Aalto-yliopiston opiskelijoiden postilaatikot siirretään Aallon omilta Exchange-palvelimilta Microsoftin Office 365 -pilvipostiin vaiheittain tämän kesän aikana.  Käyttäjille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Aallon sähköpostiin ennen siirron alkamista ja käyttäjä saa myös tarkemmat ohjeet, mitä siirron jälkeen pitää tehdä. Sähköposti toimii siirron aikana normaalisti. 

Postilaatikoiden siirrosta 0ffice 365-pilveen on monenlaista hyötyä:

 • postilaatikon ja online-arkiston koko kasvaa huomattavasti (100 GB + 100 GB)
 • sujuvampi Office 365-palveluiden käyttö
 • parempi tietoturva: monivaiheinen tunnistautuminen MFA käytössä, turvallisuusraportit
 • kalasteluviestien ja haittaohjelmien havaitseminen nopeasti
 • käyttäjätilien turvallisuus paranee muissakin Aallon palveluissa

Mitä käyttäjän tulee tehdä? 

 1. Siirtoa varten on luotu automaattinen prosessi.
 2. Käyttäjälle lähetetään ilmoitus Aallon sähköpostiin ennen siirron alkamista.
 3. Siirron aikana sähköposti toimii normaalisti.
 4. Siirron alkaessa käyttäjä saa tarkemmat tiedot toimenpiteistä, joita siirron jälkeen pitää tehdä.
 5. Tärkeimmät huomioitavat asiat siirron jälkeen: puhelimen sähköpostisovellus pitää vaihtaa Outlook mobile -sovellukseen ja webmail-osoite on siirron jälkeen pilvipostin osoite http://office.com (aiemmin mail.aalto.fi).

Alla on ohjeita pilvipostiin liittyen. Voit siirtyä pilvipostiin myös itsepalveluna!

Aalto-pilvisähköposti | Aalto-yliopisto

Aalto-sähköposti puhelimeen (iPhone ja Android) | Aalto-yliopisto

Voit testata, kummassa järjestelmässä olet, kirjautumalla webmailiin (http://mail.aalto.fi). Mail.aalto.fi ohjautuu pilvipostissa osoitteeseen outlook.office.com, mutta jos olet vanhassa Exchange järjestelmässä, ohjautumista ei tapahdu.

Kyselyt: servicedesk@aalto.fi


Aalto University is moving to cloud e-mail

Mailboxes for Aalto University students will be moved from Aalto's own Exchange servers to Microsoft Office 365 cloud mail in stages this summer. Users will be notified in person via email (Aalto) before the transfer begins and will also receive more detailed instructions on what to do after the transfer is complete. Email works normally during transfer. 

There are several benefits in moving mailboxes to the Office 365 cloud: 

 • Significant increase in mailbox and online archive size (100 GB + 100 GB) 

 • Smoother use of Office 365 services 

 • Increased security: multi-stage authentication using MFA, security reports, fast detection of fishing messages and malware 

 • The security of user accounts will be improved in other Aalto services as well 

  What should the user do? 

 1. An automatic process has been created for the transfer. 

 2. The user will be notified by email (Aalto) before the transfer begins. 

 3. During the transfer, the e-mail will work normally.

 4. At the beginning of the transfer, the user will receive more detailed information on the actions to be taken after the transfer. 

 5. The most important things to consider after the transfer: the phone's e-mail application must be changed to Outlook mobile and the webmail address after the transfer is the cloud mail address http://office.com (formerly mail.aalto.fi). 

Below you find guidance for cloud email. You can migrate yourself by self-service, too!

Aalto cloud email | Aalto University

Aalto email for your phone (iPhone and Android) | Aalto University

You can test in which system you are by logging in to webmail: (http://mail.aalto.fi). Mail.aalto.fi redirects to outlook.office.com in cloud email but if your email is in the old Exchange system, no redirecting happens.

Inquiries: servicedesk@aalto.fi 


Aalto Universitetet övergår till molnpost

Brevlådorna för Aalto Universitets-studenter kommer att överföras från Aaltos egna Exchange-servrar till Microsoft Office 365 molnpost etappvis i sommar. Användare kommer att meddelas personligen via Aaltos e-post innan överföringen börjar och användaren kommer också att få mer detaljerade instruktioner om vad de ska göra efter överföringen. E-post fungerar normalt under överföringen.

Det finns flera fördelar med att flytta postlådor till Office 365-molnet:

 • brevlådans och online-arkivstorleken ökar avsevärt (100 GB + 100 GB)
 • smidigare användning av Office 365-tjänster
 • bättre säkerhet: autentisering i flera steg med MFA aktiverad, säkerhetsrapporter
 • snabb upptäckt av fiskemeddelanden och skadlig kod
 • säkerheten för användarkonton kommer också att förbättras i andra Aalto-tjänster

Vad ska användaren göra?

 1. En automatisk process har skapats för övergången.
 2. Användaren kommer att meddelas via Aaltos e-post innan överföringen börjar.
 3. Under överföringen fungerar e-posten normalt.
 4. I början av överföringen får användaren mer detaljerad information om de åtgärder som ska vidtas efter överföringen.
 5. Det viktigaste att tänka på efter överföringen: telefonens e-postapplikation måste ändras till Outlook-mobil och webbmail-adressen efter överföringen är molnadressen http://office.com (tidigare mail.aalto.fi).

Nedan finns instruktioner för molnpost. Du kan också byta till molnpost som självbetjäning!


Aalto moln-e-post | Aalto universitet

Aalto e-post till telefon (iPhone och Android) | Aalto universitet

Du kan testa vilket system du är på genom att logga in på webbmail (http://mail.aalto.fi). Mail.aalto.fi omdirigeras i molnet till outlook.office.com, men om du befinner dig i det gamla Exchange-systemet sker omdirigeringen inte.

Förfrågningar: servicedesk@aalto.fi