Perustiedot

Koodi: ENG3046

Laajuus: 25 ECTS

Kieli:  suomi

Vastuuopettaja: Jarkko Niiranen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Saara Meriluoto

Kohderyhmä:  Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Kone- ja rakennustekniikkaa pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijoilla Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso kohta Hakuohjeet

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitietovaatimukset: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Pakolliset kurssit (15 ECTS)

KJR-C2004Materiaalitekniikka (*5

III-IV (2019),

III (2020)

KJR-C2005Tuotesuunnittelu5I
KJR-C2006Tuotantotekniikka5III
Sivuaineen valinnaiset opinnot
Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy
KJR-C1001Statiikka ja dynamiikka5IV
KRJ-C2001Kiinteän aineen mekaniikan perusteet5IV-V ja II
KJR-C2003Virtausmekaniikan perusteet5IV-V ja I
KON-C3001Koneenrakennustekniikka A5I-II
KON-C2003Koneenrakennustekniikka B (**5I-II
KON-C3002Koneenosien suunnittelu5IV-V
KON-C3004Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt5I-II
MEK-C3001Kuljetusvälinetekniikka5V
RAK-C3003Tietoyhdennetty rakentaminen5IV-V
RAK-C3004Rakentamisen tekniikat5I-II

*) Mikäli opiskelijan pääaine on Energia- ja ympäristötekniikka ja sivuaine Kone- ja rakennustekniikka hän voi sijoittaa kurssin KJR-C2004 Materiaalitekniikka joko pääaineeseen tai sivuaineeseen ja täydentää pää- tai sivuainettaan yhdellä kyseisen aineen valinnaisella kurssilla.

**) Muiden kuin ENG-koulun opiskelijoille vaihtoehtona KON-C3001:lle, jos ENG-A1001 Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä tai vastaavaa kurssia ei ole suoritettu.


Basinformation om biämnet

Kod: ENG3046

Omfattning: 25 ECTS

Språk: finska

Ansvarprofessor: Jarkko Niiranen

Biämnets koordinator: Saara Meriluoto

Målgrupp:  Studerande inom området teknik förutom de som studerar maskin- och byggnadsteknik som huvudämne. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls.

Ansökan: Studerande inom området teknik kan delta utan separat ansökan. Studerande på BIZ och ARTS se Anvisningar för sökande för Aalto-universitetets ansökningstiderna till biämnena och närmare instruktioner.

Kvoter och begränsningar: Inga kvoter eller begränsningar.

Esitietovaatimukset: Kontrollera kursernas förkunskaper på WebOodi och/eller MyCourses.

kod

namn

ECTS

period

Obligatoriska kurser (15 ECTS)

KJR-C2004

Materialteknik (*

5III-IV (2019), III (2020)
KJR-C2005

Produkt design

5I
KJR-C2006

Produktionsteknik

5III
Valbara kurser (10 ECTS)
Välj två kurserna nedan så att biämnets omfattning blir 25 ECTS
KJR-C1001

Statik och dynamik

5IV
KRJ-C2001

Grundkurs i solidmekanik

5IV-V och II
KJR-C2003Grundkursen i strömningsmekanik5IV-V och I
KON-C3001

Maskinbyggnadsteknik A

5I-II
KON-C2003Maskibbyggnadsteknik B (**5I-II
KON-C3002Konstruktion av maskindelar5IV-V
KON-C3004

Laboratoriearbeten i maskin- och byggnadsteknik

5I-II
MEK-C3001

Transportmedelsteknik

5V
RAK-C3003Användning av informationsmodellering i byggnadet5IV-V
RAK-C3004

Byggnadsteknik

5I-II

*) Ifall den studerande har Energi- och miljöteknik som huvudämne och Maskin- och byggnadsteknik som biämne kan kursen KJR-C2004 Materialteknik placeras antingen i huvudämnet eller i biämnet varefter huvud- eller biämnet kompletteras med en kurs från listan över valbara kurser inom ifrågavarande ämne.

**) För studerande utanför ENG-skolan som alternativ till kursen KON-C3001 i sådana fall där ENG-A1001 eller motsvarande kurs inte ingår i studierna.