Koodi: BBB-B101

Laajuus: 120 op.

Pääainevastaava: Professori Anne Lakanen

Osaamistavoitteet

Elokuvaleikkauksen maisteritason pääaine on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopintoihin. Pääaineen kandidaattiopinnot muodostavat erinomaisen perustan maisteriopintojen harjoittamiselle. 

Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet sekä tutkimuksellisen ajattelun pohja on luotu taiteen kandidaatin tutkinnon aikana. Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijasta katsomisen ja näkemisen asiantuntija sekä tarinankertoja ja taiteilija. Pitkän dokumentin ja pitkän fiktioelokuvan rakenteen ja ilmaisun hallitseminen on opetuksen keskiössä. Maisterintutkinnossa on myös mahdollista erikoistua digitaaliseen jälkituotantoon, animaatioon ja kokeelliseen elokuvaan. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet jatko-opintoihin.

Maisteriopintojen tavoitteena on, että opiskelija löytää oman työskentelytapansa ja pystyy suunnittelemaan ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisesti leikkausprosessin aikana isoissa tuotannoissa. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ominaisuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä sekä kriittistä ajattelua.

Elokuvaleikkauksen pääaineesta maisteriksi valmistuva pystyy käsittelemään pitkän muodon elokuvan rakenteen ja hallitsemaan suuret materiaalimäärät, sekä aikatauluttamaan oman työskentelynsä suhteessa tuotannon vaatimuksiin. Hän ymmärtää visuaalisten efektien tekemisen edellytykset ja pystyy suhteuttamaan digitaalisen jälkityön omaan työskentelyynsä. Toisaalta hänellä on mahdollisuus erikoistua digitaalisen jälkituotannon ja visuaalisten efektien suunnittelijaksi, tekijäksi ja asiantuntijaksi. Elokuvaleikkauksen opiskelu luo opiskelijalle hyvän pohjan kasvaa itsenäiseksi taiteilijaksi, jolla on valmiudet uudistaa elokuvallista ilmaisua tai suuntautua elokuvailmaisun tutkimukseen, tai käyttää visuaalisen dramaturgian taitojaan muilla kerronnan ja viestinnän alueilla.

Koulutuksen sisältö

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineessa opiskelija syventää taitojaan ja näkemystään dramaturgiassa ja elokuvaleikkauksessa. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista sekä lajin teorian syventävistä opinnoista.

Pääaineessa syvennetään tietoutta elokuvan rakenteista ja elokuvaleikkauksen teorioista. Opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa elokuvallista tietämystään kuvauksen ja äänisuunnittelun suuntaan ja valita Aalto- ja Taideyliopiston yhteistyöalustalta omaa erikoistumistaan tukevia opintoja. Harjoitustuotannoissa syvennetään leikkaajan ammatillisia käytäntöjä fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan aloilta.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opiskelija syventää tietämystään oman alansa perinteeseen ja nykysuuntauksiin.

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta ja löytää kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullinen muoto sekä saada katsojassa aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Elokuvaleikkaajan tulee olla eläytymiskykyinen ja ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä kerronnan laajempia ja syvempiä merkityksiä. Elokuvaleikkaajalla tulee olla hyvä käsitys elokuvahistoriasta sekä eri lajityyppien ilmaisukeinoista. Hyvä kuvanlukutaito, rytmitaju ja rakenteiden hahmottamiskyky luovat rohkeutta tuottaa uusia ratkaisuja leikkausprosessin aikana. Kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat perusedellytykset ammatissa etenemiselle.  Maisteriopinnoissa pääpaino on suurien kokonaisuuksien ja pitkän muodon hallitsemisessa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) muotoutuu jokaiselle opiskelijalle erikseen hänen kiinnostuksensa mukaan. Opiskelija voi erikoistua esimerkiksi varsinaiseen elokuvaleikkaukseen, jälkituotantoon, digitaalisiin efekteihin tai lähteä tutkimukselliseen suuntaan.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen yhteiset maisteriopinnot30
Yhteiset maisteriopinnot ovat kaikille elokuvataiteen maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia.
Teoria, taide ja tekijyys10
ELO-E1010MA-opinnäyteseminaari4-6
ELO-E1011Teoria, taide ja tekijyys 12
ELO-E1012Teoria, taide ja tekijyys 22-4
Alan käytännöt ja työelämätaidot10
ELO-E1013Ryhmädynamiikka ja johtaminen2
ELO-E1014Sopimukset ja tekijänoikeudet4
ELO-E1015Työhyvinvointi2
ELO-E1016Yrittäjyys ja työelämätaidot2
Analyysi ja visio10
ELO-E1017Seitsemäs taide2
ELO-E1018Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 12
ELO-E1019Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 22
Valitse kaksi seuraavista kursseista:4
ELO-E1020Elokuvan historia 52
ELO-E1021Elokuvan historia 62
ELO-E1022Elokuvan historia 72
Elokuvaleikkauksen syventävät opinnot30

ELO-E3027

Pitkän elokuvan ja sarjan leikkaus 1

2

ELO-E3028

Pitkän elokuvan ja sarjan leikkaus 2

6-8

ELO-E3029

Pitkän elokuvan ja sarjan leikkaus 3

2-5

ELO-E3030

Pitkän elokuvan ja sarjan leikkaus 4

2-5

ELO-E3031

Liike ja näkökulma, leikkaus

2-6

ELO-E3015

Kokeellinen elokuva

1-7

ELO-E3032

AVFX 2

2

ELO-E3026

Kuva ja ääni 2

3-4

ELO-E3033

Historia ja muisti 2

1–6

ELO-E3017

Elokuvaleikkauksen vaihtuvasisältöiset kurssit

2-12

ELO-E3034

Leikkaajien seminaari 2

1

ELO-E4526

School of Sound

2

ELO-E3019

Digitaalinen jälkituotanto, VFX

2–10

ELO-E1023

Elokuvaharjoitus (MA)

2-10

ELO-E3035

Elokuvaleikkauksen erityisalueet

1-12

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30