På svenska

Perusopinnot 2019-2020 (voimassa 1.8.2019 alkaen)

Koodi: ENG3042.A

Laajuus: 70-73 op

Vastuuopettaja: professori Jussi Leveinen

Kurssit

PERUSOPINTOJEN YHTEINEN OSA (55 op)

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

ENG-A1100

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

2

I

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa monialaisia opintoja (esim. UWAS-, UWTS- ja UWBS-kurssit), jotka eivät jo sisälly tutkintorakenteeseen

 3

II

CS-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

CS-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–V

MS-A0004

Matriisilaskenta (ELEC2, ENG2)

5

I

MS-A0104

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC2, ENG2)

5

II


 Alla olevista matematiikan kursseista valitaan kaksi seuraavien suositusten mukaan:
Vaihtoehto A: Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti energian tuotantoon liittyvässä tekniikassa tai laajentamaan osaamistaan kone- ja rakennustekniikan suuntaan, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia:MS-A0205

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)

5

III

MS-A0305 /
MS-A0309

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

I


Vaihtoehto B: Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan vesi- ja ympäristötekniikassa, georakentamisessa tai energiajärjestelmissä, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia:MS-A0205

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)

5

III

MS-A0501

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I


Vaihtoehto C: Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti paikkatiedoissa ja geoinformaatiossa, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia:MS-A0503 tai
MS-A0504

First course in probability and statistics
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

III

MS-A0401/9

Diskreetin matematiikan perusteet

5

I

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

LC-xxxx

Vieraan kielen opintoja

3


LC-5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1


LC-5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1


PERUSOPINTOJEN VALINNAINEN OSA (valitaan alla olevista 3 kurssia (15-18 op), joita ei ole jo valittu yhteiseen osaan)

PHYS-A3122

Termodynamiikka (ENG2)

5

II

PHYS-A3132

Sähkömagnetismi (ENG2)

5

IV

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

III

MS-A0305Differentiaali- ja integraalilaskenta 35I
MS-A050xTodennäköisyyslaskun ja tilastotieteen peruskurssi5 I/II/III/IV

MS-A0401 /
MS-A0409

Diskreetin matematiikan perusteet / Grundkurs i diskret matematik

5I / II
31A00110Taloustieteen perusteet6I

32A00130 tai

MAA-A1001

Yritysjuridiikan perusteet  

tai Affärsjuridikens grunder

6

III

tai III-IV

32C25000Sopimusjuridiikka6I
CS-A1121Ohjelmoinnin peruskurssi Y25III-V
CS-A1150Tietokannat5III-V
ENG-A1003Numerical methods in Engineering5III


Yhteensä

70


Pääaine 2019-2020 (voimassa 1.9.2019 alkaen)

Koodi: ENG3042

Laajuus: 60 op

Vastuuprofessori: professori Jussi Leveinen

Energia- ja ympäristötekniikassa koulutetaan osaajia infrarakentamisen, yhdyskunnan energian tuotannon ja käytön, maa-, väylä- ja kalliorakentamisen, vesi- ja ympäristötekniikan, raaka-ainevarojen hyödyntämisen sekä ympäristötiedon keruun, käsittelyn ja soveltamisen alueille. Pääaineen suoritettuaan opiskelija tuntee infrarakentamisen, energian tuotannon ja käytön, geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen tavanomaiset käyttöprosessit sekä niiden ympäristövaikutukset ja energiataseet. Hän tunnistaa matematiikan ja laskennallisten menetelmien mahdollisuudet ja käytön eri ilmiöiden ja niiden sijainnin mallinnuksessa.

Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikan, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, maa-, ja kalliomekaniikan ja geoinformatiikan teorioita, käsitteitä, malleja ja teknologioita energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisuun. Valmistuva opiskelija ymmärtää yhdyskuntarakentamisen, energian ja luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun roolin yhteiskunnassa. Hän tuntee energiatalouden ja energiamarkkinoiden perusteet. Näiden valmiuksien ohella opiskelija tuntee sivuavia tekniikan aloja riittävän hyvin pystyäkseen keskustelemaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kandidaatin tutkinnon opinnoissa opiskelija rakentaa perustan diplomi-insinöörin tutkintoon johtaville opinnoille sekä teknillistieteelliselle ammatti-identiteetille ja työskentelylle kansainvälisessä toimintaympäristössä. Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija muodostaa näkemyksen alan ammatillisista käytännöistä insinööri- ja tutkimustyössä sekä ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden yhteiskunnallisessa kehityksessä ja tieteellisessä tutkimuksessa.

Kurssit

Pääaineen pakollisiin opintoihin (50 op) kuuluu

Pääaineen valinnaisiin opintoihin (10 op) kuuluu kaksi laajuudeltaan 5 op kurssia, jotka valitaan pääaineen valinnaisten kurssien listalta.

 

Pääaineen pakolliset opinnot

 

 

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto

5

V

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

III

KJR-C1001
tai COE-C1001

Statiikka ja dynamiikka

tai Statics and Dynamics

5

IV

tai II

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V tai I

KJR-C2004

Materiaalitekniikka

5

III

ENG3042.kand

Kandidaatintyö ja seminaari

10

I-II tai III-IV

ENG3042.kyps

Kypsyysnäyte

-

I-II tai III-IV


Yhteensä

50


 

Pääaineen valinnaiset opinnot

Valitaan kaksi kurssia niin, että pääaineen laajuus 60 op täyttyy.

 

 

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

V

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

I

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu

5

V

YYT-C2005

Sovellettu hydrologia

5

I

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

5

III

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

YYT-C3001

Management of environmental data and information

5

I


Valitaan yhteensä

10Pääaineopinnot yhteensä

60Perusopinnot 2018-2019

Koodi: ENG3042.A

Laajuus: 70 op

Vastuuopettaja: professori Jussi Leveinen

Kurssit

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

ENG-A1100

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

2

I

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

Kurssi on korvattavissa toisella Aallon/ENGin hyväksymällä Aalto-kurssilla tai University Wide -kurssilla (esim. UWAS)

 3

II

CS-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

CS-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV

MS-A0004

Matriisilaskenta (ELEC2, ENG2)

5

I

MS-A0104

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC2, ENG2)

5

II


 Alla olevista matematiikan kursseista valitaan kaksi seuraavien suositusten mukaan:
Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti energian tuotantoon liittyvässä tekniikassa tai laajentamaan osaamistaan kone- ja rakennustekniikan suuntaan, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia:MS-A0205

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)

5

III

MS-A0305/MS-A0309

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

I


Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan vesi- ja ympäristötekniikassa, georakentamisessa tai energiajärjestelmissä, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia:MS-A0205

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)

5

III

MS-A0501

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I


Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti paikkatiedoissa ja geoinformaatiossa, suositellaan valitsemaan alla olevat kaksi kurssia:MS-A0503 tai
MS-A0504

First course in probability and statistics
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

III

MS-A0401/9

Diskreetin matematiikan perusteet

5

I

PHYS-A3122

Termodynamiikka (ENG2)

5

II

PHYS-A3132

Sähkömagnetismi (ENG2)

5

IV

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

III

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

LC-xxxx

Vieraan kielen opintoja

3


LC-5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1


LC-5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1Yhteensä

70


 1) Aalto-kurssit 2017-2018

Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen Insinööritieteiden tulevaisuusforumin tilalla voi suorittaa vähintään 3 op:n laajuisen Aalto-kurssin (linkki http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2017/fi/aalto-kurssit.html)
Alle on koottu esimerkkejä ENG-A1005 kurssin tilalle aiemmin hyväksytyistä kursseista. Mikäli opiskelija suoritaa useampia Aalto-kursseja, niitä voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Joillakin kursseilla on rajoituksia sen suhteen miten kurssille voi osallistua.

