Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3043

Laajuus: 15-25 op

Kieli: Suomi tai englanti. Sivuaine on suoritettavissa myös englanniksi, räätälöimällä sivuaine englanninkielisestä kurssitarjonnasta.

Laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja: lehtori Merja Väisänen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: avoin kaikille

Haku: Sivuaineen hakuajat Aalto-yliopiston opiskelijoille: Kevään haku

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijat hakevat sivuaineeseen Aallon liikkuvuusopintohaun kautta. Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Opiskelijan tulee toimittaa motivaatiokirje, alustava suunnitelma sivuaineopinnoistaan sekä 1–3 esimerkkiä taiteellisesta tai tutkimuksellisesta työskentelystään. Esimerkit töistä toimitetaan digitaalisessa muodossa yhtenä pdf-tiedostona muiden hakuasiakirjojen yhteydessä.

Valintakriteerit: hakijan motivaatio ja taiteellisten tai tutkimuksellisten töiden taso.

Kiintiöt ja rajoitukset: Avoin kaikille. Vuosittain aloittavien sivuaineopiskelijoiden määrä voi olla enintään 4-8 opiskelijaa. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan lavastustaiteen pääaineopiskelijat.  Hyväksytyn sivuaineopiskelijan tulee tehdä sivuaineen opintosuunnitelma sivuaineen vastuuopettajan kanssa heti hyväksymistä seuraavan lukukauden alussa ja aloittaa sivuaineen suoritus saman lukuvuoden aikana. Sivuaineeseen myönnetään opinto-oikeus kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Scenografi och kostymdesign, Scenography and Costume Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun sivuainekokonaisuus on mahdollista painottaa lavastukseen tai pukusuunnitteluun tai se voi olla yhdistelmä näistä. Sivuainekokonaisuuden painotus on mahdollista kirjata opiskelijan tutkintotodistukseen. Lavastukseen painottuvaan ja yhdistelmäsivuaineeseen voi hakea joka vuosi, pukusuunnitteluun painottuvaan sivuaineeseen voi hakea vain joka toinen vuosi. Sivuaineeseen haku on vain keväisin. Vuonna 2019 pukusuunnitteluun painottuvaan kanditasoiseen sivuaineeseen ei voi hakea.

Sivuaineen osaamistavoitteet

Suoritettuaan 15–25 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden, opiskelija saa käsityksen lavastustaiteen ja/tai pukusuunnittelun alueista sekä lavastus- ja/tai pukusuunnittelijan työn sisällöistä, mahdollisuuksista ja vastuualueista esittävän taiteen ja/tai elokuvan ja television alueilla. Opiskelija kykenee soveltamaan sivuaineen eri kursseilla oppimaansa oman pääaineensa opinnoissa ja työelämässä.

Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijalla on mahdollisuus vaihtaa pääainettaan kandidaatintutkinnon jälkeen, suoritettuaan 15 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden siitä pääaineesta, johon haluaa siirtyä maisteriohjelmassa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaineen sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineen kurssitarjonnasta. Maisteritason englanninkielisen sivuaineen osalta sisältö räätälöidään englanninkielisestä opetustarjonnasta. Kurssin nimi on ilmaistu sivuainekurssien taulukossa, sillä kielellä jolla sitä opetetaan.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

KANDIDAATTITASON KURSSIT

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun yhteiset

ELO-C5018

Käsitteellinen ajattelu

3

ELO-C5022

Skenografian historia** järjestetään syksyllä 2019

4

ELO-C5009

Kirjallisuus (BA)

1-8

** Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

Lavastustaide

ELO-C6002

Tekstistä tilaksi

5

ELO-C6010Tila I3
ELO-C6011Tila II3
ELO-C6012Esitystilat ja -tekniikka
ELO-C6009Näkökulmia lavastajantyöhön

