Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30600
Laajuus: 24 op
Kieli: Suomi
Vastuuopettaja: Marketta Majapuro
Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet Hakuohjeet 2017-2018 Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta sivuaineeseen.
Kiintiöt ja rajoitukset: Korkeintaan 5 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta lukuvuonna 2017-18. Syyskuun 2017 haussa lukuvuoden 2017-18 kiintiöstä jäljellä 5 paikkaa.

Viestintä on olennaisessa roolissa organisaatioiden johtamisessa, ja sekä yksilölliset viestintätaidot että organisaatioiden viestinnän periaatteiden ja lainalaisuuksien tuntemus muodostavat elintärkeän osan kenen tahansa liike-elämän ammattilaisen kuten kenen tahansa organisaatioiden johtamisen tarvitsemasta ammattitaidosta. Siksi organisaatioviestinnän kursseilla opit, miten inhimillisen vuorovaikutuksen taidot ovat keskeisiä kaikissa työyhteisöissä. Opit myös yritysten sidosryhmäsuhteista, digitaalisen viestinnän hallinnasta ja suunnittelusta sekä muutoksen viestinnästä. Opinnoissa viestinnän käytännön toteutukset ja ilmenemismuodot liitetään keskeisiin organisaatio- ja johtamisviestinnän oppeihin ja suuntauksiin. Opit siis analysoimaan ja suunnittelemaan viestintää tutkimuspohjaisesti sekä hallitsemaan erilaisia viestintätilanteita. Saat myös palautetta oman osaamisesi kehittymisestä monipuolisten tehtävien kautta.

Oppimistavoitteet
Viestinnän sivuopinnot antavat opiskelijalle valmiudet ymmärtää

• Organisaatioviestintää osana liiketoimintaa
• Viestintää yksilön osaamisena
• Viestintää organisaatioiden johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen osa-alueena

Lisäksi hän saa valmiudet

• arvioida kriittisesti aihealueeseen liittyvää tutkimustietoa ja soveltaa sitä organisaatioviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen
• analysoida organisaatioiden ja niiden erilaisten toimijoiden viestintää, perustella analyysitulokset sekä esittää tulokset suullisesti ja kirjallisesti
• toimia ja viestiä tiimin jäsenenä tavoitteellisesti, yhteistyökykyisesti ja rakentavasti

Viestinnän sivuopinnot ovat hyvä perusta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yritysviestinnän maisteriohjelmaopinnoille (Master’s Programme in Corporate Communication). 

Vastuuorganisaatio
Johtamisen laitos

Vastuuhenkilö
Marketta Majapuro

Opintokokonaisuuden rakenne 24 op

*) korvaa 71A00200 yritysviestinnän perusteet

Lisäksi valitse 3 kurssia:

**) Ei luennoida 2017-18

Opiskelija voi korvata yhden valinnaisen kurssin jollakin seuraavista vaihtoehdoista: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun toisessa laitoksessa tai Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa suoritettava vastaavan laajuinen kurssi tai ns. Open Source -kurssi, joka suoritetaan verkkokurssina ulkomaisessa yliopistossa. Vaihtoehtoisen kurssin tulee olla opintokokonaisuuden oppimistavoitteita tukeva, ja se on hyväksytettävä etukäteen laitoksella (vastuuhenkilö Marketta Majapuro).