Koodi: ARTS3078

Laajuus: 15 op

Kieli: suomi (kansainväliset vieraat mahdollisia)

Järjestävä laitos: median laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Arja Karhumaa

Sivuaineen koordinaattori: Sari Tarvainen

Kohderyhmä: Kandidaatin tutkinto-opiskelijoista visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Haku: Sivuaineen hakuaika on kevään haussa. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin: Hakuohjeet

Hakemukseen liitetään:

 • Opintosuoritusote.
 • Motivaatiokirje, jonka pituus on max yksi A4. Siinä hakija kertoo, miksi on kiinnostunut koulutuksesta ja kuvittamisesta yleensä.
 • Portfolio tai työnäytteitä. Portfolion tai työnäytteet voi liittää hakemukseen sähköisenä tai nettilinkkinä tai toimittaa fyysisenä objektina sivuaineen koordinaattori Sari Tarvaiselle (Otaniemi, Miestentie 3, huone 423). Portfolion sisällöstä ei ole saatavilla tarkempaa ohjeistusta.

Valintakriteerit ovat motivoituneisuus, visuaalinen suuntautuneisuus ja sivuaineopintokokonaisuuden soveltuminen osaksi opiskelijan tutkinnon kokonaisuutta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Visuaalisen viestinnän muotoilun pääainetta opiskeleville kandiopiskelijoille on varattu korkeintaan 15 paikkaa ja muille ARTSin kanditutkintoa suorittaville opiskelijoille vähintään viisi paikkaa. Tarvittaessa valintaryhmä järjestää täydennyshaun varsinaisen hakuajan jälkeen, mikäli riittävän monen hakijan kuvakerronnallinen taso ei vastaa vaatimuksia. Jos hakukriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan osa paikoista jättää täyttämättä.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset. Kuvituksen sivuaineeseen hakeutuvan opiskelijan tulee hallita InDesignin, Illustratorin ja Photoshopin perusteet. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävät kuvakerronnalliset valmiudet voidakseen tulla hyväksytyksi sivuaineen opiskelijaksi.

Opinto-oikeuden kesto: 1 lukuvuosi

Ajoitus: Periodit I-II

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Illustrada - Illustration (sv), Illustrada - Illustration (en)

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Kuvituksen sivuaineen tavoitteina on:

•    Auttaa opiskelijaa hahmottamaan oma kuvittajaidentiteettinsä ja luottamaan omaan persoonalliseen tapaansa ajatella ja tulkita asioita visuaalisesti •    Kasvattaa opiskelijan kuvakerronnallisia valmiuksia niin yksittäisten kuvitusten kuin laajojen kuvituskokonaisuuksien kohdalla. •    Lisätä opiskelijan ymmärrystä kuvituksesta kommunikaation välineenä niin kaupallisissa kuin epäkaupallisissa yhteyksissä. •    Lisätä opiskelijan ymmärrystä kuvituksen eri osa-alueiden ja genrejen ominaispiirteistä, kohderyhmistä, toimintaperiaatteista ja vaatimuksista. •    Kehittää opiskelijan ymmärrystä hahmosuunnittelusta, sarjallisesta kuvittamisesta, tarinankerronnasta sekä tekstin ja kuvan vuorovaikutuksesta.

Sivuaineen sisältö

Kuvituksen sivuaineessa opiskelija haastetaan pohtimaan omaa kuvallista ajatteluaan sekä tutkimaan ja etsimään omaa visuaalista muotokieltään ja kuvittajaidentiteettiään eri tekniikoita ja medioita käyttäen. Opiskelija tutustuu kuvituksen eri osa-alueisiin ja oppii niitä teknisiä ja tiedollisia valmiuksia, joita kuvittajana toimiminen edellyttää.

Käsiteltävät osa-alueet tulevat kattamaan perinteisempien kuvitustekniikoiden ja digitaalisen kuvituksen lisäksi myös liikkuvan kuvituksen ja animaation.

Opiskelijaa tuetaan muodostamaan näkemys siitä, mihin suuntaan hän haluaa itseään ja ilmaisuaan kuvittajana kehittää ja mitkä ovat tähän parhaat, luontevimmat ja opiskelijaa itseään inspiroivimmat työvälineet.

Opiskelija syventää osaamistaan ja näkemystään kuvittamisesta itsenäisesti toteutettavan produktion ja asiakastyöskentelyn kautta sekä oppii niitä käytännön valmiuksia, joita kuvittajan ammatissa toimiminen vaatii.