ELO-C6000

Pienoismalli

3

ELO-C5007

Lavastuksen materiaalioppi

4

ELO-C5006

Rakennesuunnittelu ja -tekniikka

3

ELO-C6004

Valosuunnittelu, tila ja muoto

3

ELO-C5201

Pinta ja valo

3

PukusuunnitteluELO-C6522Pukusuunnittelun perusteet** ei lukuvuonna 2019-202-5 

ELO-C6510

Elokuvan pukusuunnittelu** kevät 2020

5

ELO-C6505

Pukusuunnittelun esitystekniikat** ei lukuvuonna 2019-20

3

ELO-C6517Ompelutyö 1** ei lukuvuonna 2019-20
ELO-C6518Ompelutyö 2** kevät 2020

ELO-C6501

Pehmeät materiaalit** ei lukuvuonna 2019-20

2

ELO-C6516

Kaava ja muotoilu** ei lukuvuonna 2019-20

3

ELO-C6519

Maski ja kampaus** syksy 2019

1

ELO-C6521

Pukusuunnittelun erityisalueet** ilmoitetaan erikseen

1-10

ELO-C5023

Itsenäinen projekti (BA)

2-10

ELO-C5024Itsenäinen suunnittelu ja toteutustyö2-15 
ELO.traiTyöharjoittelu2-10 
ELO-C6512Assisteeraus (BA)1-10 

**Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

MAISTERITASON KURSSIT

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun yhteiset

ELO-E5021History of Finnish Performing and Screen Arts Design** kevät 20204
ELO-E5017Esittävän ja mediavälitteisen taiteen teoriat** ei lukuvuonna 2019-202-4 

**Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

Lavastustaide

ELO-E5019TILA-lukupiiri2-4

ELO-E5022

Nykyskenografian historia ja teoria**

4

ELO-E5025

Erikoismateriaalit ja tekniikat2-6

ELO-E5026

Lavastustaiteen erityisalueet (MA)1-12 

ELO-E5211

Ääni ja skenografia** ei lukuvuonna 2019-20

ELO-E5212

Projisoinnit ja skenografia** kevät 2020

ELO-E5023

Narratiiviset ympäristöt** ei lukuvuonna 2019-202-6 

**Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

PukusuunnitteluELO-E6501Historiallinen puku ja tyyli
ELO-E6510Puku ja tutkimus3-6 

ELO-E5007

Virtuaalinen tila ja hahmo** ilmoitetaan erikseen

2-8

ELO-E6504

Pukusuunnittelun laboratorio** ei lukuvuonna 2019-20

8

ELO-E6503

Erikoismateriaalit ja tekniikat

2-8

ELO-E6507

Pukusuunnittelun erityisalueet (MA)

1-12

ELO-E5008

Itsenäinen projekti (MA)

1-20

ELO.trai

Työharjoittelu

3-20

ELO-E6508Assisteeraus (MA)1-10 

**Kurssia ei järjestetä joka lukuvuosi.

KANDI- JA MAISTERITASON KURSSIT

Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun yhteiset

ELO-C5004Työpajat ja turvallisuus 1* 
ELO-E5016 Lavastustaiteen ja pukusuunnittelun luennot1-4

*Kurssi on pakollinen, mikäli opiskelija valitsee kursseja, jotka toteutetaan pajalla.


Basic information of the minor

Code: ARTS3043

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish or English

Department: Department of Film, Television and Scenography

Teachers in charge: lecturer Merja Väisänen

Coordinator: Ilona Virtanen

Target group: Open for everyone

Application procedure:

Application period for students in Aalto: Spring term application period 15.5.-31.5.

Students at Theater Academy (University of the Arts) apply via Aalto-TeaK mobility studies. 

Students from other Finnish universities apply via JOOPAS https://haku.joopas.fi. 

The applicant has to write a letter of motivation, a preliminary plan of one's minor studies and 1-3 examples of artistic or research work. The work examples will be sent in digital form (as one pdf document) with other application materials.

Selection criteria: motivation and the level of artistic or research work examples.

Quotas and restrictions: Open for everyone. The number of new minor students per year is 4-8. Accepted minor students have to make a study plan with the teacher in charge of the minor in the beginning of the next semester and start the minor studies during the same academic year. The study right for the minor will be awarded to a two year period.

Prerequisites: Please see application procedure and quotas and restrictions.

Name in other languages: Scenographi och kostymdesign, Lavastustaide ja pukusuunnittelu

Content and structure of the minor

After having completed minor of 15-25 credits, the student has an understanding of different areas in Performing and Screen Arts Design and the content, possibilities and responsibilities of set or costume designer’s work. The student is able to apply the learning from different courses from the minor to one's further studies and career.

