Kieli- ja viestintätaito on määritelty tärkeäksi osaksi Kauppakorkeakoulusta valmistuvien asiantuntijataitoja. Kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

 • Opiskelijan tulee kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa molemmissa kotimaisissa kielissä sellaisen taidon, joka on tarpeen kauppatieteellisen tutkinnon tavoitteiden kannalta.
 • Opiskelijan tulee kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa vähintään kahden vieraan kielen sellaisen taidon, että hänellä on valmiudet kansainväliseen kanssakäymiseen.
 • Opiskelijan tulee maisterin tutkinnossa tai sitä edeltäneissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa kyvyn kansainväliseen viestintään talouselämässä.

Koulusivistyskielesi vaikuttaa kieliopintoihisi:

 • Kandidaatin tutkinnossa: miten ja missä kielissä osoitat suomen ja ruotsin kielen taitosi
 • Maisterin tutkinnossa: Jos suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa ja koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, mutta olet suorittanut alemman korkeakoulututkintosi ulkomailla, sinun on osoitettava kielitaitosi tutkinnossasi. Koulusivistyskielesi vaikuttaa siihen, miten ja missä kielissä suoritat vaaditut kieliopinnot.


 Olen opiskellut suomalaisessa peruskoulussa ja/tai lukiossa suomea tai ruotsia äidinkielenä.
 • Koulusivistyskielesi on se kieli, jolla olet suorittanut äidinkielen oppimäärän peruskoulussa ja/tai lukiossa. Koulusivistyskielesi todetaan peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta.
 • Ylioppilastutkinto tai siihen rinnastettava kansainvälinen tutkinto (IB, EB, Reifeprüfung) ei vaikuta koulusivistyskieleesi.
 • Jos olet suorittanut peruskoulun jälkeen lukion sijaan ammatillisen perustutkinnon tai olet suorittanut toisen asteen opintosi ulkomailla, koulusivistyskielesi määräytyy sen mukaan, millä kielellä olet suorittanut äidinkielen oppimäärän peruskoulussa.
 • Jos et ole suorittanut lukiossa äidinkielenä suomea tai ruotsia (olet käynyt esimerkiksi IB-lukion), mutta olet suorittanut peruskoulussa äidinkielen oppimäärän suomeksi tai ruotsiksi, koulusivistyskielesi määräytyy peruskoulussa suorittamasi äidinkielen oppimäärän mukaan.
 • Jos olet suorittanut peruskoulussa äidinkielen oppimäärän suomessa, mutta lukiossa ruotsissa tai toisin päin, voit valita, kumpaa käytät koulusivistyskielenäsi.
 Olen opiskellut suomalaisessa peruskoulussa ja/tai lukiossa suomea tai ruotsia toisena kielenä.
 • Suorittamasi peruskoulun tai lukion oppimäärä oppiaineessa ”äidinkieli ja kirjallisuus, suomi/ruotsi toisena kielenä” ei määrittele koulusivistyskieleksesi suomea tai ruotsia.
 • Jos olet kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeen vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, on tämä kieli koulusivistyskielesi.
 • Jos et ole suorittanut peruskoulun tai lukion oppimäärää suomessa tai ruotsissa äidinkielenä, koulusivistyskielesi on ”muu kuin suomi tai ruotsi”.
 • Ylioppilastutkintoon rinnastettava kansainvälinen tutkinto (IB, EB, Reifeprüfung) tai näiden erilliset kokeet eivät vaikuta koulusivistyskieleesi.
 Olen käynyt peruskoulun ja lukion muussa kuin suomalaisessa koulussa (esim. ulkomailla tai IB-lukiossa).
 • Jos sinulla ei ole Suomessa suoritetun peruskoulun tai lukion päättötodistusta, koulusivistyskielesi on "muu kuin suomi tai ruotsi".

Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 18 op

Kieli- ja viestintäopintoja kuuluu kandidaatin tutkintoon 18 opintopistettä:

 • toinen kotimainen kieli
 • Business Communication Skills
 • vähintään yhden muun vieraan kielen viestinnän opintoja.

