Suomeksi | In English

Aalto-universitetet har en stark vilja att uppmuntra ännu fler studenter att utnyttja de möjligheter som utbytesstudier erbjuder och ger med tanke på utveckling av de färdigheter som man behöver i arbetslivet. Dessa målsättningar är synliga i de nya principer för internationellt studentutbyte, som har förbättrats i samarbete med studenterna. Principerna, terminologin samt anvisningarna har gjorts tydligare och mer likriktade mellan de olika Aalto högskolor, trösklar för att söka till utbyte har försminskats och likvärdigheten mellan de sökande har förbättrats ännu mer.

De nya principerna träder i kraft 1.8.2021 och de tillämpas för första gången vid tekniska högskolors ansökan till Japan i november 2021 för de som ansöker om utbytesplats för läsåret 2022–23.   

Nedan några utdrag från de nya principerna: 

  • Vi möjliggör ett lättare genomförbar magisterutbyte. Fortsättningsvis räcker det med att studenter i magisterskedet avlägger 24 studiepoäng per termin under utbytet. Studiepoängen ska i sin helhet inkluderas i Aalto examen. Man får dock studera mer om man vill! 

  • Ifall du har blivit direkt antagen till ett magisterprogram behöver du inte ha ett visst minimiantal studiepoäng då du ansöker om utbytesplats, utan det räcker med att du vid Aalto interna utbytesansökan har varit närvarande vid Aalto för minst en hel termin. Lägg märke till att du ändå måste ha avlagt studier för annars kan vi inte räkna ut studieframgångsindexet (f.d. jämförelsetalet) för dig.  

  • Vi gör det lättare för studenter att samla in internationella erfarenheter genom att ge samma chanser till de som ansöker om utbytesplats en andra gång, och tar bort prioritetsförfarandet mellan sökanden (gäller alla studieområden).  

  • Teknikstuderande kan i fortsättningen söka till utbyte i ett tidigare skede än förr, och på det sättet har tidpunkterna för utbytesansökan likriktats. Studenter i kandidatskedet kan i fortsättningen ansöka om utbytesplats redan då hen har minst 30 studiepoäng registrerade i Aalto-universitetets studieregister vid ett visst datum som meddelas separat för varje ansökningsomgång. Utbytet kan genomföras under det andra studieåret som tidigast. Den sökande bör alltid kolla per destination om det är möjligt att åka på utbyte under det andra studieåret.  

  •  Att ansöka om utbytesplats inom det tekniska området är mera likvärdigt. Det finns inte längre något minimikrav för studieframgångsindexet för fjärrdestinationer. Dessutom får alla teknologer ansöka om alla tekniska högskolors utbytesplatser jämlikt. Urvalet grundar sig i första hand i studieframgångsindexet. Värduniversiteten kan eventuellt ha andra prioritetsförfaranden för inkommande utbytesstudenter, och om dessa bestämmer universiteten själv. 

  • Vi förstärker på ett konkret sätt studenternas möjligheter att åka på utbyte genom att ha ett nytt medel tillhanda, nämligen Aalto-universitetets specialbidrag för mobilitet utan hinder. Stöd för mobilitet utan hinder är avsett för att möjliggöra utbytet om något specialbehov orsakar extra utgifter för tiden utomlands som det inte går att få annat stöd för. Dessutom kan studenter med minderåriga barn få extra stöd för studenter med familj. Mer information om dessa stipendier kommer senare.  

I fortsättningen är det huvudsakliga kriteriet för studenturvalet för internationella utbyten inom alla studieområden studieframgångsindexet (f.d. jämförelsetalet). Vid räkningen av indexet kommer vi fortfarande att ta alla studiepoäng samt medeltalet i beaktande i förhållande till närvaroterminer, men den exakta formeln kommer att bekräftas så fort som möjligt efter att studieregistersystemet har ändrats från Oodi till Sisu i början av läsåret 2021–22 

Dessa förnyelser berör Aalto-universitetets grundexamensstuderandes studentutbyten (kandidat och/eller magisterstuderande, för ARTS del även forskarstuderande). För Handelshögskolas International Business programmets (Campus i St. Michel) och CEMS-programmets del följs dessa principer i tillämpliga delar. 

Aalto-universitetets principer för internationellt studentutbyte i sin helhet  ska publiceras i augusti.

Om du har frågor kontakta gärna din egen högskolas utbyteskoordinator. Kontaktuppgifter hittar du i Into.