Uudet opintojen hyväksilukua koskevat ohjeet 1.8.2018 alkaen

Vararehtori on 29.5.2018 antamallaan päätöksellä hyväksynyt uudet opintojen hyväksilukua koskevat säännöt. Vararehtorin ohje astuu voimaan 1.8.2018.

Uusien ohjeiden tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden muualla hankitun osaamisen tunnustamista ja tunnistamista osaksi opintoja sekä parantaa opiskelijoiden tasapuolista kohtelua. Osaamisen hyväksiluvun edellytyksenä on aina, että osaaminen on tutkinnolle ja sen hyväksiluettavalle osalle kuten kurssille asetettujen tavoitteiden mukaista.

Uusien käytäntöjen myötä hyväksiluetut opinnot tai muu osaaminen merkitään 1.8. alkaen opintorekisteriin arvosteluasteikolla hyväksytty/hylätty. Muutos koskee kaikkia muita tilanteita paitsi ns. opetusyhteistyössä tai Aallon yhteis- tai kaksoistutkinnoissa suoritettavia opintoja.

Mikäli opiskelija on hakenut hyväksilukemista ennen 1.8.2018, sovelletaan hakemishetkellä voimassa olleita hyväksilukemista koskevia ohjeita.

Opiskelijoille valmistellaan myös sähköistä lomaketta hyväksiluvun hakemisen sujuvoittamiseksi. Sähköinen lomake ja hakuprosessi otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä. Tarkemmat ohjeet päivitetään opiskelijoille Intoon ja henkilökunnalle intraan kesän aikana.

Lisätietoja:

Nya anvisningar för tillgodoräknande av studier fr.o.m. 1.8.2018

Vicerektorn har med sitt beslut den 29.5.2018 godkänt nya anvisningar för tillgodoräknande av studier. De nya anvisningar träder i kraft 1.8.2018.

Syftet är att underlätta identifiering och erkännande av kunskaper förvärvade på annat håll som en del av studierna samt att trygga jämlik behandling av studerande. En förutsättning för tillgodoräknande är att kunskaperna motsvarar de lärandemål som ställts för examen och för den del av examen (t.ex. en kurs) som tillgodoräknandet gäller.

De nya anvisningarna innebär att tillgodoräknade studier märks fr.o.m. 1.8 i studieregistret enligt vitsorden godkänd/underkänd. Förändringen omfattar alla andra situationer förutom studier som utförs inom så kallat undervisningssamarbete, inom Aaltos gemensamma examensprogram eller dubbelexamensprogram.

För en studerande som har ansökt om tillgodoräknande före 1.8.2018 tillämpas de anvisningar för tillgodoräknande som gällde vid tiden för ansökan.

En elektronisk ansökningsblankett för att underlätta ansökningsprocessen för de studerande är även under utveckling. Den elektroniska ansökningsprocessen tas i bruk senare under hösten. Närmare anvisningar för studerande uppdateras i Into och för personalen i intranet under sommaren.

Tilläggsinformation:

New instructions for credit transfer into use from 1 August 2018

The Vice President has decided on a new policy for credit transfer on May 29, 2018. The new instructions will enter into force on 1 August 2018.

The aim is to enhance the equal treatment of students and to simplify the process whereby learning gained elsewhere is recognized and identified. Credit transfer always requires that the prior learning be in line with the learning outcomes set for the degree and for the component towards which credit transfer is sought, such as a course.

The new instructions will mean, that from 1 August2018 any prior studies or learning demonstrated in some other manner that is counted towards a degree will be graded Pass/Fail, with the exception of studies associated with Aalto joint or double degree programmes or teaching arranged in collaboration with another Finnish university or university of applied sciences.

Credit transfer applications submitted prior to 1 August 2018 are processed in accordance with the credit transfer guidelines in force at the time of application.

An online form is also being developed, to make the application process easier for students. This online applications process will be taken into use later during Autumn. More detailed information will be updated for students in Into and for staff in the intranet.

Further information: