Från och med läsåret 2020-2021 kommer det i regel inte att finnas en separat ansökan till biämnen. Information om en eventuell ansökan finns i beskrivningen av biämnet i biämnesguiden 2020-2022.


 Bör jag ansöka separat om studierätt?

Ansökan till biämnena

Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen, andra är fritt valbara. I beskrivningen av varje biämne ingår uppgifter om till vem biämnet är riktat och om man måste ansöka till det.

Ansökan till enskilda kurserna

Du bör ansöka separat om studierätt till vissa enskilda kurserna, andra är fritt valbara.

För kurserna som är öppna för alla studerande vid Aalto, se Valfria kurser 2018-2020

Du bör ansöka separat om studierätt till kurserna vid Handelshögskolan och Högskolan för konst, design och arkitektur. Studierätt kan sökas endast för de kurser som meddelats ingå i utbudet för intern mobilitet inom Aalto, se Kurserna som kräver en separat ansökning

 När ska jag ansöka?

Biämnena

Ansökan till biämnena ordnas två gånger per år:

 • i maj 15.5.–31.5.
 • i september 15.9.–30.9.

Till några få biämnen som presenteras kan studierätt ansökas endast under den andra ansökningstiden om året: endast på hösten eller endast på våren. I så fall finns detta omnämnt i beskrivningen av biämnet. Om du beviljas studierätt till biämnet kan du inleda studierna i början av den följande terminen.

I en del av biämnena iakttas ansökningstider som avviker från de ovanstående och även tidpunkten för inledandet av studierna kan variera; kolla alltid beskrivning av biämnen.

Enskilda kurser

Ansökan till enskilda kurser ordnas fyra gånger om året (med några undantag):

 • 15.5–31.5 ansökan till kurser i perioderna I–V (följande läsår)
 • 15.9–30.9 ansökan till kurser i perioderna II–V
 • 15.11–30.11 ansökan till kurser i perioderna III–V
 • 22.1.–11.2 ansökan till kurser i perioderna IV och V
 • 18.3. - 1.4. ansökan till kurser i perioden V
 Hur ansöker jag?

1. Bekanta dig med biämnen och kurserna som står till buds

Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen, andra är fritt valbara. I beskrivningen av varje biämne ingår uppgifter om till vem biämnet är riktat och om man måste ansöka till det.

Du bör ansöka separat om studierätt till kurserna vid Handelshögskolan och Högskolan för konst, design och arkitektur. Studierätt kan sökas endast för de kurser som meddelats ingå i utbudet för intern mobilitet inom Aalto, se Kurserna som kräver en separat ansökning

2. Läs igenom kraven på förkunskaper

Sökanden måste fylla de krav som eventuellt ställs i fråga om förkunskaper inför kurser eller andra eventuella krav på prestationer. Sökanden kan på samma ansökningsgång söka studierätt såväl till en kurs för förhandskunskaper som till den kurs som följer på den och efter att ha fått studierätt avlägga kurserna i föreskriven ordning.

3. Låt godkänna biämnet / kursen i din ISP

En individuell studieplan (ISP) ska bifogas till ansökan. Biämnet du söker till måste ha godkänts i planen som en del av examen.

Planen är en obligatorisk bilaga. Högskolan som erbjuder biämnet underkänner studerandens ansökan, ifall en godkänd ISP med en anteckning om biämnet som studeranden söker till inte har bilagts ansökan.

Att du fått studierätt av den högskola som erbjuder biämnet / kursen innebär inte att studierna godkänns för innefattande i examen. Studeranden ska själv på förhand försäkra sig om att saken är klar genom att låta studierna godkännas i sin individuella studieplan (ISP) i sitt eget utbildningsprogram.

Låt godkänna biämnet i din ISP redan i god tid innan ansökningstiden börjar!

