Suomeksi | In English

Undervisning på svenska

Svenskspråkig undervisning erbjuds främst inom det teknisk-vetenskapliga området vid Aalto-universitetet. Kurserna är främst grundkurser och språkkurser för svenskspråkiga. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för teknologie kandidatexamen.

Nedan hittar du information om kurser där undervisningsspråket är helt eller delvis svenska. Kurserna är länkade till studieportalen WebOodi där det finns tilläggsinformation om bl.a. kursinnehåll, målsättningar och kurstidtabell. Anmälan till kurserna görs via WebOodi. 

 • Aalto-universitet är enligt lag tvåspråkigt
 • Universitetet ansvarar för att ett tillräckligt antal diplomingenjörer, arkitekter och landskapsarkitekter och konstmagistrar med kunskaper i svenska utbildas för landets behov
 • Undervisning ges på svenska främst på kandidatnivå
 • en svenskspråkig professur inom kvalitetsstyrning
 • ett tiotal lärare undervisar på svenska
 • Det finns ca 1 000 svenskspråkiga studenter vid Aalto varav majoriteten studerar vid de tekniska högskolorna
 • Teknologföreningen (TF) är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet
 • De nordiska utbytesprogrammen ger dig goda möjligheter att avlägga en del av dina studier i ett annat nordiskt land

Studerandeservice på svenska

Introduktion till studierna

I början av studierna erbjuds studerande vid Aalto-universitetets högskolor en introduktion till studierna. Under introduktionen presenteras de praktiska arrangemangen kring studierna och studielivet samt olika tjänster och service för studerande. En del av introduktionen erbjuds på svenska och ett separat informatioinstillfälle på svenska arrangeras enligt följande:

På svenska tisdag 2.9.2020 kl. 14-15 På Design Factory (Stage) Tillställningen strömmas.
Innehåll: Att studera på svenska vid Aalto-universitetet, studiemöjligheter, tjänster och service för studerande. 

Närmare information för nya studerande

Information och tidtabeller för introduktion till studierna kursen finns att läsa på din högskolas Into-sida:

Användbar information om inledandet av studierna erbjuds även av Teknologföreningen som årligen gör en så kallad Phuxblaska för alla nya studerande med svenska som modersmål.

Grundkurser

Matematik

Grundkurserna i matematik ersätter de motsvarande finska grundkurserna i matematik. Förutom föreläsningar ingår det räkneövningar i kurserna.:

Fysik

Grundkurserna i fysik ersätter de motsvarande finska grundkurserna i fysik. Förutom föreläsningar ingår det övningar i kurserna.:       

Datateknik

Produktionsekonomi

Grundkursen i produktionsekonomi ersätter de motsvarande finska grundkurserna.

Marknadsföring

Affärsjuridik

Kursen behandlar valda delar av den juridik som berör affärsverksamhet. Efter avklarad kurs skall studerande känna till och behärska centrala rättsliga regler och principer inom de rättsområden som behandlats, samt kunna identifiera och lösa enklare problem med rättsligt relevanta argument. Undervisningsspråket är svenska.

Språkstudier

I examen ingår studier i inhemska och främmande språk. Undervisning i språk och kommunikation erbjuds av Språkcentret vid Aalto-universitetet. Information om språk och kommunikationsstudier i grundexamen finns på Språkcentrets webbplats. Notera även av Språkcentret erbjuder skrivstöd för dig med skolbildningsspråk svenska.

Studerande som avlägger en konstkandidatexamen vid Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS) har en obligatorisk modersmålskurs (LC-5000). Undervisning i vetenskapligt skrivande och talkommunikation på svenska ingår även i kandidatseminariet för studenter inom arkitektur och de teknisk-vetenskapliga utbildningsprogrammen.

Nedan exempel på språkundervisning och stöd som erbjuds av universitetets Språkcentrum på svenska eller för svenskspråkiga:LC-98-7001 Den skriftliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska) (1 sp)

Kurser i finska

 • LC-7002 Den muntliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska) (1 sp)
 • LC-7060 Avancerad finska (3 sp)
 • LC-7070 Avancerad skrivkurs i finska (2 sp)

Kurser i svenska

Kurs i kommunikation, öppen för studerande vid alla Aaltos högskolor

 • LC-5000 Att kommunicera som expert (3 sp)
 • Skrivklinik

Närmare information finns på Språkcentrets webbplats i Into och på sidan Undervisning för svenskspråkiga.

Språkalliansen är ett språksamarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingforsregionen som erbjuder skräddarsydda kurser bl.a. i muntlig framställning på modersmålet och i finska för svenskspråkiga. Språkalliansen erbjuder även kostnadsfri språkgranskning av t.ex. kandidat- och pro gradu-/diplomarbeten eller övriga skolarbeten samt skrivkliniker.

Genom att ansöka om flexibel studierätt kan du även studera språkkurser vid andra högskolor- och universitet.

Kandidatseminarium

JOIN.sv.kand svenskspråkigt kandidatseminarium inom teknik (10 sp)

Ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för studerande vid alla utbildningsprogram inom teknik och arkitektur ordnas varje höst- och vårtermin. Anmälan till kandidatseminariet görs via WebOodi och där anmäler sig studenten till undergruppen ”Kandidatseminarium och kandidatarbete på svenska”. Det svenska seminarieundervisningen fungerar som en undergrupp till utbildningsprogrammens finska seminarier. Närmare information om seminariets målsättning, innehåll och tidtabell finns att läsa på kandidatseminariets webplats.

Studenter med skolbildningsspråk svenska (=modersmål i studentexamen, sve/fi) skriver kandidatarbetet och det tillhörande mognadsprovet på svenska. Tilläggsinformation fås av ansvarsläraren för seminariet: universitetetslärare Henrik Wallén, henrik.wallen at aalto.fi eller av Pia Rydestedt, pia.rydestedt at aalto.fi 050-560 8378

Utbytesstudier i Norden

Aalto erbjuder högklassiga möjligheter till utbytesstudier vid övriga universitet och högskolor i Norden via nätverk som NordtekNordplus och Nordic Five Tech. De tekniska högskolorna inom Aalto erbjuder färdiga studieprogram som man kan avlägga via utbytesstudier och nordiska magisterprogram som erbjuds i samarbete med andra tekniska universitet i Sverige, Norge och Danmark. 

Läs mera om utbytesstudier

Studiesamarbete

Aalto-universitetet har ett aktivt samarbete med andra svensk- och tvåspråkiga högskolor och universitetet i Helsingforsregionen. Läs mera på Studera i Helsingfors.

Det är möjligt att avlägga enskilda kurser eller en del av sin examen vid något av samarbetsuniversiteten t.ex. via flexibel studierätt. Samarbetsavtalet med Spåkalliansen gör det även lätt att delta i de språkkurser som Språkalliansen erbjuder och få språkstöd för avhandlingar.