Kauppakorkeakoulussa opinto-oikeudet kandidaatti- ja maisteriohjelmiin myönnetään kahdessa vaiheessa. KTK-ohjelmaan opinto-oikeus myönnetään KTK-tutkinnon koulutusohjelmavalinnassa. KTM-ohjelmaan opinto-oikeus puolestaan myönnetään samassa yhteydessä kun opiskelija valmistuu kandidaatiksi. Kandidaattiopiskelijalla ei näin ollen ole opinto-oikeutta mihinkään maisteriohjelmaan ennen KTK-todistuksen tilaamista ja kandidaatiksi valmistumista.

Maisteritason koulutusohjelman valinnan lähtökohtana on opiskelijan Kauppakorkeakoulussa suorittama kandidaattitason koulutusohjelma sekä kandidaatin tutkinnon antamat edellytykset (esitiedot) maisteriopintoihin. Maisteriohjelmat ovat määritelleet, mistä koulumme kandidaattitason koulutusohjelmista ne rekrytoivat opiskelijoita maisteritasolle ja millä edellytyksillä tämä tapahtuu.


Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat:

Valinta maisteritason koulutusohjelmaan käytännössä

  1. Opiskelija ilmoittaa kandidaatin todistusta anoessaan, mihin maisteritason koulutusohjelmaan hän haluaa jatkaa.
  2. Mikäli opiskelija täyttää maisteritason koulutusohjelman määrittelemät edellytykset (taulukko yllä), opiskelija voidaan hyväksyä ao. koulutusohjelmaan. Mikäli ohjelma edellyttää aikaisempia soveltuvia opintoja, opiskelijan anomus käsitellään kyseisessä maisteriohjelmassa. Opetuksesta vastaava varadekaani tekee virallisen päätöksen opiskelijan hyväksymisestä ohjelmaan.

  3. Opiskelija käy halutessaan keskustelemassa opettajatutorinsa tai ohjelman suunnittelijan kanssa opintojen suunnittelusta ja vahvistuttaa eHOPSinsa laitoksensa/ohjelmansa suunnittelijalla. Maisterin tutkinnon HOPS-pohjat tulevat näkyviin opiskelijalle kandidaatiksi valmistumista seuraavana päivänä. 

Maisteritason opintojen aloittaminen

Suoritettuaan 150 opintopistettä kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja opiskelija voi halutessaan aloittaa maisterin tutkinnon sivuopintokokonaisuuteen tai vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvien aineopintotasoisten (kurssikoodissa kirjain C) opintojen suorittamisen. Maisteritason kursseja (kurssikoodissa kirjain E) voi suorittaa kandidaattiopiskelija, joka on suorittanut 150 opintopistettä kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja, joihin sisältyvät kaikki ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi suoritettavaksi suunnitellut kurssit sekä kandidaatin tutkinnon pakolliset menetelmäopinnot. Opiskelijan tulee tarkastaa maisterikurssien kurssikuvauksen lisätiedoista edellytetäänkö kurssille osallistuvalta esimerkiksi kandidaattitutkielman suorittamista.