Miten käytät kieliä? Vastaa kyselyyn ja vaikuta kielikysymyksiin Aallossa

Olemme päivittämässä Aallon kielellisten linjausten toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022. Tervetuloa vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jolla kartoitetaan yliopiston kielellistä todellisuutta ja arkea. Vastausten pohjalta tehdään uusi toimintasuunnitelma, jossa pureudutaan kaikkein tärkeimpien ja yleisimpien kielihaasteiden ratkaisemiseen.

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset (inside.aalto.fi) luo kehykset kansainvälistyvän yliopistomme keskeisille kielikysymyksille. Tavoitteena on yliopisto, jossa on kolme työkieltä, kaikilla on mahdollisuus osallistua ja jossa monikielisyyttä sekä hyviä viestintätaitoja arvostetaan.

Toimintasuunnitelma ohjaa kielilinjauksia käytännön tasolla

Kielilinjausten toimeenpanoa ohjaava suunnitelma tehtiin ensimmäisen kerran vuosille 2013–17. Tänä aikana yliopisto on kielellisesti kehittynyt kaikilla tavoitetuilla osa-alueilla.  Vuonna 2013 keskeisimmiksi kehityskohteiksi linjattiin

 1. opinnoista ja opintosuorituksista viestiminen;
 2. kotimaisten kielten kehitys tieteen kielinä;
 3. keskeisten komiteoiden työskentelykieli osallistumisen mahdollistajana;
 4. johdon ja palvelujen englanninkielisen viestinnän lisääminen;
 5. terminologian kehittäminen sekä
 6. suomen kielen opiskeluun kannustaminen. 

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä  https://link.webropolsurveys.com/S/C303656C135B51FE. Vastaa kyselyyn 1.10.2018 mennessä.

Lisätietoja
raili.ponni@aalto.fi
kirsi.eulenberger-karvetti@aalto.fi

Hur använder du språk? Besvara en enkät och påverka språksituationen vid Aalto

Vi är i färd med att uppdatera verkställighetsplanen för de språkliga riktlinjerna för åren 2018–2022. Vi välkomnar alla aaltoiter att besvara en kort enkät om den språkliga situationen vid Aalto-universitetet. Utgående från svaren utarbetas en ny verkställighetsplan som syftar till att lösa de viktigaste och mest centrala språkliga utmaningarna vid universitetet.

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer (inside.aalto.fi) ger ramarna för centrala språkfrågor vid vårt universitet, som i allt högre grad präglas av internationalisering. Målet är ett universitet där det finns tre arbetsspråk, där alla tas med i diskussioner, där flerspråkighet är en resurs och där goda kommunikationsfärdigheter värdesätts.

Verkställighetsplanen anger hur de språkliga riktlinjerna ska förverkligas i praktiken

Den första verkställighetsplanen för de språkliga riktlinjerna gällde för åren 2013–2017. Under denna tid har det skett en utveckling inom alla de områden som år 2013 fastställdes som centrala utvecklingsobjekt vid universitetet:

 1. kommunikation om studier och studieresultat
 2. utveckling av de inhemska språken som vetenskapliga språk
 3. arbetsspråket i centrala kommittéer ska möjliggöra att alla kan delta i diskussionen
 4. ökad kommunikation på engelska hos universitetsledningen och serviceenheterna
 5. terminologisk utveckling samt
 6. uppmuntran till studier i finska. 

Du kan besvara enkäten  t.o.m. 1.10.2018 här https://link.webropolsurveys.com/S/C2F8A31835F6701D. 

Tilläggsinformation
raili.ponni@aalto.fi
kirsi.eulenberger-karvetti@aalto.fi

How do you use languages? Take the questionnaire – your input is important!

We welcome you to join us in updating the Language Guidelines implementation plan.  Please take a moment to answer the short questionnaire to share your views on the language challenges we face at Aalto.

Aalto University Language Guidelines (inside.aalto.fi) aim to support our university’s internationalisation while simultaneously ensuring that the national languages – Finnish and Swedish – can flourish as academic languages. The guiding principles include promoting the use of all three working languages (English, Finnish and Swedish) at the university, as well as inclusiveness, multilingualism and good communications skills. 

The Implementation Plan for Language Guidelines was first made for 2013–17. We have come a long way over the five-year period, but the work continues.
In 2013, the key action points were identified as:

 1. filling the need for clear communication about the language of instruction
 2. demonstrating concern for the development of the national languages as languages of science
 3. addressing the question of inclusion/exclusion in committees and other decision-making bodies
 4. increasing the English communication skills of service staff and management
 5. developing a consistent terminology
 6. ensuring easy access to studies in Finnish as a second language.

Link to questionnaire https://link.webropolsurveys.com/S/421EFB3489BCDA65. Please answer the questionnaire by 1 October, 2018. 

More information
raili.ponni@aalto.fi
kirsi.eulenberger-karvetti@aalto.fi