Kieli- ja viestintäopintoihin voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja. Muun vieraan kielen kuin englanninkielisen yritysviestinnän opintoja vaaditaan suoritettavaksi yhdessä vieraassa kielessä vähintään 6 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Näiden lisäksi on suoritettava 6 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja joko täydentäen aikaisempia toisen kotimaisen, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä. Jos valinnaiset kieliopinnot suoritetaan kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 opintopistettä. Jos opiskelija täydentää kieli- ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, valinnaiset 6 opintopistettä voi jakaa kahden eri kielen opintoihin.


 Kieli- ja viestintäopinnot - suomi koulusivistyskielenä


Viestintä- ja projektinhallinta (osa Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintokokonaisuutta)6 op (ei lasketa kieli- ja viestintäopintojen 18 opintopisteen kokonaisuuteen)
LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä*3 op
61A00200 Business Communication Skills3 op
Vieraskielinen viestintä (muu kuin englanninkielinen yritysviestintä tai ruotsi, joka on toinen kotimainen kieli)6 op

Valinnaiset opinnot (joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän
suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä)

6 op (Jos suoritat valinnaiset kieliopinnot kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 op. Jos täydennät kieli-
ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, voit jakaa valinnaiset 6 op kahden eri kielen opintoihin.)

Kypsyysnäyte suomeksi


*Suorita ruotsin lähtötasotesti ennen kurssille ilmoittautumista MyCoursesissa.

*Mikä kurssi tai vaihtoehto minun kannattaa valita? -> Haluan suorittaa tutkintoon kuuluvat pakolliset ruotsin kieli- ja viestintäopinnot

 Kieli- ja viestintäopinnot - ruotsi koulusivistyskielenä


LCB-5822 Svenska affärskommunikation 2

3 op

Viestintä- ja projektinhallinta (osa Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintokokonaisuutta)

6 op (ei lasketa kieli- ja viestintäopintojen 18 opintopisteen kokonaisuuteen)

61A00200 Business Communication Skills

3 op

Vieraskielinen viestintä (muu kuin englanninkielinen yritysviestintä tai suomi, joka on toinen kotimainen kieli)

6 op

Valinnaiset opinnot (joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän
suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä)

6 op (Jos suoritat valinnaiset kieliopinnot kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 op. Jos täydennät kieli-
ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, voit jakaa valinnaiset 6 op kahden eri kielen opintoihin.)

Kypsyysnäyte ruotsiksi


 Kieli- ja viestintäopinnot - muu kuin suomi tai ruotsi koulusivistyskielenä


Viestintä- ja projektinhallinta (osa Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintokokonaisuutta)

6 op (ei lasketa kieli- ja viestintäopintojen 18 opintopisteen kokonaisuuteen)

61A00200 Business Communication Skills

6 op

Vieraskielinen viestintä (muu kuin englanninkielinen yritysviestintä)

3 op

Vapaavalintainen kieliopintojen kurssi

6 op

Valinnaiset opinnot (joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän
suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä)

6 op (Jos suoritat valinnaiset kieliopinnot kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 op. Jos täydennät kieli-
ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, voit jakaa valinnaiset 6 op kahden eri kielen opintoihin.)

Kypsyysnäyte (työn kielellä, ei kielentarkasteta)


Huomioithan, että sinun tulee hakea kielitaitovaatimusten määrittelyä, jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi (katso tämän sivun alalaidasta).

Kielivalikoima

Opetusohjelmaan kuuluvat englanninkielinen yri­tysviestintä, espanja, kiina, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi vieraana kielenä sekä venäjä. Näiden li­säksi Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa voidaan tar­jota opetusta myös muissa kie­lissä vuosittain opetussuunnitelmissa vahvis­tettavalla tavalla. Italian ja Japanin kielen opinnot sijoitetaan KTK-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Aalto-yliopiston kielikeskus vastaa kaikille kieli- ja viestintäopinnoista toisessa kotimaisessa kielessä sekä vieraissa kielissä. Englanninkielisen yritysviestinnän opetuksesta sekä yritysviestinnän (suomi) opetuksesta vastaa Kauppakorkeakoulun Johtamisen laitos.

Lisätietoa kieli- ja viestintäopinnoista Kieli- ja viestintäopinnot.

Lähtötaso

Kurssien lähtötasojen kuvaamisessa käytetään Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR = Common European Framework of Reference) taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2. A-taso tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa.

