På svenska


Perusopinnot

Koodi: ENG3044.A

Laajuus: 70-71 op

Vastuuopettaja: professori Raine Mäntysalo

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5 op

IV-V

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5 op

V

ENG-A1100

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

2 op

 I

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

Kurssi on korvattavissa toisella Aallon/ENGin hyväksymällä Aalto-kurssilla tai University Wide -kurssilla (esim. UWAS)

3 op

II

CS-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5 op

I–II

CS-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5 op

III–IV

MS-A0004

Matriisilaskenta (ELEC2, ENG2)

5 op

I

MS-A0104

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC2, ENG2)

5 op

II

MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5 op

II


valitaan alla olevista joko a tai ba) MS-A0205(*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)

5 op

III

b) 30C00200 (*

Econometrics

6 op

IV

PHYS-A3122

Termodynamiikka (ENG2)

5 op

II

PHYS-A3132

Sähkömagnetismi (ENG2)

5 op

IV

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5 op

III

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5 op

III–IV

LC-xxxx

Vieraan kielen opintoja

3 op


LC-5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1 op


LC-5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1 opYhteensä

70-71 op


 *) Valintaohje matematiikan kurssien a) MS-A0205 tai b) 30C00200 valitsemiseksi.

a) MS-A0205 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2  -kurssin valintaa suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan energia- ja ympäristötekniikan tai kone- ja rakennustekniikan suuntaan sekä syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti liikennetekniikan osalta.

b) 30C00200 Econometrics -kurssin valintaa suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti kiinteistötalouden osalta sekä laajentamaan osaamistaan tuotantotalouden ja kauppatieteiden suuntaan. Kurssin suorittamista suositellaan 2. lukuvuoden aikana. 30C00200 Econometrics on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kurssi. Tarkista WebOodista, missä periodissa kurssi järjestetään. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Tiedot kurssista Econometrics löytyvät:https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&html=1&Tunniste=30C00200

 1) Aalto-kurssit 2017-2018

Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen Insinööritieteiden tulevaisuusforumin tilalla voi suorittaa vähintään 3 op:n laajuisen Aalto-kurssin (linkki http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2017/fi/aalto-kurssit.html)
Alle on koottu esimerkkejä ENG-A1005 kurssin tilalle aiemmin hyväksytyistä kursseista. Mikäli opiskelija suoritaa useampia Aalto-kursseja, niitä voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Joillakin kursseilla on rajoituksia sen suhteen miten kurssille voi osallistua.

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

AAN-C1002

Challenge Breakers 

5

V-I (Summer)

AAN-C2003

ADD Basics: Working in the Digital Paradigma 

5

IV-V

AAN-C2007

Product Sustainability 

5

I-II

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

3

II

CHEM-A1600

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi

3

I-II

 

CHEM-A1610

 Design Meets Biomaterials3IV-V

CHEM-A1620

Näkökulmia ympäristöasioihin

3

IV-V

BECS-C3001

Aivoaakkoset

4

I–II

TU-A1150/MS-C2197

Filosofia ja systeemiajattelu

3

III–IV

TU-A1140

Itsensä tunteminen ja johtaminen

3

III-IV

ELEC-A4930

Astronomical View of the World

3

III-IV 
ELEC-A4920Sähkötekniikan historia ja innovaatiot 3III-IV
ELEC-A6001Johdatus sähköenergiajärjestelmiin3I
ELEC-A7900Telecommunications Forum3 II

