Opintojen hyväksiluku 1.8.2018 alkaen

Opintojen hyväksilukua koskevat säännöt ovat uudistuneet 1.8.2018.

Uusien ohjeiden tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden muualla hankitun osaamisen tunnustamista ja tunnistamista osaksi opintoja sekä parantaa opiskelijoiden tasapuolista kohtelua. Osaamisen hyväksiluvun edellytyksenä on aina, että osaaminen on tutkinnolle ja sen hyväksiluettavalle osalle kuten kurssille asetettujen tavoitteiden mukaista.

Uusien käytäntöjen myötä hyväksiluetut opinnot tai muu osaaminen merkitään 1.8. alkaen opintorekisteriin arvosteluasteikolla hyväksytty/hylätty. Muutos koskee kaikkia muita tilanteita paitsi ns. opetusyhteistyössä tai Aallon yhteis- tai kaksoistutkinnoissa suoritettavia opintoja.

Mikäli opiskelija on hakenut hyväksilukemista ennen 1.8.2018, sovelletaan hakemishetkellä voimassa olleita hyväksilukemista koskevia ohjeita.

Tarkemmat ohjeet opintojen hyväksiluvusta

Tillgodoräknande av studier fr.o.m. 1.8.2018

Anvisningar för tilgodoräknande av studier har förnyats 1.8.2018.

Syftet är att underlätta identifiering och erkännande av kunskaper förvärvade på annat håll som en del av studierna samt att trygga jämlik behandling av studerande. En förutsättning för tillgodoräknande är att kunskaperna motsvarar de lärandemål som ställts för examen och för den del av examen (t.ex. en kurs) som tillgodoräknandet gäller.

De nya anvisningarna innebär att tillgodoräknade studier märks fr.o.m. 1.8 i studieregistret enligt vitsorden godkänd/underkänd. Förändringen omfattar alla andra situationer förutom studier som utförs inom så kallat undervisningssamarbete, inom Aaltos gemensamma examensprogram eller dubbelexamensprogram.

För en studerande som har ansökt om tillgodoräknande före 1.8.2018 tillämpas de anvisningar för tillgodoräknande som gällde vid tiden för ansökan.

Närmare anvisningar gällande tillgodoräknande av studier

Credit transfer as of 1 August

Instructions for credit transfer have been renewed on 1 August 2018.

The aim is to enhance the equal treatment of students and to simplify the process whereby learning gained elsewhere is recognized and identified. Credit transfer always requires that the prior learning be in line with the learning outcomes set for the degree and for the component towards which credit transfer is sought, such as a course.

The new instructions will mean, that from 1 August 2018 any prior studies or learning demonstrated in some other manner that is counted towards a degree will be graded Pass/Fail, with the exception of studies associated with Aalto joint or double degree programmes or teaching arranged in collaboration with another Finnish university or university of applied sciences.

Credit transfer applications submitted prior to 1 August 2018 are processed in accordance with the credit transfer guidelines in force at the time of application.

Detailed instructions on credit transfer