Vieraiden kielten kurssit valitaan oman kiinnostuksen ja omien tavoitteiden mukaisesti. Englanninkielisen yritysviestinnän ja ruotsin kielen opinnoissa kaikki Kauppakorkeakoulun opiskelijat aloittavat opiskelun samalta lähtötasolta: Business Communication Skills -kurssin lähtötaso on C1 ja tutkintoon kuuluvan Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 -kurssin lähtötaso puolestaan B1. Muissa vieraissa kielissä jokainen aloittaa opintonsa omalta lähtötasoltaan, aiemmin hankitusta kielitaidosta riippuen.

Kurssin/opintojakson lähtötaso mai­nitaan kurssiku­vauksessa kohdassa CEFR-taso. Useimmille kursseille on määritelty myös tavoitetaso.

Muut kieli- ja viestintäopinnot kandidaatin tutkinnossa

 • Kielikeskus tarjoaa Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op), joka voidaan sisällyttää joko KTK- tai KTM -tutkintoon. Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja.
 • Kieli- ja viestintäopintoja voi sisällyttää myös tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Näihin opintoihin on mahdollista sisällyttää kaikkia Kielikeskuksen tarjoamia kursseja. Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea muiden korkeakoulujen kielten kursseille JOO-sopimuksen puitteissa.

Ruotsin kielen taidon osoittaminen näyttökokeella

Tutkintoasetuksen edellyttämän toisen kotimaisen kielen taidon voi koulusivistyskieleltään suomenkielinen opiskelija osoittaa näyttökokeella. Hyväksytty näyttökoe korvaa siten 3 opintopisteen laajuisen Ruotsin­kielinen yritysviestintä 1 -kurssin. Näyttökoetta suositellaan vain opiskelijoille, jotka ovat olennai­sesti täydentäneet ruotsin kielen taitoaan koulu­kurssin jälkeen ja hankkineet tutkinnon tavoitteen mukaisen oman alan ruotsin kielen tai­don. Näyt­tökokeessa testataan sekä kirjallista että suullista ruotsinkielisen yritysviestinnän taitoa. Näyttökokeeseen saa osallistua korkeintaan kolme kertaa, mutta mikäli opiskelija ei läpäise näyttökoetta toisella yrittämisellä, on suositeltavaa, että opiskelija suorittaa kurssin LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1. Näyttökokeeseen sekä kirjalliseen LCB-5801 että suulliseen LCB-5802 ilmoittaudutaan WebOodissa.

Vapautus toisen kotimaisen kielen opinnoista

Toisen kotimaisen kielen taidon osoittaminen on pakollista kaikille opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi.

Vapautuksen kielitaidon osoittamisesta toisessa kotimaisessa kielessä voit saada seuraavista syistä:

 • Jos sinut on vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista alemmissa koulutusasteissa
 • Jos et ole suorittanut vaadittua lukion oppimäärää toisen kotimaisen kielen opintoja (väh. 5 kurssia toisen kotimaisen kielen opintoja; päättötodistuksessa erillinen merkintä)

Vapautusta haetaan lomakkeella opetuksesta vastaavalta varadekaanilta. Lomake lähetetään osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi.

Jos saat vapautuksen kielitaidon osoittamisesta toisessa kotimaisessa kielessä, suoritat niiden tilalle vastaavan laajuiset opinnot valitsemassasi kielessä.

Kielitaitovaatimusten määrittely

Voit hakea kielitaitovaatimusten määrittelyä, jos

 • koulusivistyksesi on muu kuin suomi tai ruotsi,
 • olet kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa suomi toisena kielenä ja saanut siitä alemman arvosanan kuin M,
 • koulusivistyksesi kieli (suomi tai ruotsi) määrittyy ainoastaan peruskoulutuksen perusteella,
 • olet suorittanut lukio-opintosi vieraalla kielellä (ei suomi tai ruotsi), esim. IB-lukio.

Määrittelyä haetaan lomakkeella opetuksesta vastaavalta varadekaanilta.

Opiskelija suorittaa opinnot yllä olevan ohjeen mukaan (Koulusivistyskieleni on muu kuin suomi tai ruotsi).