Osallistu datanhallinnan ja avoimen tieteen koulutuksiin syksyllä 2021!

Aalto-yliopiston tutkimuspalvelut järjestää sarjan datanhallinnan ja avoimen tieteen koulutuksia syksyllä 2021. Koulutukset ovat avoimia kaikille ja sopivat erityisesti maisteriopiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille. Osallistuminen ei vaadi aihepiirin aiempaa osaamista.

Hyvät datanhallintaidot ovat oleellisia datan parissa työskenteleville. Datasetit ovat yhä suurempia ja monimutkaisempia ja vaativat siksi kehittyneitä hallintamenetelmiä. Henkilödatan parissa työskentelevien pitää tuntea lainsäädäntö ja tietää minne dataa voi turvallisesti tallentaa. Tutkimusrahoitusta haettaessa pitää osata kirjoittaa hyviä datanhallintasuunnitelmia.

Aalto-yliopiston tutkimuspalvelut järjestää neljättä kertaa sarjan käytännönläheisiä webinaareja, joissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Miten käsittelen henkilödataa turvallisesti? Miten voin anonymisoida sitä?
 • Miten kirjoitan hyvän datanhallintasuunnitelman?
 • Miten varastoin dataani turvallisesti Aallon verkkolevyillä ja pilvipalveluissa?
 • Miten voin jakaa dataani?
 • Miten työskentelen Githubin kaltaisten versionhallintajärjestelmien kanssa?
 • Miten teen tutkimuksestani toistettavampaa ja uudelleenkäytettävämpää?

Lisäksi käsitellään avoimen tieteen ja tutkimusdatanhallinnan erityiskysymyksiä kuten datan hallintaa visuaalisissa taiteissa, rajoitettujen datasettien käsittelyä ja avoimen julkaisemisen uusia tuulia. Webinaarisarjan käynnistää Introduction to Research Data Management -koulutus, joka toimii pohjana muille koulutuksille.

Aikataulu ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta https://www.aalto.fi/fi/palvelut/koulutusaineistot. Kaikki koulutukset järjestetään turvallisesti Zoomin kautta. Webinaarien kieli on englanti.

Lisätietoa Aalto-yliopiston datatuesta: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tutkimusdatan-hallinta. Koulutuksiin ja datanhallintaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen researchdata@aalto.fi.

Delta i utbildningar om datahantering och öppen vetenskap hösten 2021!

Aalto -universitetets forskningstjänster kommer att organisera en serie utbildningar om datahantering och öppen vetenskap hösten 2021. Utbildningarna är öppna för studerande på alla nivåer och lämpar sig i synnerhet för magisterstuderande och doktorander. Deltagande kräver inte förkunskaper i ämnet.
God datahantering blir allt viktigare för dem som arbetar med data. Datauppsättningar blir större och mer komplexa och kräver därför avancerade hanteringsmetoder. De som arbetar med personuppgifter måste känna till lagen och veta var uppgifterna kan lagras säkert. När man ansöker om forskningsfinansiering måste man kunna skriva bra datahanteringsplaner.

För fjärde gången anordnar Aalto -universitetets forskningstjänster en rad praktiska webbinarier om följande frågor:

 • Hur hanterar jag personuppgifter säkert? Hur kan jag anonymisera dem?
 • Hur skriver jag en bra datahanteringsplan?
 • Hur lagrar jag mina data säkert på Aaltos nätverksenheter och molntjänster?
 • Hur kan jag dela mina data?
 • Hur använder jag versionskontrollsystem som Github?
 • Hur gör jag min forskning mer reproducerbar och återanvändbar?

Dessutom tas specifika frågor om öppen vetenskap och forskningsdatahantering upp, såsom datahantering inom bildkonst, hantering av begränsade datamängder och nya vindar inom öppen publicering. Det första webbinariet i serien är Introduction to Research Data Management webinar, som fungerar som grund för de övriga utbildningarna.

Tidtabell och registrering finns på https://www.aalto.fi/fi/palvelut/koulutusaineistot. Alla utbildningar hålls säkert via Zoom. Språket på webbinarierna är engelska.

Mer information om Aalto-universitetets datastöd: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tutkimusdatan-hallinta. Frågor som rör utbildningarna och datahantering kan skickas till researchdata@aalto.fi.

Register for research data management and open science training in autumn 2021!

Aalto University Research Services will organise a webinar series on research data management and open science in autumn 2021. The webinars are available to everyone and are particularly relevant to M.Sc. and Ph.D. students. No previous knowledge is needed.

Good data management skills are becoming increasingly important to those working with research data. Datasets are getting larger and more complex, requiring sophisticated data analysis tools. Those working with personal data need to familiarise themselves with legislation and have an understanding on where they can safely store the data. When applying for research funding, one needs to write effective data management plans.

For the fourth time, Aalto University Research Services organises a series of hands-on webinars, which focus on the following topics:

 • How do I safely process personal data? How can I anonymise it?
 • How do I write an effective data management plan?
 • How do I safely store my data in network drives and cloud services?
 • How do I share my data?
 • How do I use version control systems like GitHub?
 • How do I make my research more reproducible/reusable?

In addition, specific aspects of open science and research data management will be discussed, for instance, research data in the visual arts, working with restricted datasets, and current trends in academic publishing. The webinar series will be kicked off by the Introduction to Research Data Management webinar, which will provide a foundation for the rest of the webinars.

The schedule and registration are available at: https://www.aalto.fi/en/services/rdm-training. All webinars will be held safely via Zoom. The language of the webinars is English.

More information about Aalto Data Support: https://www.aalto.fi/en/services/research-data-management-rdm-and-open-science. Questions about research data management can be sent to: researchdata@aalto.fi.