Suomeksi | In English


Minneslista för nya kandidatstuderande

Ta emot din studieplats och anmäl dig till universitetet så fort du fått positivt besked om antagningen. Efter det kan du genast ansöka om studentbostad och studiestöd. Ifall du är tidigt ute kan du undvika köer och långa väntetider.

1. Ta emot din studieplats

Antagningsresultaten i höstens gemensamma ansökan publiceras senast 27.11.2020.

Efter att samtliga antagningsresultat har publicerats, får du i din e-post ett meddelande med en personlig länk till resultatbrevet. I brevet ingår information om din antagningsframgång för alla dina ansökningsönskemål och eventuella reservplatser till utbildningarna. I resultatbrevet får du dessutom information om ditt poängantal och det lägsta antalet poäng som räckt till för godkännande till utbildningen. Du hittar motsvarande antagningsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo. Du kan se ditt antagningsresultat i Min Studieinfo oberoende av att antagningsresultaten blir klara vid olika tidpunkter och hur du prioriterat dina ansökningsönskemål. I tjänsten kan du följa med hur antagningsresultatet framskrider.

Anvisningar om mottagandet av studieplatsen finns i Studieinfo.

Aalto-universitetet skickar inte något separat antagningsbrev per post till dem som blivit antagna, utan informerar per e-post. Du ska alltså aktivt följa med Min Studieinfo-tjänsten och din e-post.

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen

 Tilläggsinformation om bestämmelsen för en studieplats

Enligt bestämmelsen för en studieplats (universitetslagen 558/2009) kan en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Bestämmelsen gäller för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamina som beviljas av universitet samt yrkeshögskoleexamina. Höstterminen inleds 1.8. och avslutas 31.12., vårterminen inleds 1.1 och avslutas 31.7. En andra studieplats från en utbildning som inleds samma termin kan inte tas emot heller i det fallet att man skulle flytta starten av eller avbryta sina studier. Överväga alltså noggrant vilken plats du tar emot ifall du har fått flera erbjudanden!

Om du redan har en studieplats i Aalto-universitetet och tar emot en ny studieplats

 Tilläggsinformation om flera studierätter i Aalto-universitetet

En studerande inom områdena ekonomi och teknik vid Aalto-universitetet kan på samma gång ha högst en studierätt som leder till samma examen. Om en studerande tar emot en ny studieplats som leder till samma examen (t.ex. diplomingenjörsexamen inom teknik) mister studenten sin förra studierätt. Denna begränsning gäller inte för området konst inom Aalto-universitetet.

2. Anmäl dig till universitetet senast 8.1.2021

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Du kan anmäl dig fr.o.m. 30.11.2020. För nya studerande gäller det att anmäla sig senast 31.12.2020 för att studierna ska komma igång smidigt.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 8.1.2021) går du miste om din studierätt.

Närvaroanmälan

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo fr.o.m. 30.11.2020 och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Om du inte kan ta emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo och/eller anmäla dig som närvarande i OILI, kan du ta kontakt med din högskola eller skicka e-post till adressen studerandeservice@aalto.fi.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 8.1.2021, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Frånvaroanmälan

Under det första läsåret kan du anmäla dig som frånvarande endast på sådana grunder som anges i universitetslagen (39 §), d.v.s. om du:

  • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),
  • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller
  • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.
 Tilläggsinformation om att göra frånvaroanmälan

Anmäla dig som frånvarande i OILI. Bifoga ett intyg över orsaken till frånvaron.

Om du har för avsikt att fullgöra militär- eller civiltjänst, skicka bilagor till studerandeservice@aalto.fi.

Om du är frånvarande på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller din egen sjukdom eller skada, skicka intygen som en skyddad e-post till confidential@aalto.fi. Se närmare anvisningar om hur du skickar skyddad e-post.

Lämna in intygen så snart som möjligt, senast 8.1.2020, så att din ansökan hinner behandlas innan anmälningstiden går ut.

Varaktighet av frånvarande

Se närmare information om frånvarons inverkan på studietiden.

Studietid

 Tilläggsinformation

Studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron. Se närmare information om tillåten studietid.

3. Sök studentbostad

Det kan löna sig att börja leta efter en bostad genast du fått en studieplats. Studentbostäder i huvudstadsregionen kan bland annat sökas hos Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS och Aalto-universitetets studentkår AUS. Eftersom HOAS och AUS inte kan erbjuda bostäder åt alla lönar det sig att söka bostäder även på annat håll, t.ex. på den privata hyresmarknader.

4. Sök studiestöd och allmänt bostadsbidrag

De flesta studerande finansierar studierna med hjälp av studiestöd. Närmare uppgifter om studiestödet och allmänna bostadsbidraget hittar du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats. Studiestöd och det allmänna bostadsbidraget bör gälla så snart studieplats bekräftas eftersom behandlingen kan blir överbelastad under hösten. Tillämpning av två bidrag är det mest praktiskt att göra på FPA:s webbtjänst. Mer info https://www.kela.fi/web/sv/studerande

Vuxenutbildningsstöd beviljas av Utbildningsfonden åt vuxenstuderande som uppfyller vissa specifika krav och som har varit med i arbetslivet. I vissa fall kan vuxenstuderande även studera med arbetslöshetsförmån – tilläggsinformation på arbets- och näringsbyråns webbplats.

5. Aktivera ditt Aalto användarkonto

Du behöver ett Aalto användarnamn och lösenord, dvs. ett Aalto användarkonto, för att kunna logga in till alla Aalto tjänster. När du har aktiverat ditt konto får du bl.a. tillgång till Aalto e-posten, som är den kontaktkanal som universitetet använder i första hand och som du förutsätts följa med. Du kan aktivera ditt Aalto användarkonto efter att du har anmält dig.

Aktivera alltså ditt konto genast det är möjligt. Du kan aktivera användarkontot på adressen salasana.aalto.fi med dina nätbankskoder eller med ditt HRT-kort. Om du inte har stark identifiering, (t.ex. nätbankskoder, mobilcertifikat) kommer du att få en aktiveringslänk till din epost. följ med informationen på aalto.fi -sidorna.

Om det inte går att aktivera kontot elektroniskt, kan du aktivera det på Aalto universitetets IT-servicen. Ta då med ett officiellt identitetsbevis.

6. Skaffa studiekort

Studiekortet är ett intyg på att du är studerande. Att visa upp ett studiekort är det enklaste sättet att få studentrabatter t.ex. på studentrestauranger och i trafikmedel. Tilläggsinformation om studiekortet finns på AUS webbplats. När du anmält dig närvarande kan du ladda ett elektroniskt studiekort på din mobil. Kortet duger bl.a. till HRT och till att bevisa studerandestatus i studentrestauranger.

7. Betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande senast 31.1.2021

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande för vårterminen 2021 ska betalas till FPA. Om du anmäler dig som närvarande för vårterminen senast 31.1 ska du betala hälsovårdsavgiften till FPA senast 31.1. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.  

8. Nästa steg: förbered dig till studiestarten

Studiestarten går smidigt om du redan under sommaren sätter dig in i studiernas innehåll, praktiska frågor och reserverar tid för introduktionen.

Efter att du har aktiverat ditt IT-lösenord (Aalto användarkonto) kan du avlägga Förhandsintroduktionen i MyCourses inom augusti. Det tar ca 3-4 timmar.

Tilläggsinformation finns på sidorna Studiestarten.