Opiskelija voi hakea toisessa yliopistossa suoritettavan/jo suoritetun opintokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintonsa sivuopintokokonaisuudeksi. Muualla suoritetun sivuopintokokonaisuuden tulee:

  • tukea opiskelijan tutkinnon ohjelmaa ja soveltua kauppatieteelliseen tutkintoon,
  • olla yliopistotasoinen, sekä
  • muodostaa vähintään 24 op:n laajuinen kokonaisuus siinä tutkinnossa/niissä opinnoissa, jotka opiskelija on suorittanut (esim. tutkinnon perusopinnot tai aineopinnot). Yksittäisiä kursseja, jotka ovat yhteensä laajuudeltaan 24 op, ei voi sisällyttää Kauppakorkeakoulun tutkinnon sivuopintokokonaisuudeksi.

Muualla suoritetusta sivuopintokokonaisuudesta ei anneta arvosanaa vaan se merkitään opintorekisteriin arvosanalla ”hyväksytty” ja opintorekisteriin merkitään sivuopintojen aihe (esim. Cultural Management). Hyväksiluettu sivuopintokokonaisuus on aina tutkinnon sivuopintokokonaisuus.

Kandidaattitason sivuopintokokonaisuuden hyväksilukua voi hakea vasta kun opiskelija on valittu erikoistumisalueelle ja hänellä on hyväksytty HOPS, johon sivuopintokokonaisuus on merkitty.

Muiden yliopistojen tarjontaan voi tutustua yliopistojen sivuilla tai joustavan opinto-oikeuden (JOO) sivustolla joopas.fi. Lisätietoa myös Inton sivulla Opinnot toisissa Aallon kouluissa tai toisissa suomalaisissa yliopistoissa
A student can apply to include a minor study module completed at another university in the degree studies. This minor study module needs to:

  • meet the goals and requirements of the study programme and support the Master of Science Degree in Economics and Business Administration,
  • be university level,  and
  • form a minimum of 24 credits module in the degree / studies, which the student has completed (e.g. basic studies or intermediate studies).  A combination of separate courses worth 24 credits cannot be included in the degree as a minor study module.

Minor study module completed at another university will be graded with ”pass” and the topic of the minor will be shown on the transcript of records (e.g. Cultural Management). When a minor module has been confirmed as a part of the degree through credit transfer, it will be included as an official minor and cannot be changed afterwards.

Offerings of other universities can be found from university websites or from Flexible Study Rights (JOO-studies) site joopas.fi. Additional information also on Into page Studies at other Aalto schools or in Finnish universities