Basic information of the minor

Code: ARTS3072

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish or English

Organizing department: Department of Film, Television and Scenography

Professor in charge: Anne Lakanen

Administrative contact: Study Coordinator Ilona Virtanen

Target group: Primarily students of ELO and Aalto ARTS; some courses are available for all students of Aalto University and of the University of the Arts Helsinki.

Application procedure:

The normal application periods for internal mobility and JOO (flexible right to study) apply.

Application period and instructions for Aalto University students:

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system https://haku.joopas.fi

Along with the application, students are required to submit a motivation letter and a preliminary plan on minor studies.

Number of available places and restrictions: Some courses are open for all, while for productions, no more than 6 students are admitted per academic year. The only application period for the minor is in Spring. If there are more eligible students than places are available, ARTS students majoring in Film and Television and Scenography will be given preference.

Prerequisities: see Number of available places and restrictions

Name of the minor in other languages: Animaatio (fi), Animerad film (swe)

Content and structure of the minor

Learning outcomes

Students will gain insight into the particular characteristics, methods and possibilities of animation, and learn about the variety and job descriptions of the field. The minor develops and complements the students’ technical skills in making an animated film. Students acquire professional practices of making an animated production.

Content of the minor

The studies allow students to deepen their knowledge of methods of character animation through exercises, analysis and animation history. Animation techniques include puppet animation, cutout animation, object animation and hand-drawn animation, digital 2D or 3D animation and combinations of the different animation techniques. Students familiarise themselves with the possibilities offered by animation in different expression forms, different film genres (fiction and documentaries), in games and on the internet, as well as the use of virtual characters and sets as well as special effects. The minor includes courses in screenwriting, production design, sound design and editing, all adapted to animation.

The contents of the minor are tailored for each student as agreed with the teacher-in-charge of the minor. Students choose an entity suitable for their learning objectives (15–25 cr) from the course selection of the minor. Students can take the course Opening Titles as an extra course. Other students than ELO students are recommended to take the course AVID 1 to gain the prerequisite knowledge.

Structure

Code

Name

Credits

Research-Oriented Thinking

ELO-C3039

Basics in Animation Expression

1-3

ELO-C3050

Animation Reading Circle: Richard Williams

1-5

Animation Exercises

ELO-C3040

Making Film Characters Live

2-4

ELO-C3041

Idea to Manuscript

2-4

ELO-C3042

From Planning to Storyboarding

1-2

ELO-C3057From Animatics to Animation2-4
ELO-C3062Special Characteristics of Animation Sound Design1-2

Basics of Animation Production

ELO-C3043

Animatics and Production Proposals

1-2

ELO-C3058Preproduction of Animation: Workshop, Staging and Props1-8

Animation Filming

ELO-C3045

Animation, Animation Filming and Lighting

 4-14

Post Production

ELO-C3059

Animation Editing

1-2

ELO-C3060

Animation Sound Design

1-6

ELO-C3048

Digital Image Processing

1-6

Technology (Recommended)

ELO-C3013AVID 11
ELO-C3053Opening TItles2

Animerad film

Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3072

Omfattning: 15–25 sp

Språk: finska, engelska

Institution: Institutionen for filmkonst och skenografi

Biämnets ansvarsprofessor: Anne Lakanen

Biämnets koordinator: Ilona Virtanen

Målgrupp: I första hand studerande vid Institutionen för filmkonst och scenografi ELO och Aalto ARTS. En del av kurserna är öppna för alla studerande vid Aalto och Konstuniversitetet.

Ansökan:

För den interna rörlighetens och JOO-ansökningarnas del följs de vanliga ansökningstiderna.

Ansökningstiden och anvisningar för Aalto-studerande:

Studerande vid andra finländska universitetet ska ansöka till biämnet under JOO-ansökningstiden i JOOPAS-systemet https://haku.joopas.fi.

Studeranden ska i samband med ansökan skicka in ett motivationsbrev och en inledande plan för biämnesstudierna.

Kvoter och begränsningar: En del av kurserna är öppna för alla, men i fråga om produktionerna har antalet deltagare begränsats till max. 6 studerande per läsår. Ansökningstiden är endast på våren. Ifall antalet jämbördiga sökande är många, prioriteras huvudämnesstuderande i filmkonst och scenografi och studerande vid ARTS.

Förkunskaper: se ansökan samt kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Animaatio, Animation

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

Studerande får insikt i den animerade filmens särdrag, medel och användningsmöjligheter. Studeranden lär känna animationsbranschens mångsidighet och arbetsbeskrivningar. Hen utvecklar och kompletterar sina tekniska färdigheter i att göra animerad film. Studeranden tillägnar sig den professionella praxisen för de olika skedena i produktionen av animationer.

Biämnets innehåll

I studierna ingår en fördjupning av karaktäranimationens metoder genom övningsarbeten, analys och animationens historia. Bland animationsgenrerna behandlas bl.a. dockanimation, cut-out-animation, föremåls- och traditionell animation, digital 2D- och 3D-animation samt kombinationer av olika genrer. Vi lär känna möjligheterna att använda animation i olika uttrycks- och framställningsformer, i olika filmgenrer (fiktion och dokumentärfilmer), spel och internet; vi fördjupar oss i användningen av virtuella karaktärer och virtuella scenografier samt specialeffekter. I kursen ingår studier i manus, scenografi, filmning, ljudplanering och klippning, i relation till och tillämpade på animation.

