Koodi: ARTS3077

Laajuus: 106-116 op

Pääainevastaava: Professori Arja Karhumaa

Koulutuksen sisältö

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineessa opiskellaan graafista suunnittelua sekä visuaalisen viestinnän käytäntöjä, teoriaa ja kriittistä ajattelua. Oppiva yhteisö kannustaa luoviin kokeiluihin, vertaisoppimiseen sekä oman praktiikan ja asiantuntijuuden kartoittamiseen laajalla visuaalisen muotoilun kentällä. Ohjelman kansainväliset verkostot tarjoavat mm. työpajoja, vaihto-opiskelumahdollisuuksia ja erilaisia yhteistyöprojekteja. 

Ensimmäisen opintovuoden Väline-moduulit antavat opiskelijalle kattavan työkalupakin ja ammatillisen sanaston. Vuoden opinnot koostuvat graafisen suunnittelun ydinalueista ja risteyttävät sekä uusia että vanhoja medioita ja teknologioita. Opinnot sisältävät mm. koodausta, liikkuvaa grafiikkaa, tekstausta ja typografiaa, taittoa ja valokuvausta, kohopainoa ja serigrafiaa. Alan historiaan perehdytään praktiikan kautta ja omailmaisua ja visualisointitaitoja kehitetään kulloinkin ajankohtaisin tekniikoin.  

Toisen opintovuoden laajat, teemoitetut Koe-moduulit perehdyttävät kokeilevaan ja omaehtoiseen tekemiseen suunnittelun eri alueilla. Näissä soveltavissa opintojaksoissa suunnittelun työkalut ja käytännöt niveltyvät teoreettisiin viitekehyksiin sekä vaihtuviin, ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihinVisuaalista viestintää käsitellään moninaisena vaikuttamisen, tiedon visualisoinnin, vastuullisen ja kriittisen suunnittelun sekä aktivismin kenttänä. Täällä tehdään myös kokeiluja vasta orastavilla teknologioilla. Toisen vuoden lopussa on mahdollista tehdä vuosikurssin yhteinen opintomatka ulkomaille. 

Kolmantena vuonna opiskelija keskittyy omaa yksilöllistä opintopolkuaan tukeviin sivuaineopintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Tämän vuoden aikana opiskelija tekee myös kandidaatin opinnäytteen, joka on itsenäistä ja tutkivaa tekemistä sekä tähän liittyvää akateemista kirjoittamista. Opinnäyte voi olla joko omaehtoinen produktio tai teoreettinen tutkielma. 

Koko kolmen vuoden opintojen lävitse kulkee Positiointi-moduuli, johon kuuluvat opinnot antavat välineitä oman oppimisen seurantaan ja arviointiin itsenäisesti, vertaisryhmän sekä ohjaavien opettajien kanssa. Tämä moduuli ohjaa myös kriittiseen ja teoreettiseen ajatteluun, oman työn paikantamiseen sekä aktiiviseen toimijuuteen kentällä vallalla olevissa ja tulevissa työskentelyolosuhteissa.  

Osaamistavoitteet 

Sisältötavoitteet: 

Suunnittelun ja muotoilun ammattilainen 

Opiskelija on aikaansa seuraava ja yhteistyökykyinen suunnittelija, joka ymmärtää tyylien, lajityyppienkonventioiden ja kulttuurien merkityksen viestinnässä. Hänellä on käsitys muotoiluprosessin kulusta, yleisöjen ja käyttäjien huomioimisesta, muotoilun moninaisista vaikutuksista sekä kestävästä kehityksestä. Opiskelijalla on kyky työskennellä monenlaisissa visuaalisissa suunnittelutehtävissä sekä itsenäisesti että osana monialaista ja -kulttuurista yhteistyötä.  

Tutkiva tekijyys 

Opiskelija on tutustunut visuaalisen viestinnän historiaan ja alan teoreettisiin ja kriittisiin keskusteluihin. Hän tuntee ne lainsäädännön, yrittäjyyden ja työelämän järjestämisen alueet, joilla on oleellinen merkitys hänen toiminnalleen, toimijuudelleen ja toimeentulolleen suunnittelijana. Valmistuva opiskelija on itsenäinen ja ennakkoluuloton ajattelija, joka muotoilun keinoin kykenee esittämään kysymyksiä, kehystämään ongelmia ja ehdottamaan niihin ratkaisuja. 

