Lähes puolet opiskelijoista on maksanut terveydenhoitomaksun hyvissä ajoin – noin 140 000 opiskelijan maksu vielä maksamatta

Korkeakouluopiskelijoiden täytyy maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle itsenäisesti OmaKelassa. Syyslukukauden maksu on maksettava viimeistään 30.9.2022.

Syyslukukauden 2022 terveydenhoitomaksun on maksanut tähän mennessä noin 132 000 opiskelijaa. Maksu on maksamatta vielä noin 140 000 opiskelijalta.

Kela lähetti viikolla 36 kirjeen opiskelijoille, jotka ovat Kelan tietojen mukaan ilmoittautuneet läsnä olevaksi syyslukukaudelle 2022, mutta eivät ole vielä maksaneet terveydenhoitomaksua. Kirjeessä kerrotaan velvollisuudesta maksaa terveydenhoitomaksu ja annetaan ohjeet sen maksamiseen. Kirjeen voi lukea myös OmaKelassa.

Opiskelija ei saa kirjettä, jos hän on jo maksanut terveydenhoitomaksun tai jos hän ei ole ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua viimeistään 30.9.2022, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Läsnä olevaksi ilmoittautuneet korkeakouluopiskelijat saavat käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita.

Kevätlukukauden 2023 terveydenhoitomaksun voi maksaa aikaisintaan marraskuun lopussa, kun maksun suuruus on vahvistettu.

Lue lisää

Nästan hälften av de studerande har betalat hälsovårdsavgiften i god tid – cirka 140 000 studerande har ännu inte betalat

Högskolestuderande ska på eget initiativ betala hälsovårdsavgiften till FPA i e-tjänsten MittFPA. Avgiften för höstterminen måste betalas senast 30.9.2022.

Tills vidare har cirka 132 000 studerande betalat hälsovårdsavgiften för höstterminen 2022. Cirka 140 000 studerande har ännu inte betalat avgiften.

FPA skickade vecka 36 ett brev till de studerande som enligt FPA:s uppgifter har anmält sig som närvarande för höstterminen 2022, men som ännu inte har betalat hälsovårdsavgiften. Brevet innehöll information om skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften och anvisningar om hur avgiften ska betalas. Brevet kan också läsas i e-tjänsten MittFPA.

Brevet skickades inte till studerande som redan har betalat hälsovårdsavgiften eller som inte har anmält sig som närvarande.

År 2022 är hälsovårdsavgiften 35,80 euro per termin

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2022. Ingen faktura skickas till de studerande, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Om en studerande inte betalar hälsovårdsavgiften senast 30.9.2022 skickar FPA en påminnelse om betalningen och tar ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro.

Hälsovårdsavgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften. Högskolestuderande som har anmält sig som närvarande har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster.

Hälsovårdsavgiften för vårterminen 2023 kan betalas tidigast i slutet av november när avgiftens storlek har fastställts.

Läs mer

Nearly half of all students have paid the healthcare fee in advance – about 140,000 have yet to pay it

Higher education students must pay the student healthcare fee on their own initiative using the OmaKela e-service. The due date for the autumn term is 30 September 2022.

So far, about 132,000 students have paid the fee for autumn term 2022. Some 140,000 students have yet to pay it.

In the week ending 11 September, Kela sent a letter to students who according to the information available to Kela had registered as attending for the autumn term 2022 but had not yet paid the healthcare fee. The letter reminds the student of the obligation to pay the fee and provides instructions for how to pay it. The letter can also be read in the OmaKela e-service.

The letter will not be sent to students who have paid the fee or who have not registered as attending.

The 2022 rate of the student healthcare fee is EUR 35.80 per term

In 2022, the student healthcare fee in higher education is 35.80 euros per term. Students are not billed for the fee but are expected to pay it unprompted. Students who do not pay the fee by 30 September 2022 will get a letter from Kela reminding them of it. They will also be charged a EUR 5 late fee.

The fee is used to finance healthcare services for higher education students. The State finances 77% of the costs for healthcare services for higher education students and the rest, 23%, are financed through the healthcare fee. Students who have registered as attending are entitled to use the services of the Finnish Student Health Service.

Students can pay the healthcare fee for the spring term 2023 as soon as it has been confirmed, which will be at the end of November at the earliest.

Read more