På svenska

Kandidaatintyö laaditaan osana kandidaattiseminaaria. Kandidaattiseminaari koostuu kirjallisen kandidaatintyön lisäksi luennoista, pienryhmätyöskentelystä, seminaariesityksestä ja opponoinnista. Luentojen ja harjoituksien sisältö on suunniteltu tukemaan ja helpottamaan varsinaista kirjoitustyötä. Kandidaatti­seminaarissa harjoitellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä ja siihen kuuluu korkeakoulun järjestämän opetuksen lisäksi kielikeskuksen ja kirjaston järjestämää opetusta. Työn valmistuttua opiskelijat esittelevät työnsä seminaariryhmässä ja opponoivat toisten opiskelijoiden töitä.

Kandidaatintyö on kirjallisuustyö. Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari muodostavat yhdessä 10 opintopisteen laajuisen opinto­kokonaisuuden: 

 • luennot ja pakolliset harjoitukset 1 opintopiste (~ 27 h työtä)
 • tiedonhaku ja kirjoittaminen 8 op (~ 216 h työtä, mikä vastaa reilun 5 viikon täysipäiväistä työskentelyä)
 • opponointiin valmistautuminen, oman esityksen valmistelu, seminaariesitykset ja kypsyysnäyte yht. 1 op.

Kemian tekniikan korkeakoulu järjestää yhteisen kandidaattiseminaarin kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Lisäksi Aalto-yliopistossa järjestetään yhteinen kesäkandidaattiseminaari. Opiskelija voi valita, osallistuuko hän Kemian tekniikan korkeakoulun omaan suome­nkieliseen vai tekniikan alan korkeakoulujen yhteiseen ruotsinkieliseen seminaariin. On suositeltavaa, että opiskelija osallistuu koulusivistyskielensä mukaiseen kandidaatti­seminaariin. Seminaarin pituus on kaksi periodia. Seminaariin ilmoittaudutaan Sisussa edellisen lukukauden aikana (toukokuu / marras-joulukuu). Ilmoittautuminen pääaineen mukaisesti CHEM3048/3049/3050.kand. Lisätietoja ilmoittautumisesta saa opintoneuvojilta, opintojen suunnittelijoilta ja ohjelman Into-sivuilta.

Opiskelijalla tulee olla perusopintoja ja pääaineopintoja suoritettuna yhteensä vähintään 110 op. Hyväksyminen kandidaattiseminaariin edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytty HOPS. Hakuhetkellä kaikkien ehtojen ei tarvitse täyttyä. Tällöin opiskelija voi esittää toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman avulla, kuinka hän aikoo suorittaa puuttuvat vaadittavat opinnot ennen kandidaattiseminaarin alkua. Vastuu ja päätöksentekovalta opiskelijavalinnasta on seminaarin vastuuprofessorilla. 

Kandidaatintyön yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla osoitetaan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyysnäyte on siis kirjoitelma, jonka muodosta ei asetus anna tarkempia määräyksiä. Kemian tekniikan korkeakoulussa perehtyneisyys opinnäytteen alaan varmistetaan kirjoittamalla kypsyysnäyte osana kandidaatintyötä. Opinnäytetyön ohjaaja ohjatessaan opiskelijaa arvioi perehtyneisyyden ja antaa siitä kirjoitusprosessin yhteydessä palautetta.

Suomen ja ruotsin kielen taito arvioidaan Kielikeskuksessa. Kypsyysnäytteen kieliasun tarkastus suoritetaan osana kandidaattiseminaarin pienryhmäopetusta. Viikkoa ennen jälkimmäistä tekstipajatapaamista opiskelija palauttaa Kielikeskukseen paperiversion tekstistään, joka sisältää vähintään työn otsikon, sisällysluettelon, (alustavan) johdannon sekä yhden kokonaisen luvun tai alaluvun. Varsinaista tekstiä on oltava vähintään 3 sivua, ja tekstin tarkastettavan osan on oltava kielellisesti mahdollisimman viimeisteltyä. Suomen lehtori kommentoi tekstit ja tekee niistä koosteen, jonka pohjalta tekstejä käsitellään tekstipajassa.

