Yli puolet opiskelijoista on maksanut terveydenhoitomaksun – 130 000 opiskelijan maksu vielä maksamatta 

Korkeakouluopiskelijoiden pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle itsenäisesti OmaKelassa. Kela ei lähetä siitä erillistä laskua. Syyslukukauden maksu pitää maksaa viimeistään 30.9.2021.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Tähän mennessä maksun on maksanut noin 135 000 opiskelijaa. Se on maksamatta vielä noin 130 000 opiskelijalla.

Kela lähetti viikolla 36 kirjeen opiskelijoille, jotka ovat Kelan tietojen mukaan ilmoittautuneet läsnä olevaksi syyslukukaudelle 2021, mutta eivät ole vielä maksaneet terveydenhoitomaksua. Kirjeessä kerrotaan velvollisuudesta maksaa terveydenhoitomaksu ja annetaan ohjeet sen maksamiseen Kirjeen voi lukea myös OmaKelassa. Opiskelija ei ole välttämättä saanut kirjettä, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi vasta syyskuussa.

Opiskelija ei saa kirjettä, jos hän on maksanut terveydenhoitomaksun tai jos hän ei ole ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Vuonna 2021 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua viimeistään 30.9.2021, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, se siirretään lain perusteella ulosottoon.

Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %.  

Kevätlukukauden 2022 terveydenhoitomaksun voi maksaa, kun maksun suuruus on valtioneuvoston asetuksella vahvistettu. Se vahvistetaan marraskuun loppuun mennessä.

Lue lisää
Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Mer än hälften av de studerande har betalat hälsovårdsavgiften – 130 000 studerande har ännu inte betalat

Högskolestuderande ska på eget initiativ betala hälsovårdsavgiften till FPA i e-tjänsten MittFPA. FPA skickar inte ut någon separat faktura. Avgiften för höstterminen ska betalas senast 30.9.2021.

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Tills vidare har ungefär 135 000 studerande betalat avgiften. Cirka 130 000 studerande har fortfarande inte betalat avgiften.

FPA skickade vecka 36 ett brev till de studerande som enligt FPA:s uppgifter har anmält sig som närvarande höstterminen 2021, men som ännu inte har betalat hälsovårdsavgiften. Brevet innehöll information om skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften och anvisningar om hur avgiften ska betalas. Brevet kan också läsas i MittFPA. Studerande som har anmält sig som närvarande först i september har inte nödvändigtvis fått brevet.

Brevet skickades inte till studerande som har betalat hälsovårdsavgiften eller som inte har anmält sig som närvarande.

År 2021 är hälsovårdsavgiften 35,80 euro per termin

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021. Ingen faktura skickas till de studerande, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Om en studerande inte betalar hälsovårdsavgiften senast 30.9 skickar FPA en påminnelse och tar ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro.

Om en studerande inte betalar hälsovårdsavgiften efter att ha fått betalningspåminnelsen, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan den studerandes samtycke. Om avgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs avgiften med stöd av lagen till utsökning.

Hälsovårdsavgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften.  

Hälsovårdsavgiften för vårterminen 2022 kan betalas när avgiften har fastställts genom statsrådets förordning. Det här sker före utgången av november.

Läs mer
Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

More than a half of all students have paid the healthcare fee – 130,000 have yet to pay it

Higher education students must pay the student healthcare fee on their own initiative using the OmaKela e-service. Kela does not bill students for the fee. The due date for the autumn term is 30 September 2021.

Students who attend a traditional university or a university of applied sciences and who are entitled to use the services of the Finnish Student Health Service (FSHS) must pay a healthcare fee to Kela. About 135,000 so far have paid the fee, and about 130,000 have yet to pay it.

In the week ending 12 September, Kela sent a letter to students who according to the information available to Kela had registered as attending for the autumn term 2021 but had not yet paid the healthcare fee. The letter reminds the student of the obligation to pay the fee and provides instructions for how to pay it. The letter can also be read on the OmaKela e-service. Students who registered as attending in September may not have received the letter.

The letter will not be sent to students who have paid the fee or who have not registered as attending.

In 2021, the healthcare fee is 35.80 euros per term

In 2021, the student healthcare fee in higher education is 35.80 euros per term. Students are not billed for the fee but are expected to pay it unprompted. Students who do not pay the fee by 30 September 2021 will get a letter from Kela reminding them of it. They will also be charged a EUR 5 late fee.

If a student does not pay the healthcare fee after having been reminded of it, Kela can withhold the healthcare fee and the late fee from study grant payments without consulting the student. If the healthcare fee cannot be withheld from the study grant payments, it will be referred to the enforcement authority for collection.

The fee is used to finance healthcare services for higher education students. The State finances 77% of the costs for healthcare services for higher education students and the rest, 23%, are financed through the healthcare fee.

The healthcare fee for the spring term can be paid once its rate has been confirmed by Government decree, which will take place by the end of November.

Learn more
Student healthcare fee in higher education