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

AAN-C1002

Challenge Breakers 

5

V-I (Summer)

AAN-C2003

DD Basics: Working in the Digital Paradigma 

5

IV-V

AAN-C2007

Product Sustainability 

5

I-II

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

3

II

CHEM-A1600

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi

3

I-II

 

CHEM-A1610

 Design Meets Biomaterials3IV-V

CHEM-A1620

Näkökulmia ympäristöasioihin

3

IV-V

BECS-C3001

Aivoaakkoset

4

I–II

TU-A1150/MS-C2197

Filosofia ja systeemiajattelu

3

III–IV

TU-A1140

Itsensä tunteminen ja johtaminen

3

III-IV

ELEC-A4930

Astronomical View of the World

3

III-IV 
ELEC-A4920Sähkötekniikan historia ja innovaatiot 3III-IV
ELEC-A6001Johdatus sähköenergiajärjestelmiin3I
ELEC-A7900Telecommunications Forum3 II

Pääaine 2018-2019

Koodi: ENG3042

Laajuus: 60 op

Vastuuprofessori: professori Jussi Leveinen

Energia- ja ympäristötekniikassa koulutetaan osaajia infrarakentamisen, yhdyskunnan energian tuotannon ja käytön, maa-, väylä- ja kalliorakentamisen, vesi- ja ympäristötekniikan, raaka-ainevarojen hyödyntämisen sekä ympäristötiedon keruun, käsittelyn ja soveltamisen alueille. Pääaineen suoritettuaan opiskelija tuntee infrarakentamisen, energian tuotannon ja käytön, geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen tavanomaiset käyttöprosessit sekä niiden ympäristövaikutukset ja energiataseet. Hän tunnistaa matematiikan ja laskennallisten menetelmien mahdollisuudet ja käytön eri ilmiöiden ja niiden sijainnin mallinnuksessa.

Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikan, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, maa-, ja kalliomekaniikan ja geoinformatiikan teorioita, käsitteitä, malleja ja teknologioita energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisuun. Valmistuva opiskelija ymmärtää yhdyskuntarakentamisen, energian ja luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun roolin yhteiskunnassa. Hän tuntee energiatalouden ja energiamarkkinoiden perusteet. Näiden valmiuksien ohella opiskelija tuntee sivuavia tekniikan aloja riittävän hyvin pystyäkseen keskustelemaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kandidaatin tutkinnon opinnoissa opiskelija rakentaa perustan diplomi-insinöörin tutkintoon johtaville opinnoille sekä teknillistieteelliselle ammatti-identiteetille ja työskentelylle kansainvälisessä toimintaympäristössä. Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija muodostaa näkemyksen alan ammatillisista käytännöistä insinööri- ja tutkimustyössä sekä ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden yhteiskunnallisessa kehityksessä ja tieteellisessä tutkimuksessa.

Kurssit

Pääaineen pakollisiin opintoihin (50 op) kuuluu

Pääaineen valinnaisiin opintoihin (10 op) kuuluu kaksi laajuudeltaan 5 op kurssia, jotka valitaan pääaineen valinnaisten kurssien listalta.

 

Pääaineen pakolliset opinnot

 

 

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto

5

V

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

III

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V tai I

KJR-C2004

Materiaalitekniikka

5

III-IV

ENG3042.kand

Kandidaatintyö ja seminaari

10

I-II tai III-IV

ENG3042.kyps

Kypsyysnäyte

-

I-II tai III-IV


Yhteensä

50


 

Pääaineen valinnaiset opinnot

Valitaan kaksi kurssia niin, että pääaineen laajuus 60 op täyttyy.

 

 

Koodi

Kurssin nimi

op

periodi

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

V

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

I

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

5

IV

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu

5

V

YYT-C2005

Sovellettu hydrologia

5

I

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

5

III

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

YYT-C3001

Management of environmental data and information

5

I


Valitaan yhteensä

10Pääaineopinnot yhteensä

60Energia- ja ympäristötekniikan pääaineen opintojen mallisuoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu Energia- ja ympäristötekniikan pääaineeseen kuuluvat perusopintojen ja pääaineen opintojen kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama lukuun ottamatta opiskelijan omasta kiinnostuksesta johtuvia valintoja, jotka kohdistuvat suoritusjärjestystaulukukossa kolmeen ryhmään (A, B, C) ryhmiteltyihin matematiikan kursseihin. Opiskelija voi valita haluamansa ryhmän ja opiskella ryhmään kuuluvat matematiikan kurssit. Vaikka ryhmiin on valittu kurssit niin, että ne antavat valmiuksia tiettyihin maisterivaiheen opintoihin, ryhmän valintaa ei käytetä kriteerinä siinä vaiheessa, kun opiskelijat valitsevat maisterivaiheen ohjelmansa.