Pääaine

Koodi: ENG3044

Laajuus: 60-61 op

Vastuuopettaja: professori Raine Mäntysalo

Rakennetun ympäristön pääaineopintojen tuloksena opiskelijalla on perustava ymmärrys rakennetun ympäristön investointien hallinnasta ja monimutkaisen kaupunkitodellisuuden ja sen muutosten ohjauksesta. Opiskelija tutustuu maankäytön suunnitteluun ja maankäyttömuutosten vaikutusten arviointiin liikennetekniikan ja kiinteistötalouden näkökulmista. Pääaineessa perehdytään yhdyskuntien teknisiin järjestelmiin keskittyen erityisesti liikennejärjestelmään, kiinteistöjärjestelmään ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään. Opiskelija tuntee näiden järjestelmien  suunnittelun, analysoinnin ja arvioinnin menetelmiä ja hän hallitsee mittaus-, simulointi- ja mallinnustekniikoiden perusteet ja menetelmät niihin liittyen. Hän osaa käyttää suunnittelun tietoteknisiä apuvälineitä paikka- ja kartografisen tiedon hallinnassa, mallinnuksessa ja visualisoinnissa. Opiskelija osaa soveltaa näitä menetelmiä ja apuvälineitä eri aloja (liikennetekniikka, kiinteistötalous, maankäytön suunnittelu) integroivalla tavalla maankäytön ja teknisten verkostojen suunnittelussa ja kiinteistöhallinnassa. Hän tuntee rakennetun ympäristön muutosta säätelevän  lainsäädännön ja oikeudelliset järjestelmät sekä normiohjauksen keinot ja tavoitteet. Opiskelija ymmärtää rakennetun ympäristön muutosdynamiikan kansan- ja yritystaloudellisia, historiallisia ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja ymmärtää suunnittelun aseman ja mahdollisuudet muihin ohjauskeinoihin ja muutosvoimiin suhteutettuna. Tähän liittyen hän ymmärtää myös rakennetun ympäristön suunnitteluun liittyviä poliittisia haasteita ja hänellä on valmiuksia esiintyä ja kommunikoida suunnittelun vuorovaikutustilanteissa eri sidosryhmien ja osallisten kanssa.

Pääaine haastaa kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja johtaa tarkastelemaan rakennetun ympäristön problematiikkaa kokonaisvaltaisesti ja eri näkökulmia ongelmanratkaisussa integroiden. Pääaineopinnoissa tarvitaan kiinnostusta yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä  matemaattisia taitoja. Opetus kandipääaineessa muodostuu mm. luento-opetuksesta, projektimuotoisista harjoitustöistä suunnittelun ja analyysin ryhmätöinä, esitys- ja palaute-tilaisuuksista, laskuharjoituksista ja tietoteknisiin ohjelmiin perehtymisestä. Kandidaatin tutkinnon opinnoissa opiskelija rakentaa perustan diplomi-insinöörin tutkintoon johtaville opinnoille sekä teknillistieteelliselle ammatti-identiteetille ja työskentelylle kansainvälisessä toimintaympäristössä. Rakennetun ympäristön opiskelija muodostaa näkemyksen alan ammatillisista käytännöistä insinööri- ja  tutkimustyössä sekä ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden yhteiskunnallisessa kehityksessä ja tieteellisessä tutkimuksessa.

Kurssit

Pääaineen pakollisiin opintoihin (50 op) kuuluu:

  • kahdeksan laajuudeltaan 5 op kurssia, yhteensä 40 op,
  • kandidaatintyö ja seminaari (10 op) sekä kypsyysnäyte (0 op).

Pääaineen valinnaisiin opintoihin (10 op) kuuluu:

  • kaksi laajuudeltaan 5 op kurssia, jotka valitaan alla olevalta pääaineen valinnaisten kurssien listalta.

 

Pääaineen pakolliset opinnot

 

 

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

RYM-C1001

Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun

5

I-II

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

IV-V

RYM-C2001

Projektityökurssi I / yhdyskuntien suunnittelu

5

II

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

I

RYM-C2003

Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus

5

V

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

I

RYM-C3001

Projektityökurssi II / yhdyskuntien suunnittelu

5

I

MS-C1620

Statistical inference *)

5

III-IV

ENG3044.kand

Kandidaatintyö ja seminaari

10

I-II ja III-IV

ENG3044.kyps

Kypsyysnäyte

-

I-II ja III-IV


Yhteensä

50


 

Pääaineen valinnaiset opinnot

Valitaan kaksi kurssia niin, että pääaineen laajuus 60 op täyttyy.

 

 

Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet

5

III

MAA-C2004

Kiinteistötalouden ja -arvioinnin perusteet

5

V

YYT-C2004

Kestävä liikennejärjestelmä

5

V

31A00110Taloustieteen perusteet6I

Valitaan yhteensä

10-11Pääaineopinnot yhteensä

60


*) MS-C2104 Tilastollisen analyysin perusteet kurssi on poistettu ja sen tilalle perustettu korvaava MS-C1620 Statistical inference -kurssi.

