Oodista Sisuun. Huomioi tärkeät päivämäärät.

 • 18.3.2021 Sisu webinaari
 • 24.5.2021 viimeinen päivä hakea valmistumista eAgessa
 • 25.5.2021 valmistumista haetaan Sisussa
 • 31.7.-8.8.2021 käyttökatko WebOodissa ja Sisussa
 • 9.8.2021 Sisu korvaa Oodin

Webinaari ja Sisuohjeet

Sisu webinaari opiskelijoille järjestetään 18.3. klo 14-16. Lisätietoja: Sisu-webinaari opiskelijoille maaliskuussa 2021 | Sisu-webinarium för studerande i mars 2021 | Sisu webinar for students in March 2021

Sisu ohjeita tullaan kevään 2021 aikana lisäämään ja päivittämään, ohjeet löydät Sisu help-wikistä.

Sisun hops

Tärkein, kaikkia opiskelijoita koskeva uudistus Sisuun siirryttäessä, on HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen muuttuminen opintoja ohjaavaksi ja suunnittelua helpottavaksi työkaluksi. 

 • Sisussa opiskelija kokoaa opintonsa opintosuunnitelman (HOPS:n) pohjana olevan tutkintorakenteen mukaan, jotta opiskelun tavoitteet tulevat saavutetuksi.  
 • Ohjauksen kautta saatava tuki on tärkeässä osassa. 
 • Muutosten tekeminen opintosuunnitelmaan on helpompaa kuin Oodi-aikana ja opintosuunnitelman on tarkoitus helpottaa opintojen suunnittelua ja aikataulutusta.  
 • Sisussa opiskelijan ei tarvitse hyväksyttää opintosuunnitelmaa kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan tietyt osa-alueet opintosuunnitelmasta hyväksytetään.

Valmistuminen keväällä ja kesällä 2021

Todistushakemuksen voi tehdä eAgessa 24.5.2021 asti, ja tutkintosi rekisteröidään Oodissa.

Valmistumispyynnöt tehdään Sisussa 25.5.2021 alkaen.

 • Jos aiot valmistua 28.6.2021 tai 30.7.2021, sinun tulee huomioida tämä.
 • Hops pitää olla tehtynä, jotta valmistumispyynnön voi jättää Sisussa. Aloita opintosuunnitelman laatiminen Sisussa hyvissä ajoin. Ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen Sisussa.
 • Ohjeet valmistumispyynnön tekemiseen Sisussa täydentyvät kevään 2021 aikana.

Tekemällä opintosuunnitelman jo nyt helpotat omia opintojasi ensi lukuvuoden alussa

Opiskelijat ilmoittautuvat syyslukukauden 2021 opetukseen ja tentteihin Sisussa 9.8.2021 jälkeen. Ilmoittautuminen tapahtuu Sisun hopsin kautta. Hopsin ei tarvitse olla kokonaan valmis, kun ilmoittaudut opetukseen ja tentteihin, mutta sinun täytyy lisätä opintojaksot opintosuunnitelmaan ennen ilmoittautumista. Ohjeet hopsin tekemiseen löydät Sisu HELP wikisivuilta.

Kaikkien kandi- ja maisteriopiskelijoiden pitää tehdä opintosuunnitelma Sisuun. Seuraathan oman koulutusohjelmasi ohjeistamaa aikataulua opintosuunnitelman tekemiseen. Tohtoriopiskelijoiden tutkintorakennepohjat ovat valmisteilla ja opiskelijoiden tiedot viedään helmikuun aikana Sisuun. Tohtoriohjelmien yhteyshenkilöt ovat opiskelijoihin tarkemmin yhteydessä hopsien laatimisesta keväällä 2021.

Huom! Mikäli olet lisännyt Sisussa opintoja, joita olet tällä hetkellä suorittamassa, opintokalenteriisi, saattaa niissä näkyä ilmoitus "ilmoittautuminen puuttuu". Tästä ei kuitenkaan tarvitse huolestua, sillä ilmoittautumiset opetukseen ja tentteihin tehdään tällä hetkellä WebOodissa. Jos olet ilmoittautunut opetukseen ja tentteihin WebOodissa, on ilmoittautuminen kunnossa. Voit tarkistaa ilmoittautumisesi WebOodissa kohdasta Omat opinnot > ilmoittautumiset.

Sisuun siirtyminen osa Aalto-yliopiston laajempaa digitaalista Leap for Learning -uudistusta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijaelämääsi. Voit lukea tarkemmin Leap for Learning -sivuilta.

Övergång från Oodi till Sisu. Observera viktiga datum.

 • 22.3.2021 Sisu-webinarium
 • 24.5.2021 är den sista dagen du kan anhålla om utexaminering i eAge.
 • 25.5.2021 anhåller du om utexaminering i Sisu
 • 31.7.-8.8.2021 hålls ett avbrott i Weboodi och Sisu
 • 9.8.2021 Sisu är det enda studieregistersystemet

Sisu-webinarium och Sisu-anvisningarna

Sisu-webinarium ordnas den 22 mars kl. 12-14. Läs mer i Into: Sisu-webinaari opiskelijoille maaliskuussa 2021 | Sisu-webinarium för studerande i mars 2021 | Sisu webinar for students in March 2021

Sisu-anvisningarna för studerande kompletteras under våren, och du hittar dem här.

Sisu ISP

Den viktigaste nya egenskapen som berör alla studerande är att den individuella studieplanen (ISP:n) får en ny betydelse: den blir ett verktyg som vägleder studierna och gör underlättar planeringen av dem.

