Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTSXXXX

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi, ruotsi, englanti

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Anna Heiskanen

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Avoin sivuaine

Haku:

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja.

Sivuaineen hakuajat ja hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille:

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Sivuaineopiskelijoilta edellytetään audiovisuaalisen alan tuntemusta tai koulutusta tuotannon tai muun alalta (esimerkiksi toisessa pääaineessa saadun koulutuksen tai ammattikokemuksen kautta). Opetukseen osallistuminen edellyttää pääsääntöisesti suomen ja englannin taitoa. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, josta ilmenee myös hakijan aikaisempi kokemus.

Kiintiöt ja rajoitukset: Lukuvuosittain valitaan 0–8 opiskelijaa.

Esitiedot: aikaisempi tausta edellytyksenä (ks. hakuohjeet)

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Film och television produktion, Film and Television Production

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja hallita audiovisuaalisia tuotantoja.

Sivuaineen sisältö

Räätälöitävä sivuainekokonaisuus koostuu projektinhallintaa käsittelevistä kursseista (työnjako, aikataulutus, budjetointi, projektinjohto, johtaminen jne). Kurssit ovat pääsääntöisesti BA-tasoisia kursseja elokuvatuotannon opetustarjonnasta. Sivuaineen voi suorittaa myös maisteritutkintoon.

Sivuainekokonaisuuteen kuuluu yhden koulun harjoitustyön tuotannonjohtoon osallistuminen (kurssityö, välityö tai BA/MA-elokuva, tuotantopäällikön, apulaisohjaajan tai tuottajan tehtävässä).

Sivuaineen rakenne

Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.


Film och television produktion (biämne)

Basinformation om biämnet

Kod: ARTSXXXX

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska, svenska eller engelska

Institution: Institutionen för filmkonst och scenografi

Biämnets ansvarsprofessor: Anna Heiskanen

Biämnets koordinator: Ilona Virtanen

Målgrupp: Öppet biämne.

Ansökan:

Beträffande Aalto intern rörlighet samt ansökan om flexibel studierätt (JOO) tillämpas normala ansökningstider.

Ansökningstider för studerande vid Aalto-universitetet är:

 Studerande från andra finska universitet ansöker via JOOPAS-tjänsten (https://haku.joopas.fi/index_sv.html) inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

Av biämnesstuderande förutsätts kännedom av det audiovisuella området eller utbildning inom området för produktion eller annat lämpligt område (t.ex. genom utbildning inom ett annat huvudämne eller yrkeserfarenhet). Deltagande i undervisningen förutsätter kunskaper i finska och engelska. I ansökan ska det ingå ett motivationsbrev som påvisar tidigare erfarenhet i branschen.

Kvoter och begränsningar: Årligen väljs 0-8 studerande till biämnet. Tidigare kännedom en förutsättning (se närmare information under Ansökan eller Förkunskaper).

Förkunskaper: Kännedom av det audiovisuella området eller utbildning inom området för produktion eller annat lämpligt område.

Biämnets namn på andra språk: Elokuva- ja televisiotuotanto, Film and Television Production

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

Biämnet ger den studerande färdigheter att planera och styra audiovisuella produktioner.

Innehåll

Biämneshelheten skräddarsys av kurser som behandlar projektledning (arbetsfördelning, tidsplanering, budgetering, projektledning, ledarskap osv). Kurserna är huvudsaligen på kandidatnivå och ingår i undervisningsutbudet för filmproduktion. Biämnet kan tas även i magisterstudier.

I biämnet ingår deltagande i produktionsledarskap i ett övningsarbete vid högskolan (kursarbete, mellanarbete eller kandidat-/magisterfilm i egenskap av produktionschef, biträdande regissör eller producent).

Biämnets uppbyggnad

Hela kurspaketet planeras individuellt på basis av den studerandes behov, tidigare studier och kunskaper samt det övriga kursutbudet.


Film and Television Production (Minor)

Basic information of the minor

Code: ARTSXXXX

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish, Swedish or English

Organizing department: Department of Film, Television and Scenography

Teacher in charge: Anna Heiskanen

Administrative contact: Study Coordinator Ilona Virtanen

Target group: Open minor

Application procedure:

The normal application periods for internal mobility and JOO (flexible right to study) apply.

Application period and instructions for Aalto University students:

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system https://haku.joopas.fi

Minor students are required to have prior knowledge of the audiovisual field or education in production or another field (for example, through education in another major or professional experience). Participation in teaching generally requires fluency in Finnish and English. The application must include a motivation letter that also outlines the applicant's earlier experience.

Quotas and restrictions: 0-8 students are selected per academic year.

Prerequisites: a background in the subject is a prerequisite (see the application instructions)

Name of the minor in other languages: Elokuva- ja televisiotuotanto, Film och television produktion

Content and structure of the minor

After completing the minor, the student can plan and manage audiovisual productions.

The tailored minor entity consists of project management courses (division of work, scheduling, budgeting, project management, management, etc.). The courses are mainly BA-level courses from the Film and Television Producing course offering. It is also possible to take the minor in master's studies.

The minor entity includes participation in the production management of one school exercise (course work, intermediate work or BA/MA film, as a production manager, assistant director or producer).

The entire course content is planned on an individual basis according to the student's needs, earlier studies and competence as well as the other course offering.