Kandidaatintutkielma ja tutkielmaseminaari

Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 10 opintopistettä. Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen – tutkimustehtävän määrittämiseen, tutkimusaineiston hankkimiseen ja käyttämiseen sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen.

Tutkielman yhteydessä opiskelija osallistuu tutkielmaseminaariin (2 op), jonka tarkoituksena on tukea tutkielman tekoa. Seminaari koostuu seminaaritapaamisista, tutkielman laatimisesta, tutkielman esittämisestä seminaariryhmälle ja toisen opiskelijan tutkielman opponoinnista. Seminaari on yleensä koko lukukauden mittainen, ja seminaareja järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Ilmoittautumiskäytännöt vaihtelevat eri erikoistumisalueilla: katso ohjeet WebOodin kurssikuvauksesta tai laitoksen kotisivuilta.

Kypsyysnäyte

Opiskelijan on kirjoitettava sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten tutkielmansa alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten.

Kauppakorkeakoulussa kypsyysnäyte suoritetaan laatimalla johdon tiivistelmä (executive summary) osana opinnäyteprosessia. Katso tarkemmat ohjeet Kypsyysnäyte. Opiskelijan tulee sopia näytteen kirjoittamisesta tutkielman tarkastajan kanssa.

Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä jollakin muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, opetuksesta vastaava varadekaani voi hakemuksesta oikeuttaa opiskelijan antamaan kypsyysnäytteen jollakin vieraalla kielellä. Tällaisen kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin.