Kieli- ja viestintätaito on määritelty tärkeäksi osaksi Kauppakorkeakoulusta valmistuvien asiantuntijataitoja. Kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 18 op

LCB-5800

Ruotsinkielinen yritysviestintä 1

3 op

61A00200

Business Communication Skills

3 op


Vieraskielinen viestintä, muu kuin englanninkielinen yritysviestintä tai ruotsi, joka on toinen kotimainen kieli. 

6 op


Valinnaiset opinnot

6 op


Kieli- ja viestintäopintoja kuuluu kandidaatin tutkintoon 18 opintopistettä, ja ne käsittävät toisen kotimaisen kielen (ruotsi) ja Business Communication Skills -kurssin lisäksi vähintään yhden muun vieraan kielen viestinnän opintoja. Kieli- ja viestintäopintoihin voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja. Muun vieraan kielen kuin englanninkielisen yritysviestinnän opintoja vaaditaan suoritettavaksi yhdessä vieraassa kielessä vähintään 6 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Näiden lisäksi on suoritettava 6 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä. Jos valinnaiset kieliopinnot suoritetaan kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 opintopistettä. Jos opiskelija täydentää kieli- ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, valinnaiset 6 opintopistettä voi jakaa kahden eri kielen opintoihin.  

Kielivalikoima

Opetusohjelmaan kuuluvat englanninkielinen yri­tysviestintä, espanja, kiina, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi vieraana kielenä sekä venäjä. Näiden li­säksi Kauppakorkeakoulun Avoimessa yliopistossa voidaan tar­jota opetusta myös muissa kie­lissä vuosittain opetussuunnitelmissa vahvis­tettavalla tavalla. Italian ja Japanin kielen opinnot sijoitetaan KTK-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Aalto-yliopiston kielikeskus toimii erillislaitoksena ja vastaa kaikille Kauppakorkeakoulun opiskelijoille tarjottavasta kieli- ja viestintäkoulutuksesta toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi) sekä vieraissa kielissä. Englanninkielisen yritysviestinnän opetuksesta sekä äidinkielisen yritysviestinnän opetuksesta vastaa Kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksen organisaatioviestinnän yksikkö.

Lisätietoa kieli- ja viestintäopinnoista Kieli- ja viestintäopinnot

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua rajoite­tusti myös muiden korkeakoulujen kielten kursseille JOO-sopimuksen puitteissa. Tarkempaa tietoa opinto- ja opiskelijapalveluista ja joustavan opinto-oikeuden (JOO) sivustolta joopas.fi.

Lähtötaso

Kurssien lähtötasojen kuvaamisessa käytetään Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR = Common European Framework of Reference) taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2. A-taso tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa. Viitekehyksen taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät Kielikeskuksen Into-sivuilta.

Vieraiden kielten kurssit valitaan oman kiinnostuksen ja omien tavoitteiden mukaisesti. Englanninkielisen yritysviestinnän ja ruotsin kielen opinnoissa kaikki Kauppakorkeakoulun opiskelijat aloittavat opiskelun samalta lähtötasolta: Business Communication Skills -kurssin lähtötaso on C1 ja tutkintoon kuuluvan Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 -kurssin lähtötaso puolestaan B1. Muissa vieraissa kielissä jokainen aloittaa opintonsa omalta lähtötasoltaan, aiemmin hankitusta kielitaidosta riippuen.

Kurssin/opintojakson lähtötaso mai­nitaan kurssiku­vauksessa kohdassa CEFR-taso. Useimmille kursseille on määritelty myös tavoitetaso.

Muut kieli- ja viestintäopinnot kandidaatin tutkinnossa

  • Kielikeskus tarjoaa Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op), joka voidaan sisällyttää joko KTK- tai KTM -tutkintoon. Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja.
  • Kieli- ja viestintäopintoja voi sisällyttää myös tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Näihin opintoihin on mahdollista sisällyttää kaikkia Kielikeskuksen tarjoamia kursseja. Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea muiden korkeakoulujen kielten kursseille JOO-sopimuksen puitteissa.

Kielitaidon osoittaminen

Kotimaisten kielten taito

Opiskelijan tulee kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa molemmissa kotimaisissa kielissä sellaisen taidon, joka on tarpeen kauppatieteellisen tutkinnon tavoitteiden kannalta. Tässä tarkoituksessa opiskelijan tulee suorittaa opetussuunnitelmassa määritellyt kotimaisten kielten opinnot.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin edellyttämä suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan suorittamalla kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksen, ja toisessa kielessä opetussuunnitelmassa määritelty kurssi.

Muu kielitaito

Opiskelijan tulee kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa vähintään kahden vieraan kielen sellaisen taidon, että hänellä on valmiudet kansainväliseen kanssakäymiseen. Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava nämä vieraiden kielten opinnot siten, että hän suorittaa Business Communication Skills -kurssin (3 opintopistettä) ja toisessa vieraassa kielessä 6 opintopisteen laajuiset opinnot. Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava vapaavalintaisesti 6 opintopistettä ruotsin kielessä tai vieraassa kielessä.

Opiskelijan tulee maisterin tutkinnossa tai sitä edeltäneissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa kyvyn kansainväliseen viestintään talouselämässä.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Opetuksesta vastaava varadekaani voi vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan kotimaisten kielten tai muiden kielten kielitaitovaatimuksista, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla.

Ruotsin kielen taidon osoittaminen näyttökokeella

Tutkintoasetuksen edellyttämän ruotsin kielen tai­don voi osoittaa näyttökokeella. Hyväksytty näyttökoe korvaa siten 3 opintopisteen laajuisen Ruotsin­kielinen yritysviestintä 1 -kurssin. Näyttökoetta suositellaan vain opiskelijoille, jotka ovat olennai­sesti täydentäneet ruotsin kielen taitoaan koulu­kurssin jälkeen ja hankkineet tutkinnon tavoitteen mukaisen oman alan ruotsin kielen tai­don. Näyt­tökokeessa testataan sekä kirjallista että suullista ruotsinkielisen yritysviestinnän taitoa. Näyttökokeeseen saa osallistua korkeintaan kolme kertaa, mutta mikäli opiskelija ei läpäise näyttökoetta toisella yrittämisellä, on suositeltavaa, että opiskelija suorittaa kurssin LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1. Näyttökokeeseen sekä kirjalliseen LCB-5801 että suulliseen LCB-5802 ilmoittaudutaan WebOodissa.  

Vapautukset kieliopinnoista

Jos opiskelija on suorittanut lukion muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä eikä ole opiskellut ao. kieliä, hänet voidaan vapauttaa osittain kotimaisten kielten kielitaitovaatimuksista. Saadakseen vapautuksen kieliopinnoista opiskelijan tulee hakea sitä opetuksesta vastaavalta varadekaanilta.

Hakemuslomakkeen löydät täältä.