3. Fyll i ansökan

 1. Gå till ansökningssystemet eAge: https://eage.aalto.fi/index.php?ff/aalto_mobility_2019_may
 2. Logga in med Aalto användarnamn och lösenord.
 3. Fyll i ansökan. Kontrollera att uppgifterna om de kurser du ansöker till är korrekta i din ansökan.
 4. Kom ihåg att foga din ISP och andra eventuella behövliga bilagor till din ansökan (separat flik).
 5. Spara ansökan och kom därefter ihåg att även skicka ansökan så att systemet kan behandla den.
 Beslut om studierätt om ca en månad

Beslut om studierätt görs en dryg månad efter att ansökningstiden utgått. Ifall antalet sökande är stort kan behandlingstiden vara något längre. Besluten finns till påseende i eAge-systemet. Du kan se beslutet i eAge-systemet genom att logga in i systemet. Ifall du inte beviljats studierätt denna gång kan du alltid ansöka på nytt i nästa ansökningsomgång, ifall ifrågavarande studier fortfarande erbjuds.

Gallring av sökande

Ifall en kurs eller en biämne har fler sökande än vad den enligt sin kvot (för studerande vid andra högskolor av Aalto) kan motta, måste en del sökande gallras bort. I gallringen beaktas bl.a. studieframgången vid den egna högskolan (i regel prioriteras studerande som är längre hunna i sina studier), hur förkunskapskraven uppfylls o.s.v. Ifall gallring inte går att genomföra med objektiva kriterier lottas studierätterna ut bland de sökande.

 Anvisningar för antagna

Att anmäla sig till kurser och tentamina

Studierätten registreras i studieregistret vanligtvis inom en månad efter att beslutet fattats. Ett personligt meddelande om studierätten sänds till dig per e-post. Studierätten gäller enbart de kurser eller det biämne som du beviljats studierätt till.

När studierätten registrerats kan du anmäla dig till kurser och tentamina i WebOodi med ditt Aalto-användarnamn. Observera att anmälningstider- och förfaranden kan avvika något från de som används vid din högskola. Eftersom arrangemangen vid den andra högskolan även i övrigt kan skilja sig från din högskola, rekommenderas det att du bekantar dig med den information som berör de praktiska arrangemangen kring studierna som du får när studierätten registrerats. I problemsituationer kan du kontakta den studieansvarige vid institutionen som ansvarar för kursen eller kontakta högskolans studerandeservice.

Begränsningar för kursdeltagande

Beviljad studierätt garanterar inte tillträde till kursen ifall kursen har till exempel urvalsprov, kvoter eller prioritetsordning för kursdeltagare.

Studierättens längd

Studierätten vid en annan högskola inom universitetet är alltid tidsbegränsad. För enskilda kurser är studierätten giltig i ett år och för biämnen två år (för biämnen av färre än 18 studiepoäng är studierätten giltig i ett år). Tentamina och eventuella omtentamina ska avläggas medan studierätten är i kraft.

För studier som inte avlagts inom beviljad tid för studierätten ska du ansöka om ny studierätt ifall du önskar slutföra studierna. Ifall du utexamineras från din högskola upphör samtidigt din studierätt för studier vid en annan högskola.

 Kontaktuppgifter

Högskolan för teknikvetenskaper

Studiekoordinator Sari Salmisuo
sari.salmisuo@aalto.fi
telefon: 050 408 4540

Handelshögskolan

Planerare N.N.

Högskolan för konst, design och arkitektur

Planerare Niina Tikkanen
niina.tikkanen@aalto.fi
tel. 050 513 8480

Högskolan för kemiteknik

Planerare Heidi Flinkman
heidi.flinkman@aalto.fi
tel. 050 576 8585

Högskolan för elektroteknik

Planerare Annika Salama
annika.salama@aalto.fi
telefon: 050 560 7436

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Koordinator Virpi Riissanen
virpi.riissanen@aalto.fi
tel. 050 564 5495

Högskolan för teknikvetenskaper

Studiekoordinator Sari Salmisuo
sari.salmisuo@aalto.fi
telefon: 050 408 4540