Sivuaineeseen ja vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvia kursseja ei ole suositeltavassa suoritusjärjestyksessä, vaan opiskelija suunnittelee itse niiden suorittamisen ajankohdat.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.


 1. vuosi, syksy
Koodi

Nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENG-A1100

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

2

I

MS-A0004

Matriisilaskenta (ELEC2, ENG2)

5

I

CS-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi (*

Kurssi on korvattavissa toisella Aallon/ENGin hyväksymällä Aalto-kurssilla tai University Wide -kurssilla (esim. UWAS)

3

II

PHYS-A3122

Termodynamiikka (ENG2)5II

MS-A0104

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC2,ENG2)

5

II

ENG-A1010

Harjoittelupassi (1 op)
1. syksy yhteensä

25


 1. vuosi, kevät
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi
CHEM-A1250

Kemian perusteet

5

III

CS-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV


Suorita jompi kumpi matematiikan kurssi valintojesi mukaan (ks. valintaohjeet vaihtoehdoille A, B tai C perusopinnoista sivun alusta)5

MS-A0205
(A tai B)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG) (5 op)     

5

III

MS-A0503 (C)

First course in probability and statistics (5 op)

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

5

III

PHYS-A3132

Sähkömagnetismi (ENG2)

5

IV

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

Kurssi on ENY-pääaineen valinnainen kurssi (2018-2019) tai ENY-pääaineen pakollinen kurssi (2019-2020), joka
suositellaan suoritettavaksi opintojen ensimmäisenä keväänä. Vaihtoehtoisesti voi suorittaa englanninkielisen COE-C1001 Statics and Dynamics -kurssin

5

IV

YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto5 V

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

LC-5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

III-V

LC-5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

III-V


Lisäksi Toisen kotimaisen kielen kurssi (jos ei mene suoraan kokeisiin3-4


 1. kevät yhteesä 

32 - 37

 2. vuosi, syksy
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi
ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu (2 op) tai
Työympäristöharjoittelu ulkomailla (2 op)
Ensimmäisen vuoden keväällä tehtyjen matematiikan kurssien valintojen mukaan opiskellaan toinen ryhmään A, B tai C kuuluvista kursseista.


I

MS-A0305 (A)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5op)


5

I

MS-A0501 (B)

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5op)

I

MS-A04021/9 (C)

Diskreetin matematiikan perusteet (5op)

I

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet (pääaineen valinnainen kurssi)

5

II


2. syksy yhteensä

25


 2. vuosi, kevät
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

III

KJR-C2004

Materiaalitekniikka

5

III-IV

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V


Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista kevään periodeilla järjestettävistä kursseista:

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa 5 op, IV-V periodi

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka 5 op, IV periodi

MAA-C2001 Ympäristötiedon keruu 5 op, V periodi

CHEM-C2610 Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5 op, III periodi

ENY-C2004 Geologia ja geomekaniikka 5 op, V periodi
5


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

5


LC-98.xxxx tai LC-xxxx

Pakollinen vieras kieli (voi suorittaa myös 3. syksy tai 3. kevät)

32. kevät yhteensä

38 -33

 3. vuosi, syksy
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu (2 op) tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)
Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista I periodilla järjestettävistä kursseista:

ENE-C3001 Energiasysteemit (5 op)

YYT-C2005 Sovellettu hydrologia (5 op)

YYT-C3001 Management of environmental data and information (5 op)
5
I


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20

I-II

ENG3042.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

ENG3042.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II


3. syksy yhteensä

25-35

 3. vuosi, kevät
KoodiNimiLaajuus (op)Periodi
ENG3042.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

ENG3042.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

25

III-V