Opintojen mallisuoritusjärjestys

Kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen on koottu Rakennetun ympäristön pääaineeseen kuuluvat kurssit. Kurssien suoritusjärjestys on kaikille pääaineen opiskelijoille sama. Pieni poikkeuksen suoritusjärjestykseen tulee sen mukaan, valitseeko opiskelija matematiikan kursseista Differentiaali- ja integraalilaskenta 2- vai Econometrics-kurssin.

Sivuaineeseen ja vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvia kursseja ei ole suositeltavassa suoritusjärjestyksessä, vaan opiskelija suunnittelee itse niiden suorittamisen ajankohdat.

Opiskelijan tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 op. Todellinen suoritusmäärä voi vaihdella lukukausittain hieman, vaikka opiskelija noudattaisi kurssien suositeltavaa suoritusjärjestystä. Suoritusjärjestystä noudattamalla on mahdollista suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto suunnitellussa kolmen vuoden ajassa.

 1. vuosi, syksy


Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENG-A1100

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

2

I

MS-A0004

Matriisilaskenta (ELEC2, ENG2)

5

I

RYM-C1001

Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun

5

I-II

CS-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I–II

MS-A0104

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC2, ENG2)

5

II

ENG-A1005

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

Kurssi on korvattavissa toisella Aallon/ENGin hyväksymällä Aalto-kurssilla tai University Wide -kurssilla (esim. UWAS)

3

II

ENG-A1010

Harjoittelupassi (1 op)
1. syksy yhteensä

25


 1. vuosi, kevät
Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

MS-A0205

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)

Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteriopinnoissa erityisesti liikennetekniikan osalta sekä laajentamaan osaamistaan energia- ja ympäristötekniikan tai kone- ja rakennustekniikan suuntaan.

5

III

30C00200

Econometrics

Kurssin valintaa suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteri-opinnoissa erityisesti kiinteistötalouden osalta sekä laajentamaan osaamistaan tuotantotalouden ja kauppatieteiden suuntaan.

6III

CHEM-A1250

Kemian perusteet

5III-IV

CS-A1130

Tietotekniikka sovelluksissa

5

III–IV

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

IV-V

ENG-A1001

Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

5

IV-V

ENG-A1002

ARTS-ENG-Projekti

5

V

LC-5001/7001

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio

1

III-V

LC-5002/7002

Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

1

III-V


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

51. kevät yhteensä

32-37

 2. vuosi, syksy
Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENG-A2020 tai
ENG-A2021

Työympäristöharjoittelu (2 op) tai
Työympäristöharjoitteluulkomailla (2 op)RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

I

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

I

PHYS-A3122

Termodynamiikka (ENG2)

5

II

MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

RYM-C2001

Projektityökurssi I

5

II


2. syksy yhteensä

31-25

 2. vuosi, kevät
Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi


Pääaineen valinnainen 1; valitse seuraavista III periodilla järjestettävistä kursseista:

MAA-C2002 Maankäytön suunnittelun perusteet, 5 op

31A00110 Taloustieteen perusteet, 6 op5III

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

III–IV

MS-C1620

Statistical inference

5

III-IV

30C00200

Econometrics

Kurssin valintaa suositellaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään osaamistaan maisteri-opinnoissa erityisesti kiinteistötalouden osalta sekä laajentamaan osaamistaan tuotantotalouden ja kauppatieteiden suuntaan.

6III

PHYS-A3132

Sähkömagnetismi (ENG2)

5

IV

RYM-C2003

Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus

5

V


Pääaineen valinnainen 2; valitse seuraavista V periodilla järjestettävistä kursseista:

MAA-C2004 Kiinteistötalouden ja -arvioinnin perusteet, 5 op

YYT-C2004 Kestävä liikennejärjestelmä, 5 op5V


Pakollinen vieras kieli

32. kevät yhteensä

33-39

 3. vuosi, syksy
Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi

ENG-A3030 tai
ENG-A3031

Syventävä harjoittelu (2 op) tai
Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)RYM-C3001

Projektityökurssi II

5

I


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

20


ENG3044.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. kevät)

10

I-II

ENG3044.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. kevät)

-

I-II


3. syksy yhteensä

25-35

 3. vuosi, kevät
Koodi

Kurssin nimi

Laajuus (op)

Periodi


Sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja

25


ENG3044.Kand

Kandidaatintyö ja seminaari (tai 3. syksy)

10

III-IV

ENG3044.Kyps

Kypsyysnäyte (tai 3. syksy)

-

III-IV


3. kevät yhteensä

35-25