Vierailevat ammattikuvittajat ja alan ammattiin liittyvät toimijat haastavat osaltaan sivuaineen opiskelijat arvioimaan kurssilla omia ja muiden ideoita sekä ymmärtämään eri toimintaympäristöjen työlle asettamat haasteet.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Koodi

Nimi

Opintopisteet

DOM-C1038

Kieli, kuva ja teksti

5

DOM-C1039

Sarjallinen kuva

5

DOM-C1040

Hahmoja ja illuusioita

5Kod: ARTS3078

Omfattning: 15 sp

Språk: finska (eventuellt med internationella gäster)

Den organiserande avdelningen: Institutionen för medier

Biämnets ansvarslärare: Professor Arja Karhumaa

Biämnets koordinator: Sari Tarvainen

Målgrupp: Kandidatexamensstuderande med Visuell kommunikation och design som huvudämne och studerande på ARTS.

Ansökan: Ansökningstiden för biämnet är 15.-31.5.2017 för Aalto-studerande. Bekanta dig med anvisningar för sökande: Anvisningar för sökande 2018-2020

Till ansökan ska bifogas följande:

 • ett studieprestationsutdrag
 • ett motivationsbrev, max. en A4-sida. I brevet ska sökanden berätta varför hen är intresserad av utbildningen och av illustration i allmänhet.
 • Portfolio eller arbetsprover. Portfolion eller arbetsproverna kan fogas till ansökan i elektronisk form eller som en webblänk eller lämnas in som fysiska objekt till koordinatorn för biämnet Sari Tarvainen (Otaniemi, Miestentie 3, rum 423). Det finns inga närmare anvisningar om innehållet i portfolion.

Urvalskriterierna är motivationen och den visuella inriktningen. Vidare beaktas hur väl biämneshelheten passar in som en del av studerandens examenshelhet.

Kvoter och begränsningar: 15 platser reserverade för kandidatexamensstuderande med Visuell kommunikation och design som huvudämne och minst 5 platser för övriga kandidatexamensstuderande inom ARTS.

Urvalsgruppen arrangerar vid behov ett kompletterande urval efter den egentliga ansökningstiden, ifall det visar sig att de sökandes nivå på färdigheterna i bildberättande inte uppfyller kraven. Ifall det inte finns ett tillräckligt antal sökande som uppfyller kraven kan en del av platserna lämnas ofyllda.

Förkunskaper: se ansökan samt kvoter och begränsningar. Den som söker in till biämnet illustration bör behärska grunderna i InDesign, Illustrator och Photoshop. Dessutom ska den sökande ha tillräckliga färdigheter i bildberättande för att antas till biämnet.

Varaktigheten av rätten att studera: 1 läsår

Timing: Perioder I-II

Biämnets namn på andra språk: Illustrada - Kuvituksen sivuaine, Illustrada - Illustration Minor Studies

Biämnets innehåll och struktur

Lärandemål

Lärandemålen för biämnet illustration är:

 • Hjälpa studeranden att få en uppfattning om sin illustratörsidentitet och lita på sitt eget personliga sätt att tänka och tolka visuella ting.
 • Ge studeranden ökade färdigheter i att berätta med bilder såväl i enstaka illustrationer som omfattande helheter.
 • Ge studeranden ökade insikter i illustration som medel för kommunikation såväl i kommersiella och icke-kommersiella sammanhang.
 • Ge studeranden ökade insikter i särdragen i de olika delområdena inom illustration och de olika genrerna, i målgrupper, verksamhetsprinciper och krav.
 • Utveckla studerandens förståelse av planeringen och designen av karaktärer, serieillustration, historieberättande och interaktionen mellan text och bild.

Biämnets innehåll

Biämnet illustration utmanar studeranden till att reflektera över sitt eget visuella tänkande samt att undersöka och söka efter sitt eget visuella formspråk och identitet som illustratör genom att använda sig av olika tekniker och medier. Studeranden är känna de olika delområdena inom illustration och lär sig sådana tekniska kunskaper och färdigheter som verksamheten som illustratör kräver. De delområden som behandlas kommer att utöver de mera traditionella illustrationsteknikerna och digital illustration att täcka även rörlig illustration och animering.

Studeranden får stöd i att bilda sig en syn på i vilken riktning hen vill utveckla sig själv och sitt uttryck som illustratör och vilka de bästa och mest naturliga redskapen är för detta och vilka inspirerar hen själv mest.

Studeranden fördjupar sitt kunnande och sin syn på illustration genom en produktion och kundsamarbete utfört självständigt samt lär sig sådana praktiska färdigheter som verksamhet i illustratörens yrke kräver.

Gästande professionella illustratörer och olika aktörer inom branschen utmanar för sin del studerandena att reflektera över sina egna och andras idéer samt förstå vilka utmaningar olika verksamhetsmiljöer ställer på arbetet.

Biämnets struktur

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Koodi

Nimi

Opintopisteet

DOM-C1038

Språk, bild och text

5

DOM-C1039

Seriell bild

5

DOM-C1040

Karaktärer och illusioner

5