Uusien opiskelijoiden orientaation järjestäminen 2021  

Uusien perustutkinto-opiskelijoiden orientaatiot toteutetaan syksyllä 2021 kandidaattiopiskelijoiden osalta hybriditoteutuksena eli sekä etänä että kampuksella. Maisteriopiskelijoiden ja englanninkielisten kandidaattiohjelmien sekä tohtoriopiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden orientaatiot toteutetaan pääasiassa etänä. Osa kampuksella suunnitelluista osuuksista tullaan toteuttamaan ulkona.  

Suunnitelmat on tehty toukokuun 2021 pandemiatilanteen ja ohjeistuksen puitteissa, ja niitä voidaan joutua tarkistamaan syksyn pandemiatilanteen myötä. Järjestelyissä on kiinnitetty erityistä huomiota uusien opiskelijoiden terveysturvallisuuden varmistamiseen.

Arrangemang vid introduktionen för nya studerande 2021 

Introduktionen för nya grundexamensstuderande 2021 arrangeras för kandidatstuderandenas del som en hybridintroduktion, det vill säga både på distans och på campus. Introduktionen för magisterstuderande, engelskspråkiga kandidatprogram, doktorandstuderande och utbytesstuderande genomförs huvudsakligen på distans. En del av campusaktiviteterna kommer att ske utomhus. 

Introduktionen har planerats i enlighet med pandemisituationen i maj 2021 och de anvisningar som rådde då, och planerna kan behöva justeras beroende på höstens pandemiförhållanden. Arrangemangen beaktar i synnerhet att nya studerandes hälsa och säkerhet ska tryggas.

Orientation of new students in 2021 

The orientation of new bachelor’s and master’s degree students will take place in the autumn of 2021. The orientation of bachelor’s degree students will take place partly remotely, partly on campus. The orientation of master’s degree students, students enrolled in English-medium bachelor’s programmes, doctoral students and exchange students will take place mostly remotely. Some orientation events on campus will be outdoors.

The orientation has been planned in accordance with the May 2021 status of the pandemic and the guidelines in force at the time. The plans may have to be reviewed in light of the pandemic situation in the autumn. Particular attention has been paid to ensuring the health security of new students in the orientation arrangements.