students than ELO students are recommended to take the courses ELO-C3013 Avid 1 and ELO-C3038 Adobe Premiere to gain the prerequisite knowledge.

Structure

Code


Name

Credits

Research-Oriented Thinking

ELO-C3039

Basics in Animation Expression

1-3

Animation Exercises

ELO-C3040

Making Film Characters Live

2-4

ELO-C3041

Idea to Manuscript

2-4

ELO-C3042

From Planning to Storyboarding

1-2

ELO-CXXX

Animation Reading Circle: Richard Williams

1-5

Basics of Animation Production

ELO-C3043

Animatics and Production Proposals

1-2

Set Design and Character Creation in Animation

ELO-C3044

Workshop, Staging and Props

1-6

Animation Filming

ELO-C3045

Animation, Animation Filming and Lighting

 4-14

Post Production

ELO-C2510

Editing

1-2

ELO-C3047

Sound Design

1-6

ELO-C3048

Digital Image Processing

1-6

Technology (Recommended)

ELO-C3013AVID 11
ELO-C3038Adobe Premiere1