Suomeksi

En studerande som antagits för att avlägga lägre och högre högskoleexamen kan påbörja studierna till en högre högskoleexamen då kandidatexamen avlagts.

Institutionen kan ge studierätt för högre högskoleexamesstudier åt en studerande innan kandidatexamen avlagts ifall den studerande inte på annat sätt skulle kunna påbörja högre högskoleexamensstudier utan dröjsmål efter avlagd kandidatexamen. Rätt till att avlägga magisterstudier kan ges ifall den studerande har högst 25 studiepoäng oavlagda i kandidatexamen. Beslutet om studierätt tas av den koordinerande föreståndaren för magisterprogrammets institution. Beslutet kan innehålla en tidsram inom vilken kandidatstudierna ska vara slutförda, för få fortsätta studier i magisterprogrammet. Ifall den studerande inte slutför de resterande kandidatstudierna inom den av institutionen bestämda tidsramen, måste den studerande slutföra sina kandidatstudier innan den studerande kan fortsätta med magisterstudier. Det är inte möjligt att godkänna ytterligare en tidsram för slutförandet av kandidatstudier innan förflyttning till magisterstudier.

Blankett för förflyttningsrätt till magisterstudier

Huvudämnesspecifika bestämmelser om förflyttning till magisterprogram finns på den finskspråkiga sidan. Observera att inte alla huvuämnen har egna anvisningar.


Det rekommenderas att den studerande slutför sina kandidatstudier och ansöker om kandidatexamensbetyg innan förflyttningen till magisterstudier. Arkitektur- och landskapsarkitekturstuderande behöver inte ansöka till magisterstudier med en skild blankett. Studerande som går sina sista kandidatkurser kan börja på magisterstudier vid sidan om, med undantag för studiokurser.

Kandidatstuderande som deltar i magisterstudier har följande restriktioner:

  • Kandidatexamen ska vara avlagd senast då studerandeutbytet börjar
  • Kurser på magisternivå kan ha avlagda kurser som krav på de som deltar (Kursbeskrivning på Oodi / Kurspresentation på MyCourses)
  • Den studerande ska i första hand sträva efter att studera de kurser som finns i ISP:n. Magisterstudiernas ISP görs då kandidatexamen är klar