Taitavaksi ryhmätyöskentelijäksi

”Yritä ensin itse ymmärtää toisia ja vasta sen jälkeen voit pyytää toisia ymmärtämään itseäsi” (Covey, S.R. 1992)

Toimiva ja tehokas ryhmä saa enemmän aikaiseksi kuin yksittäinen työntekijä. Ryhmä koostuu erilaisista ihmisistä, joilla on erilaisia taitoja, tietoja, kokemuksia ja mielipiteitä. Myös ongelmanratkaisu- ja ideointitilanteissa useampien näkökulmien olemassaolo palvelee mahdollisimman hyvin laadukkaan lopputuloksen saavuttamista. Ryhmätyöskentely tarjoaa myös mahdollisuuden harjoitella erilaisissa ryhmärooleissa toimimista sekä mahdollisuuden kehittää yhteistoimintakykyä. Ryhmän jäsenet voivat antaa myös toisilleen ideoita ja virikkeitä.

Millaista on taitava ryhmäviestintä?

Tehokasta ryhmää voidaan luonnehtia seuraavanlaisesti:

 • ryhmän jäsenet hyväksyvät ryhmän tarkoituksen
 • ryhmän sisällä vallitsee avoin ja hyvä ryhmähenki
 • ryhmän tavoitteet, arvot ja säännöt ovat yhteiset
 • ryhmällä on tarvittavat resurssit tehtävän suorittamiseen

Ryhmän viestintätaidot ovat hyviä, jos

 • ryhmä saavuttaa tavoitteensa tavalla, joka ei loukkaa ketään ryhmän jäsenistä
 • ryhmän jäsenet ovat tyytyväisiä käymäänsä keskusteluun
 • jäsenten välinen yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa
Onnistunut kommunikaatio on ryhmätyön perusedellytys!

Ryhmän synty ja kehitys

 1. Muotoutumisvaihe, jossa ryhmän jäsenet opettelevat kohtaamaan toisensa. Suurin osa ajasta ja energiasta kuluu yleensä hyvin arasti tapahtuviin alustaviin tunnusteluihin. Ryhmä hahmottelee tehtäviään, sääntöjään ja menetelmiään. Omasta asemasta ryhmässä ollaan epävarmoja.
 2. Kuohuntavaiheen aikana ryhmän yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa. Ryhmän jäsenet esittävät rohkeammin ajatuksiaan ja ryhmän jäsenten persoonalliset piirteet nousevat esille. Ryhmän sisäistä hierarkiaa etsitään ja ryhmän jäsenten välillä voi esiintyä konflikteja.
 3. Menettelytapojen sopimisvaihe, jonka aikana ryhmän jäsenet alkavat hyväksyä toistensa roolit. Ryhmän ”henki” muotoutuu ja aletaan vapautua. Erilaisia näkemyksiä ja tunteita voidaan ilmaista avoimesti sekä yhteistyö alkaa kehittyä.
 4. Suoritusvaiheessa kyetään yhteiseen päätöksentekoon, resursseja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti sekä työskentely tapahtuu keskinäisen riippuvuuden ehdoilla.

 

Millaisia viestintätaitoja tarvitset ryhmässä?

Viestintätaidot ovat osa ammatillista osaamista. Ryhmäviestintätaidot koostuvat tehtäväkeskeisistä taidoista, suhdekeskeisistä taidoista ja kuuntelun taidoista.

1. Tehtäväkeskeisistä taidoista:
 • taito ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan tarkasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla
 • taito kuunnella ja ymmärtää, mitä toinen sanoo
 • taito pyytää täsmennyksiä ja perusteluja
 • taito määritellä ja analysoida ongelmia sekä esittää ja kehittää ratkaisuvaihtoehtoja
2. Suhdekeskeisistä taidoista:
 • taito mukautua tilanteeseen / aiheeseen / toisiin osapuoliin
 • taito osoittaa empatiaa ja tukea
 • taito hallita konflikteja ja ratkaista väärinkäsityksiä
 • taito luoda ja ylläpitää ryhmän toimintaa tukevaa ilmapiiriä
 • taito ilmaista omaa aktiivisuuttaan ja vastaanottavuutta
 • taito rohkaista ja aktivoida toisia osallistumaan ryhmän toimintaan
3. Kuuntelun taidoista:
 • taito käyttää, arvioida ja suhteuttaa kuulemaansa
 • nonverbaalisen eli ei-kielellisen viestinnän havaitseminen ja tulkitseminen
 • taito ajoittaa puheenvuoronsa sekä liittää se toisten puhumiseen
Ryhmäviestintätaidot ovat siis puhumisen taidon lisäksi pitkälti suhteiden luomisen ja ylläpidon sekä havaitsemisen ja kuuntelemisen taitoja!

Millainen on hyvä ryhmän jäsen?

Taitavalla keskustelijalla on

 • tietoa ryhmäviestinnästä ilmiönä
 • taitoa osallistua vuorovaikutukseen
 • myönteiset viestintäasenteet
 • riittävä motivaatio kantaa oma vastuunsa ryhmässä

Sitoutuminen ryhmätyöskentelyyn

Sitoutumista ryhmätyöskentelyyn tukee

 • yhteinen tavoite tai ongelma => selkeät ja johdonmukaiset päämäärät siitä, mihin suuntaan ryhmän jäsenet yhdessä pyrkivät
 • hyväksyvä ja turvallinen työskentelyilmapiiri
 • pelisäännöt työskentelylle
 • yhteinen vastuu tuloksesta, tuotoksesta => ryhmän jäsenet ovat yhteisesti vastuussa työnteostaan ja sen tuloksista. Vastuu tulee jakaa tasaisesti kaikkien ryhmän jäsenten kesken, niin sitä on helpompi kantaa.
Yhteinen työskentely ei niinkään riipu ammatillisesta osaamisesta kuin siitä, osaanko ihmisenä tehdä työtä toisten kanssa ja onko minulla yhteistyötaitoja. Ryhmässä tapahtuva toiminta ja työskentely on myös pitkälti tilannesidonnaista.

Pohdi seuraavia ryhmäviestintätaitoihin liittyviä kysymyksiä:

 • Millaisiin vuorovaikutustilanteisiin osallistut opiskelutilanteissa? Millaisia viestintätaitoja tarvitset näissä tilanteissa?
 • Mitkä ryhmäviestintätaidot hallitset mielestäsi hyvin?
 • Mitkä taidot ovat sinulle vaikeita? Mistä arvelet sen johtuvan?
 • Miten voisit käytännössä harjoitella vaikeina pitämiäsi taitoja?

Linkkejä:

http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta

Lähteet:

Galanes, G. J., Adams, K. & Brilhart, J. K. 2004. Effective group discussion. Theory and practice. Yhdestoista painos.
Heikkilä, K. 2002. Tiimit – avain uuden luomiseen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Valkonen, T. Ryhmäviestintätaidot ja niiden arvioiminen. Teoksessa Lappalainen, H.-P. (toim.) Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin. Opetushallitus. Arviointi 3/2000.
Valtion koulutuskeskus. 1989. Ryhmätyön käyttö koulutuksessa. Valtion painatuskeskus.