Opiskelijan on kirjoitettava sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten tutkielmansa pohjalta kypsyysnäyte, joka laaditaan johdon tiivistelmäksi ja joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä eli suomenkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi ja ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut ruotsiksi. Kypsyysnäytteen hyväksyminen edellyttää sekä sisällön että kieliasun hyväksymistä.

Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä jollakin muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, opetuksesta vastaava varadekaani voi oikeuttaa opiskelijan antamaan kypsyysnäytteen jollain vieraalla kielellä. Vapautuspäätös pitää olla ennen kypsyysnäytteen suorittamista. Lisätietoja vapautuksista kohdasta Hakemukset ja lomakkeet - Vapautukset kieli- ja viestintätaitovaatimuksista.

Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten. Tässä tilanteessa kypsyysnäytteenä suoritettavalla johdon tiivistelmällä osoitetaan siis perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin.

Kypsyysnäytteenä suoritettava johdon tiivistelmä palautetaan MyCourses-oppimisympäristöön samaan aikaan kun tutkielma jätetään viralliseen tarkastukseen MyCoursesiin. Lisätietoa tutkielman jättämisestä viralliseen tarkastukseen löytyy kohdasta Opintojen suunnittelu - Tutkielman tekeminen.

Kypsyysnäyte: Johdon tiivistelmä TAI mediatiedote

Kirjoita tutkielmasi pohjalta yhden sivun pituinen asiantuntijateksti, jossa käsittelet analysoivasti ja pohtivasti tutkimuksesi tuloksia ja merkitystä (riviväli 1.15, font Calibri koko 11, kaikki marginaalit 2 cm).

Kiinnitä huomiota tekstilajin valintaan (ks. ohjeet alla), otsikointiin sekä tekstin luettavuuteen ja kielelliseen selkeyteen. Huomaa myös, että kypsyysnäyte toimii itsenäisenä kokonaisuutena ilman viittauksia tutkielmaasi. Kypsyysnäytteellä osoitat perehtyneesi opinnäytteen alaan ja hallitsevasi suomen, ruotsin tai englannin kielen taidon.


LISÄÄ TEKSTIIN NIMESI SEKÄ OPISKELIJANUMEROSI!

Tehtävänanto: Johdon tiivistelmä

Tiivistelmän tavoitteena on tukea johdon päätöksentekoa. Toisin kuin tutkielman tiivistelmässä (Abstract) tehtäväsi on nyt vakuuttaa lukija tutkimuksesi hyödyllisyydestä talouselämän ja/tai liiketoiminnan käytännön sovelluksissa ja suostutella hänet ”ostamaan” tutkimustuloksesi.

Laadi tekstisi selkeästi jäsennellen ja käytä sisältöä kuvaavia väliotsikoita: esittele tutkimuksesi tulokset ja hyödyt, osoita hyötyjen todenperäisyys, kohdenna hyödyt juuri kyseiselle kohderyhmälle ja suosittele ratkaisua osoittamaasi ongelmaan.

Tehtävänanto: Mediatiedote

Tiedotteen tavoitteena on tuoda esiin tutkimuksesi keskeisimmät tulokset ja merkitys niin, että tiedote voi toimia uutisena ja tulla julkaistuksi jossakin sanomalehdessä, aikakauslehdessä tai sosiaalisessa mediassa. Tehtäväsi on herättää kiinnostus tutkielmasi aihepiiriä kohtaan ja osoittaa tutkimustulostesi uutisarvo.

Laadi mediatiedote uutisen tapaan ”tärkein kärkeen” -periaatteella, jolloin oletetun kohderyhmän perusteella edetään tärkeimmästä asiasta vähemmän tärkeään. Mediatiedotteessa on kiinnostusta herättävä pääotsikko, olennaisen asian kiteyttävä aloitus ja muutamin väliotsikoin jäsennellyt käsittelykappaleet.

Voit halutessasi käyttää tätä pohjana: kypsyysnäyte