Kandidaatintyö ja seminaari

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari ovat 10 opintopisteen opintokokonaisuus, johon kuuluu lisäksi kypsyysnäyte.

Kandidaattiseminaari ja sen aikana tehtävä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jossa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Lisätietoa seminaarin toteutuksesta kurssin pääainekohtaisista MyCourses-työtiloista.

  • SCI3025.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous)
  • SCI3026.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot)
  • SCI3027.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Tietotekniikka)
  • SCI3028.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)
  • SCI3029.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet)

Tavoitteet ja sisältö

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

  • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
  • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
  • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
  • esittämään opinnäytteensä julkisesti
  • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarissa opiskelija osallistuu tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja käsitteleviin luentoihin ja harjoituksiin. Opiskelija laatii seminaarin aikana kandidaatintyönsä.

Kandidaattiseminaarin kokonaisjärjestelyistä ja tavoitteiden toteuttamisesta vastaa vastuuopettaja ja kandidaatintöiden ohjauksesta hänen nimeämänsä ohjaajat. Kandidaattiseminaari on kahden periodin pituinen ja seminaari järjestetään sekä syksyllä että keväällä. Kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään sekä syksyisin että keväisin.

Kielivaatimukset

Kandidaattiseminaarin opetuskielenä on joko suomi tai ruotsi. Kandidaatintyö kirjoitetaan pääsääntöisesti koulusivistyskielellä (suomi/ruotsi). Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, opiskelija voi laatia kandidaatintyönsä englanniksi.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyön alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen suoritettuaan opiskelija on samalla osoittanut, että hänellä on sellainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on vaatimuksena julkishallinnollisissa työtehtävissä.

Kypsyysnäyte suoritetaan integroituna kypsyysnäyte-tekstityöpajana kandidaattiseminaarin yhteydessä. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa suomen- tai ruotsin kielen opettaja ja sisällön hyväksyy työn ohjaaja tai vastuuopettaja. Jos opiskelijan koulusivistyskieli ei ole suomi eikä ruotsi, tulee kypsyysnäytekäytäntö tarkistaa kurssin kotisivulta.
Kypsyysnäytteen arvostelussa käytetään arvosanoja hyväksytty ja hylätty.

Lisätietoja koulusivistyskielen määrittämisestä ja kypsyysnäytteestä Kielikeskuksen intosivuilta https://into.aalto.fi/display/filc/Koulusivistyskieli.