 • I Sisu grundar sig ISP:n på examensstrukturen och du sammanställer dina studier enligt den, så att du kan vara säker på att du uppfyller dina studiemål.
 • Den stödande vägledningen har en viktig roll.
 • Att göra ändringar i studieplanen är lättare än i Oodi, och studieplanens syfte är att underlätta planeringen och schemaläggningen av studierna.
 • I Sisu behöver du inte ansöka om godkännande för hela din studieplan, utan endast vissa delar av den.

Ska du utexamineras våren eller sommaren 2021?

Du kan ansöka om examensbevis i eAge fram till 24.5.2021, och då registreras din examen i Oodi.

Från och med 25.5.2021 anhåller du om utexaminering i Sisu

 • Så var uppmärksam på det i synnerhet om du planerar att bli utexaminerad 28.6.2021 eller 30.7.2021.
 • För att kunna anhålla om utexaminering i Sisu måste du ha en färdig studieplan (ISP) i systemet.
 • Börja utarbeta studieplanen i Sisu i god tid. Anvisningar för hur du skapar en studieplan i Sisu.
 • Anvisningarna för hur du anhåller om utexaminering i Sisu kompletteras under våren.

Skapa en studieplan redan nu för en lättare studiestart nästa läsår

Anmäl dig till höstterminens undervisning (kurser och tentamina) i Sisu från och med 9.8.2021. Anmälan sker via din ISP. ISP:n behöver inte vara färdig när du anmäler dig till undervisning och tentamina, men du måste lägga till studieavsnittet i din ISP för att kunna anmäla dig.

Alla kandidat- och magisterstuderande måste ha en individuell studieplan (ISP) i Sisu. Följ ditt eget utbildningsprograms anvisningar beträffande tidtabellen för studieplanen. Anvisningar för hur du skapar en studieplan i Sisu hittar du här. För närvarande utarbetas examenssturkturmallar för doktorander i Sisu, så att även de ska kunna skapa en studieplan under våren 2021.

Om du har lagt till studier som du just nu håller på att genomföra i Sisus studiekalender kan du få varningen ”kursanmälan fattas”. Det här är ingenting att oroa sig för eftersom kursanmälningar och tentamensanmälningar för tillfället görs i WebOodi. Om du har anmält dig i WebOodi är allt i sin ordning. Du kan kontrollera dina anmälningar i WebOodi i egna studier > anmälningar.

På Aaltos Leap for Learning-sidor har vi sammanställt mer omfattande information om vår digitala reform, vars syfte är att göra ditt studieliv smidigare, https://www.aalto.fi/en/services/leap-for-learning-for-students.

Transferring from Oodi to Sisu. Note the important dates.

 • 19.3.2021 Sisu webinar
 • 24.5.2021 last day to request a degree certificate in eAge
 • 25.5.2021 Sisu is used for requesting the degree certificate
 • 31.7.-8.8.2021 WebOodi and Sisu are not in use while switching the main system
 • 9.8.2021 Sisu is the core-system for studies

Sisu Webinar and Sisu instructions

Take part in Sisu Webinar on March 19 at 12-14. Further information from on Into Sisu-webinaari opiskelijoille maaliskuussa 2021 | Sisu-webinarium för studerande i mars 2021 | Sisu webinar for students in March 2021

We will continue to expand the Sisu instructions for students over the spring. You can find the instructions here.

Sisu HOPS

The most important Sisu-related change that applies to every student concerns the personal study plan (HOPS): HOPS now becomes a tool that guides your studies and makes planning them easier.

 • As a student, you will use Sisu to put together a HOPS based on the structure of the degree that you are pursuing. This will enable you to successfully complete studies.
 • Guidance from advisors will play a major role in Sisu.
 • The HOPS will be easier to edit in Sisu than in Oodi, facilitating the planning and scheduling of studies.
 • In Sisu, you do not need to submit the entire HOPS for approval. Instead, approval can now be given for smaller parts of the study plan.

Planning to graduate in spring or summer 2021?

You can request a degree certificate in eAge until 24 May 2021, in which case your graduation will be processed in Oodi.

Starting from 25 May 2021, you can request a degree certificate in Sisu only.

 • If you plan to graduate on 28 June 2021 or 30 July 2021, take note of this date!
 • In order to request a degree certificate through Sisu, you must have a HOPS in Sisu. Start creating your HOPS in Sisu in good time. How to create a personal study plan in Sisu. 
 • More detailed instructions on how to request a degree certificate through Sisu will be published in spring 2021.

Create a HOPS now to make your studies next academic year easier.

Starting from 9 August 2021, you will use Sisu to register for teaching (courses and examinations) in the 2021 autumn term. The registrations will take place through your HOPS. Your HOPS does not need to be fully ready when you register for teaching and examinations. However, you need to add the courses in question to your study plan before registering.

All bachelor’s and master’s degree students must create a HOPS in Sisu. Keep up to date with the HOPS creation schedules given by your degree programme. How to create a personal study plan in Sisu. We are currently entering doctoral degree structures into Sisu, to enable doctoral students to create personal study plans there in spring 2021, too.

If you have added studies that you are currently completing to your study calendar in Sisu, some of them may display the warning message ‘enrolment missing’. You do not need to worry about this, as registration for courses and examinations currently takes place through WebOodi. If you have registered through WebOodi, your registration has been processed successfully. To see the courses and exams for which you have registered, go to WebOodi > my studies > registrations.

Aalto University is also implementing a more extensive digital reform whose objective is to make your life as a student easier. Read more on the Leap for Learning page at Aalto.fi: https://www.aalto.fi/en/services/leap-for-learning-for-students.