Innehållet i biämnet skräddarsys separat för studeranden under samtal med läraren som ansvarar för biämnet. Studeranden ska välja en helhet (15–25 sp) bland kursutbudet inom biämnet, en helhet som passar hens lärandemål. Studeranden kan ta kurssen Förtexter som ett komplement kurs. För andra än studerande i filmkonst och scenografi rekommenderas kursen AVID 1 som bakgrund.

Biämnets struktur

Kod

Namn

Studiepoäng

Forskningsinriktat tänkande

ELO-C3039

Grunderna i animerad framställning

1-3

ELO-C3050

Läsecirkel i animation: Richard Williams

1-5

Animeringsövningar

ELO-C3040

Att ge liv åt karaktärer

2-4

ELO-C3041

Från idé till manus

2-4

ELO-C3042

Från plan till storyboard

1-2

ELO-C3057Från animatic till animation2-4
ELO-C3062Specialtäcken i ljudplanering av animation1-2

Grunderna i animationsproduktion

ELO-C3043

Animatic och produktionspresentation

1-2

ELO-C3058

Förproduktion av animation: workshop, scenografi, rekvisita

1-8

Animationsfotografering

ELO-C3045

Animationsfotografering, ljussättning och animering

 4-14

Postproduktionsprocessen

ELO-C3059

Klippning av animation

1-2

ELO-C3060

Ljudplanering av animation

1-6

ELO-C3048

Digital bildbehandling

1-6

Teknik (rekommenderas)

ELO-C3013AVID 11
ELO-C3053Förtexter2

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3072

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi, englanti

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Anne Lakanen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Ensisijaisesti ELOn ja Aalto ARTSin opiskelijat, osa kursseista avoimia kaikille Aallon ja Taideyliopiston opiskelijoille.

Haku:

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja.

Sivuaineen hakuajat ja hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille:

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä motivaatiokirje ja alustava suunnitelma sivuaineopinnoista.

Kiintiöt ja rajoitukset:

Osa kursseista kaikille avoimia, tuotantoihin rajattu osallistujamäärä max. 6 opiskelijaa lukuvuodessa. Sivuaineeseen on haku vain keväällä. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan elokuvataiteen ja lavastustaiteen pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Animerad film, Animation

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää animaatioelokuvan erityispiirteet, keinot ja käyttömahdollisuudet. Hän tuntee animaatioalan monimuotoisuuden ja työnkuvat. Sivuaineopintojen myötä hän kehittää ja täydentää teknisiä valmiuksiaan animaatioelokuvan tekemiseen. Opiskelija omaksuu animaatiotuotannon eri vaiheiden ammattimaiset käytännöt.

Sivuaineen sisältö

Opinnot sisältävät hahmoanimaation metodien syventämistä harjoitustöiden, analyysin ja animaatiohistorian kautta. Animaation lajeista käsitellään mm. nukkeanimaatiota, pala-animaatiota, esineanimaatiota ja piirrosanimaatiota, digitaalista 2D- ja 3D-animaatiota sekä eri lajien yhdistelmiä. Tutustutaan animaation käyttömahdollisuuksiin eri ilmaisumuodoissa, elokuvan eri lajeissa (fiktiivisissä ja dokumentaarisissa elokuvissa), peleissä ja internetissä; perehdytään virtuaalihahmojen ja -lavasteiden sekä erikoistehosteiden käyttöön. Kurssi sisältää käsikirjoituksen, lavastuksen, kuvauksen, äänisuunnittelun ja leikkauksen opintoja sovellettuna animaatioon.

Sivuaineen sisältö räätälöidään opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Opiskelija voi täydentää Animaation sivuaineen opintoja osallistumalla ELOn Alkutekstit-kurssille. Muille kuin ELOn opiskelijoille suositellaan taustoittavaksi kurssiksi AVID 1.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Tutkimuksellinen ajattelu

ELO-C3039

Animaatioilmaisun perusteet

1-3

ELO-C3050

Animaation lukupiiri: Richard Williams

1-5

Animaatioharjoitukset

ELO-C3040

Hahmon elävöittäminen

2-4

ELO-C3041

Ideasta käsikirjoitukseen

2-4

ELO-C3042

Suunnitelmasta storyboardiksi

1-2

ELO-C3057Animaticista animaatioon2-4
ELO-C3062Animaatioäänen erityispiirteet1-2

Animaatiotuotannon perusteet

ELO-C3043

Animatic ja tuotantoesittely

1-2

ELO-C3058

Animaation esituotanto: workshop, lavastus, rekvisiitta

1-8

Animaation kuvaaminen

ELO-C3045

Animaatiokuvaus ja valaisu sekä animointi

 4-14

Jälkituotanto

ELO-C3059

Animaation leikkaus

1-2

ELO-C3060

Animaation äänisuunnittelu

1-6

ELO-C3048

Digitaalinen kuvankäsittely

1-6

Tekniikka (suositeltava)

ELO-C3013AVID 11
ELO-C3053Alkuteksit2