Opiskelija saa takaisin myös opettajan kommentoiman tekstin. Jos teksti on sellaisenaan hyväksyttävä, opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen kieliasun osalta. Jos tekstiä on syytä muokata opettajan kommenttien pohjalta, opiskelija palauttaa muokatun tekstin sähköpostilla suomen lehtorille (viimeistään kandidaatintyön lopullisen version palautuksen yhteydessä). Kun opettaja on tarkastanut muokatun version ja todennut sen hyväksyttäväksi, opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen kieliasun osalta. Opettaja voi vielä lähettää opiskelijalle tiedoksi kommentteja toisesta versiosta.

Kypsyysnäytteen suorittaminen merkitään Oodiin omana suorituksenaan Kielikeskuksen suoritusilmoituksen perusteella. Suoritusmerkinnän hyväksyväksi opettajaksi merkitään Kielikeskuksen lehtori.

Koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saanut opiskelija laatii kandidaatintyön koulusivistyskielellään.

Koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saanut Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelija voi vapaamuotoisesti perustellusta hakemuksesta ja kandidaattiseminaarin vastuuopettajan päätöksellä kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi, mikäli
­

 • kandidaatintyö tehdään kansainvälisessä tutkimusryhmässä tai
 • kandidaatintyön ohjaajan tai valvojan kielitaito niin vaatii tai
 • ilmenee muita erityisiä perusteluja.


Koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saanut Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelija voi vapaamuotoisesti perustellusta hakemuksesta ja kandidaattiseminaarin vastuuopettajan päätöksellä tehdä kandidaatintyönsä myös sillä toisella kotimaisella kielellä, joka ei ole opiskelijan koulusivistyskieli.

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, tai on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, voi kirjoittaa kandidaatintyönsä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Korkeakoulu vahvistaa kandidaatintyön kielen samassa yhteydessä kuin kypsyysnäytteen kielen. Opiskelija esittää kandidaatintyön kieltä ja kypsyysnäytteen kieltä vapaamuotoisella hakemuksella.

Jos koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi ja jos opiskelija tekee kandidaatintyön muulla kuin koulusivistyskielellään, hänen täytyy liittää kandidaatintyöhönsä yhteenveto koulusivistyskielellään (suomi tai ruotsi). Muulla kuin koulusivistyskielellä tehtäviin kandidaatintöihin liitettävä yhteenveto on tapa varmistaa opiskelijan koulusivistyskielen hallinta.

Opiskelijan tulee aina tehdä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä (suomi tai ruotsi), jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä (riippumatta siitä, mikä on kandidaatintyön kieli).

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, tai on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, laatii kypsyysnäytteen samalla kielellä kuin kandidaatintyönsä. Korkeakoulu määrää kypsyysnäytteen kielen samassa yhteydessä kun vahvistaa kandidaatintyön kielen. Opiskelija esittää kandidaatintyön kieltä ja kypsyysnäytteen kieltä vapaamuotoisella hakemuksella. Kypsyysnäytteen kieli tulee määrittää mielellään ennen kuin haku kandidaattiseminaariin päättyy tai viimeistään ennen kandidaatintyön aloittamista.

Kirjallinen kandidaatintyö laaditaan koulutusohjelman alaan liittyvästä aiheesta, josta ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaattiseminaarin alussa.

Opiskelija

 • hakee lähdeaineistoa
 • arvioi lähdeaineiston luotettavuutta, käytettävyyttä ja merkittävyyttä kandidaatintyön kannalta
 • kokoaa karsitun lähdeaineiston sopivaksi koosteeksi kirjoituspohjaa varten
 • kirjoittaa työn ja palauttaa sen työversiot MyCoursesiin ohjaajalle kommentoitavaksi annetun aikataulun mukaisesti
 • palauttaa valmiin työn MyCoursesiin ohjaajan arvioitavaksi annetun aikataulun mukaisesti.

Ohjaaja

 • ohjaa opiskelijaa työn sisältöön liittyvissä kysymyksissä
 • kommentoi työtä sen eri vaiheissa annetun aikataulun mukaisesti
 • arvioi valmiin työn ja lähettää arvionsa kurssiassistentille.

Kandidaatintyöstä arvioidaan seuraavia osa-alueita:

 • tavoitteen määrittely
 • työn rakenne
 • käytetty aineisto ja viittaustekniikka
 • tulokset ja johtopäätökset
 • kieli
 • ulkoasu
 • itsenäinen työskentely.