Kattava käsitys alasta

Ohjelmasta valmistuvalla opiskelijalla on käsitys visuaalisen viestinnän laajan kentän eri alueista ja niiden mahdollisuuksista, ja hän pystyy paikantamaan itsensä tällä kentällä. Hän on tietoinen omista suunnittelijaominaisuuksistaan, vahvuuksistaan ja taidoistaan. Hän tunnistaa laajan ammattikentän tarjoaman vapauden ja siihen liittyvän vastuun. 

Taitotavoitteet: 

Välineensä tunteva suunnittelija 

Ohjelmasta valmistuva opiskelija hallitsee erinomaisesti graafisen suunnittelun perustaidot kuten typografian, taiton ja erilaiset visualisoinnit. Niiden lisäksi hänellä on rohkeus kokeilla ja omaksua uusia, odottamattomiakin materiaaleja ja teknologioita viestinnällisten ideoiden toteutukseen, olivatpa ne analogisia tai digitaalisia.  

Argumentoiva ja aktiivinen toimija 

Opiskelija osaa sanallistaa ja arvioida omaa suunnittelutyötään sekä perustella ja arvioida omia valintojaan. Hän osaa myös antaa harkittua palautetta muille. Hän tuntee alansa teoreettiset tietolähteet ja osaa hankkia sekä arvioida uusia. Hänellä on valmius osallistua aktiivisesti alan ajankohtaisiin keskusteluihin. 

Akateemiset taidot: 

Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa tekstissään käyttää tietolähteitä. Hän kykenee asettamaan itselleen tutkimustehtävän kysymyksenasetteluineen. Hänellä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja akateemiseen jatko-opiskeluun.  

Kurssit

Pääaineopinnot 106–116 op


Koodi

Nimi

Opintopisteet

Väline

39

Väline-opintokokonaisuuteen sisältyvät opinnot ajoittuvat ensimmäiselle opintovuodelle ja ovat pääaineopiskelijoille pakollisia.

DOM-C1050 

Väline: Koodi

3

DOM-C1051

Väline: Kuva

9

DOM-C1052 

Väline: Typografia 

9

DOM-C1053Väline: Taitto12

DOM-C1054

Väline: Liike

6

Koe

45

Koe-opintokokonaisuuteen sisältyvät opinnot ajoittuvat toiselle opintovuodelle ja ovat pääaineopiskelijoille pakollisia. 

DOM-C1060

Koe: Muutos

6

DOM-C1061

Koe: Teknologia

9

DOM-C1062

Koe: Prosessi

9

DOM-C1063Koe: Kieli

DOM-C1064

Koe: Koe

6

Lisäksi opiskelija valitsee yhteensä 6 opintopistettä seuraavista


ARTS-A0102

Ajatus
DOM-C1081Kirjallisuus3 tai 6
DOM-C1029Projektiopinnot3

Positiointi

22

Positiointi-opintokokonaisuuteen sisältyvät opinnot ajoittuvat kaikille kolmelle opintovuodelle ja ovat pääaineopiskelijoille pakollisia. 

DOM-C1070

Ajantila

3 (1+1+1)

DOM-C1071

Oman praktiikan paikantaminen

3 (1+1+1)

DOM-C1072

Työ ja elämä 

3

DOM-C1073 

Kriittinen lukupiiri

3

ARTS3013.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTSa.kypsKypsyysnäyte0

Valinnaiset kurssit

0–10

Opiskelija valitsee näistä kursseista pakollisten pääaineopintojen lisäksi 0–10 opintopistettä riippuen siitä, kuinka laajan sivuaineen (15–25 op) hän suorittaa. Opiskelija voi täydentää pääaineopintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettavilla opinnoilla. Lisäksi opiskelija voi halutessaan sisällyttää valinnaisia kursseja myös vapaasti valittaviin opintoihin.

DOM.harj 

Työharjoittelu

5–15 *

DOM-C1029 

Projektiopinnot

2–15 *

DOM-C1080

Työpaja

2–15 *

DOM-C1081

Kirjallisuus

2–15 *

DOM-C1082Luentopassi 1–3
DOM-C1083Opintomatka 2–6

DOM-C1084

Tutorina tai assistenttina toimiminen

2–15 *

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.