Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähettiin huhtikuun alussa 262 opiskelijalle. Kyselyyn vastasi 150 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui oikein hyvä 57. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Fuksikyselyyn vastanneista opiskelijoista 68% kokee, että heidän opiskelumotivaationsa on melko korkea tai korkea. Vastaajista 64% on saavuttanut ensimmäiselle opiskeluvuodelle asettamansa tavoitteet. Ryhmäytyminen ja yhteisöön sitoutuminen tukee opiskelukykyä ja siksi se nähdäänkin hyvin tärkeänä osana opiskelijaelämää. Kyselyyn vastanneet opiskelijat näkevät, että ryhmäytymiseen pitäisi panostaa eniten orientaatioviikon tapahtumissa, vapaamuotoisissa opintopiireissä (esim. opiskelu kaveriporukassa), kursseilla (luennot, harjoitustyöt ja laskuharjoitukset) sekä killan toiminnassa. Fukseista suurin osa (86%) kokee olevansa jonkin opiskeluunsa liittyvän ryhmän jäsen (kaveriporukka, opiskelija- tai harrastusjärjestö, oman alan opiskelijat).

Kyselyyn vastanneista fukseista 78% kokee saaneensa riittävästi tukea opintojen suunnitteluun. He ovat myös löytäneet tarvitsemansa palvelut ensimmäisenä opiskeluvuotena (93%).
Kyselyn mukaan fuksit haluaisivat eniten lisätietoa sivuaineista, HOPS:sta ja vaihto-opiskelusta. 92 opiskelijaa pyysi kyselyn kautta jotakin palvelua, ja palvelupyyntöjä saimme teiltä yhteensä 237kpl. Olemme olleet teihin palveluita pyytäneisiin yhteydessä. Palvelutuotteet olivat tällä kertaa ohjaavia sähköpostiviestejä, henkilökohtaisia ohjaustapaamisia ja työpajoja.


Lisätietoa:
Mari Martinmaa ja Virpi Riissanen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
Oppimispalvelut

Pikaraportti: Fuksikysely kevät 2018