Kurssiesitteisiin on syksystä 2020 alkaen lisätty tieto, mikäli kurssilla käsitellään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goal, SDG). Tieto näiden teemojen sisältymisestä kurssin ohjelmaan on eritelty tavoitekohtaisesti. Kursseja voi myös hakea sen mukaan, mitkä kestävän kehityksen tavoitteista sinua erityisesti kiinnostavat.

Aalto-yliopisto on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana muun muassa opetusta. SDG Accord -sitoumus on yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen vastine YK:n kestävän kehityksen tavoitteille, ja sen tarkoituksena on vahvistaa yliopistojen merkittävää roolia Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue lisää kurssien SDG-merkinnöistä: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/kurssikuvauksiin-on-lisatty-tieto-kestavan-kehityksen-tavoitteista

Sustainable Development Goals added to syllabi

This autumn the syllabi have been complemented with information about UN Sustainable Development Goals (SDG). The goal specific information indicates which of the themes related to the goals are central content of each course. You can also search for courses according to their SDG-related content.

Aalto University is committed to advancing the United Nations Sustainable Development Goals among others as part of its teaching. The international SDG Accord is a joint response of institutions of higher education to sustainability challenges and it strengthens the role of universities in achieving the goals of Agenda2030.

Read more about the SDG-labels of the courses at Aalto University: https://www.aalto.fi/en/news/course-descriptions-complemented-with-information-about-sustainable-development-goals

Målen till hållbar utveckling i kursbeskrivningar

Från hösten 2020 innebär kursbeskrivningar information, om kursen handlar om de FN Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goal, SDG).  Informationen, vilka av det här tematiska målen är kursens centrala innehåll, presenteras i ett målspecifikt sätt. Kurser kan också sökas enligt specifika målen.

Aalto-universitetet har förbundit sig att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling bland annat genom sin undervisning. Den internationella SDG Accord -förbindelsen är högskolornas och universitetens gemensamma svar på FN:s globala mål för hållbar utveckling och med dess hjälp stärks universitetens roll för att uppnå målsättningarna i Agenda 2030.

Läs mera om SDG-betäckningen av kurser i Aalto-universitetet: https://www.aalto.fi/sv/nyheter/information-om-globala-mal-for-hallbar-utveckling-har-lagts-till-i-kursbeskrivningarna