Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3034

Laajuus: 15-25  

Kieli: suomi, osa kursseista opetetaan englanniksi

Järjestävä laitos: Arkkitehtuurin laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Professori NN

Sivuaineen koordinaattori: Eino Paananen

Kohderyhmä: Avoin kaikille maisterivaiheen, myös muiden yliopistojen, opiskelijoille. Suositellaan Aalto-yliopiston arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille. 

Haku:

Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella. Arkkitehtuurin laitoksella opiskelevat ovat yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso Hakuohjeet

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan enintään 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO- opiskelijaa. Studiokursseissa kurssikohtainen kiintiö on arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoille 10-15 ja muille opiskelijoille 5-0.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Arkitekturhistoria, History of Architecture

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot arkkitehtuurin historian asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja rakennetun ympäristön kehityksestä sekä suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisistä kytköksistä ja korjaussuunnittelun keskeisistä työvälineistä.  Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot arkkitehtuurin historian alasta
  • Opiskelija ymmärtää rakennetun ympäristön muodostumis- ja muutosprosesseja
  • Opiskelija tuntee ja ymmärtää vanhan rakennuksen korjaamisen periaatteita sekä osaa hankkia ja soveltaa siihen kuuluvaa tietoa (tutkimus- ja suunnitteluosaamista)
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia arkkitehtuurin historian tutkimusmenetelmiin

Sivuaine muodostaa arkkitehtuurin historian alaan monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on suunniteltu arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineopiskelijoille, mutta sopii sivuainekokonaisuudeksi myös esimerkiksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tila- ja kalustesuunnittelun opiskelijoille ja Insinööritieteiden korkeakoulun rakennustekniikan opiskelijoille.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakollinen esitieto

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi) tai vastaavat tiedot, ks. tarkemmin alla

4

Vaihtoehtoiset opinnot

15-25

Opiskelija valitsee oheisesta luettelosta kursseja siten, että sivuaineen laajuus täyttyy. Kurssit valitaan opiskelijan kiinnostuksen ja vuotuisen opetustarjonnan mukaan. Huom. Luentokurssi ”Arkkitehtuurin historian perusteet” tai vastaavat tiedot on pakollinen esitieto. Se kuuluu osana sivuaineeseen, mikäli sitä ei ole suoritettu aiemmin.

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi)

4

ARK-C1003

Kaupunkisuunnittelun historia

4

ARK-E1001

Modernista postmoderniin

6

ARK-C1004

Nykyajan arkkitehtuurin historia (luennoidaan vuorovuosin edellisen kanssa)

5-9

ARK-E1002

Arkkitehtuurin historian tutkimuskohteita (studiokurssi)

10

ARK-E1011Nordisk Modernism2-6
ARK-C1005History of Finnish Architecture2-5

Rakennussuojelu (studiokokonaisuus)

10

Rakennussuojelu (studiokokonaisuus) voi olla teoria- tai suunnittelupainotteinen ja se koostuu seuraavista osista: Rakennussuojelun yleiset perusteet 5 op + jokin seuraavista: Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 5 op (suunnittelupainotus.), Restaurointisuunnittelu 5 op (suunnittelupainotus.), Rakennushistoriaselvitys 5 op (teoriapainotus.). Kokonaisuuden osia voi suorittaa myös erillisinä kursseina.

ARK-E1003

Rakennussuojelun yleiset perusteet

5

ARK-E1004

Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus (suunnittelupainotus)

5

ARK-E1005

Restaurointisuunnittelu (suunnittelupainotus)

5-10

ARK-E1006

Rakennushistoriaselvitys (teoriapainotus)

5

ARK-E1009

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1-10

 


Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3033 / ARTS3034

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: NN

Biämnets koordinator: Eino Paananen

Målgrupp: Öppen för alla studerande i magisterskedet, även vid andra universitet. Rekommenderas för Aalto-universitetets studerande inom arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur.  

Ansökan: Studerande väljs till biämne utifrån tidigare studieframgång och/eller motivationsbrev. Den som studerar vid institutionen för arkitektur kontaktar sitt huvudämnes ansvarsprofessor, som kontaktar biämnets ansvarsprofessor. 

Ansökning för studerande vid Aalto-universitetet: Vårens biämnesansökan, se söktider och anvisningar: Anvisningar för sökande

Studerande från andra finska universitet: via JOOPAS-tjänsten (https://haku.joopas.fi/index_sv.html) inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

Kvoter och begränsningar: Utöver studerande vid institutionen för arkitektur (arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur) antas till biämnet högst 10 studerande inom övriga huvudämnen eller studerande med flexibel studierätt (JOO-studerande). För studiokurser är den kursspecifika kvoten för studerande inom arkitektur och landskapsarkitektur 10–15 och för övriga studerande 0–5. 

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Arkkitehtuurin historia, History of Architecture

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Målsättningen med biämnet är att erbjuda grundkunskaper om arkitekturhistoriens ställning i det finska samhället och utvecklingen inom den byggda miljön samt de internationella kopplingarna inom finländsk arkitektur och de centrala verktygen inom reparationsplanering. De centrala lärandemålen:

  • Den studerande erhåller mångsidiga kunskaper om det arkitekturhistoriska området
  • Den studerande förstår processerna kring skapandet av och förändringar i den byggda miljön
  • Den studerande känner till och förstår grunderna för reparation av byggnader samt kan införskaffa och tillämpa tillhörande information (forsknings- och planeringskompetens)
  • Den studerande utvecklar ett kritiskt och nyskapande betraktelsesätt
  • Den studerande får praktiska färdigheter för forskningsmetoder inom arkitekturhistoria

Biämnets uppbyggnad

Kod

Namn

Studiepoäng

Obligatoriska förkunskaper

ARK-A1001

Arkitekturhistoriens grunder
eller motsvarande kunskaper, se närmare information nedan

4

Valfria kurser

15-25

Välj bland följande kurser så att biämnet blir totalt 15-25 sp. Kurserna väljs enligt intresse och det årliga undervisningsutbudet. Obs. den obligatoriska kursen som förkunskap som ingår i biämnet ifall den inte avlagts tidigare.

ARK-A1001

Arkitekturhistoriens grunder

4

ARK-C1003

Stadsplaneringens historia

4

ARK-E1001

Från modernt till postmodernt

6

ARK-C1004

Den moderna arkitekturens historia

5-9

ARK-E1002

Arkitekturhistoriens forskningsämnen, studio

10

ARK-E1011Nordic Modernism2-6
ARK-C1005History of Finnish Architecture2-5

Byggnadsvård (studiohelhet)

10

Byggandsvård (studiehelhet) kan ha betoning på teori- eller planering och den omfattar följande delar: Byggnadsvård, allmänna grunder 5 sp + någon av följande: Traditionella byggnadssätt och underhållsteknik 5 sp (planering), Byggnadsrestaurering, projekt 5 sp (planering), Byggnadshistorisk utredning 5 sp (teori). Delar av helheten kan även avläggas som separata kurser.

ARK-E1003

Byggnadsvård, allmänna grunder

5

ARK-E1004

Traditionella byggnadssätt och underhållsteknik

5

ARK-E1005

Byggnadsrestaurering, projekt

5-10

ARK-E1006

Byggnadshistorisk utredning

5

ARK-E1008

Arkitekturhistoria, specialarbete

1-10

ARK-E1009

Arkitekturhistoria, kurs med varierande innehåll

1-10