The minor studies can be emphasized either on production design, design for the performing arts or costume design or it can be a combination of them. The information on the possible emphasis can be added to the student’s certificate when graduating. 

The structure and content of the minor will be tailored individually with each student in a meeting with the responsible teacher of the minor. The student is able to choose a 15-25 cr selection of courses based on his/her learning goals. For an international/foreign student the minor will be tailored from the courses available in English. Please contact the responsible teacher of the minor for more information.

Academic year 2019-2020 it is not possible to emphasize the minor only on costume design. Still, individual costume design courses can be included in the minor.

CODE

Name

Credits

BA level courses Note that BA level courses are held in Finnish

Joint courses in Scenography and Costume Design

ELO-C5018

Conceptual Thinking

3

ELO-C5022

History of Scenography** organized autumn 2019

4

ELO-C5009

Literature (BA)

1-8

** Course not organized every study year.

Design for the Performing Arts

ELO-C6002

Text to Space

5

ELO-C6010Space I3
ELO-C6011Space II3
ELO-C6012Esitystilat ja -tekniikka
ELO-C6009Näkökulmia lavastajantyöhön

ELO-C6000

The Scale Model

3

ELO-C5020

Scenic Material Studies

4

ELO-C5006

Construction and Design

3

ELO-C6004

Plasticity, Time and Light

3

ELO-C5201

Surface Texture and Light

3

Costume DesignELO-C6522Pukusuunnittelun perusteet** not organized during 2019-202-5 

ELO-C6510

Costume Design for Screen** Spring 2020

5

ELO-C6505

Costume Design Presentation Techniques** not organized during 2019-20

3

ELO-C6517Ompelutyö 1** not organized during 2019-20
ELO-C6518Ompelutyö 2** Spring 2020

ELO-C6501

Soft Materials** not organized during 2019-20

2

ELO-C6516

Patternmaking and Design** not organized during 2019-20

3

ELO-C6519

Makeup and Hairstyling** autumn 2019

1

ELO-C6521

Special Areas in Costume Design ** notified separately

1-10

ELO-C5023

Independent Project (BA)

2-10

ELO-C5024Itsenäinen suunnittelu ja toteutustyö2-15 
ELO.traiTraining2-10 
ELO-C6512

Assistance during BA Studies (BA)

1-10 

** Course not organized every study year.

MA level courses

Joint courses in Scenography and Costume Design

ELO-E5021History of Finnish Performing and Screen Arts Design** Spring 2020 (in English)
4
ELO-E5017Performing and Screen Arts Theories** not organized during 2019-20 (in Englsih)
2-4 

** Course not organized every study year.

Design for the Performing Arts

ELO-E5019SPACE Reading Circle (in Finnish/English)2-4

ELO-E5022

History and Theory of Modern Scenography ** (in Finnish/English)

4

ELO-E5025

Special Materials and Techniques (Scenography) (in Finnish/English)2-6

ELO-E5026

Special Areas of Scenography (MA) ((in Finnish/English)1-12 

ELO-E5211

Sound and Scenography** not organized during 2019-20

ELO-E5212

Projisoinnit ja skenografia** Spring 2020 (in Finnish/English)

ELO-E5023

Narrative Environments** not organized during 2019-20 (in Finnish/English)

2-6 

** Course not organized every study year.

Costume DesignELO-E6501Period Costume and Style (in English)
ELO-E6510Costume and Research (in English)3-6 

ELO-E5007

Virtual Space and Body** notified separately (in English)

2-8

ELO-E6504

Costume Design Lab ** not organized during 2019-20 (in English)

8

ELO-E6503

Special Materials and Techniques (Costume Design) (in English)

2-8

ELO-E6507

Special Areas in Costume Design (MA) (in English)

1-12

ELO-E5008

Independent Project (MA)

1-20

ELO.trai

Training

3-20

ELO-E6508Assistance during MA Studies (MA)1-10 

** Course not organized every study year.

BA and MA level courses

Joint courses in Scenography and Costume Design

ELO-C5004Workshop Health and Safety (in Finnish, English group organized when necessary)1* 
ELO-E5016Scenography, Production and Costume Design Lectures (in English)1-4

*The course is obligatory if the students choose courses held in the workshops.