Kandidaatintyö ja sen osa-alueet arvostellaan asteikolla 1–5. Ohjaaja laatii kandidaatintyön arvioinnin Aalto-yliopiston viralliselle arviointilomakkeelle. Valmis arviointi on näkyvissä MyCoursesin arvioinnit-sivulla (tai pdf-kopio lähetetään työn tekijälle sähköpostitse). Opiskelija voi halutessaan myös sopia ohjaajansa kanssa ajan suullista palautetta varten, jossa työn arviointi käydään läpi. Kandidaatintyön arviointiohjeet löytyvät kurssin työtilasta MyCoursesista.

Kandidaatintyön ja seminaarin hyväksymisen edellytyksenä on, että olet

 • osallistunut luennoille
 • kirjoittanut kandidaatintyön
 • pitänyt seminaariesitelmän
 • opponoinut toisen opiskelijan kandidaatintyön ja seminaariesityksen
 • kirjoittanut kypsyysnäytteen
 • tallentanut hyväksytyn kandidaatintyön kirjaston tietokantaan (eAge).

Kun kaikki nämä asiat ovat kunnossa, kandidaatintyöstä ja seminaarista kirjataan opintorekisteriotteellesi 10 op. Varaudu kuitenkin siihen, että työn ja kypsyysnäytteen arviointiin menee jonkin aikaa.

Huomaathan, että eAge-järjestelmään on vietävä opinnäytteen lopullinen versio, johon kaikki tarvittavat korjaukset on tehty.

Jos opinnäytteesi sisällössä kuten tekstissä tai taulukossa kuitenkin huomataan virhe sen jälkeen kun opinnäyte on jo hyväksytty, virhe voidaan oikaista erillisellä Errata-dokumentilla (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Tekstuaalitieteet:errata). Hyväksyttyä opinnäytettä ei enää voida muuttaa eikä sitä viedä uudelleen eAge-järjestelmään. Sen sijaan virheen oikaisu tehdään luomalla Errata, jossa kerrotaan millä sivulla opinnäytettä virhe on ja kuinka sen kuuluisi olla oikeassa muodossaan. Errata liitetään Aaltodoc-opinnäyteportaaliin (aaltodoc.aalto.fi) opinnäytteen metatietojen yhteyteen.

Toimi näin:

 • kirjoita Errata ja tallenna se pdf/a –muotoon (ei pdf/a 3)
 • Word-muotoinen Errata-pohja on saatavissa Aaltodocissa
 • Erratassa täytyy olla mainittu seuraavat asiat: opinnäytteen tekijä, opinnäytteen otsikko, korjattavan kohdan sivunumero ja kyseisen kohdan teksti korjatussa muodossa
 • lähetä Errata opinnäytteesi valvojalle ja pyydä valvojaa ilmoittamaan hyväksyykö hän Erratan
  • jos et tavoita valvojaa, lähetä Errata oman koulusi oppimispalveluihin (osoitteet alla)
  • kun olet saanut hyväksymiskuittauksen, lähetä se edelleen tiedoksi osoitteeseen aaltodoc-help@aalto.fi
 • hyväksymiskuittauksen jälkeen liitä Errata Aaltodoc-portaalissa oman opinnäytteesi tietoihin, ohje tähän on Aaltodocissa
  • kirjaudu pyydettäessä Aalto-tunnuksella Aaltodociin, kirjautumislinkki on näytön oikeassa yläkulmassa
  • jos Aalto-tunnuksesi ei ole enää voimassa, pyydä liittämistä varten kertakäyttöinen linkki osoitteesta aaltodoc-help@aalto.fi
  • liitä tekemäsi Errata-tiedosto avautuvalla lomakkeella Aaltodociin
  • kirjaudu ulos
 • Errata näkyy Aaltodoc-portaalissa opinnäytteesi yhteydessä.

Koulujen oppimispalveluiden yhteystiedot:

Tekniikan kandidaatiksi valmistumista on haettava.Tekniikan kandidaatiksi valmistumisen edellytyksenä on, että:

 • tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja kandidaatintyö ja seminaari on hyväksytty
 • opinnot on ryhmitelty vahvistetun HOPSin mukaisesti.

Kandidaatiksi valmistumisen hyväksyy Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani. Valmistumista varten opiskelijalla tulee olla:

Edellä mainitut on jätettävä asiointiaikataulun mukaisesti.