Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähetettiin 350 opiskelijalle 12.10.2021. Kyselyyn vastasi 188 opiskelijaa.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää fuksien kokemuksia ja ajatuksia opiskelusta sekä opinnoista ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Uudet opiskelijat ovat asettaneet tavoitteensa ensimmäisen opiskeluvuoden ja tutkinnon suorittamisajan osalta korkealle. Ensimmäisenä opiskeluvuotena 51–60 opintopistettä aikoo suorittaa 59 % vastaajista ja 26 % aikoo suorittaa 61 opintopistettä. Uusista opiskelijoista 89 % aikoo valmistua tavoiteajassa. Tulokset ovat samansuuntaisia, kuin aikaisempinakin vuosina.


Ensimmäisen periodin loppupuolella kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden opiskelumotivaatio on melko korkea (64 %) tai korkea (24 %). 60 % kyselyyn vastanneista opiskelijoista kokee hybridiopiskelun sujuneen hyvin. On kuitenkin huomioitava, että 38 % vastaajista on sitä mieltä, että hybridiopiskelu on sujunut vaihtelevasti. 65 %:lla opiskelijoista on riittävästi taitoja ja valmiuksia edistää opintoja etänä. Kolmas osalla (33 %) näitä taitoja ja valmiuksia on vaihtelevasti.

Fuksikyselyn mukaan uusien opiskelijoiden vastaanotto sujui erittäin (66 %) tai melko hyvin (31 %). Opiskelijoista pääosa (64 %) tuntee kuuluvansa Aalto-yhteisöön. Vajaa kolmas osa (28 %) tuntee kuuluvansa jonkin verran yhteisöömme.

Akateemisen ohjaajan kanssa fuksit haluaisivat keskustella erityisesti sivuaineopinnoista, kesätöiden hakemisesta ja pääaineen opinnoista.

Opiskelijat tilasivat kyselyssä palvelutuotteita, eli lisätietoa haluamistaan aiheista opintoihin ja hyvinvointiin liittyen. Palvelupyyntöjä saimme yhteensä 334 kpl ja nämä on lähetetty opiskelijoille kyselyn päättymisen jälkeen. Kolme suosituinta palvelutuotetta olivat sivuaineet, HOPS ja kieliopinnot.


Tarkempia tuloksia pääset tarkastelemaan tulosraportista.

Lisätiedot:

Mari Martinmaa

Oppimispalvelut

advisors-eng@aalto.fi